🏠 Acatistul Sf. Iov din Poceaev - 28 oct. ³ Condac 1 Alesule și făcătorule de minuni al pământului Rusiei, a toată lumea fiind bun învățător, în rugăciuni stăruitor, Preacuvioase Părinte Iov, cu viața ta curată ai luminat mănăstirea ta și pe dreptslăvitorii creștini cu laude de mulțumire. Știind că ai îndrăzneală către Domnul și că înaintea Lui stai cu bucurie din suflet, pentru sufletele noastre neadormit luptător fiind, cu bucurie din inimă strigăm ție: Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Icos 1 Înger bine vestitor cu adevărat te-ai arătat oamenilor, când Biserica fiind înviforată de vrăjmași, tu Părinte Iov, cu scrisorile tale și cu tipărirea sfintelor cărți, dar mai mult cu viața ta cea plăcută lui Dumnezeu și slăvita ta mutare către Domnul, acum înainte stătător fiind, te arăți cald rugător înaintea Prestolului Stăpânului. Pentru aceasta strigăm ție: Bucură-te, căci cu adevărat ostaș bun al Bisericii lui Hristos ești; Bucură-te, al ortodoxiei luminat luminător; Bucură-te, că pe părinți de eresuri i-ai păzit; Bucură-te, că pe fiii lor cu bună cucernicie i-ai întărit; Bucură-te, că pentru mântuirea sufletului tău casa părinților din copilărie o ai părăsit; Bucură-te, că pentru sufletul tău ai purtat grijă mai mult decât pentru toate; Bucură-te, că de a ta luptă copilărească acei bătrâni s-au mirat; Bucură-te, că din tinerețile tale în ceata îngerilor ai fost numărat; Bucură-te, că prin viața ta Mănăstirea Ugornița s-a luminat; Bucură-te, că cu multele tale osteneli Mănăstirea Dubenskaia o ai preaslăvit; Bucură-te, că pe cei neputincioși în credință i-ai întărit; Bucură-te, că celor neputincioși înțelegere ești; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 2 Văzând călugării Ugorniței osârdia ta sporind în viața duhovnicească, schimonah și preot pe tine te-au ales. Și te-au orânduit mai ales în pământul Voliniei unde văzând că ostenești mai mult luptându-te, te-au ales pe tine a fi în cetatea Dubensk, pentru a sfărâma pornirile ereticilor și cu nelenevire pe drept credinciosul norod spre cârma duhovnicească l-ai adus Domnului grăind: Aliluia. Icos 2 Minte cu adevărat desăvârșită ai arătat tu, părinte Iov, atunci când pentru liniștea sufletească a te sălășlui pe muntele Poceaevului te-ai retras și în loc de a fi egumenul mănăstirii ai ales mai bine a te preda în mai bună luptă pentru Dumnezeu. Iar pe tine te-au învrednicit de o îndoită egumenie frații Poceaevului, strigând ție cu bucurie: Bucură-te, noule al nostru părinte și prealuminate; Bucură-te, chip al cucerniciei; Bucură-te, că egumenia ca o ascultare ai primit-o; Bucură-te, că lui Dumnezeu și aproapelui cu bună voință te-ai osândit; Bucură-te, că în conducere chip al smereniei a lui Hristos se arată; Bucură-te, că pentru aceea și sufletele noastre au aflat odihnă; Bucură-te, că pentru norod multe rugăciuni înalți; Bucură-te, că asupra dracilor cu bărbăție te-ai înarmat; Bucură-te, că cu acestea înaintea îngerilor te-ai împărtășit; Bucură-te, că bun cârmaci către mântuire nouă te-ai arătat; Bucură-te, celor leneși mustrător; Bucură-te, celor ce se mântuiesc îndrăzneală; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 3 Dumnezeu te-a îmbogățit cu puterea Duhului Sfânt, prea înțelepte părinte Iov, atunci când răul acela a furat grâul. Deci l-ai mustrat și iertare i-ai dăruit. Și când a adus ceea ce a ascuns, tu grâul l-ai înapoiat lui pentru mântuirea lui și pe cel flămând, cu cuvântul l-ai săturat. Acestea făcând i-ai muiat sufletul lui împietrit și l-ai învățat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 3 Având pururea grijă de sufletul tău, preacuvioase părinte Iov, ai iubit mai mult a te încuia în rugăciune în peșteră, unde ziua și noaptea în rugăciuni petreceai și cu Dumnezeu vorbeai, pentru aceea și lumina Darului lui Dumnezeu a luminat peștera cea întunecoasă ca oarecând muntele Taborului și ne-ai învățat să strigăm ție așa: Bucură-te, că rugăciuni neîncetat ca o tămâie înalți; Bucură-te, că lacrimi ca dintr-o fântână izvorăsc; Bucură-te, că celor de demult pustnici ai Lavrei din Kiev te-ai asemănat; Bucură-te, că darurile lor cele bune le-ai câștigat; Bucură-te, că cu rugăciunile tale, pe frați în răbdare i-ai întărit; Bucură-te, că cu suspinurile tale pe demoni de la mănăstirea ta i-ai alungat; Bucură-te, că din peștera cea întunecoasă la lumina cea Cerească ai ajuns; Bucură-te, că și sufletelor noastre cele pătimașe, Darul lui Dumnezeu ai adus; Bucură-te, diamant mai tare decât stânca Poceaevului; Bucură-te, slăvite luminătorule al țării noastre; Bucură-te, stâlp slăvit a Bisericii a toată lumea; Bucură-te, al tuturor ce se roagă scăpare; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 4 Dorind a alunga viforul născocirilor ereticilor, ai fost de Dumnezeu păzit în cetatea Kievului și acolo împreună cu Sfântul Sobor al dreptslăvitorilor creștini, credința cea adevărată ai mărturisit. Asemenea și pe oameni sfătuind, cărțile sfinte în mănăstirea Poceaevului n-ai încetat a le aduce și tuturor celor ce le citesc pe dânsele, credința cea adevărată să păzească i-ai sfătuit și astfel cu dreapta slavoslovie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 4 Frații mănăstirii multe lacrimi au vărsat din ochi auzind necontenit rugăciunea lui Iisus grăită de gura ta părinte Iov și povățuiți au fost cu sfaturile cele de învățătură, pildă fiind cu viața ta, pentru aceea cu umilință grăiau: Bucură-te, al nostru rugător prea bun; Bucură-te, învățătorul nostru cel prea blând; Bucură-te, că lacrimi dătătoare de bine izvorăști; Bucură-te, că inimile noastre le umilești; Bucură-te, că jertfă duhovnicească necontenit Domnului înalți; Bucură-te, că mângâierea raiului o ai pururea în mintea ta și o înalți; Bucură-te, că Botezătorului întru îndelunga răbdare l-ai întrecut; Bucură-te, că de acele daruri îndoite te-ai învrednicit; Bucură-te, celor săraci hrănitorului și celor scârbiți mângâietorule; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 5 Stelei celei cu dumnezeiască mergere te-ai asemănat preacuvioase părinte Iov, înconjurând pământul Galiției și Voliniei. Cu lumina pravosloviei toate le-ai luminat și cu îndoite osteneli ai insuflat în inimile celor drept credincioși credința cea adevărată, iar pe cei leneși i-ai îndemnat spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 5 Văzând călugării și oamenii cei simpli pe egumenul Poceaevului săpând pământul, răsădind pomi, cărând gunoi, smerindu-se pe sine ca alt Damaschin, s-au mirat și toată mândria ereticească o au urât, iar sufletele în dreapta credință întărindu-se au grăit așa: Bucură-te, al luptei bun conducător fiind; Bucură-te, adevăratei credințe întăritorule; Bucură-te, că mândria cea rea a ereticilor o ai smerit; Bucură-te, că prin tine frumusețea bunei credințe am cunoscut; Bucură-te, că prin tine deșertăciunea lumească s-a călcat; Bucură-te, că celor bogați ai lumii acesteia ești bun povățuitor; Bucură-te, că celor ce se ostenesc le ești mângâiere; Bucură-te, că crucea de bună voie o ai luat; Bucură-te, că lui Pavel făcătorului de corturi o ai urmat; Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu rob bun ești; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 6 Propovăduitor al pravoslavnicii credințe, cu bună cucernicie toată viața ta ai fost preacuvioase părinte Iov. Iar prin sfânta ta mutare s-a pecetluit sfârșitul vieții tale, după cum ai prezis, cu o săptămână înaintea sfârșitul tău. Și bolnav fiind te-ai învrednicit a te împărtăși cu Sfintele Taine ale lui Hristos, nicidecum părându-ți rău de veacul acesta, chiar vrând a te dezlega și cu Hristos a fi, pentru a cânta neîncetat cântarea serafimilor: Aliluia. Icos 6 Cu bună podoabă și înfrumusețat a răsărit sfânt trupul tău cel neînsuflețit, preacuvioase părinte Iov, pe care în viață cu învățătura ta cu post și cu multe osteneli l-ai sfărâmat. Pentru aceea Dumnezeu după adormirea ta, cu neputrezirea și cu buna mireasmă te-a proslăvit, iar pe noi ne-a învățat a cânta ție așa: Bucură-te, locuitor ceresc; Bucură-te și al pământenilor rugător; Bucură-te, că mutarea ta de pe pământ mai înainte ai preavăzut-o; Bucură-te, că de acestea cu căldură te-ai bucurat; Bucură-te, că pe noi a nădăjdui în mila lui Dumnezeu ne înveți; Bucură-te, că și pe noi ne întărești neînfricați a fi în ceasul morții; Bucură-te, că pe cei ce iubesc viața aceasta trecătoare îi mustri; Bucură-te, că la învierea cea de apoi martor le ești cu trupul neputrezit; Bucură-te, că cu trupul tău în viață cu osârdie l-ai răstignit; Bucură-te, că și după moartea ta același bun miros ai arătat; Bucură-te, că pe cei necredincioși în față i-ai mustrat; Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc întru tine bună întărire ești; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 7 Vrând Dumnezeu ca neputrezirea moaștelor preacuviosului Iov să o arate și pentru a încredința Biserica, de trei ori l-a arătat Mitropolitului Dionisie în vis ca precum ar fi viu. Și voia lui Dumnezeu vestindu-i-se, preamărește pe Atotțiitorul și pe plăcutul Lui cu cântarea: Aliluia. Icos 7 Nou înainte stătător pentru toată lumea și făcător de minuni te-a văzut pe tine Sfântul Sobor. Iar călugării și oamenii când au văzut pe Dionisie venind la muntele Poceaevului și știind viața ta, au poruncit ca cinstitul tău trup să fie scos din sânurile pământului, arătându-se neputred și plin de bună mireasmă, minuni și vindecări izvorând. Pentru aceasta toți cântăm: Bucură-te, noule și mare făcător de minuni; Bucură-te, că părtaș cu sfinții ești; Bucură-te, că pământul Voliniei cu mormântarea ta l-ai sfințit; Bucură-te, că cu descoperirea sfintelor tale moaște ne-ai întărit pe noi în dreapta credință; Bucură-te, că prin tine primesc vindecări șchiopii și orbii; Bucură-te, că de trupul tău cel neputred diavolii se înfricoșează; Bucură-te, că și pe cei ce stăm înaintea sfântului tău mormânt ne umpli de umilință; Bucură-te, că dorind ai luptat pentru mănăstirea noastră; Bucură-te, că precum ai fi viu multora te-ai arătat după moarte; Bucură-te, că cu duhul puterilor Cerești te-ai împărtășit; Bucură-te, că izvorăști minuni; Bucură-te, că asupra diavolilor nouă ne ești tare ajutător; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 8 Străine și minunate minuni ai arătat preacuvioase părinte Iov, atunci când degrabă după adormirea ta te-ai arătat stând în mijlocul a doi îngeri, rugându-te în Biserica Poceaevului și o basma plină cu mir, oarecărei fecioare i-ai dat, pentru a se pune pe rănile bolnavei Efimiei de către egumenul Dosoftei, iar aceea vindecare primind, degrabă la mormântul tău a alergat sănătoasă și căzând a cântat lui Dumnezeu laudă: Aliluia. Icos 8 Cu adevărat cu totul fiind acoperământ și apărător preaslăvit părinte Iov, acest binecredincios norod a înțeles când te-a văzut în ceruri rugându-te Născătoarei de Dumnezeu, pentru apărarea sfintei Lavre, călugării și ceilalți oamenii fiind înconjurați de agareni, cu smerenie au început a cânta ție: Bucură-te, puternicul nostru apărător; Bucură-te, al sfintei mănăstiri zid nebiruit; Bucură-te, că năvălirea agarenilor o ai împrăștiat; Bucură-te, că săgețile lor s-au întors înapoi; Bucură-te, că ai rugat puterile îngerești ca săgețile să le fie acelora spre împărtășire; Bucură-te, că atunci prea mulți din oamenii agareni către Hristos i-ai adus; Bucură-te, că pe ostașii care se oșteau asupra sfintei mănăstiri i-ai prefăcut în frați de ascultare; Bucură-te, că pe cei nesupuși în fugă i-ai prefăcut; Bucură-te, că pe acei îndrăzneți hulitori de Dumnezeu i-ai rușinat; Bucură-te, că răbdarea credincioșilor o ai încununat; Bucură-te, că pe acei care au nădăjduit întru tine nu i-ai rușinat; Bucură-te, că pe rugătorii tăi i-ai mântuit și proslăvit; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 9 Toată abaterea și îndoiala norodului în credință, în sfântul tău lăcaș preacuvioase părinte Iov o ai iertat și cu rugăciunile tale tot pământul Volinei către pravoslavnica credință l-ai întors și sfințenia sfintei Lavre a Poceaevului întru dreapta credință o ai îngăduit. Pentru aceasta astăzi mulțime multă de credincioși, cu inima și cu gura, sfintele tale moaște le sărută, iar lui Dumnezeu aduc lauda: Aliluia. Icos 9 Ritori ai slavei tale s-au arătat arhiereii cei binecredincioși și Sfințitul Sobor, atunci când sfintele tale moaște au fost ascunse de cei care s-au lepădat de dreapta credință. Iar pe urmă au fost iarăși scoase și aduse în sfânta Biserică ca iarăși credincioșii creștini să se închine zicând: Bucură-te, soare al creștinilor; Bucură-te, stea a Bisericii adevărate; Bucură-te, lumina luminii dreptății din întunericul nopții răsărind; Bucură-te, raza de lumină care ai gonit întunericul ereticilor; Bucură-te, că din nou sfintele tale moaște izvorăsc minuni; Bucură-te, că celor ce s-au lepădat de dreapta credință în cele din urmă i-ai mustrat; Bucură-te, că rugăciunile credincioșilor a le împlini n-ai încetat; Bucură-te, că greșelile părinților noștri nu le-ai pomenit; Bucură-te, că și pe noi ne-ai învățat a ierta greșalele vrăjmașilor noștri; Bucură-te, că pe noi întru îndelungă răbdare ne-ai întărit; Bucură-te, că pe cei puțini la suflet i-ai mângâiat; Bucură-te, că pe cei ce se pocăiesc iertare de greșeli le dăruiești; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 10 Spre mântuirea noastră să fii și acum mijlocitor preacuvioase părinte Iov, pentru multele rele obiceiuri pe care necurații dușmani le-au adus în țara noastră și pentru aceea tăria noastră a scăzut. Dar noi cu inima umilită cădem la apărarea ta ca la un înainte stătător nădăjduind și cântând lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 10 Zid tare al pravoslavnicei credințe în pământul Volinei și Galiției toată viața ta ai fost preacuvioase părinte Iov. Dar și după mutarea ta, cu minuni și cu descoperirea pentru adevăr ai biruit, încă și nevăzut cu sufletele fiilor tăi vorbești, ca toți să-ți cântăm ție: Bucură-te, că la Domnul îndrăzneală pentru noi ai câștigat; Bucură-te, al mântuirii noastre luminătorule; Bucură-te, că ispitele celor răi le îndreptezi; Bucură-te, că pentru aceea și darul vindecării ai luat; Bucură-te, că cu îngerii astăzi în rai te veselești; Bucură-te, că cu Apostolii și cu Mucenicii te veselești, dănțuiești și săltezi; Bucură-te, că împreună cu dânșii pentru biserică ești înainte stătător; Bucură-te, că mila lui Dumnezeu pentru noi tu mijlocești; Bucură-te, că pe cei ce se pocăiesc încă în viață fiind i-ai iubit; Bucură-te, că și acum rugăciunile acelora ca tămâia înaintea Prestolului ceresc le înalți; Bucură-te, că tuturor care se roagă ție le ești grabnic ascultător; Bucură-te, că celor smeriți cu inima le ești acoperământ; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 11 Cântarea noastră cea de mulțumire ce o aducem ție din dragoste curată, primește-o plăcutule al lui Dumnezeu și precum cei doi bani ai văduvei așa și bogăția noastră cea duhovnicească înaintea ta să fie primită. Sărac ești, dar îmbogățit cu fapte bune. Încă cu umilință, suspinare pentru păcatele noastre aducem ție și cu mulțumirea pentru slava faptelor tale bune ne mângâiem, cântând lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 11 Stâlp luminător dreptei credințe cu buna cucernicie ai fost părinte Iov, cu cuvântul, cu viața, cu dragostea, cu credința, cu curăția. Întru care și pe noi cu rugăciunile tale ne întărești de orice eresuri și obiceiuri rele. Departe de la noi alungă-le, ca cu mulțumire să facem ție cântare așa: Bucură-te, al lui Dumnezeu alesule rob; Bucură-te, că împreună vorbitor ești cu îngerii; Bucură-te, că de la noi duhul blândeții și dragostei tale nu l-ai îndepărtat; Bucură-te, că și nouă din darul duhului tău tu ne împarți; Bucură-te, că văzând trupul tău neputred la lupta contra patimilor ne înarmezi; Bucură-te, că acei care știu despre viața ta sufletește se silesc a se curăți; Bucură-te, că cu osârdie despre mântuirea noastră ne-ai învățat; Bucură-te, că cu cei de aproape pentru mântuire cu noi ne-ai învățat a ne lupta; Bucură-te, că râvnă pentru dreapta credință în inimile noastre ai aprins; Bucură-te, că cu pocăință pentru greșeli sufletele noastre le-ai smerit; Bucură-te, că visurile cele duhovnicești le-ai împrăștiat; Bucură-te, că bărbăție duhovnicească nouă ne-ai dăruit; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 12 Având neîncetate daruri și rugăciuni, negrijindu-te pentru trupul tău, către aproapele tău bucurie duhovnicească din destul ai câștigat părinte Iov. Pentru aceasta și pe noi cei leneși și păcătoși, părtași acelora și puternici ne fă părinte, cu rugăciunile tale din munca patimilor ne izbăvește, ca să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 12 Cântând a ta minunată viață pe pământ și la ceruri primind laudele acestea, te rugăm pe tine preacuvioase părinte Iov, întărește pururea cu rugăciunile tale dreptmăritoarea credință. Toată Biserica lui Hristos, pe pământ contra necredinței și a eresurilor o păzește și o întărește, iar laudele noastre nu le depărta, celor care grăim ție așa: Bucură-te, că slujitor al Apostolilor ai fost părtaș; Bucură-te, că luptător pustnicesc ai devenit; Bucură-te, că chip bun ai fost al sărăciei duhovnicești; Bucură-te, că cu smerenia și cu blândețea sufletului pe furii cei făcători de rele, ca o moștenire Domnului i-ai adus; Bucură-te, că mult plâns duhovnicesc ai câștigat; Bucură-te, că pe acei flămânzi și însetoșați de dreptate acum în locașurile lui Dumnezeu îi saturi; Bucură-te, că de la Dumnezeu cu cei milostivi ai fost miluit și proslăvit; Bucură-te, că cu toți cei curați cu inima față către față privești; Bucură-te, că prin noi la cele Cerești cu dragoste ne înveți a privi; Bucură-te, că tuturor care se ostenesc pentru dreapta credință ajutor le dăruiești; Bucură-te, că lăcașul tău de orice răutate îl păzești; Bucură-te, că pentru toată lumea rugăciuni către Domnul înalți; Bucură-te preaslăvite Iov, plăcutule al lui Dumnezeu și Mănăstirii Poceaevului împodobire. Condac 13 ┇ O! Întru tot fericite preacuvioase părinte Iov, mare râvnitor al dreptei credințe și al ereticilor gonitor, primește această puțină rugăciune a noastră, adusă ție din inimă smerită. Nu ne lepăda, ci fii nouă totdeauna în credință și în pocăință îndrumător și în lupte bun ajutător. Înaintea Domnului fii neobosit rugător pentru noi când cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. ┇ Rugăciune către preacuviosul părintele nostru Iov O, preacuvioase părinte Iov, fiind pildă călugărilor cu viața ta, iubitor de osteneli, îndrumător de Dumnezeu, înțelept chip al smereniei, al iubirii de frați și de săraci, al răbdării și privegherii de toată noaptea, din tinerețe ai fost neobosit apărător al credinței și neîntrecut luptător al pământului Voliniei și Galiției, făclie de Dumnezeu luminată a Mănăstirii Poceaevului, caută cu ochiul tău cel făcător de bine spre noi nevrednicii, că spre tine în fiecare zi alergăm. Acest iubitor de Dumnezeu, norod al tău, care ne-am adunat înaintea mult vindecătoarelor tale moaște, cu bună cuviință cădem către tine, fiind înainte stătător pentru noi cere de la Stăpânul Preaînalt să ne dea Dar și toate cele bune pentru viața noastră. Pe cei bolnavi îi tămăduiește, pe cei puțini la suflet îi îmbărbătează, pe cei scârbiți îi mângâie, pe cei obijduiți îi întărește, pe cei aruncați la pământ îi scoală. Tuturor toate binefacerile tale după a fiecăruia trebuință și nevoie le dăruiește, întru mântuirea sufletului și sănătatea trupului. Înalță plăcutule al lui Dumnezeu atotputernica ta rugăciune pentru țara aceasta, ca să fie într-însa pace, liniște, bună cucernicie și zile bune și prin propovăduire să se întărească în oamenii buni dreapta credință, iar în cei răi frica de Dumnezeu și temere, ca să se întoarcă de la cel rău și să facă bine. Ca astfel în țara noastră Împărăția lui Hristos să crească, să se înmulțească și să se proslăvească într-însa Dumnezeu cel minunat întru sfinții Săi, căruia i se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.