🏠 Acatistul Sf. Lavrentie de Cernigov - 20 ian. ³ Condac 1 Alesule al lui Dumnezeu și preaslăvite făcător de minuni, Cuvioase Lavrentie, poruncă ai primit de la împărăteasa cerului să vii în vechea cetate a Cernigovului și să te sălășluiești în mănăstirea Sfintei Treimi, unde trăind cu dreptate, prigoane ai suferit și turmă de monahi adunând, cu cuvântul lui Dumnezeu i-ai hrănit și la Hristos i-ai adus. Tu însă, având îndrăzneală la Sfânta Treime, roagă-te să fim izbăviți de toate necazurile și durerile ca să-ți cântăm cu umilință și mulțumire: Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Icos 1 Cu îngerii te-ai asemănat, Cuvioase și purtătorule de Dumnezeu Părinte Lavrentie, că sfânt și drept trăind pe pământ, ne-ai lăsat nouă chipul desăvârșirii duhovnicești. Noi însă, văzându-te vas ales, preaiubit de Maica lui Dumnezeu, locaș al Preasfintei Treimi prin buna ta viețuire și împodobit cu minuni, mulțumind lui Dumnezeu, te preaslăvim ca pe un mare luminător și cu osârdie îți cântăm așa: Bucură-te, slujitorul Preasfintei Treimi; Bucură-te, preaminunat ales al Maicii lui Dumnezeu; Bucură-te, că din iubire față de Domnul toată dulceața lumească ai lepădat Bucură-te, că toate bunătățile acestei lumi de dragul lui Hristos le-ai disprețuit; Bucură-te, că jugul lui Hristos cel bun și ușor l-ai iubit; Bucură-te, că ai trăit în trup parcă neavând trup; Bucură-te, că prin tine cugetele necinstite se vădesc; Bucură-te, că prin tine faptele cele bune și folositoare se binecuvintează; Bucură-te, că prin tine calea cea dreaptă către ceruri se arată; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 2 Văzându-te pe tine Preasfințitul Antonie, înțelepțit de puterea Domnului, ți-a poruncit să vii în cetatea Cernigovului, în așezământul Sfintei Treimi, unde se afla icoana Preasfintei Doamne și Stăpânei Maria; tu însă ascultând porunca lui, ai întărit rugăciunea și atunci însăși împărăteasa cerului te-a binecuvântat și tu ai venit la un munte înalt și ai găsit un loc ales pentru sălășluirea monahilor, un așezământ întru slava Preasfintei Treimi și a Maicii lui Dumnezeu: pe călugări în nevoințe i-ai întărit, pe cei râvnitori în urcușul către cer, din credință în credință și din virtute în virtute, i-ai adunat să cânte împreună cu tine în Treime Unului Dumnezeu: Aliluia! Icos 2 Înțelepciunea dumnezeiască te-a înțeleptit, Părinte Lavrentie, să lași lumea și cele ale lumii și ai venit la mănăstirea Rahlov a Sfântului Nicolae, voind să te nevoiești cu toată inima; iar tu cu osârdie prin cântare și citire te-ai nevoit întru Hristos și cu alte ascultări ai lucrat pentru aproapele. Noi, însă, văzându-te pe tine vas al Sfântului Duh, cu umilință strigăm către tine: Bucură-te, că din tinerețe ai iubit cu înflăcărare viața călugărească; Bucură-te, că bătrânețile mamei tale le-ai liniștit; Bucură-te, că după moartea ei, în locașul Sfântului Nicolae ai venit; Bucură-te, că prin înțelepciunea dumnezeiască pe oameni i-ai uimit; Bucură-te, că monahilor ai fost îndreptar și icoană; Bucură-te, că nepătată ai păstrat curăția cea iubitoare de Dumnezeu; Bucură-te, că prin ușile cele strâmte și înguste ai intrat în împărăția cerului; Bucură-te, că de la Domnul ai primit cu vrednicie cununa cea nevestejită; Bucură-te, că preaslăvit ești în cer și pe pământ; Bucură-te, că viața, faptele și proorociile tale nu numai în Rusia, ci în toată lumea sunt cunoscute; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 3 Cu putere de sus, arhiereii cetății Cernigovului, sfințiții mucenici Vasile și Pahomie, te-au văzut pe tine împodobit cu viață bineplăcută lui Dumnezeu și strălucind în marea ta smerenie, cu post și cu rugăciune și pe cei credincioși înțeleptește propovăduindu-i, de aceea cântăm cu înțelegere Preasfintei Treimi: Aliluia! Icos 3 Având adevărată smerenie și mare ascultare, ai venit la mănăstirea Preasfintei Treimi și privind la icoana Maicii Domnului, ținând în preacuratele ei mâini pe Pruncul lisus, aflând-o pe ea, Preanevinovată, ce ți s-a arătat, ai căzut la pământ în fața ei, cerându-i ajutor și ocrotire. Iar noi văzând că te-ai încredințat voii lui Dumnezeu îți cântăm așa: Bucură-te, că ai arătat ascultare Maicii lui Dumnezeu; Bucură-te, că ai slujit cu credincioșie în cetatea Cernigovului; Bucură-te, că acea icoană făcătoare de minuni ai văzut-o în mănăstire; Bucură-te, că la această icoană te-ai închinat cu osârdie; Bucură-te, că celor flămânzi și însetați de dreptate le-ai vestit cuvintele vieții veșnice; Bucură-te, că drumul mântuirii l-ai arătat celor ce-l caută; Bucură-te, căpetenie înțeleaptă celor ce merg în împărăția cea de sus; Bucură-te, ajutătorul celor ce trudesc în evlavie; Bucură-te, cald mijlocitor a toată lumea; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 4 Dumnezeu, Cel ce S-a adus pe Sine jertfă pentru păcatele a toată lumea și a înviat cu slavă din morți și S-a înălțat la cer, te-a învrednicit să călătorești până la Ierusalim, unde tu, preafericite, te-ai rugat cu osârdie pentru poporul dreptcredincios și lumânarea din mâinile tale s-a aprins de la focul ceresc și cu toți credincioșii ai cântat lui lisus Hristos, Care va veni să judece viii și morții, cântarea: Aliluia! Icos 4 Auzind păstorii Bisericii lui Hristos că furtuna patimilor și zbuciumul acestei lumi nu te-au clătinat, sufletul îndreptându-ți la limanul cel lin al mântuirii, Cuvioase Părinte și că toate bunătățile și frumusețile lumii vâzându-le cu limpezime, călugări din alte mănăstiri veneau la tine spre învățătură și oamenii credincioși alergau din cetăți și sate îndepărtate cu necazuri și supărări pentru mângâiere și întărire, cei bolnavi pentru vindecare, cu toții primind din belșug darurile bunătății lui Dumnezeu, un arhiereu te-a sfințit să fii arhimandrit, dând prin această vrednică cinstire nevoințelor tale, iar pe noi ne învrednicește să-ți aducem aceste laude: Bucură-te, slujitor credincios al Mielului și al Păstorului; Bucură-te, înaintestătător nevinovat la altarul Domnului; Bucură-te, că împreună cu îngerii îl cânți pe împăratul slavei; Bucură-te, îndrumător înțelepțit de Dumnezeu al călugărilor și al oamenilor credincioși; Bucură-te, că ești preaplin de lacrimile umilinței; Bucură-te, vas cinstit al darurilor Duhului Sfânt; Bucură-te, nevoitorul răbdării desăvârșite; Bucură-te, sălaș prea ales al Sfintei Treimi; Bucură-te, învățător iscusit al adevăratei smerenii; Bucură-te, întărirea evlaviei și lauda Ortodoxiei; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 5 Ca pe o stea izvorâtoare din Dumnezeu văzându-te pe tine, Cuvioase Părinte Lavrentie, strălucind luminos cu viața și învățătura, călugării și credincioșii au mers după lumina viețuirii tale și te-au avut ca pe un luminător și când a venit jugul ateismului dimpreună cu întunericul autocefalilor și al înnoirilor și al altor eretici și schismatici, călcând în picioare cele sfinte, tu ca un bun păstor nu ai părăsit cetatea Cernigovului și pe oamenii credincioși, locuind în casa cinstitei văduve și evlavioasei monahii Evlampia, i-ai adus la lumina cea nepătrunsă, rugându-te pentru Rusia ca Dumnezeu să renască împărăția ortodoxă și primind de la Arhanghelul Gavriil o astfel de descoperire, te-ai bucurat foarte, cântând Preasfintei Treimi împreună cu toți credincioșii: Aliluia! Icos 5 Văzând oamenii binecredincioși ai cetății Cernigovului împlinirea proorociei tale, deschiderea și închiderea bisericilor lui Dumnezeu, iar tu împodobind și înfrumusețând casa Preasfintei Treimi și a Născătoarei de Dumnezeu și adunând turmă mare din cei ce voiau să ducă viață călugărească și să urmeze povețele tale cele drepte, i-ai învățat fără fățărnicie să cheme neîncetat numele lui Dumnezeu si ajutând pe oamenii cei credincioși ai prezis întoarcerea moaștelor Sfântului Ierarh Teodosie și pe arhiereul Boris l-ai sfătuit să se așeze cu slavă în locul unde fuseseră mai înainte, în biserica Schimbării la Față a Domnului, ceea ce a și făcut. Iar noi îl lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce ți-a dat duhul proorociei și al înțelepciunii și te rugăm să înalți rugăciunile tale, Sfinte Lavrentie, pentru mântuirea noastră, a păcătoșilor, care îți cântăm: Bucură-te, povățuitor înțelept al călugărilor; Bucură-te, că moaștele Sfântului Ierarh Teodosie le-ai aflat; Bucură-te, că aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Teodosie, cu cântări pascale ai preaslăvit-o; Bucură-te, împlinitorul neleneș al tipicului bisericesc; Bucură-te, doctorul iscusit și fără de plată al bolnavilor; Bucură-te, mângâiere bineplăcută a celor mâhniți; Bucură-te, întărire binecuvântată a celor întristați; Bucură-te, izgonitorul patimilor pierzătoare de suflet; Bucură-te, slobozitorul celor demonizați de năvala diavolului; Bucură-te, ajutătorul grabnic al celor fără ajutor; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 6 Propovăduind tuturor cuvântul lui Dumnezeu, Părinte Lavrentie, învățând cu viețuirea și cu cuvântul tău smerenia, tăcerea, iubirea frățească, primirea de străini, postul, rugăciunea și frica față de Domnul, prin care ai fost ocrotit, nu ai călcat pravila până la preacinstitele tale bătrâneți, te-ai nevoit în rugăciunile de zi și de noapte, cântând Celui ce ți-a dat putere și tărie, cântarea de laudă: Aliluia! Icos 6 Strălucind nouă ca o stea luminoasă și călăuzitoare viețuirea ta cumpătată prin post, Cuvioase Părinte Lavrentie, nu ai tânjit după mâncăruri, căci nu ne duc pe noi la Dumnezeu și nu te-ai îngrijit de îmbrăcămintea hainelor, ci ai socotit că este mai bine să-ți înfrumusețezi sufletul cu virtuți. Sfârșitul ți l-ai prezis de trei ori și curgerea vieții tale frumos ai săvârșit. Prin minuni și viață veșnică ai fost preaslăvit de Mântuitorul Hristos, iar de la noi primește aceste laude: Bucură-te, înfrumusețarea cetei postitorilor; Bucură-te, chipul înfrânării și al neprihănirii; Bucură-te, stea ce strălucești în rândul cuvioșilor; Bucură-te, păstorul călugărilor și învățătorul oamenilor din lume; Bucură-te, apărătorul și ocrotitorul celor ce trăiesc în lume; Bucură-te, adevăratul următor al Evangheliei lui Hristos; Bucură-te, că ești plin de harul lui Dumnezeu; Bucură-te, că ești hrănit de la Izvorul vieții cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te, că ești împodobit cu veșmântul mântuirii și îmbrăcat în haina nemuririi; Bucură-te, că mai înainte de învierea cea de obște a Domnului ai fost preaslăvit prin nestricăciune întru încredințarea tuturor oamenilor; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 7 Voind să fie următor credincios Mielului lui Dumnezeu, Care a ridicat păcatele lumii, blândețe și smerenie luând asupra-i, Părintele nostru Lavrentie, toate durerile și supărările răbdând fără cârtire, a văzut că prin dureri vremelnice se dobândește mântuirea veșnică, a căpătat despătimirea și când i-a sosit cinstitul sfârșit, fiind încă pe pământ a cântat cu vrednicie și cu dreptate atotputernicului Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia! Icos 7 Domnul Cel minunat întru sfinții Săi te-a arătat biruitor minunat împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți ai mântuirii noastre și după fericita adormire te-a preaslăvit; tu însă, Cuvioase Părinte Lavrentie, așteptând punerea în mormânt, ai petrecut cu trupul împreună cu noi patruzeci de zile și patruzeci de nopți și în acest timp nu au încetat la sicriul tău rugăciunile și lacrimile, cu sufletul stând înaintea Prestolului dumnezeiesc, rugându-te pentru sfânta Rusie și pentru oamenii credincioși, arătând nestricăciunea trupului tău întru încredințarea învierii tuturor oamenilor. Iar de la sicriul tău ieșea bună mireasmă, încredințându-ne pe noi de viețuirea ta sfântă. Noi, însă, minunându-ne, te lăudăm pe tine așa: Bucură-te, că toată dulceața patimilor dintru tine ai stârpit; Bucură-te, că trupul l-ai supus duhului; Bucură-te, că te-ai întrarmat cu privegheri de noapte împotriva ispitelor vrăjmașului; Bucură-te, că prin post neobosit ai înfrânt toată dorința cea necurată; Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată te-ai curațat de orice întinăciune; Bucură-te, că ai fost menit cu totul lui Dumnezeu; Bucură-te, că pentru cuvintele Domnului ai păstrat calea cea strâmtă; Bucură-te, că prin lacrimi ai secerat bucuria cea pururi fiitoare; Bucură-te, că prin sederea în sicriu a trupului tău timp de patruzeci de zile pe noi ne-ai mângâiat; Bucură-te, că și după moarte nu ne-ai părăsit; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 8 Străin și călător socotindu-te a fi în lumea aceasta schimbătoare, Cuvioase Lavrentie și cetatea cerească cântând, împărăția lui Dumnezeu încă pe pământ pregătind, i-ai păzit pe cei credincioși de necurăția ateistă, de pierzătorii autocefali și înnoitori, de latini și uniți și de altă mulțime de eretici și schismatici și împreună cu cei binecredincioși și evlavioși ai cântat cântare de biruință Făcătoarei de viață Treimi: Aliluia! Icos 8 Împodobit ai fost cu toate armele dumnezeiești, ca un ostaș biruitor al lui Hristos, ți-ai încins coapsele tale cu adevărul, te-ai îmbrăcat în platoșa dreptății, ai încălțat picioarele tale întru gătirea păcii, ai primit scutul credinței și coiful mântuirii și sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu cu care ai biruit toate defăimările celui viclean. Tu însă, Sfinte Lavrentie, asemănându-te vechilor părinți, ai întărit pe cei credincioși întru evlavie și pe cei rătăciți și necredinciosi la Domnul, credința ortodoxă ai apărat-o și ai întărit-o, pe eretici, pe schismatici și pe liber cugetători i-ai rușinat și i-ai înțelepțit. Ajută-ne și nouă, Cuvioase, cu mijlocirea ta la prestolul Preasfintei și Celei de o ființă și nedespărțitei Treimi, să rămânem statornici în fața puterilor întunecate ale lui Antihrist și ale slugilor lui și să ne împotrivim ispitelor vrăjmașului, crezând în Biserica cea Una după cuvântul cel din Evanghelie. Iar noi, cu inimă curată, te rugăm să primești aceste laude: Bucură-te, că te-ai asemănat Cuviosului Antonie de la Pecerska prin săparea peșterilor; Bucură-te, că asemenea lui Teodosie ai făgăduit să stai până la moarte în credința ortodoxă; Bucură-te, că asemenea lui Serghie de Radonej ai fost ziditor și înnoitor de așezăminte călugărești; Bucură-te, că ai învățat, precum Iov de la Poceaev să ne ferim de uniatism, de autocefali și de alte eresuri; Bucură-te, că pe credincioși i-ai povățuit precum Serafim de Sarov; Bucură-te, vestitor al unor vremuri înfricoșătoare și propovăduitor al pocăinței, precum loan de Kronstadt și Cuviosul mucenic Alipie; Bucură-te, împlinitor sârguincios al tipicului Cuvioșilor părinți Teodor Studitul și Sava cel Sfințit; Bucură-te, aspru judecător și povățuitor al celor ce încalcă tipicul bisericesc; Bucură-te, că ai stat împotriva uniației precum Cuvioșii mucenici Macarie de la Ovruci și Atanasie de la Brest; Bucură-te, că te-ai asemănat sfântului făcător de cântări Roman Melodul; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 9 Iubind cu toată inima pe Unul Dumnezeu și Domnul te-a iubit, dăruindu-ne prin tine rugător înaintea bunătății Lui. Cu smerenie te rugăm să îmblânzești pe dreptul Judecător pentru noi în ziua cea strașnică, să nu ne pomenească păcatele și fărădelegile noastre și să ne învrednicească de partea celor fericiți care stau la dreapta Lui și cântă: Aliluia! Icos 9 Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep să spună toate nevoințele și minunile tale, Părinte de Dumnezeu înțelepțit, căci bunătatea viețuirii tale nu poate fi lăudată prin cuvinte omenești; de aceea noi, cei biruiți de iubirea ta, îndrăznim să te lăudăm cu smerenie, cântând astfel: Bucură-te, luminător nestins al sfintei Biserici și credinței ortodoxe; Bucură-te, întărire nebiruită a pământului rusesc; Bucură-te, căci prin smerenie ai călcat mândria cea pierzătoare de suflet; Bucură-te, că prin blândețe ai stins flacăra mâniei; Bucură-te, că iubirea de argint ai urât. Bucură-te, că tot felul de necazuri și supărări ai răbdat; Bucură-te, că prin rugăciuni neîncetate tristețea ai gonit-o de la tine și-ai dobândit bucurie întru Domnul; Bucură-te, că laude ai primit de sus de la Hristos Dumnezeu; Bucură-te, că în timpul vieții și după moarte ai fost îmbogățit de Domnul cu darul minunilor; Bucură-te, că te odihnești în locașul tău întru miros de bună mireasmă; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 10 Roagă pe Preaînaltul Ziditor să ne mântuiască de chinul cel veșnic, Cuvioase al lui Dumnezeu Lavrentie și nu ne lipsi pe noi de ajutorul tău cel sfânt în ceasul sfârșitului nostru, că duhurile necurate ne tulbură cu nălucirile lor; să te arăți atunci nouă apărător sârguincios, izbăvindu-ne cu rugăciunile tale de defăimările lor și învrednicindu-ne de vederea îngerilor și de cântarea împreună cu ei lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Zid de apărare și rugător bineprimit la Dumnezeu te-am descoperit pe tine, Părinte Lavrentie; mulțumire cucernică înălțăm Părintelui ceresc, pentru toate facerile Lui de bine care ni s-au arătat prin tine din belșug și ție, înaintestătătorului nostru, îți cântăm: Bucură-te, întărirea și lauda mănăstiri Sfânta Treime; Bucură-te, acoperământ dumnezeiesc al cetății Cernigovului; Bucură-te, frumusețe preaminunată a călugărilor; Bucură-te, veșnică mângâiere a neamului creștinesc; Bucură-te, tare apărător al celor obidiți; Bucură-te, liman de încredere al celor orfani și nenorociți; Bucură-te, bun vindecător al bolilor sufletești și trupești; Bucură-te, mijlocitorul bucuriei noastre veșnice; Bucură-te, că toate cuvintele tale proorocești se împlinesc; Bucură-te, ocrotitorul nostru ceresc; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 11 Cântare de laudă îți aducem ție, Cuvioase Părinte Lavrentie și cu dragoste cădem la racla sfintelor făcătoarelor de minuni și vindecătoarelor tale moaște, preaslăvind viața ta cea plină de răbdare, tăcerea ta înaltă, smerenia cea nefățarnică, rugăciunea neîncetată, înfrânarea desăvârșită și curăția sufletului și a trupului; o, preafericite, ajută-ne nouă să te urmăm în virtuțile tale, ca să putem cânta cu vrednicie Ziditorului și Dumnezeului nostru: Aliluia! Icos 11 Luminător al faptelor bune fiind încă în viață, Părinte Cuvioase Lavrentie, luminător strălucit al harului dumnezeiesc te-ai arătat, strălucind și după moarte și minuni izvorând de la moaștele tale nestricate, că după patruzeci și trei de ani, ca un tezaur de mult preț, întregi și pline de bună mireasmă s-au aflat și așezate au fost în biserica Sfintei Treimi a mănăstirii, unde mulți ani te-ai trudit întru tot binele și unde viețuirea pământească în evlavie s-a sfârșit; ție, celui ce ești preaslăvit de Domnul, daruri de cântări duhovnicești îți aducem și cu umilință strigăm: Bucură-te, floare nestricăcioasă cu bun miros; Bucură-te, că întru sfințenie ai înflorit ca un crin al raiului lui lisus; Bucură-te, căci cu lumina minunilor tale luminezi întunericul sufletelor noastre; Bucură-te, vindecător binecuvântat al multor boli; Bucură-te, doctor iscusit al rănilor păcatului; Bucură-te, mângâietor aducător de bucurie celor scârbiți; Bucură-te, că aspru îi pedepsești pe cei ce ne aduc supărări; Bucură-te, strajă neadormită a mănăstirii tale; Bucură-te, că viețuirea ta s-a descoperit la toată lumea; Bucură-te, că toate marginile pământului și pe credincioșii ortodocși i-ai uimit cu viața ta sfântă; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 12 Cu mare har te-a învrednicit Domnul, preafericite Părinte Lavrentie și cu mare vrednicie numit ai fost făcător de minuni: deoarece nu numai în timpul vieții, dar și după moarte cu mărețele tale minuni pe toți i-ai uimit și spre slăvirea atotputerniciei lui Hristos te-ai nevoit ca să cânți Preaînaltului Ziditor cântarea: Aliluia! Icos 12 Cântăm marile tale nevoințe, ostașule biruitor al oastei lui Hristos, Părintele nostru Lavrentie, căci ai biruit vrăjmașii văzuți și nevăzuți; fericim sfârșitul tău și cu rugăciune sărbătorim sfântă pomenirea ta, cântându-ți cu osârdie așa: Bucură-te, că pomenirea ta se face cu laude și adormirea cu sfinții; Bucură-te, că lui Dumnezeu îi cânți cântare întreit sfântă împreună cu puterile cele fără de trup; Bucură-te, că sărbătorești împreună cu proorocii și cu apostolii; Bucură-te, că ești preaslăvit cu ierarhii și cu mucenicii; Bucură-te, că ești încununat cu cununa nemuririi împreună cu drepții și cuvioșii; Bucură-te, lumină care izgonești întunericul hoardelor demonice ale lui Antihrist; Bucură-te, că ești dat de Dumnezeu apărător și ocrotitor al Rusiei sfinte; Bucură-te, luptător și biruitor al celor binecredincioși; Bucură-te, că prin tine se preaslăvește credința ortodoxă; Bucură-te, Cuvioase Lavrentie, rugător bineplăcut și sârguincios către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Condac 13 ┇ O, Cuvioase și purtătorule de Dumnezeu, Părinte Lavrentie, mare făcător de minuni și grabnic ajutător, te rugăm primește de la noi cu milostivire această cântare de laudă, ce ți-o aducem cu osârdie, că tu, șezând înaintea Prestolului împăratului slavei, Domnului Dumnezeu și Ziditorului a toată făptura, să te rogi bunătății Lui, pentru noi, păcătoșii, să ne ierte greșelile cele de voie și cele fără de voie, să ne păzească pe noi de fața lui Antihrist și a slugilor lui potrivnice lui Dumnezeu, de rănile aducătoare de moarte, de suferințe, de toate necazurile și de întristarea vieții, să ne izbăvească de chinurile veșnice și să ne învrednicească să cântăm împreună cu toți sfinții Preasfintei Treimi: Aliluia. ┇ Rugăciune către Sfântul Lavrentie O, preacinstite și preafericite, Părintele nostru Lavrentie, mare și preaminunat făcător de minuni, învățător și ocrotitor al credinței ortodoxe, mustrătorul ereticilor, apărătorul Bisericii, din tinerețile tale ai iubit să mergi pe drumul crucii, nevoindu-te în rugăciuni și osteneli, în posturi, privegheri și în tăcere, chip al credinței fiind pentru călugări, jertfă vie, sfântă și plăcută aducându-te lui Dumnezeu. Când însă, după sfârșitul tău, mănăstirea Sfintei Treimi, din răutatea ateilor, a fost ruinată, pângărită și pustiită, având mare îndrăzneală la Împăratul ceresc, prin mijlocirea Maicii Domnului și a ta a fost înnoită, iar moaștele tale sfinte și cinstite au fost așezate aici. Iar noi, credincioșii, care venim la racla sfintelor și cinstitelor tale moaște, te rugăm pe tine, păstorul și mijlocitorul nostru cel bun, nu înceta să te rogi la Domnul și Dumnezeul nostru, să stingă toate eresurile și schismele care vin din uneltirile vrăjmașului mântuirii noastre, întărindu-ne întru evlavie și curăție, iar cu roua harului Său să omoare văpaia patimilor noastre și să ne încingă cu putere de sus împotriva lui Antihrist și a hoardelor lui, împotriva vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți; pe demoni izgonindu-i, izbăvindu-ne de toate bolile sufletești și trupești și păzindu-ne de toate relele, să ne dăruiască tot binele și să ne ocrotească cu pace și bunăstare, că noi toți petrecând în pace, în liniște și fără sminteală să preaslăvim Preasfânta Treime, pe Unul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și milostiva ta mijlocire pentru noi în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin!