🏠 Acatistul Sfântului Ioan Valahul - 12 mai ³ Tropar g4 Astăzi duhovnicește prăznuiește Biserica dreptcredincioșilor români și cu bucurie strigă: Veniți, iubitorilor de mucenici, să prăznuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic Ioan! Că acesta, dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, în împărăteasca cetate a lui Constantin a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat și bineprimit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat, în ceruri, să se mântuiască sufletele noastre. Condac 1 Nevoitorului cel tânăr al lui Hristos, mucenicului Ioan Valahul, cu toții să-i aducem acum cântare de laudă pentru nevoințele sale, ca celui ce strălucește în sfintele lăcașuri cele de sus; și ca unui apărător al credinței și ajutător întru nevoi, cu mulțumire să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! Icos 1 Îngerii și oamenii slăvesc pe Dumnezeu pentru nenumăratele faceri de bine arătate către făpturile Sale, din dragoste nesfârșită și din milostivire fără de margini. Căci în vremi și în locuri pe care înțelepciunea Sa nepătrunsă le alege au răsărit luceferi călăuzitori, care să lumineze cărările vieții noastre vremelnice, îndrumându-ne spre cele nestricăcioase. Ca unuia dintre acești aleși, bineplăcuți lui Dumnezeu, îți cântăm ție, Sfinte Ioane Valahule, laude ca acestea: Bucură-te vas ales și de Dumnezeu prețuit; Bucură-te tânăr înțelept și frumos, prin care credința s-a înălțat; Bucură-te trandafir odrăslit în pământul Valahiei; Bucură-te crin răsădit în grădina cea de sus; Bucură-te cel renăscut în duh la Constantinopol; Bucură-te că de toate te-ai lipsit, dar pe Hristos ai dobândit; Bucură-te cel ce ai înfruntat pe păgâni; Bucură-te cel ce ai risipit meșteșugurile satanei; Bucură-te părtaș al bucuriilor îngerești; Bucură-te cel ce petreci laolaltă cu toți sfinții; Bucură-te moștenitor al cereștii Împărății; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 2 Deși tânăr cu vârsta, ai dovedit curată înțelepciune când ai ales mai bine a pătimi pentru Ziditorul și a muri pentru El, decât a trăi și a avea câștigare vremelnică; căci ai dorit a te încununa cu cununa muceniciei și a cânta Domnului: Aliluia! Icos 2 Slavă ție, Atotputernice Doamne, Care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe sfinții Tăi, mucenici, apostoli, cuvioși și drepți, ca să ne arate voia Ta, spre a ne împărtăși de negrăitele Tale bunătăți; și așa să se proslăvească numele Tău cel întru tot sfânt; iar alesului Tău să-i cântăm: Bucură-te Ioane Valahule, de Dumnezeu cinstitorule; Bucură-te cel ce vezi și guști acum înalte desfătări; Bucură-te ocrotitor al orfanilor; Bucură-te cel ce scapi din nevoi pe cei ce aleargă la tine; Bucură-te că izbăvești pe cei ce se află în primejdii; Bucură-te mângâierea întristaților; Bucură-te izvor nesecat de alintări duhovnicești; Bucură-te că luminezi pe cei întunecați la minte; Bucură-te floare îmbobocită a creștinătății; Bucură-te far de lumină în cărările tinerimii; Bucură-te că pentru legea creștină vitejește ai luptat; Bucură-te cel ce te rogi și mijlocești pentru noi toți; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 3 Credința ortodoxă mult a fost încercată de-a lungul vremurilor și în laturile pământului, ca să se întărească temeliile sale. Ieșind dar voi, slăviți mucenici, din rândurile popoarelor, v-ați pus viața pentru întărirea ei, dând liniștea și sângele vostru pentru întinderea Împărăției lui Dumnezeu, ca noi cu un glas să putem cânta totdeauna: Aliluia! Icos 3 Viața ta plină de necazuri și cu totul lipsită de bucurii pământești a fost, preafericite Ioane. Că din copilărie te-au smuls de lângă sânul părinților tăi și te-au purtat pe drumuri nesfârșite în amara robie. Pentru că tuturor împotrivirilor le-ai făcut față cu vrednicie, de aceea îți cântăm laude ca acestea: Bucură-te robule, cel ce duci rugăciunea noastră către Stăpânul cel Preaîndurat; Bucură-te cel ce cu vrednicie în veacul al XVII-lea ai mărturisit pe Hristos; Bucură-te că pe timpul lui Mihnea, voievodul cel turcit, ți-a fost dat să pătimești; Bucură-te că agarenii, luându-te rob, te-au târât în chinuri spre țarigrad; Bucură-te cel ce în împărăteasca cetate ai primit cununa muceniciei; Bucură-te jertfă bineprimită înaintea Domnului; Bucură-te că nu ai ales să te bucuri de cele pământești; Bucură-te că bucuriile tale, în ceruri ți le-ai adunat; Bucură-te că și astăzi, tot de acolo, se revarsă milele tale; Bucură-te mângâierea mamelor îndurerate; Bucură-te aur lămurit în focul încercărilor; Bucură-te obraz sfânt, de Domnul mângâiat; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 4 Trimite-ne nouă, Sfinte, de la Dumnezeu hrană de mântuire, ca să nu pierim de mulțimea păcatelor. Căci noianul greșelilor noastre numai nemărginita milostivire a lui Dumnezeu îl poate covârși; și așa, împreună cu tine să-I cântăm Lui: Aliluia! Icos 4 Legat și bătut, purtat ai fost pe drum lung, în vreme de iarnă; dar nici gerul, nici foamea, nici semnul însângerat al legăturilor nu au slăbit virtutea ta; că pe toate le-ai răbdat cu bărbăție în trupul tău fraged; pentru care îți cântăm: Bucură-te mucenic tânăr, dar viteaz; Bucură-te cel ce ca și Stăpânul și Domnul ai pătimit; Bucură-te umbrar de odihnă pentru prigoniții vieții; Bucură-te toiagul și călăuza călătorilor la drum lung; Bucură-te mângâierea celor îndepărtați de țara lor; Bucură-te râvnitorule pentru slobozenie și pace; Bucură-te cel ce te rogi pentru înfrățirea oamenilor; Bucură-te izbăvitorule de prădăciuni; Bucură-te că te desfătezi în cămara cea de sus; Bucură-te că senin ai mers spre locul muceniciei tale, mulțumind lui Dumnezeu; Bucură-te cel ce cu multă răbdare ai îndurat chinurile, foamea și oboseala; Bucură-te cel ce robit fiind cu trupul, nu ai pierdut slobozenia duhului; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 5 Pe cât de lung a fost drumul robiei și al pătimirilor tale, o, fericite Ioane, pe atât de scurtă ți-a fost calea vieții celei de jos. Dar plăcutu-I-a milostivului Stăpân cum tinereasca ta făptură s-a împodobit cu cununa ostenelilor biruitoare și chemându-te la Sine Îi cânți cu veselie: Aliluia! Icos 5 Ca și când poverile robiei nu ar fi fost de ajuns, uneltirile celui viclean aprind patima cea blestemată a păgânului agarean, care, cumpărându-te cu aur, privea cu nelegiuita căutătură spre mândrețea cea din afară a făpturii tale. Deci l-ai înfruntat pe acesta, mărturisindu-te rob al lui Hristos, Care te-a răscumpărat odinioară cu preț de sânge nevinovat, iar nu rob al patimilor păgâne și urâte. Drept care, vrednic ești de cinstire ca aceasta: Bucură-te cel ce ca un al doilea David ai biruit pe Goliat; Bucură-te căci ca un nou Nestor ai tăiat rădăcinile poftei celei dobitocești; Bucură-te că ai mărturisit adevărul faptei cu curajul deplinei răspunderi; Bucură-te că de judecata vizirului nu te-ai temut; Bucură-te că din nou ai fost dat în robie ismaelitencei din țarigrad și supus altui fel de ispite; Bucură-te că nu ai luat în seamă ispitirile tinerei ismaelitence; Bucură-te că ți-ai păzit cu strășnicie feciorescul trup, ca pe un templu al Duhului Sfânt; Bucură-te chip duhovnicesc, luminat împodobit; Bucură-te suflet de Dumnezeu blagoslovit; Bucură-te cel plin de virtute; Bucură-te înțelepciune înaltă în trup tineresc; Bucură-te faptă vie pentru toți spre pilduire; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 6 Din rob puteai să fii slobod, din sărac să te îmbogățești, din pripășit, om cu așezare. Dar cu ce preț? Întinându-ți trupul și pierzându-ți sufletul, pentru bunătăți vremelnice și pieritoare. Iar tu ai ales a cânta lui Dumnezeu cântare curată: Aliluia! Icos 6 Ne minunăm de cugetarea ta cea dreaptă, cinstitule mucenic. Că frăgezimea minții tale, la vârsta de 18 ani, a știut să aleagă fără greș lucrul cel mai de preț. Că ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Și de ar câștiga lumea toată, dar sufletul și l-ar pierde, ce bun a dobândit? Vrednicule de laudă, primește și de la noi cântările acestea: Bucură-te minte vârstnică în trup nevârstnic; Bucură-te temelie de piatră a credinței; Bucură-te neprecupețită iubire către Dumnezeu; Bucură-te viteaz împotrivitor la păgânești furii; Bucură-te nădejde împlinită a celor ce te roagă pe tine; Bucură-te cel ce ți-ai păstrat curăția trupului; Bucură-te că ochii duhului tău au putut privi peste deșertăciunea veacurilor; Bucură-te că nădejdea ți-ai pus numai în Hristos-Dumnezeu, de la Care putere ai primit și biruință ai dobândit; Bucură-te că mintea ta a fost luminată de harul Duhului Sfânt; Bucură-te logodnic al cereștii Împărății; Bucură-te comoară scumpă a lumii creștine; Bucură-te cel ce prin moartea-ți trupească ai chezășuit nădejdea nemuririi; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 7 Când suntem în necazuri și în strâmtorare, pândiți de ispite omenești și de iscodirile celui viclean, gândul îl îndreptăm către Mântuitorul Hristos, Cel ce a poruncit oarecând: Înapoia Mea, satano! Pentru ca prin mijlocirile sfinților Săi fiind izbăviți, să cântăm Treimii celei de o ființă cu toții într-un glas: Aliluia! Icos 7 Îndurat-ai amărăciunea înstrăinării, suferințele robiei, îmboldirile multor feluri de ispite, de la agareanul cel păgân și de la femeia cea de același neam cu el și pe toate le-ai înfruntat cu destoinicie creștină. Multă mâhnire ți-a adus însă poftirea nelegiuitei femei de a te lăsa de credința creștină, ca să te poată avea soț după legea ei. Valuri de împotrivire au țâșnit atunci din inima ta și oțelindu-te, ai mărturisit cu hotărâre pe Hristos Domnul, de Care nici viața, nici moartea nu te-au putut despărți; pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea: Bucură-te dar, viteazule mărturisitor; Bucură-te cel ce ai gustat amarul asupririi păgânești; Bucură-te că ai rămas neclintit în hotarele credinței; Bucură-te că te împărtășești de lumina cea neînserată a Împărăției lui Hristos; Bucură-te făclie nestinsă din policandrul ceresc, cel cu mii de brațe al sfinților; Bucură-te rugător neadormit pentru sufletele noastre; Bucură-te cel ce pe cei greșiți îi aduci la pocăință; Bucură-te aducător de înviorare duhovnicească; Bucură-te pavăză sigură a tinerilor evlavioși; Bucură-te cumpănă înțeleaptă a vârstnicilor cuvioși; Bucură-te că și copiii te cinstesc după putere; Bucură-te că nici trupul nu ți-ai întinat, nici credința nu o ai lepădat; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 8 Aprins fiind de dumnezeiască râvnă, ți-ai adunat puterile, ți-ai întărit duhul și cu ochii lăuntrici țintă la cer ai înfruntat nelegiuirea. Ca bucurându-ne și noi, cu veselie sfântă să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Adusu-ți-ai aminte, Ioane Valahule, că și Iosif, fiul lui Iacob cel de demult, a înfruntat ademenirea femeii lui Putifar, dregătorul din țara Egiptului. Că încercările vieții sunt îngăduite de Dumnezeu spre lămurirea credinței. Prin atâtea trecând și pe toate biruindu-le, noi te cinstim cu cântări glăsuitoare ca acestea: Bucură-te cel ce te-ai războit împotriva îndulcirilor pământești; Bucură-te că de frumusețea trupului nu te-ai amăgit; Bucură-te cel ce ți-ai prețuit întru totul viața, jertfind-o pentru Hristos; Bucură-te că prin jertfa ta te-ai făcut trâmbitaș al credinței ortodoxe; Bucură-te că faptele tale întăresc credința noastră; Bucură-te că, lăudând vredniciile tale, slăvim pe atotputernicul Dumnezeu; Bucură-te cel ce ai înțeles că pentru Hristos a muri este în fapt cu El veșnic a viețui; Bucură-te mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele; Bucură-te cel asupra poftelor biruitor; Bucură-te al înstrăinaților povățuitor; Bucură-te al tuturor către Dumnezeu mijlocitor; Bucură-te cel din cetatea cea de sus priveghetor; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 9 Văzându-se înfruntată aspru de tine, ismaeliteanca și-a dezlănțuit răzbunarea dându-te pe mâna mai-marelui cetății, care te-a azvârlit în temniță. Dar nici negura și umezeala temniței nu te-au spăimântat, nici nu te-au împiedicat a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 O, temniță înfricoșătoare! Cât de groase au fost zidurile tale și cât de grea povara beznei tale! Și, ca și când închiderea înăuntrul tău, în lanțuri ferecate, nu ar fi fost de ajuns, s-au adăugat sfântului mucenic cumplite și ucigătoare chinuri. Ca noi să-i cântăm cu săltări duhovnicești așa: Bucură-te că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase desfătări le-ai socotit; Bucură-te cel ce petreci laolaltă cu toți sfinții; Bucură-te cel ce acum fața lui Dumnezeu nemijlocit o privești; Bucură-te că floarea tinereții cu vederea o ai trecut; Bucură-te purtător de finic al păcii lăuntrice; Bucură-te că oricare aleargă la ajutorul tău nu iese deșert; Bucură-te descoperirea gândurilor ascunse; Bucură-te cel ce trezești conștiințele; Bucură-te că pentru cei cuprinși de patimi ești rugător către Dumnezeu; Bucură-te că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri; Bucură-te vestitor de bucurii spirituale; Bucură-te lumină aprinsă în bezna nepăsărilor; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 10 Moartea pe martiri nu-i înspăimântă, căci dragostea de Hristos învinge toate. Neocolind aceștia moartea cea trupească și disprețuind-o, ei primesc cu seninătate trecerea spre veșnica Împărăție, unde cu cetele cele de sus dănțuiesc și cântă dumnezeirii fără oprire: Aliluia! Icos 10 Miratu-s-a făptura de mirarea ta cea multă, că neșovăielnic ai străbătut drumul drept al credinței, mărturisind astfel pe Dumnezeul cel întreit sfânt, Căruia și noi dimpreună cu tine ne închinăm și bucurându-ne te lăudăm grăind unele ca acestea: Bucură-te cel ce prin spânzurare nemurire ai agonisit; Bucură-te că prin răbdare sufletul ți-ai mântuit; Bucură-te că din mâna Domnului ai primit cununa biruinței; Bucură-te că de sus ți-a venit răsplata credinței; Bucură-te că numele tău în cartea vieții s-a scris; Bucură-te că astăzi dănțuiești în cerescul paradis; Bucură-te că nu te-au amăgit cele trecătoare; Bucură-te cel ce ai știut să prețuiești pe cele nepieritoare; Bucură-te al celor din primejdii apărător; Bucură-te al celor întristați de nădejde dătător; Bucură-te al ispitiților întăritor; Bucură-te al oropsiților ajutător; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 11 Cum să te slăvim mai bine, vrednicule mucenic, decât lăudând îndelunga ta răbdare și iubirea de cele înalte? Căci fire omenească având, spre cele îngerești ai râvnit. Pentru care, cu toții cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 Văzând păgânii că nu te lepezi de credința ta și nu te supui poftelor stricăcioase, cerut-au vizirului să te omoare. Iar vizirul a poruncit eparhului să facă aceasta. Și te-au dus călăii de te-au spânzurat. Deci, ca cel ce ai primit încoronare mucenicească, vrednic ești de cântări ca acestea: Bucură-te Ioane de Dumnezeu iubit; Bucură-te mucenice preafericit; Bucură-te cuget neprihănit; Bucură-te cel cu trupul nepângărit; Bucură-te pildă de sufletească tărie; Bucură-te rază dătătoare de bucurie; Bucură-te lumină sfântă; Bucură-te armă nebiruită; Bucură-te înger pământesc; Bucură-te dar dumnezeiesc; Bucură-te ancoră tare; Bucură-te zid de scăpare; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 12 Slavă lui Dumnezeu pentru toate, a zis oarecând Ioan cel cu gura de aur, încheindu-și în surghiun viața cea pământească. Iar tu, Ioane Valahule, privind cu ochii duhului tău dincolo de hotarele zărilor și veacului acestuia, ai mulțumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icos 12 Cu cântări cinstim amintirea ta, fericim chinurile tale și neclintită răbdarea ta, mărim și lăudăm bărbăția ta cea neînvinsă, binecuvântându-te ca pe un mare ajutător și păzitor al nostru și din inimă grăind: Bucură-te tânăr mult ispitit; Bucură-te luptătorule neostenit; Bucură-te nădejdea tinerilor cea tare; Bucură-te în nevoi a lor apărare; Bucură-te izbăvitorul celor umiliți; Bucură-te scăparea celor prigoniți; Bucură-te că pe necredincioși i-ai smerit; Bucură-te că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit; Bucură-te cel ce întărești pe cei în suferință; Bucură-te că te-ai învrednicit de biruință; Bucură-te cel ce risipești gândurile necurate; Bucură-te alungătorul poftelor spurcate; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, noule mucenic al lui Hristos! ¦ Condac 13 ┇ O, răbdătorule de chinuri, preafericite noule mucenice, purtător al semnelor de biruință, Sfinte Mucenice Ioane Valahule, ascultă acum nevrednica rugăciune ce-ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de năpastă, de primejdii, de dureri și de ispite, spre a cinsti pomenirea ta, slăvind pe Dumnezeu, Cel de oameni iubitor, ca împreună cu tine, în veacul ce va să fie, să-I cântăm Lui: Aliluia! ┇ Rugăciune către Sfântul Ioan Valahul Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul nostru, Cel neîntrecut în înțelepciune și minunat întru lucruri! Căci din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul a toată mângâierea și nădejdea, ai binevoit a ridica dintre semințiile pământului fii aleși, care prin credință tare și prin viață pilduitoare să mențină trează credința în puterea și în milostivirea Ta și să nu lase neamul omenesc a se prăbuși în întunericul cel fără fund al neștiinței de cele înalte și al păcatului. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri, Cel ce primești cu bunătate și cu îndurare mijlocirile sfinților bineplăcuți ție, pentru nevoile de tot chipul, duhovnicești și trupești, ale nevrednicilor fiilor Tăi, cei ce plutesc pe marea cea sărată și de atâtea ori înviforată a acestei vieți vremelnice, pline de ispite și de poveri nenumărate. Însuți dar, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și cele ale Sfântului Mucenic Ioan Valahul, primește și acum smeritele noastre cereri și ne izbăvește pe noi de toată întâmplarea cea rea, de năpastă, de prigoană, de uneltirile celui viclean, ocrotind viața noastră prin milostivirea Ta cea mare și nu pentru vrednicia noastră. Căci Tu știi neputința firii omenești și cunoști pe fiecare, cu casa, cu cererea și trebuința lui. Primește dar, Stăpâne și rugăciunile noastre, apărându-ne de tot răul și dăruindu-ne cele spre mântuire. Că pentru toate cele ce ne-ai dat și ne dăruiești nouă în toate zilele vieții noastre, binecuvântat și preaslăvit să fii, Părinte al luminilor și izvorul bunătăților, dimpreună cu Cel fără de început al Tău Fiu și cu Preasfântul Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.