🏠 Acatistul Sfântului Luca al Crimeii - 11 iun. ³ Tropar g3 Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat harul pe tine, Sfinte Luca, în vremuri de necazuri și prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit și sufletele ca un păstor le-ai călăuzit. Părinte cinstite, pildă a călugărilor și a mirenilor, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre. Condac 1 Veniți iubitorilor de sfinți, cu căldură să lăudăm pe păstorul cel de Dumnezeu luminat al Simferopolei și doctorul prea-ales; că în Rusia viețuind ca un înger, numele cel dumnezeiesc al lui Hristos a mărturisit, pentru care-i strigăm: ¦ Bucură-te, Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Icos 1 Înger te-ai arătat Părinte, în vremurile de pe urmă, între oamenii necăjiți; că viață îndumnezeită ducând pe pământ, Sfinte Ierarhe Luca, dreptar te-ai făcut cu adevărat clerului și mirenilor, pentru care-ți strigăm ție unele ca acestea: Bucură-te cel cu care se laudă toată Rusia; Bucură-te vas al cucerniciei; Bucură-te dreptar al păstoririi oamenilor; Bucură-te că pe Hristos bărbătește L-ai mărturisit; Bucură-te că vindeci neputințele muritorilor; Bucură-te că legiuita căsnicie ai iubit; Bucură-te că odraslele ți le-ai luminat; Bucură-te laudă sfințită a credincioșilor; Bucură-te podoaba cinstiților episcopi; Bucură-te carte a cereștilor obiceiuri; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 2 Moaștele sfinților din Kiev văzând, desfătările lumești ai urât și către stadia credinței îndreptându-te, Sfinte Luca, neabătut cu bucurie strigai prealăudate, cântarea îngerească: Aliluia! Icos 2 Amândouă cunoașterile având, pe cea lumească și pe cea dumnezeiască, întunericul celor fără de Dumnezeu ai risipit și cu meșteșugul doctorilor îndeletnicindu-te, Sfinte Luca, cu ajutorul harului în nenumărate rânduri ai vindecat neputințele muritorilor, de aceea-ți strigăm ție unele ca acestea: Bucură-te ridicarea celor ce pătimesc; Bucură-te îmbărbătarea celor ce se tânguiesc; Bucură-te încetarea durerilor anevoie de vindecat; Bucură-te ridicarea oamenilor bolnavi; Bucură-te întărirea neclintită a celor cu frică de Dumnezeu; Bucură-te turn neclătinat al binecredincioșilor creștini; Bucură-te al doctorilor călăuzitor; Bucură-te cel ce înaripezi inimile celor nedreptățiți; Bucură-te cel ce rostești cuvintele înțelepciunii; Bucură-te cel ce închizi gurile celor fără de Dumnezeu; Bucură-te lăudător al Maicii Domnului; Bucură-te cel ce dobori pe vrăjmașii ei; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 3 Slava celor trecătoare și nestatornice urând, ai îndrăgit nectarul înțelepciunii și ca o albină iubitoare de osteneală ai cules, Sfinte Părinte Luca, mierea cunoștinței dumnezeiești preacinsitite, lui Hristos Domnului tău cântând: Aliluia! Icos 3 Dumnezeiască râvnă câștigând în sineți, cele mai bune ai voit să cunoști: că pe Hristos îndrăgind din toată inima, Sfinte Luca de Dumnezeu cinstite, har de sus ai primit, care insuflă pe toți să strige ție: Bucură-te prietenul adevărului; Bucură-te sfeșnicul cunoștinței dumnezeiești; Bucură-te dreptarul cel întocmai al științei tămăduirii; Bucură-te următor al doctorilor fără de arginți; Bucură-te viță cu multă roadă a viei lui Hristos; Bucură-te carte cu multe foi a înțelepciunii; Bucură-te că strălucești ca o nouă stea; Bucură-te că vas al harului ești; Bucură-te îndreptător preacinstit al celor căsătoriți; Bucură-te vas al ușurării celor bolnavi; Bucură-te întăritor al celor pe nedrept învinuiți; Bucură-te cădere a potrivnicilor lui Dumnezeu; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 4 Cu dumnezeiască râvnă, haina preoției ai îmbrăcat ca un înger, Sfinte Luca și în mijlocul unui neam stricat ai lucrat, de Dumnezeu înțelepțite, poruncile Domnului tău, îndemnând pe cei dimpreună cu tine, să cânte pururea cântarea: Aliluia! Icos 4 Auzit-ai glasul Domnului poruncind să ne ducem crucea cu bucurie; pentru aceasta toate necazurile, temnițele și chinurile ai răbdat, Sfinte Luca, întărind turma ta, care-ți cântă cu veselie așa: Bucură-te urmaș al Apostolilor; Bucură-te slujitor al suferinzilor; Bucură-te chirurg al bolilor trupului; Bucură-te tămăduitor al bolilor duhului; Bucură-te dimineață prealuminată a vieții slobode; Bucură-te certare neînduplecată a nedumnezeirii cumplite; Bucură-te că fără teamă necazurile ai îndurat; Bucură-te că te-ai depărtat cu bună îndrăznire de răutate; Bucură-te podoabă a poporului Rusiei; Bucură-te cel ce bați pe amarii demoni; Bucură-te cel ce bagi cutremur în făcătorii de rele; Bucură-te spaima multor nelegiuiți; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 5 Nesuferind să fie scoasă icoana Născătoarei de Dumnezeu, ocară ai primit de la cei fără de Dumnezeu; că ai vrut să ai, Sfinte Luca, ajutătoare în meșteșugul tău, puterea ei cea curată și lui Hristos ai cântat înțelepte, lauda: Aliluia! Icos 5 Ierarh al Domnului te-ai arătat, cu dumnezeiască chemare, ca să paști cetele credincioșilor și la tunderea în monahism numele Sfântului Apostol Luca în chip minunat ai luat, pentru care, veselindu-ne, cântăm ție din inimă: Bucură-te veselia episcopilor; Bucură-te cinstea monahilor; Bucură-te pildă pentru cei feciorelnici; Bucură-te întărire a celor căsătoriți; Bucură-te că ai îmbrăcat haina sfântă; Bucură-te că împotrivirile casnicilor tăi nu le-ai luat în seamă; Bucură-te cel ce ai săvârșit Jertfa înfricoșătoare; Bucură-te cel ce ai dorit împărăția cerurilor; Bucură-te turn înalt al credincioșilor din Tașkent; Bucură-te fulger care lovești nebunia necredincioșilor; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 6 Ca un leu puternic, uneltirile necredincioșilor desăvârșit le-ai surpat preafericite și în trupul tău ca un rob al lui Dumnezeu, ai purtat rănile lui Hristos și ai plinit lipsurile necazurilor Lui, strigând: Aliluia! Icos 6 Neabătut te-ai luptat să păzești Biserica nestricată de vătămarea fraților mincinoși; că tu, ca un episcop al lui Hristos, schismele clericilor ai înlăturat. Pentru aceasta ortodocșii te cinstesc, Sfinte, cântând: Bucură-te limbă a adevărului; Bucură-te stricare a necredinței; Bucură-te a clericilor fără de rânduială, mustrare; Bucură-te îndreptător al sfințitei preoțimi; Bucură-te că înlături fără cruțare necurăția eresurilor; Bucură-te că grabnic ai dat în vileag schisma cea urâtă de Dumnezeu; Bucură-te gură a acriviei dogmelor; Bucură-te băutură prea dulce a iconomiei; Bucură-te că prin tine au fost biruiți demonii; Bucură-te că de tine s-au veselit îngerii; Bucură-te luminător al întregii Biserici; Bucură-te izbăvitor al Rusiei, din rătăcire; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 7 Singur rămânând în surghiunuri Sfinte, înălțai lui Hristos cântare și sămânța vieții Părinte, ca un înțelept plugar aruncai în suflete, iar secerând belșug de spice, strigai: Aliluia! Icos 7 Ca pe un nou ierarh și doctor dumnezeiesc, vistierie a harului lui Hristos, mărturisitor al dogmelor și păstor al Crimeei, te cinstim cu toții Sfinte Luca, strigând cu veselie: Bucură-te călăuzitor al Tașkentului; Bucură-te hrănitor al flămânzilor; Bucură-te că prin tine a primit sfințire Siberia; Bucură-te că prin tine bărbații închiși au primit izbăvire; Bucură-te că prin multe locuri ale Rusiei ai pribegit; Bucură-te că în lanțuri, ca un răufăcător, multe ai pătimit; Bucură-te că de tine s-au înspăimântat cugetătorii de rele, trimiși în taină; Bucură-te dumnezeiască liniște, a celor osândiți împreună cun tine; Bucură-te că prin tine și-au căpătat vederea cei orbi; Bucură-te că prin tine au fost păziți pruncii; Bucură-te lauda preoților cinstiți; Bucură-te cutremur al celor nelegiuiți; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 8 Ca un străin între străini ai fost socotit Părinte, viață străină petrecând; căci ca un venetic mutându-te dintr-o cetate a Rusiei în alta Fericite, Numele cel mare al lui Hristos l-ai propovăduit cu tărie, strigând: Aliluia! Icos 8 Socotit-ai sfânta credință a lui Hristos Părinte, bogăție mai presus de toate bogățiile și ca pe un mărgăritar ai arătat-o credincioșilor, Sfinte. Pentru aceasta cu dragoste îți cântăm cântare de mulțumire așa: Bucură-te arhiereu fără de arginți; Bucură-te împreună-cetățean al cetelor de sus; Bucură-te tovarăș bun în surghiune amare; Bucură-te priceput doctor al bolilor de ochi; Bucură-te că ai alungat pe ispititorii cei nevăzuți; Bucură-te vindecarea orbilor; Bucură-te că necredincioșii nu te puteau suferi; Bucură-te îndreptătorul preotului Martin; Bucură-te că ai adus la credință ținuturile din miazănoapte; Bucură-te laudă a răbdării întru credință; Bucură-te cântare de bucurie întru necazuri; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 9 Toată cetatea Turuhansk-ului s-a ridicat pentru tine, de Dumnezeu purtătorule și te-a cerut; că aflând de mulțimea faptelor bune și a vindecărilor săvârșite de tine, slăveau pe Domnul, Cel ce te-a proslăvit, strigând: Aliluia! Icos 9 Cuvinte ale cunoștinței de Dumnezeu, învățături ale bunei credințe și dogme ortodoxe vărsa gura ta Părinte și curgerea neștiinței Sfinte Luca, o ai oprit, luminând pe cei dimpreună cu tine, care-ți cântă unele ca acestea: Bucură-te luminătorul celor învățați; Bucură-te nimicitorul vrăjmașilor întunecați; Bucură-te veselia celor ajutați de tine; Bucură-te mângâierea slujitorilor lui Hristos; Bucură-te pom cu roade multe și frumoase; Bucură-te floarea bineînmiresmată a sfinților lui Dumnezeu; Bucură-te că peste puterile vrăjmașe călcat-ai cu îndrăzneală; Bucură-te că pe cugetătorii de rele în vileag i-ai dat, fără teamă; Bucură-te semn de biruință al învățăturii dumnezeiești; Bucură-te că prin tine află odihnă cei suferinzi; Bucură-te că în surghiun cu bucurie te-ai nevoit; Bucură-te că ai împodobit locașurile sfinte; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 10 Cugetare sănătoasă având, cu bucurie ai suferit tânguirile trupului Sfinte Ierarhe. Că în focul multor ispite ca aurul te-ai luminat Sfinte Luca slăvite și cu adevărat pildă te-ai făcut nouă, celor care-ți cântăm: Aliluia! Icos 10 Îngrădit fiind cu lucrările lui Hristos cele sfinte, nebunia necredincioșilor cea de multe feluri o ai surpat, Sfinte Luca slăvite și pe culmile harului ai suit, minunate lucruri săvârșind pentru poporul ce-ți cântă: Bucură-te că ai fost legat pentru Domnul; Bucură-te propovăduitorule al mântuirii; Bucură-te că ai îmbrăcat haina celor întemnițați; Bucură-te că în cumplitele închisori ai sălășluit; Bucură-te că ai risipit uneltirile zbirilor; Bucură-te că ai nimicit cursele dracilor; Bucură-te că pe necredincioși i-ai întors spre cele bune; Bucură-te că ai însuflețit pe cei osândiți împreună cu tine; Bucură-te al rasei fierbinte apărător; Bucură-te al multor minuni mijlocitor; Bucură-te iubitor al rugăciunii către Hristos; Bucură-te al semnelor rele nimicitor; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 11 Către cele de sus înălțându-ți ochii, mintea și inima, Sfinte Ierarhe; iar dimpreună cu ele și mâinile, mila lui Hristos căutai în rătăcirile din surghiun fericite, strigând: Aliluia! Icos 11 Foc ce a luminat cu razele sale cetatea Simferopole și toate ținuturile din jur te-ai arătat la bătrânețe Sfinte Luca și ai sfințit poporul de Dumnezeu iubitor, cel ce a rămas nestrămutat în credință și-ți aduce laude ca acestea: Bucură-te îndreptar al purtătorilor de rasă; Bucură-te că ai fost de un obicei cu Apostolii; Bucură-te părtaș al tainelor lui Hristos; Bucură-te că ai certat pe clericii nesupuși; Bucură-te pildă însuflețită a cinului sfințit; Bucură-te icoană aleasă a episcopilor binecinstitori; Bucură-te că de săraci ca un iubitor de oameni ți-ai amintit; Bucură-te că pe credincioși i-ai învățat cele plăcute lui Dumnezeu; Bucură-te că ești vrednic de multe laude; Bucură-te că mijlocești noi semne; Bucură-te pildă de bun arhipăstor; Bucură-te păstor al poporului iubitor de Hristos; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 12 Har de sus având, la bătrânețe ai fot luat de pe pământ la cele de sus și alergarea-ți bine ai sfârșit, cu cetele puterilor înțelegătoare fiind, slăvite Luca, socotit și dimpreună cu acestea cântând: Aliluia! Icos 12 Laudă cântând ție, cu credință ne închinăm sfintelor tale moaște, de Dumnezeu purtătorule; că precum un izvor de har tămăduiești bolile celor ce cinstim viețuirea ta, pentru care-ți cântăm unele ca acestea: Bucură-te bărbat purtător de semne; Bucură-te vindecător al rănilor aducătoare de moarte; Bucură-te lance nefrântă a doctorilor; Bucură-te lăcaș preafrumos al episcopilor; Bucură-te sălaș neprihănit al dragostei lui Hristos; Bucură-te nume preadulce casnicilor lui Dumnezeu; Bucură-te ca ai primit cununa ce nu se ofilește; Bucură-te că ai gonit taberele drăcești; Bucură-te alungare a toată răutatea; Bucură-te dulce cântare a toată Rusia; Bucură-te mângâietor al sfintelor mănăstiri; Bucură-te cel ce ne întărești și pe noi sărmanii; ¦ Bucură-te Sfinte Luca, vrednicule de minunare! ¦ Condac 13 ┇ O, prealăudate părinte, culme a episcopilor și rugător pentru toată lumea, nu înceta a mijloci pe lângă Hristos ca să ne dăruiască iertare de păcate, încât să strigăm fierbinte: Aliluia! ┇ Rugăciune pentru bolnav Sfinte Ierarhe mărturisitor, învățătorule al adevărului și doctore fără de arginți, Sfinte Luca, ție-ți plecăm genunchii sufletului și ai trupului și căzând la cinstitele și tămăduitoarele tale moaște, pe tine te rugăm, precum fiii pe tatăl lor: auzi-ne pe noi, păcătoșii, cinstite părinte și du rugăciunea noastră la milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai înaintea Lui dimpreună cu toți sfinții. Credem că ne iubești cu aceeași dragoste cu care i-ai iubit pe frații tăi, când viețuiai în această lume. Meșteșugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu ajutorul harului suferințele celor bolnavi ai vindecat, iar după cinstita ta adormire, Stăpânul tuturor a arătat moaștele tale izvor de tămăduire: că felurite neputințe se vindecă și putere se dăruiește celor ce cu evlavie le sărută și cer dumnezeiasca ta mijlocire. Pentru aceasta ne rugăm ție cu căldură, care ai primit harul tămăduirilor: pe frații noștri (N) cei bolnavi și cumplit înfivorați de suferință cercetează-i și vindecă-i de neputințele care îi stăpânesc. Cu totul cinstite și preasfinte părinte Luca, nădejdea celor bolnavi, care zac în patul durerii, nu uita pe frații noștri (N) și dăruiește-le vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca și noi dimpreună cu tine să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, o Dumnezeire și o Împărăție, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.