🏠 Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur - 13 nov. ³

Tropar Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de argint lumii a câștigat. Înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Iar prin cuvintele tale învățându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Condacul 1 Pe luminătorul a toată lumea, pe stâlpul și întărirea Bisericii, pe povățuitorul pocăinței și tămăduitorul bolnavilor, pe apărătorul și binefăcătorul celor necăjiți, pe Sfântul Ioan, trâmbița cea frumos glăsuitoare și gura cea de miere izvorâtoare, pe învățătorul nostru cel cu mintea și cuvintele de aur, veniți, binecredincioșilor, să-l lăudăm. Să aprindem făcliile dragostei celei luminătoare, aducându-i această cântare: Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. Icosul 1 Luminătorule și învățătorule, Părinte, cel ce cu învățăturile tale ai luminat toată lumea, luminează-ne și pe noi prin ru­găciunile tale, ca să-ți aducem această cântare de laudă: Bucură-te Ioane, fericite slujitor al Domnului Iisus Hristos Bucură-te că din copilărie ai fost binecredincios Bucură-te că din gura ta râuri de învățătură au izvorât Bucură-te că prin tine Dumnezeu S-a preaslăvit Bucură-te că prin minunile tale înțelepții s-au rușinat Bucură-te că înțeleptul Artemie prin tine s-a botezat Bucură-te că poporul de bucurie către tine a strigat Bucură-te că ai fugit de slava omenească Bucură-te că ai iubit viața monahicească Bucură-te al necăjiților mângâietor Bucură-te al săracilor ocrotitor ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 2 După trecerea din viața aceasta a maicii tale, Antuza, ai împărțit averea săracilor și părăsind lumea, te-ai sălășluit în mănăstire, unde, după multe nevoințe și osteneli, te-ai învrednicit a vorbi cu Apostolii Ioan și Petru, al căror dar ai dobândit și cu care împreună cânți lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icosul 2 Dar de la Dumnezeu ai primit, Sfinte Ioane, a lega și a dezlega păcatele oamenilor; dezleagă dar și lanțul greșelilor noastre și cu dragostea lui Dumnezeu ne leagă, ca, unindu-ne într-un glas, să mărturisim pe Dumnezeu în Treime și pe tine să te lăudăm așa: Bucură-te că în chip îngeresc te-ai îmbrăcat Bucură-te că, în mănăstire fiind, multe osteneli ai răbdat Bucură-te că pe monahul cel căzut l-ai ridicat Bucură-te că darul lui Dumnezeu prin tine a lucrat Bucură-te noule Daniile, că minunată vedenie ai avut Bucură-te împreună vorbitorule cu Apostolii Petru și Ioan Bucură-te că Ioan prin scrisoare te-a îmbărbătat Bucură-te că de la Apostoli ai primit binecuvântare sfântă Bucură-te că răbdarea ta a fost nemărginită Bucură-te al pocăinței învățătorule Bucură-te al bunei credințe mărturisitorule ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 3 Minunata vedenie de care te-ai învrednicit, Părinte Ioane, a avut-o și bătrânul Isihie, îmbunătățitul monah; și povestind fraților celor iscusiți, se minunau de acest dar pe care te-ai învrednicit a-l primi și cu bucurie slăveau pe Dumnezeu, cântând ¦ Aliluia ¦ Icosul 3 Dumnezeu S-a preaslăvit prin facerea minunilor tale, Părinte Ioane, că pe mulți i-ai vindecat cu rugăciunile tale; pe Arhelau de lepră l-ai curățit, monahului Evclie vederea i-ai luminat și pe femeia Hristina ai scăpat-o de boală; pe leul cel fioros cu semnul Crucii l-ai omorât; pentru acest noian de minuni te lăudăm, Părinte, zicând așa: Bucură-te tămăduitor fără de plată al trupurilor Bucură-te cel ce multe boli degrab le-ai vindecat Bucură-te că de tine toată suflarea s-a minunat Bucură-te luminătorul ochilor trupești și sufletești Bucură-te că neputințele și bolile degrab le izgonești Bucură-te mustrătorul celor fără de lege Bucură-te îndreptătorul celor ce au greșit Bucură-te stâlp neclintit al Bisericii Bucură-te lauda cea aleasă a ierarhilor Bucură-te că, întrarmat cu puterea Crucii, duhurile rele ai alungat Bucură-te că neprețuita diademă a arhieriei de la Hristos ai luat ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 4 Se cuvenea ca lumina aprinsă să fie pusă în sfeșnic să lumineze tuturor. Pentru aceasta, prin rânduiala lui Dumne­zeu, ai fost adus din pustie în cetate, în slujba Bisericii așezat și prin porunca îngerului ai fost sfințit. Iar la hirotonia ta un porumbel pe deasupra capului tău zbura, pe care văzându-l Flavian patriarhul, împreună cu cei ce erau de față, cu frică și cu bucurie au strigat ¦ Aliluia ¦ Icosul 4 Supunându-te voii lui Dumnezeu, ai lăsat pustia și pe monahii cei împreună viețuitori, pe care văzându-i plângând din pricina despărțirii, i-ai mângâiat cu mireasma învățăturii tale și i-ai îndemnat să aibă iubire unii către alții. Iar noi, de bucurie pentru chemarea ta, te lăudăm, zicând așa: Bucură-te învățător blând și sfânt Bucură-te că tu singur ai fost numit „Gură de Aur“ Bucură-te cel ce prin rânduiala lui Dumnezeu ai primit darul cinstitei arhierii Bucură-te podoaba curăției, mărturisită de minunata arătare a porumbelului celui alb Bucură-te că de a ta vedenie toți s-au înspăimântat Bucură-te că poporul de bucurie slavă Domnului a dat Bucură-te că pentru sufletele omenești grijă ai purtat Bucură-te că prin dulci cuvinte pe toți i-ai învățat Bucură-te că, pentru frumusețea cuvintelor, de popor ai fost iubit Bucură-te că o femeie „Gură de Aur“ te-a numit Bucură-te al sufletelor omenești înfrumusețătorule ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 5 Multe sunt minunile tale, Părinte Ioane, că pe pruncul femeii Evclia cu semnul Crucii l-ai tămăduit și pe femeia bogatului eretic, ce avea o cumplită boală, cu același semn al biruinței și prin stropirea cu apă sfințită ai vindecat-o, și de eresul cel pierzător de suflet pe amândoi i-ai scăpat. Iar templul cel idolesc surpându-se, a nimicit pe toți ereticii care ți se împotriveau și ceilalți botezându-se, cu bucurie slăveau pe Dumnezeu, cântându-I ¦ Aliluia ¦ Icosul 5 Învățătorule și de minuni făcătorule, Părinte, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor noastre și ne învață cum să ne păzim de smintelile ereticilor care hulesc Biserica. Iar tu, prin învățătura ta, să-i întorci la dreptmăritoarea credință, ca, unindu-ne glasurile prin dragoste, să te lăudăm, cântând: Bucură-te că pe fiul Evclei l-ai scăpat de fierbințeală Bucură-te că pe femeia ereticului ai izbăvit-o de boală Bucură-te că femeia și bărbatul ei de eres s-au lepădat Bucură-te că prin puterea Crucii în Biserică au intrat Bucură-te făcătorule de bine al tuturor Bucură-te că ereticii asupra ta s-au ridicat Bucură-te că tu pentru ei lui Dumnezeu te-ai rugat Bucură-te că prin învățăturile tale mulți eretici s-au botezat Bucură-te că foștii eretici împreună cu dreptmăritorii au cântat Bucură-te al Bisericii lui Hristos păzitorule Bucură-te al dreptei credințe apărătorule ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 6 Pentru minunile și învățăturile tale, Părinte, ai fost chemat de Arcadius împăratul la tronul arhiepiscopal al Constanti­nopolului, fără de voia ta; însă, cu smerenie, făcând ascultare, ai primit jugul arhieriei, iar dregătorii, împreună cu poporul primindu-te cu dragoste și cu bucurie, cântau lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icosul 6 Nu ne pricepem ce să lăudăm mai mult, Părinte Gură de Aur: vrednicia pentru care ai fost ales sau răbdarea pe care ai avut-o după primirea tronului arhieresc. Că pe cât a fost de mare bucuria începutului slujirii, pe atât de mult a crescut ura potrivnicilor; pentru aceasta și noi, văzând răbdarea ta, te lăudăm, zicând: Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, că pentru minunile tale erai cinstit de tot poporul Bucură-te că pentru învățăturile tale la tronul arhieresc ai fost chemat Bucură-te că împăratul Arcadius mult te-a iubit Bucură-te că tot Constantinopolul cu bucurie te-a primit Bucură-te că de sfântul sobor arhiepiscop ai fost sfințit Bucură-te că în arhiereasca demnitate cu vrednicie ai slujit Bucură-te că fără părtinire pe toți i-ai învățat Bucură-te că eresurile și răutatea le-ai dezrădăcinat Bucură-te că și pe împărăteasa Eudoxia, pentru lăcomie, o ai mustrat Bucură-te că văduvelor și săracilor ai fost sprijinitor Bucură-te că celor neputincioși ai fost ajutător ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 7 Mustrat-ai, Sfinte Ioane, pe Pavlichie lacomul, cel ce răpise banii văduvei celei sărace, și pe împărăteasa Eudoxia, pentru că luase via văduvei, ai certat-o; pentru aceasta ai fost dușmănit de toți cei ce lucrau fărădelegea, iar săracii și năpăstuiții, pentru dreptatea ce le făceai, te lăudau și pe Dumnezeu slăveau, cântând ¦ Aliluia ¦ Icosul 7 Împlinitu-s-au cu tine, Bunule Părinte, cuvintele Mântuitorului, căci tu pentru dreptate ai fost grăit de rău și izgonit de potrivnicii care urau faptele tale cele bune, printre care Teofil cel zavistnic și împărăteasa Eudoxia, de la care multe rele ai pătimit; pentru aceasta, văzând răbdarea ta, te lăudăm, zicând așa: Bucură-te Sfinte Ioane, că întru tine cuvintele Mântuitorului s-au împlinit Bucură-te că pentru dreptate de Teofil ai fost prigonit Bucură-te primitorul călugărilor celor izgoniți Bucură-te apărătorul văduvelor și al săracilor asupriți Bucură-te că pentru via văduvei Eutropia, ca și Ilie, pe împărăteasă ai mustrat Bucură-te că ai răbdat cu tărie mânia împărătesei Bucură-te că mulți la izgonirea ta nu s-au învoit Bucură-te că proorocia lui Epifanie cu tine s-a împlinit Bucură-te al cuvântului lui Dumnezeu propovăduitorule Bucură-te al smereniei iubitorule Bucură-te de Dumnezeu încununate ierarhe ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 8 Izgonit fiind, Sfinte, stăteai în chiliile arhierești, și împreună cu episcopii cei ce erau cu tine, mâhnindu-te de răutatea lui Teofil și de schimbarea împăratului cu mânie asupra ta, ai zis: Fraților, rugați pe Dumnezeu pentru mine și nu vă depărtați de la Bisericile voastre, că mie mi s-a apropiat vremea de primejdii și multe necazuri primind, mă voi duce de aici, iar voi pomeniți-mă în rugăciunile voastre, cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icosul 8 Adunându-se dușmanii tăi în sobor nedrept asupra ta, Sfinte, și învoindu-se împăratul Arcadius cu dânșii, a crezut clevetirilor lor și la judecată hotărând izgonirea ta, te-au dat ostașilor, care, pe ascuns luându-te, au mers pe mare, spre Prenet. Atunci s-a făcut cutremur mare în cetate și a căzut o parte din palatele împărătești, din care pricină înspăimântându-se împăratul, și de teama mulțimii, a poruncit să te aducă înapoi. Alergând poporul înaintea ta, te lăuda, zicând unele ca acestea: Bucură-te Părinte Ioane, cel ce ai fost izgonit pe nedrept Bucură-te că pe ascuns ai fost scos afară din cetate Bucură-te că, pentru nedreptatea ce ți s-a făcut, poporul s-a revoltat Bucură-te că de cutremur o parte din palate s-au surpat Bucură-te că potrivnicii tăi din cetate au fugit Bucură-te că în bunătatea și iubirea ta pe aceștia i-ai iertat Bucură-te păstorule bun, care nu părăsești oile tale Bucură-te că împăratul, căindu-se, a poruncit să te întoarcă din cale Bucură-te că poporul după tine multe lacrimi a vărsat Bucură-te că, întorcându-te, iarăși tronul ți-ai luat Bucură-te că în cântări de psalmi ai fost întâmpinat ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 9 Ieșind poporul întru întâmpinarea ta cu cântări și cu făclii și ducându-te în biserică, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate cele primite, te-ai rugat pentru cei credincioși. Vino, Părinte Sfinte, și în mijlocul nostru, rugându-te pentru noi, cei ce te lăudăm și cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icosul 9 După întoarcerea ta, ai păstorit oile lui Hristos până la o vreme, și iar s-a ridicat furtună și prigoană asupra ta. Căci, prin îndemnul împărătesei Eudoxia, ai fost scos din biserică de oamenii răi care voiau să te omoare. Însă, pe ascuns, ai fost petrecut până la mare de iubiții tăi episcopi, cărora dându-le sărutarea cea mai de pe urmă, te-ai despărțit de dânșii. Iar ei, plângând ca după un iubitor părinte, ne-au învățat să te lăudăm zicând unele ca acestea: Bucură-te că pentru Biserica lui Hristos sufletul ți-ai pus Bucură-te Sfinte Ioane, că, puțini ani trăind, cu bogate roade te-ai împodobit Bucură-te că Biserica lui Dumnezeu lumii o ai vestit Bucură-te că iarăși sobor nedrept împotriva ta s-a adunat Bucură-te că al doilea exil cu răbdare l-ai îndurat Bucură-te că pentru Domnul Hristos multe chinuri ai răbdat Bucură-te că episcopii și poporul pentru tine cu amar au plâns Bucură-te că, în surghiun de ostași neîndurători fiind dus, pe Hristos ai mărturisit Bucură-te că după izgonirea ta foc de la jertfelnic a ieșit Bucură-te al Bisericii lui Hristos luminătorule Bucură-te al oilor lui Hristos păstorule ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 10 Ostașii, din porunca împăratului, multă răutate îți arătau, ducându-te prin arșiță și frig, că doar vei muri pe cale. {i slăbind foarte tare, într-o noapte, stând la rugăciune, ți s-au arătat Sfinții Apostoli Petru și Ioan, care, întărindu-te, au zis: Bucură-te, păstorule bun, de chinuri răbdătorule, căci trimiși suntem de Stăpânul Hristos să te mângâiem în răbdarea ta; că peste puțin timp vei trece la odihnă, ca în veci să te bucuri dimpreună cu noi, cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icosul 10 Pentru dragostea ta, Părinte, doi preoți și un diacon au mers cu tine în surghiun, și au văzut pătimirea ta și pe Sfinții Apostoli care ți s-au arătat. Iar la Comane ajungând, Sfântul Vasilisc, episcopul comanilor, ți s-a arătat, zicând: „Nădăjduiește, frate Ioane, căci mâine vom fi împreună înaintea Împăratului slavei!“. Și prin rânduiala lui Dumnezeu, ai rămas în biserica Sfântului Vasilisc, în care ai slujit și după ce te-ai împărtășit cu Sfintele Taine, ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, mulțumind pentru toate. Pentru acestea, primește de la noi cântare de laudă: Bucură-te nevoitorule, că în izgonire multe necazuri ai răbdat Bucură-te că Petru și Ioan, ca să te întărească, ți s-au arătat Bucură-te că doi preoți și un diacon cu tine împreună au răbdat Bucură-te că în Comane la biserica Sfântului Vasilisc ai stat Bucură-te că în mare sfințenie acolo ai liturghisit Bucură-te că, mulțumind pentru toate, cu Sfintele Taine te-ai împărtășit Bucură-te că, lui Dumnezeu rugându-te, te-ai mutat la cereștile locașuri Bucură-te că Arhiereul cel veșnic sufletul tău l-a primit Bucură-te că toți sfinții în ceruri mult s-au bucurat Bucură-te al Împărăției lui Dumnezeu moștenitorule Bucură-te al dumnezeieștilor cuvinte tâlcuitorule ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 11 Săvârșindu-ți călătoria nevoințelor, te-ai mutat cu bucurie către cele cerești, iar mult chinuitul tău trup a fost îngropat cu cinste de iubiții tăi ucenici lângă moaștele Sfântului Vasilisc, în Comane. Întorcându-se ucenicii pe mare, au mers la Roma la episcopul Inochentie, și toate cele despre tine spunându-le lui și împăratului Honorius, aceștia se minunau de răutatea potrivnicilor tăi. Și după tine vărsând lacrimi, slăveau pe Dumnezeu, cântând ¦ Aliluia ¦ Icosul 11 Înștiințându-se episcopul Inochentie și împăratul Honorius de pedepsele ce ai pătimit de la împărăteasa Eudoxia și de la toți dușmanii tăi, au înfricoșat prin scrisoare pe Arcadius împăratul, care, văzându-se înșelat, a pedepsit pe toți pârâșii tăi; iar el, căindu-se și pentru tine plângând, te lăuda, zicând unele ca acestea: Bucură-te Sfinte Ioane, învățătorul nostru cel bun Bucură-te că darurile Sfinților Apostoli ți-au fost date moștenire Bucură-te că, răbdând nedreptatea, de fericire veșnică te-ai învrednicit Bucură-te că după tine marea cetate cu amar a plâns Bucură-te că și nouă, de dorul tău, inima ni se frânge Bucură-te tril de privighetoare neadormită Bucură-te că învățătura ta luminează lumea ca un soare Bucură-te că mulți, recunoscându-și greșelile, s-au pocăit Bucură-te că potrivnicii tăi nu ți-au biruit răbdarea Bucură-te al celor ce ți-au greșit iertătorule Bucură-te al sufletelor lor iubitorule ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 12 După o vreme, binecredinciosul împărat Teodosie a socotit într-un cuget cu arhiepiscopul Proclu să aducă sfintele tale moaște din Comane la Constantinopol, spre mângâierea poporului celui binecredincios. Trimișii, fiind fără multă evlavie, n-au putut ridica acea neprețuită comoară, dar, venind alții, și făcând îndelungate rugăciuni, cu multă evlavie au ridicat sfintele tale moaște, pe care le-au dus în împărăteasca cetate, cântând cu bucurie lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ Icosul 12 Ieșit-au întru întâmpinarea moaștelor tale, Sfinte Ioane, împăratul cu toată suita și arhiepiscopul cu tot clerul, precum și întreg poporul, cu făclii aprinse și miresme de multe feluri. Când au ajuns la via văduvei, sfintele tale moaște s-au oprit, ca semn că tu ești ocrotitor al văduvelor și săracilor. După aceea, în biserica cea mare ducându-le și în scaunul tău așezându-le, gura ta a grăit, din nou: „Pace tuturor și Eudoxiei iertare!“, la care cuvinte tot poporul, înspăimântându-se, a căzut la pământ, și cu mare evlavie te lăuda, zicând: Bucură-te că toată cetatea cu bucurie te-a primit Bucură-te că împăratul cu toată suita în cale ți-a ieșit Bucură-te că rugăciunea împăratului ai primit Bucură-te că în altarul Catedralei, cu mare cinste, pe tronul arhieresc moaștele ți le-au așezat Bucură-te că pe tot poporul l-ai binecuvântat Bucură-te că Eudoxia prin gura ta iertare a luat Bucură-te că sfintele tale moaște de creștini sunt mult cinstite Bucură-te că celor ce aleargă la tine le dai binecuvântare Bucură-te că prin rugăciunile tale cei bolnavi se tămăduiesc Bucură-te că pentru păcătoșii ce se pocăiesc milă mijlocești Bucură-te că în altarele Bisericii, Liturghia alcătuită de tine cu evlavie se săvârșește ¦ Bucură-te Sfinte Ioane Gură de Aur, prealuminate învățătorule a toată lumea. ¦ Condacul 13 ┇ O, Preafericite Părinte Ioane, bunule păstor și neîntrecut liturghisitor, după cum ai primit rugăciunea împăratului Teo­dosie și de a merge în împărăteasca cetate, binecuvântând poporul și dăruind iertare celor ce ți-au greșit, așa și acum vino în mijlocul nostru și ne binecuvintează cu rugăciunile tale, pentru a dobândi iertarea păcatelor, ca toți să ne mântuim și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ ┇ Rugăciune către Sf. Ier. Ioan Gură de Aur O, luminătorule a toată lumea, preabunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor necăjiți, sărguiește degrab a ne ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică. Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dăruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înălțimea gândului smerit, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.