🏠 Acatistul Sf. Mucenici Manuil, Savel și Ismail - 17 iun. ³ Tropar g4 Mucenicii Tăi, Doamne, Manuil, Savel și Ismail, întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Condac 1 Îngrozirile și făgăduințele tiranului defăimându-le bărbătește, stâlpule neclintite, împreună cu cei de un sânge, ai pătimit, mare cugetătorule. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, izbăvește-ne pe noi, Manuile, din primejdii, ca să strigăm ție: Bucură-te, mucenice mult pătimitorule! Icos 1 Credința în Treimea cea nezidită învățând-o treimea mucenicilor, de la înțeleptul Evnoic, s-a botezat întru Hristos, pe maica lor bine povățuind-o. Deci să ne adunăm toți să strigăm către dânșii unele ca acestea: Bucură-te, treime de mucenici, care una cugeți; Bucură-te, că lui Dumnezeu cu slujire te închini; Bucură-te, că prin taină ai învățat despre Treimea cea nezidită; Bucură-te, că ai învățat despre Unimea cea fără de început; Bucură-te, maică ce ai născut trupește pe mucenici; Bucură-te, că Evnoic a doua oară pe dânșii i-a născut; Bucură-te, că pe maica voastră, o, treime de mucenici, ați urmat; Bucură-te, că învățăturile lui Evnoic le-ai primit; Bucură-te, întocmai la număr cu cinstita Sfânta Treime; Bucură-te, apărătoarea dumnezeieștii Unimi; Bucură-te, Savel, Manuil și Ismail; Bucură-te, treime de mucenici pe care fiecare te cheamă într-ajutor; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 2 Către împăratul Râmlenilor te-a trimis Alamudar pe tine, o, treime de mucenici, ca să așezi pace între romani și perși. Iar el, primind răspunsul cu bucurie, cugetă deșertăciuni asupra voastră, fiind deșert la minte, pe când voi strigați: Aliluia! Icos 2 Daruri dai solilor și îi îndemni cu vicleșug a ospăta cu tine, o, deșertule la minte, dar ei ca pe niște netrebnice pe toate acestea știindu-le, se rugau la Dumnezeu ca să se izbăvească de rătăcirea ta, călcătorule de lege. Deci lăudându-i pe ei strigăm: Bucură-te, treime de mucenici, lăcaș al Sfintei Treimi; Bucură-te, lauda mucenicilor; Bucură-te, a Persiei odraslă nemuritoare; Bucură-te și al Traciei reazem neclintit; Bucură-te, că ai călcat cinstirile tiranului; Bucură-te, că te-ai scârbit de darurile împăratului; Bucură-te, ceea ce te rogi a ne păzi de rătăcire; Bucură-te, ceea ce ceri de la Dumnezeu să se mântuiască toți; Bucură-te, că de la pământ la cele de sus te-ai ridicat; Bucură-te, că te-ai unit cu Dumnezeu și te bucuri; Bucură-te, Savel, Manuil și Ismail; Bucură-te, treime de mucenici pe care toți credincioșii te laudă; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 3 Rugăciune către Domnul cu osârdie aduceau solii când jertfea tiranul și văzând el acestea, a poruncit să-i aducă la jertfă cu sila, dar de la ei auzeau: Aliluia! Icos 3 Se bucurau cei trei soli, trași fiind fără de lege la temniță din porunca tiranului și mergând pe calea Domnului, laude și versuri cântau. Pentru aceea noi credincioșii să zicem către treimea mucenicilor așa: Bucură-te, treime de mucenici propovăduitoare a Sfintei Treimi; Bucură-te, trâmbiță a evlaviei; Bucură-te, vrednic vas al Sfintei Treimi; Bucură-te, lăcaș al Sfintei Treimi; Bucură-te, că cel fără de lege te-a închis în temniță; Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai lăudat intrând într-însa; Bucură-te, ceea ce ai surpat graiurile împăratului apostat; Bucură-te, ceea ce ai primit plata chinurilor tale; Bucură-te, a dreptei slujiri apărătoare; Bucură-te, împotriva rătăcirii elinești luptătoare; Bucură-te, treime de mucenici a celor evlavioși mijlocitoare; Bucură-te, a noastră mai ales solitoare; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 4 Râvnă dumnezeiască având treimea mucenicilor, în priveliște au propovăduit pe Stăpânul tuturor și fără frică vădeau rătăcirea idolilor și pe a împăratului și strigau cântarea de laudă a îngerilor cea mântuitoare: Aliluia! Icos 4 Strălucit-au în lume, o, treime de mucenici purtătoare de chinuri, mulțimea luptelor voastre celor strălucite, cu bătăi fără de lege răsplătindu-ți ție vrăjmașul pentru credința ta; toate le-ai suferit neînduplecată și fericită, pentru care și noi strigăm ție: Bucură-te, treime de mucenici preapătimitoare; Bucură-te, treime de mucenici cea preavitează; Bucură-te, ceea ce ai propovăduit Unimea Troiței; Bucură-te, că ai învățat Treimea Unimii; Bucură-te, că între cetele îngerilor acum locuiești; Bucură-te, că împreună cu toate cetele pe Dumnezeu Îl slăvești; Bucură-te, ceea ce în priveliște fără de frică te-ai arătat; Bucură-te, ceea ce bătăile cu răbdare le-ai suferit; Bucură-te, că mulțimea necredincioșilor ai rușinat; Bucură-te, că ceata credincioșilor ai veselit; Bucură-te, prin care Hristos S-a propovăduit; Bucură-te, prin care împăratul apostat s-a biruit, Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 5 De mânie tiranul umplându-se pentru că n-au vrut sfinții să slujească idolilor, a poruncit să le pătrundă mâinile și picioarele cu piroane și pe lemn să-i răstignească. Pe care suferindu-le, lui Dumnezeu au strigat: Aliluia! Icos 5 Ai văzut pe fiii caldeilor, o, chinuitorule, că, nicidecum de munci nu s-au înspăimântat. Pentru ce dar poruncești ca fără de cruțare cu strujiri de fier pe dânșii să-i muncească? O, stăruire a mucenicilor, cărora cu limpede limbă binevoitoare și lăudătoare le cântăm așa: Bucură-te, treime de mucenici ceea ce munci ai primit; Bucură-te, că pentru pătimiri cununi ai dobândit; Bucură-te, că de cerească desfătare te-ai învrednicit să te-ndulcești; Bucură-te, că pe credincioși de cele cumplite îi izbăvești; Bucură-te, că toată cântarea de biruință lui Dumnezeu îi cânți; Bucură-te, că cetele aleșilor alături le ai; Bucură-te, că strujirile de fier le-ai răbdat; Bucură-te, că vitejește pe împăratul l-ai mustrat; Bucură-te, că mucenicilor celor tari moștenitoare ești; Bucură-te, a nevoințelor acestora la fel următoare; Bucură-te, prin care se laudă Ziditorul; Bucură-te, prin care se hulește rătăcitorul; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 6 Spânzurată fiind de lemn treimea fraților buni, pe Dumnezeu L-au rugat să le ajute și de năprasnă și de durerile trupurilor le-a ușurat, întărindu-i a suferi celelalte chinuri și Domnului a cânta: Aliluia! Icos 6 Bârfiri spunea nebunul către doi dintre mucenici, pe Manuil cu vicleșug depărtându-l, dar această dumnezeiască pereche, pe dumnezeii lui, cu multă înțelepciune înaintea lui i-a rușinat, pentru care îl rugăm așa: Bucură-te, doime a lui Dumnezeu lăudătoare; Bucură-te, trecerea vrăjmașului desăvârșită; Bucură-te, cea care vicleniile împăratului apostat le-ai batjocorit; Bucură-te, cea care vicleșugul idolilor ai mustrat; Bucură-te, că ai defăimat darurile tiranului; Bucură-te, că nu te-ai îngrozit de mânia împăratului; Bucură-te, Savele, al celor din primejdii sprijinitorule; Bucură-te, Ismaile, al celor din nevoi apărătorule; Bucură-te, că ai luminat prin Dumnezeu și L-ai mărturisit; Bucură-te, că trupul vitejește nu ți-ai cruțat; Bucură-te, doime a pătimitorilor, cinstită; Bucură-te, doime nouă apărătoare; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 7 Trupurile mucenicilor, ale lui Savel și Ismail, cu totul arzându-se cu făclie fără milostivire, dar suferind ei focul cu veselie, slavă lui Dumnezeu au înălțat. Pe care veniți să-i lăudăm cu cântări, lui Dumnezeu strigând: Aliluia! Icos 7 Nou vicleșug tiranul arată iarăși către tine, Manuile, întorcându-se, dar tu, ca un înțelept, Sfinte, ai învățat, dovedind către toți pe Sfânta Treime și cum că una este socoteala frăției întru toate, pentru aceasta strigăm: Bucură-te, prin care Sfânta Treime Se mărturisește; Bucură-te, prin care rătăcirea se gonește; Bucură-te, al lui Ismail și Savel bun frate; Bucură-te, propovăduitorul neclintit al socotelii voastre; Bucură-te, că pe tiranul cel neomenos l-ai rușinat, viteazule Manuil; Bucură-te, că Domn iubitor de oameni numești pe Emanuel; Bucură-te, a dascălului nostru, Iisus, iubire; Bucură-te, asupra împotrivirilor săgeată arzătoare; Bucură-te, dulce lucru și nume; Bucură-te, dăruirea minunilor celor strălucite; Bucură-te, de obște solidar și mijlocitor; Bucură-te, al nostru mai ales părtinitor și apărător; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 8 Minunate sunt luptele tale pe care după vrednicie nimeni nu poate a le cinsti, o, Manuil, că aprinzându-se de mânie tiranul cumplit, fără de omenie, sub coastele tale făclii de foc a aprins spre biruirea ta. Dar tu te-ai arătat biruind și cântând: Aliluia! Icos 8 Cu totul fiind sălbatic asupra ta împăratul apostat, fărădelege poruncește, Manuile, ca înfășurat fiind cu trestii, cumplit de chinuitor să fii strâns tare, iar noi de stăruirea ta minunându-ne strigăm: Bucură-te, cel ce mai mult decât pe Dumnezeu nimic n-ai ales; Bucură-te, că tare pentru Dânsul ai pătimit; Bucură-te, pătimitorule cel de un lăcaș cu îngerii; Bucură-te, solitorule nerușinat pentru suflete; Bucură-te, că tu cânți lui Hristos cântarea întreit sfântă cu îngerii; Bucură-te, că viețuiești lui Dumnezeu cele patru slove cu proorocii; Bucură-te, că trupul tău cu trestie s-a înfășurat; Bucură-te, că fără milostivire cu dânsele te-au strâns; Bucură-te, stea care arăți Soarele; Bucură-te, luminător care luminezi pe cei de sub soare; Bucură-te, că împreună cu ceilalți doi de un sânge cu tine strălucești; Bucură-te, că pe noi împreună cu dânșii ne privești; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 9 Toată firea îngerilor, Manuile, s-a înspăimântat cum săgeți ascuțite ai răbdat, căci de răni trupul tău fără de omenie plin s-a văzut, o, pătimitorule! Deci lăudându-te pe tine, lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! Icos 9 Cu râurile sângelui tău, o, treime de mucenici purtătoare de chinuri, s-a roșit pământul cucerindu-se; căci fără cruțare dumnezeieștile voastre capete cu piroane le-a străpuns tiranul, iar noi pe Dumnezeu cu frică slăvindu-L, vouă strigăm: Bucură-te, strălucirea evlaviei; Bucură-te, minunea răbdării; Bucură-te, treime de buni frați cea dumnezeiască; Bucură-te, a Sfintei Treimi jertfă fără prihană; Bucură-te, că ai suferit tari piroane; Bucură-te, că nicidecum muncile nu te-au înspăimântat; Bucură-te, că îngerilor te-ai făcut minune; Bucură-te, că tiranului te-ai făcut rană; Bucură-te, izvor de minuni nedeșertat; Bucură-te, rană diavolilor nevindecată; Bucură-te, prin care se preamărește Ziditorul; Bucură-te, prin care nu se slujește făptura; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 10 Mucenicilor, ca cei ce sunteți făcători de minuni tămăduiți bolile sufletelor și dezlegați de rele pe cei ce aleargă la voi pururea cu cântarea: Aliluia! Icos 10 O, vitejilor mucenici Manuil, Savel și Ismail, tiranul cel fără de minte a poruncit a se înfige pe sub unghiile voastre trestii ascuțite. Deci voioși văzându-vă întru muncile acestea, strigăm către voi așa: Bucură-te, prin care Sfânta Treime se preamărește; Bucură-te, o, treime de mucenici care pe păgâni îi vădești; Bucură-te, ceea ce minunat pe credincioși îi strălucești; Bucură-te, că pe cele stricăcioase cu cele cerești le-ai schimbat; Bucură-te, că în cetele mucenicilor te-ai numărat; Bucură-te, ceea ce munci nesuferite te-au rănit; Bucură-te, că și trestii sub unghii ți s-au înfipt; Bucură-te, prin care se urăsc idolii; Bucură-te, prin care cad cele cioplite; Bucură-te, prin care credința se întărește; Bucură-te, prin care rătăcirea se risipește; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 11 Înălțatu-v-ați, mucenicilor, mâinile către Stăpânul tuturor, trimițându-I rugăciunea cea mai de pe urmă. Și din cer glas dorit ați auzit chemându-vă pe voi către viață, ca să dobândiți cunună și să strigați lui Dumnezeu cu îngerii: Aliluia! Icos 11 Duși au fost la loc prăpăstios dumnezeieștii mucenici și acolo li s-au tăiat capetele, iar trupurile lor a se arunca în foc în zadar a poruncit tiranul, căci Dumnezeu le-a păzit; pentru aceea cu frică strigăm unele ca acestea: Bucură-te, treime de mucenici, uimirea împăratului apostat; Bucură-te, asupra căreia vrăjmașul se tulbură; Bucură-te, ceea ce tuturor vindecări izvorăști; Bucură-te, ceea ce marginile lumii le luminezi; Bucură-te, că pe Ziditorul tuturor L-ai propovăduit; Bucură-te, că la Însuși Făcătorul te-ai suit; Bucură-te, că pe Dânsul cu osârdie L-ai slujit; Bucură-te, că pentru Dânsul te-ai junghiat; Bucură-te, că meșteșugirea tiranului ai surpat; Bucură-te, că tămăduiri sufletești izvorăști; Bucură-te, că patimile de la noi le gonești; Bucură-te, treime duhovnicească, desfătarea dreptmăritorilor creștini; Bucură-te, arderea tuturor rău-credincioșilor; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 12 Trupurile cele de daruri izvorâte ale celor trei frați buni pământul, desfăcându-se, le-a ascuns, iar chinuitorii, îndată cuprinși fiind de frică, au fugit; dar cei mai mulți dintre elini, crezând în Dumnezeu, au strigat: Aliluia! Icos 12 Cântând cu plângere și cu credință rugându-se Domnului cei luminați, fără de veste au văzut trupurile mucenicilor cu chip minunat, ieșind din pământ; pe care cu râvnă le-au sărutat și le-au lăudat strigând: Bucură-te, treime de mucenici, primitoare de lumină; Bucură-te, ceea ce tare chinurile le-ai suferit; Bucură-te, ceea ce lupta bine o ai săvârșit; Bucură-te, că har de minuni de la Dumnezeu ai luat; Bucură-te, că trupurile iarăși nouă ni le-ai dat; Bucură-te, a mântuirii noastre solire; Bucură-te, cea către Dumnezeu pentru noi mijlocire; Bucură-te, că pe noi din rătăcire ne-ai scos; Bucură-te, că pe mulți la cunoștință i-ai luminat; Bucură-te, prin care credința lui Hristos a strălucit; Bucură-te, prin care chinurile s-au biruit; Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare! Condac 13 ┇ O, trei mucenici dumnezeiești, luând dreptcredincioși trupurile voastre cu frică și îngropându-le, strigau: „Izbăviți-ne pe noi toți de cele cumplite și de munca ce va să fie“, iar lui Dumnezeu strigându-I: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.