🏠 Acatistul Sf. Ap. și Evanghelist Marcu - 25 apr. ³ Condac 1 Pe alesul și marele mărturisitor veniți o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii și de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Icos 1 Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu și ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm: Bucură-te cel scris în cartea vieții cea din ceruri Bucură-te luceafăr între sfinți luminător Bucură-te că îngerilor cu viețuirea ai urmat Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat Bucură-te lauda cuvioasei tale maici Bucură-te rod al sfintei rugăciuni Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 2 Împărate ceresc, slavă se cuvine ție Celui ce trimiți luminători și povățuitori la vremi de cumpănă și de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat și pe sfântul Marcu, dimpreună zicând ție: Aliluia! Icos 2 Pildă de fapte bune de milostenie și de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, tu care nu ți-ai îngropat talantul ci l-ai înmulțit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm primește această cântare: Bucură-te păstorule al Efesului Bucură-te luminătorule de Dumnezeu trimis Bucură-te tuturor pildă de fapte bune Bucură-te cel ce cu înfrânarea și cu milostenia te-ai împodobit Bucură-te iubitorule de feciorie Bucură-te că darul ce l-ai primit l-ai înmulțit Bucură-te că pentru răspuns bun te-ai îngrijit Bucură-te că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 3 Ajungând la vârsta bărbatului desăvârșit, nu atât cu anii cât cu mintea cea înțelepțită, te-ai arătat ca o rază ce strălucești din lumina Sfintei Treimi, pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia! Icos 3 Înger pământesc și om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine și cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeșnic ce luminează tuturor, de la care auzi: Bucură-te bărbat desăvârșit în înțelepciune Bucură-te că se minunează cei ce aud de bogăția darurilor tale Bucură-te înger pământesc și om ceresc Bucură-te cel ce vrednic ești întru arhierie Bucură-te cel ce prin nevoințe te-ai adus întru curăție Bucură-te că dragostea cu adevărul ai împreunat Bucură-te că Filioque eres catolicesc ai arătat Bucură-te că primatul papal dogmatisind l-ai surpat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 4 Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia! Icos 4 De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toți ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat și toți slăveau pe Dumnezeu și pe tine te lăudau zicând: Bucură-te vas de mult preț al lui Hristos Bucură-te ce cu viețuirea te-ai arătat mult-cuvios Bucură-te ce prin cuvinte ai grăit luminos Bucură-te ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor Bucură-te că te-ai făcut următor Apostolilor Bucură-te ce neîmblânzit ai asuprit pe draci Bucură-te cel ce cuvintele latinilor în cenușă le prefaci Bucură-te că pe apostații ierarhi i-ai mustrat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 5 Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri și prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar te rugăm încetează bătaia, potolește mânia, pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia! Icos 5 Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâșia turma lui Hristos, tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei, iar noi fericindu-ți îndrăzneala te binecuvântăm strigându-ți: Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii Bucură-te ce cu lumină ai orbit ereticii Bucură-te că la pocăință pe toți i-ai chemat Bucură-te că tâlhăreștilor sinoade nu te-ai plecat Bucură-te că doar cei învârtoșați nu te-au urmat Bucură-te că nu ai pregetat cu blândețe a-i mustra Bucură-te că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulți ai adus Bucură-te că minciuna catolicilor nu te-a supus Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 6 Împăratul Ioan al Bizanțului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteșug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai și-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia! Icos 6 Chemând papa în cetatea Florenței pe ortodocșii arhierei din toată lumea, fost-ai și tu chemat la acel rău sobor și punându-ți înainte dogmele ereticești, te ispiteau să te învoiești cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe față, pentru care te lăudăm: Bucură-te ce pe latini i-ai vădit de eres Bucură-te că la învățarea norodului ortodox ai purces Bucură-te că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii Bucură-te că nu ai semnat zapisul cu catolicii Bucură-te voinic propovăduitor al Sfintei Tradiții Bucură-te că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii Bucură-te că cele șapte soboare ți-au fost dreptar Bucură-te ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 7 Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia! Icos 7 Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învățăturile Sfinților Părinți te-a întărit pe tine cel ce erai sfințit de El, spre a răbda prigoana și însingurarea, pentru care auzi: Bucură-te aur preastrălucit Bucură-te că în foc te-ai lămurit Bucură-te că mărturisind te-ai mântuit Bucură-te că pe demoni i-ai asuprit Bucură-te credincios apărător al credinței Bucură-te păstrător al Sfintei Tradiții Bucură-te tâlcuitor iscusit din scripturi Bucură-te luminos povățuitor de mulțimi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 8 Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticesul așezământ și idolul pe care și l-au făcut, aruncându-l degrab sub blestemul Sfinților Părinți, pe cei ce nu știau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Văzându-te fiii blestemului celui veșnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleșuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis, iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îți cânta: Bucură-te surpătorul ereticeștilor oști Bucură-te înfricoșătorul netrebnicilor papistași hulitori Bucură-te ridicătorul înșelaților ce se smeresc Bucură-te rană mult chinuitoare latinilor eretici Bucură-te pierzătorul anatemelor celor mincinoase Bucură-te dumnezeiasca lumină a celor prigoniți pentru dreptate Bucură-te povățuitor și cârmaci ortodocșilor Bucură-te vrednic stareț al monahilor evlavioși Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 9 Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole și învățături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceștilor învățături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioși îl lăudăm pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia! Icos 9 Toată cetatea Bizanțului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor, care cu un glas te laudă: Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioși la credință Bucură-te cel prin care se luminează norodul Bucură-te izgonitorul de iscusite vicleșuguri Bucură-te făcător de nemincinoase minuni Bucură-te mângâietor al căzutelor făpturi Bucură-te stâlp de foc al credinței Bucură-te ce neclintit ai pătimit umilințe Bucură-te temelia dreptei credințe Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 10 În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înștiințare de la Dumnezeu primind sfinții părinți, de a ta venire toți s-au bucurat, care cu sârguință spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icos 10 Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemnițat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credință și primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ți-au viersuit cântare, lăudându-te așa: Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curățit Bucură-te cela ce prin nevoințe te-ai luminat Bucură-te că prin mărturisire te-ai desăvârșit Bucură-te că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit Bucură-te că inima prin rugăciune ți-ai neprihănit Bucură-te că de glasul conștiinței ai ascultat Bucură-te că simțurile trupești cu duh le-ai adăpat Bucură-te că sufletul nu ți-ai întinat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 11 Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioși în vremurile acelea de prigoană, când toți după Hristos Dumnezeu și preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 Întețindu-se relele chinuiri și trupul slăbindu-ți din pricina frigului și flămânzirii, abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârșit, pentru care te fericim cu unele ca acestea: Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos Bucură-te că la liman duhovnicesc ne-ai adus Bucură-te rugător pentru cei neiscusiți în credință Bucură-te dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate Bucură-te mângâietor celor ce zac întru umilințe Bucură-te părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie Bucură-te sfânt povățuitor al preoților cuvioși Bucură-te mare luminător al ierarhilor ortodocși Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 12 Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne, care ai întărit mulțimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia! Icos 12 Astăzi la fericitul tău sfârșit, părinte sfinte, toți doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuți în reaua credință și nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îți cântăm: Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine Bucură-te că Hristos ți-a dat cereasca împărăție Bucură-te că multe minuni se fac la al tău mormânt Bucură-te bucuria iubitorilor de adevăr curat Bucură-te preacuvios părinte de dragoste luminat Bucură-te soare care niciodată nu apui Bucură-te piatră de poticnire apostaților de azi Bucură-te cela ce pe temeiul Credinței Ortodoxe ne înalți Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor și apărător al Ortodoxiei! Condac 13 ┇ O întru tot lăudate sfinte Marcu, primește aceste puține laude ce le aducem din inimi smerite și te milostivește spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbește spre a ne ajuta căci ridicatu-s-au prigoniri și dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.