🏠 Acatistul Sf. Ioan Iacob Hozevitul - 5 aug. ³

Tropar Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea și patria ta, ai luat crucea, urmând lui Hristos, și în Valea Iordanului, în peștera pustnicească, la Hozeva nevoindu-te, te-ai mutat la Cel dorit. Pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Sfinte Ioane, duhul tău. Condacul 1 Cuviosului Ioan, Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că prin multă nevoinţă de cămara cerească s-a învrednicit, iar prin pilda vieţii sale pe toţi ne învaţă să urmăm, cu dragoste şi credinţă, Mântuitorului Hristos. Pentru aceea îi cântăm: ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Icosul 1 Făcătorul îngerilor şi al oamenilor, purtătorul de grijă al tuturor, din pruncie te-a rânduit în grija bunicii tale, spre ocrotire şi povăţuire. Aceasta, cu dor de pustnicie trăind toată viaţa, a fost dăruită de Dumnezeu că să împlinească dragostea părinţilor tăi trupeşti, iar tu sfinte, ai fost chemat să împlineşti dorinţa vieţii ei; pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te viaţă de ofrandă Bucură-te singurătate împlinită Bucură-te nevoinţă luminată Bucură-te căutarea iubirii părinteşti Bucură-te aflarea Tatălui Ceresc Bucură-te dobândirea mântuirii Fiului Bucură-te gustarea mângâierii Duhului Bucură-te ocrotitul Maicii Domnului Bucură-te prietenul de taină al sfinţilor Bucură-te văzătorul veşniciei Bucură-te căndelă a Bisericii Bucură-te sol de veghe al neamului tău ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 2 Din tinereţe ai vieţuit duhovniceşte şi ai împlinit lipsa dragostei părinteşti cu iubirea dumnezeiască, descoperindu-te în chip minunat, pentru care slăvim pe Dumnezeu şi cântăm: ¦ Aliluia ¦ Icosul 2 Luminat de credinţă, întărit de nădejde, îmbogăţit de iubire sfântă, ai dorit tinereţea veşnică din tinereţile tale; astfel ţi-ai îndreptat sufletul către Dumnezeu, pentru care îţi cântăm unele că acestea: Bucură-te cel hrănit cu Scripturile Bucură-te cel curăţit cu lacrimile pocăinţei Bucură-te cel povăţuit de Sfinţii Părinţi Bucură-te cel luminat cu rugăciunea Bucură-te cel trecut prin focul ispitelor Bucură-te următorule al Sfinţilor trei Tineri Bucură-te aflarea tinereţii veşnice Bucură-te dobândirea vârstei înţelepte Bucură-te lucrarea faptelor bune Bucură-te căutarea raiului ceresc Bucură-te ascultarea dumnezeieştilor cuvinte ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 3 Singurătatea din copilărie ţi-a luminat-o Hristos cu grija de mântuirea sufletului, odorul de mare preţ, iar lipsa fraţilor trupeşti ţi-a împlinit-o cu mângâieri duhovniceşti; de aceea, mulţumind lui Dumnezeu, cântai: ¦ Aliluia ¦ Icosul 3 Făgăduinţele monahiceşti le-ai împlinit cu sfinţenie după îndemnul dumnezeiescului Duh care zice: „Faceţi făgăduinţe Domnului şi le împliniţi“; astfel, făcându-te ascultător ai vieţuit în feciorie şi în sărăcie de bună voie, pentru care te cinstim cu unele că acestea: Bucură-te ascultătorul tuturor Bucură-te mângâierea celor săraci Bucură-te hrănitorul străinilor Bucură-te slujitorul părinţilor Bucură-te sfătuitorul fraţilor Bucură-te ajutătorul bolnavilor Bucură-te iubitorul fecioriei Bucură-te paza conştiinţei Bucură-te rugăciune fierbinte Bucură-te priveghere îndelungată Bucură-te ajunare cu folos Bucură-te povăţuire nevinovată ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 4 Mintea şi sufletul ţi le-ai curăţit cu rugăciunea şi pocăinţa, făcând din peştera ta poartă către cer, căci împreună cu tine şi îngerii cântau: ¦ Aliluia ¦ Icosul 4 Dorind mai multă linişte sufletească, te-ai îndreptat către Dumnezeu prin rugăciune, şi ai împreunat petrecerea în peşteră cu postul, biruind iadul gândurilor deşarte, pentru care îţi cântăm aşa: Bucură-te dor de linişte Bucură-te dor de curăţie sufletească Bucură-te dor de pustnicie Bucură-te dor de smerenie Bucură-te dor de locuri sfinte Bucură-te dor de patria cerească Bucură-te dor de sfinţenie Bucură-te dor de lumină necreată Bucură-te cel ce ai unit peştera cu cerul Bucură-te prietenul îngerilor Bucură-te vorbitorule cu Dumnezeu Bucură-te rugătorule pentru noi oamenii ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 5 Dorind să moşteneşti Împărăţia lui Dumnezeu, ai părăsit patria ta pământească şi te-ai sălăşluit în Ţara Sfântă, că să te închini la locurile de nevoinţă ale proorocilor, ale apostolilor şi ale altor următori ai lui Hristos ca şi în cer să cânţi împreună cu ei: ¦ Aliluia ¦ Icosul 5 Locurile petrecerii Domnului Hristos pe pământ ţi-au fost că nişte îndemnări care te-au povăţuit către viaţa veşnică din dorinţa iubitoare de Dumnezeu, pentru care îţi cântăm aşa: Bucură-te căutătorul Ţării Sfinte Bucură-te aflarea Locurile Sfinte Bucură-te locuitorul Hozevei Bucură-te văzătorul Betleemului Bucură-te iubitorul Iordanului Bucură-te îndrăgirea Galileii Bucură-te închinătorule la Ghetsimani Bucură-te pelerinul Golgotei Bucură-te lăudătorul Învierii Bucură-te iubitorul Taborului Bucură-te căutarea Eleonului Bucură-te prietenul cerului ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 6 Vieţuind în valea Iordanului ţi-ai petrecut viaţa că pe o treaptă a urcuşului ceresc, mereu în osteneli duhovniceşti, având în suflet dor de linişte şi cer şi rugându-te pentru pământeni cântai lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 6 Cu suflet pururea mulţumitor te-ai socotit fericit pentru sălăşluirea vremelnică în Ţara Sfântă; de aceea, cu bucurie ai cântat mereu laude lui Dumnezeu, iar noi îți cântăm aşa: Bucură-te că ai înţeles taina Iordanului Bucură-te că ai cinstit Botezul Bucură-te că te-ai rugat Botezătorului Bucură-te că ai slăvit pe Mântuitorul Bucură-te că ai chemat pe Mângâietorul Bucură-te că ai preamărit Treimea Bucură-te că ai iubit Biserica Bucură-te că te-ai însoţit cu pocăinţa Bucură-te că ai îndrăgit nevoinţa Bucură-te că ai aflat milostivirea lui Dumnezeu Bucură-te că ai biruit suferinţa Bucură-te că ai găsit pacea cerească ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 7 Primind harul preoţiei, Cuvioase, din dumnezeiască purtare de grijă ai fost rânduit egumen şi povăţuitor al monahilor români de la Iordan, pentru care lăudăm pe Dumnezeu şi cântăm: ¦ Aliluia ¦ Icosul 7 Ca povăţuitor al fraţilor vieţuitori din schitul românesc de la Iordan, nu ai uitat de făgăduinţele monahiceşti, silindu-ţi mereu firea către Împărăția lui Dumnezeu - dorirea cea adevărată, fiind călăuză duhovnicească tuturor fraţilor, pentru care îţi cântăm: Bucură-te povăţuitorule cel ales de Dumnezeu Bucură-te părintele celor încredinţaţi spre povăţuire Bucură-te ajutătorul celor slabi Bucură-te învățătorul celor neştiutori Bucură-te ridicarea celor căzuţi Bucură-te pildă în povăţuire Bucură-te îndemn cu îndelungă răbdare Bucură-te mustrare părintească Bucură-te certare cu folos Bucură-te iertare a celor îndreptaţi Bucură-te primirea celor întorşi cu pocăinţă Bucură-te pilduirea tuturor ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 8 În pustia Hozevei te-ai aşezat ca într-o ţarină bine roditoare de fapte duhovniceşti, unde, însoţit de îngeri, ţi-ai sfinţit sufletul, după rânduielile vieţuitorilor de mai înainte, ca împreună cu ei în cer să cânţi: ¦ Aliluia ¦ Icosul 8 Având dorinţă de îndreptare sfântă şi sporire duhovnicească, pustia şi chilia în care ai trăit, te-au învăţat cum să-ţi petreci viaţa aceasta departe de grijile cele lumeşti, pentru care îţi cântăm: Bucură-te podoaba Bisericii Bucură-te chip îngeresc Bucură-te dumnezeiască dorinţă Bucură-te duhovnicească înaripare Bucură-te cugetare la moarte Bucură-te gândire la veşnicie Bucură-te ostăşie adevărată Bucură-te stăpânire de sine Bucură-te locuitor al pustiei Bucură-te pildă a monahilor Bucură-te râvnitorul liturghiei Bucură-te rug aprins al rugăciunii ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 9 Oamenii sunt nepricepuţi, iar cuvintele sunt slabe în a arăta cu adevărat râvna şi ostenelile tale, Cuvioase, prin care ai dobândit vieţuirea cerească pe pământ; pentru aceasta noi cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 9 Ca un binecuvântat de Dumnezeu, ai fost înzestrat cu darul poeziei, cântând Viaţa veşnică pe care ai dorit-o şi minunatele Locuri Sfinte; de aceea şi noi îţi cântăm: Bucură-te alăută în versuri Bucură-te lăudătorul Locurilor Sfinte Bucură-te cântăreţul raiului Bucură-te îndrăgirea poeziei Bucură-te lauda monahilor Bucură-te cântarea virtuţilor Bucură-te stihuitor al rugăciunii Bucură-te psaltire şi harpă Bucură-te gând încununat cu cânt Bucură-te poezie înţeleaptă Bucură-te cugetare la cele cereşti Bucură-te râvnirea celor duhovniceşti ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 10 Toată viaţa ai petrecut-o în osteneală neîncetată şi ai încununat-o cu sfârşit creştinesc, intrând în lumina Împărăţiei Cereşti. Aceasta dorind-o şi noi, cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 10 La adormirea ta, Cuvioase, în chip minunat s-au adunat în peşteră călugări, pelerini credincioşi şi un stol de păsărele, pentru a te petrece până la uşa veşniciei, întristându-se vremelnic pentru mica despărţire. Iar noi, cu evlavie, strigăm către tine aşa: Bucură-te vieţuire neîncetată în rugăciune Bucură-te încununare cu sfârşitul creştinesc Bucură-te mutare la viaţa veşnică Bucură-te cel slujit de monahi la înmormântare Bucură-te cel jelit de păsările cerului Bucură-te osteneală preschimbată în odihnă Bucură-te că moartea nu te-a despărţit de noi Bucură-te cel ce tainic te arăţi prietenilor credincioşi Bucură-te dezgropare cu minuni înconjurată Bucură-te făclierul scos de Domnul din mormânt Bucură-te bucurie a obştii credincioşilor Bucură-te mângâere pentru cei din neamul tău ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 11 Oştile cele cereşti, de îngeri şi de sfinţi, te-au primit într-ale lor, pentru ca în cor să-I cânţi Domnului în veci. Acelora ne alăturăm şi noi şi cântăm: ¦ Aliluia ¦ Icosul 11 Mintea fiindu-ţi strajă pentru trupul cel de lut, în tot timpul vieţii tale te-ai făcut părtaş cu sfinţii în cereasca locuinţă, pentru care şi noi te lăudăm cântând aşa: Bucură-te rugă sfântă către slăvile cereşti Bucură-te râvnă mare izvorâtă din credinţă Bucură-te cunună preabinecuvântată Bucură-te lepădarea grijilor celor lumeşti Bucură-te dobândirea darului mântuitor Bucură-te împlinirea dorinţelor sfinte Bucură-te cel ce ai urcat pe muntele fericirilor Bucură-te râvnitorule ca şi Ilie Bucură-te ostenitorule înţelept Bucură-te locuitorule cu Sfinţii Bucură-te Cuvioase, mare rugător pentru noi ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 12 Părinte Ioane, Dumnezeu te-a ales din neamul românesc, ca pe o duhovnicească ofrandă şi ai fost arătat lumii ca semn de întărire în vreme de necazuri, pentru toţi binecredincioşii care neîncetat îi cântă Lui: ¦ Aliluia ¦ Icosul 12 Pentru vieţuirea ta aleasă şi sfântă te-a proslăvit Dumnezeu şi te-a încununat cu cinste, iar noi, dimpreună cu toţi credincioşii ortodocşi, îţi cântăm unele că acestea: Bucură-te fiu al Moldovei Bucură-te frate şi părinte duhovnicesc Bucură-te locuitorul Ţării Sfinte Bucură-te nevoitorul pustiei Bucură-te pregustarea bucuriei cerului Bucură-te sfinţenie arătată în lume Bucură-te rugăciune în suflet şi în trup Bucură-te că ai unit Crucea cu Învierea Bucură-te întărirea răbdării noastre Bucură-te credinţă lucrătoare prin iubire Bucură-te slujitorule al lui Hristos Bucură-te ajutătorul celor în nevoi ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, mult nevoitorule. ¦ Condacul 13 ┇ O, Preacuvioase Părinte Ioane, mult nevoitorule, fii mijlocitorul nostru; auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie şi ne ajută, ca împreună cu tine să cântăm în ceruri: ¦ Aliluia ¦ ┇ Rugăciune către Sf. Cuv. Ioan de la Neamţ O, Preacuvioase Părinte Ioane, cel ce cu darul lui Dumnezeu din fragedă copilărie ai mers, pe calea cea sfântă a desăvârșirii și pentru care Preabunul și Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăvești pe pământ și în cer, te rugăm, auzi-ne și pe noi, nevrednicii și păcătoșii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia și umilința către tine, ca să te rogi Preabunului Dumnezeu, ca și nouă să ne ajute cu mila și cu îndurările Sale și, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu și prin sfintele tale rugăciuni, să avem și noi milă și îndurare în ceasul morții noastre și în ziua Judecății de Apoi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.