🏠 Acatistul Sfântului Ioan Rusul - 27 mai ³ Tropar g8 Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească, ține și după moarte neschimbat trupul tău sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos. Deci pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Condac 1 Veniți credincioșilor să-l lăudăm, pe cel care rob fiind, a stăpânit peste patimi! Veniți să-l lăudăm pe cel în care s-a oglindit Răsăritul răsăriturilor! Celui care din Rusia a fost adus, ca să împartă lumii întregi binecuvântările lui Dumnezeu, să-i cântăm: ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Icos 1 Hrănitu-te-ai din tinerețe cu lumina adevărului, o prea minunatule Ioane; sorbind dulceața învățăturilor dumnezeiești, ai urmat cuvântul Celui ce a zis: „Cine crede în Mine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze“ și pentru aceasta noi te lăudăm așa: Bucură-te podoabă a Bisericii sobornicești Mireasa lui Hristos; Bucură-te masă duhovnicească a celor doritori de curăție; Bucură-te odraslă sfântă a pământului rusesc, trimisă la tainic apostolat; Bucură-te moștenitor al înfrânării, al Cuvioșilor Antonie și Teodosie de la Pecerska; Bucură-te că ai crescut într-o familie binecredincioasă; Bucură-te că ai luptat împotriva turcilor hulitori de Hristos; Bucură-te că n-ai fost biruit de deznădejde, când ai primit crucea robiei; Bucură-te că întărit fiind de Dumnezeu, ai răbdat bătăi nenumărate; Bucură-te că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică; Bucură-te piatră de care s-au sfărâmat, sfaturile nelegiuite ale chinuitorilor; Bucură-te că deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat lor; Bucură-te că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 2 „Cine poate să mă despartă de dragostea Hristosului meu? Ca rob, ascult poruncile tale, dar în credința mea în Domnul Iisus Hristos, nu-mi ești tu stăpân. Îmi amintesc pătimirile Sale și sunt bucuros să primesc și eu cele mai cumplite chinuri, dar de-al meu Iisus Hristos nu mă lepăd“, i-ai spus stăpânului turc, cântând în inima ta ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Au părăsit dreapta credință, cei care s-au temut de suferință și cei iubitori de desfătări, primind învățăturile rătăcite ale lui Mahomed; dar tu te-ai arătat ca un nou Ilie, neplecându-ți genunchii la dumnezeu străin. Rugându-te să păzești turma lui Hristos de orice înșelare, te cinstim ca pe un părinte al nostru: Bucură-te că nu ai cârtit împotriva lui Dumnezeu, pentru pătimirile tale; Bucură-te că ai primit răstignirea voii tale prin loviturile celor ce te prigoneau; Bucură-te cel ce unindu-te cu Hristos te-ai asemănat Lui; Bucură-te că deși ai fost pus să trăiești între animale, ai viețuit îngerește; Bucură-te că prin nevoințele tale, grajdul se umplea de bună-mireasmă; Bucură-te că sfințindu-l prin rugăciune, nu ai primit să te muți din el; Bucură-te că te împărtășeai în fiecare săptămână cu Sfintele Taine; Bucură-te că ai purtat cu sfială și smerenie numele Botezătorului; Bucură-te că ai purtat în minte și în inimă pilda sa jertfelnică; Bucură-te că fără tulburare din furtuna încercărilor ai ieșit; Bucură-te că prin statornicie în credință ești pildă tuturor; Bucură-te candelă care ai ars cu undelemnul răbdării; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 3 Nu numai credincioșii au priceput sfințenia viețuirii tale, ci și închinătorii lui Allah, căci prin rugăciune ai trimis stăpânului tău o farfurie cu mâncare, din Procopie până la Mecca; lucru pe care neputând să-l înțeleagă toți, au strigat ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Nimic nu este cu neputință celor ce cred cu tărie, că Făcătorul cerului și al pământului degrab-împlinește rugăciunile lor. Chiar de nu am văzut cu ochii trupești, dar cu inima credem că ai făcut și ceea ce părea cu neputință, numai pentru a arăta stăpânului tău și celor dimpreună cu el, puterea Domnului tău. De aceea noi îți cântăm așa: Bucură-te că nu te-ai îndoit în credința ta, având nădejde neclintită în Dumnezeu; Bucură-te că de la Procopie la Mecca, ai trimis o farfurie cu mâncare; Bucură-te că deși turcii au râs de tine, ai simțit binecuvântarea cerească; Bucură-te că stăpânul tău întorcându-se acasă, a început să te cinstească; Bucură-te că până și cei întunecați la minte au priceput sfințenia ta; Bucură-te că la înmormântarea ta au venit chiar și musulmani și armeni; Bucură-te că din rânduială cerească, farfuria aceea, este și astăzi semn al minunii săvârșite de tine; Bucură-te că după multe veacuri, arătându-te femeii la care se afla farfuria, i-ai cerut s-o aducă la biserică; Bucură-te că cei care cereau semne și minuni, au primit cu prisosință; Bucură-te că te-ai asemănat proorocilor din legea cea veche; Bucură-te stavilă care oprești rătăcirile și izgonești lupii de la turma cea cuvântătoare; Bucură-te că pe toți i-ai copleșit prin virtuțile și minunile tale; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 4 Nu a ținut Dumnezeu lumina ascunsă sub obroc, ci a rânduit ca moaștele tale, întregi și bine mirositoare, să fie primite de credincioși ca o pecete a binecuvântării tale. Pentru care și noi, bucurându-ne cu cei care s-au atins de ele, Îi cântăm Celui care dă adevărata viață celor care cred în El ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Degeaba a încercat vrăjmașul mântuirii diavolul, să nimicească prin foc moaștele tale, căci trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor ca și cum nu ar fi cunoscut moartea. Turcii care au văzut aceasta s-au înfricoșat și au fugit, lăsând în urmă odoarele bisericii pe care voiau să le fure, iar creștinii s-au umplut de mirare cântându-ți: Bucură-te nou Ilie, prin râvna către cele cerești; Bucură-te că la fel ca acela, te-ai lăsat mistuit de dragoste sfântă; Bucură-te că nu îmbrăcămintea, ci trupul tău, ne-ai lăsat nouă ca acoperământ; Bucură-te că deasupra mormântului tău, a strălucit o lumină cerească; Bucură-te că găsind moaștele tale, credincioșii au tresăltat cu duhul; Bucură-te că toți cei ce le sărută iau binecuvântare; Bucură-te că închinându-se lor, găsesc scăpare din frământările lor; Bucură-te că ele sunt mărturie, că Domnul pe care L-ai slujit, este adevăratul Dumnezeu; Bucură-te că El a dat viață moaștelor tale, când au fost aruncate în foc; Bucură-te că trupul tău, s-a mișcat în mijlocul flăcărilor; Bucură-te că a rămas nevătămat, arătând sfințenia ta; Bucură-te că a fost adus în Grecia, pentru a fi martor al minunilor tale; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 5 Cine știe mulțimea minunilor tale? Cine cunoaște câtă mulțime de oameni ai ajutat, spre slava Dumnezeului părinților noștri? Doar o mică parte din lucrările tale aflând noi, Îi mulțumim Celui ce te-a proslăvit între cei iubiți ai Săi și Îi cântăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Nou doctor fără-de-arginți fiind, urmând Doctorului sufletelor și al trupurilor; nu ai pregetat să sari în ajutorul bolnavilor care te-au chemat cu credință, ci le-ai adus grabnică tămăduire. Iar noi auzind acestea, te lăudăm așa: Bucură-te împreună cu Cosma și cu Damian, cu Chir și cu Ioan; Bucură-te cu toți doctorii fără-de-plată; Bucură-te că nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbăvire din dureri; Bucură-te vistierie nesfârșită de tămăduiri; Bucură-te că celui paralitic de 10 ani, i-ai vindecat picioarele; Bucură-te că el nu a șovăit a merge la biserica ta să-ți mulțumească; Bucură-te că prin mir ai dat sănătate unei femei bolnave; Bucură-te de laudele celor 5 copii ai ei; Bucură-te că asculți rugăciunile copiilor pentru părinții lor; Bucură-te că Atanasia a adus bărbatului ei aghiazmă și ulei din candela ta; Bucură-te că ungându-se cu credință, acestuia i s-a tămăduit pieptul; Bucură-te alinătorul durerilor celor în suferință; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 6 Un bolnav din Atena a refuzat să primească ajutorul doctorului, temându-se că își va pierde viața; dar tu te-ai arătat în vis nepoatei sale, îndemnând-o să-l trimită la acela pentru tămăduire. Auzind că nu i se va întâmpla nimic rău și că vei ține chiar tu mâna celui care îl va opera, el a primit cu încredere sfatul tău și a aflat tămăduirea, pentru care a cântat Domnului cu mulțumire ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Vindecând prin harul lui Dumnezeu boli de nevindecat, deși nu ai învățat de la oameni meșteșugul doctoricesc, te-ai arătat mai iscusit decât cei ce și l-au însușit prin știința lumească. Iar cei ce cunosc puterea ajutorului tău îți cântă așa: Bucură-te vas de mir neîmpuținat și de sănătate izvorâtor; Bucură-te că vii în sprijinul celor neputincioși, bântuiți de deznădejde; Bucură-te cel ce prin suferințele tale, ai primit darul de a alina suferințele celor aflați în nevoi; Bucură-te că ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei; Bucură-te că unui copil i-ai tămăduit picioarele paralizate; Bucură-te că mama căruia i-ai vindecat copiii, a venit să-ți mulțumească; Bucură-te cel ce vindeci copiii încercați de boală; Bucură-te că părinții lor, aleargă la tine cu nădejde; Bucură-te că unei bătrâne gârbove, i-ai îndreptat spatele; Bucură-te că în chip de doctor, te-ai arătat unui medic necredincios; Bucură-te că vindecându-se de cancer, acesta a crezut în Dumnezeu; Bucură-te că ai izbăvit de o veche suferință, pe preotul ce slujea în biserica ta; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 7 „Sfinte Ioane, mă urăști?“ - a întrebat cuprinsă de deznădejde Arhondula, părându-i-se că rugăciunile ei pentru a avea urmași, n-au avut nici un folos. Tu însă i-ai apărut nu după multă vreme și i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni și că voia Domnului era ca să se bucure de copii abia după 2 ani. Iar ea, după ce a văzut împlinirea cuvintelor tale, i-a cântat lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 De multe ori am crezut că rugăciunile noastre sunt zadarnice, că pentru păcatele noastre, fața Domnului s-a întors de la noi și ne așteaptă pierzania; dar la vremea cuvenită, El a împlinit toate cererile noastre cele bune. Sfinte Ioane, ajută-ne să simțim în toate zilele vieții noastre ocrotirea cea cerească, ca să-ți putem cânta așa: Bucură-te reazem al celor împovărați de greutățile vieții; Bucură-te că auzi suspinele și ștergi lacrimile oamenilor; Bucură-te cel ce nu te-ai mâniat pe Arhondula, care a cârtit împotriva ta; Bucură-te cel ce i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni; Bucură-te că deznădejdea care o bântuia, i-ai schimbat-o în nădejde; Bucură-te că la vremea rânduită de Domnul, ea s-a învrednicit să aibă copii; Bucură-te că pentru răbdarea ei, a fost răsplatită nu doar cu un copil, ci cu mai mulți; Bucură-te că ne-ai întărit evlavia față de cei proslăviți de Dumnezeu; Bucură-te podoabă cerească, care nu cruți osteneala pentru a-i sprijini pe oameni; Bucură-te folositorul cel prea cald, al credincioșilor care cred în minunile tale; Bucură-te că familia ta, este Biserica Mântuitorului; Bucură-te că celor ce nu fug de greutățile vieții, le dai curajul să iasă întăriți din ele; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 8 Ca o fiară urla Caterina, când era chinuită de diavol, înspăimântându-i pe cei care o vedeau; dar a alergat fără să se îndoiască la ajutorul tău și apărându-i în vis, i-ai vestit izbăvirea. Și noi cădem sfinte înaintea ta, rugându-te să-i eliberezi pe toți cei robiți de îngerii căzuți, ca să cânte împreună cu noi, Celui ce a frânt puterile întunericului ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Cazi înaintea tronului Dumnezeirii, Sfinte Ioane și mijlocește pentru toți cei ce suntem ispitiți de vrăjmașul diavol, ca să primim ajutor în lupta cea duhovnicească și să dobândim tărie în credință, noi cei ce te lăudăm așa: Bucură-te că ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina; Bucură-te că după aceasta, mulți demonizați au fost aduși la racla ta; Bucură-te purtătorule de Duh Sfânt, care ai mijlocit tămăduirea lor; Bucură-te că prin lacrimi și nevoințe, i-ai înfricoșat pe diavoli; Bucură-te căderea nelegiuiților vrăjmași și ridicarea celor ce luptă cu aceștia; Bucură-te lanț care fereci pe făptuitorul celor rele; Bucură-te că pe cei care suferă de tulburările minții, îi izbăvești; Bucură-te cel ce având harisma deosebirii duhurilor, vezi lucrarea diavolului; Bucură-te că ne povățuiești cum să scăpăm din cursele lui viclene; Bucură-te că și în vremurile de pe urmă, vei fi călăuză pentru credincioși; Bucură-te că împreună cu tot soborul sfinților, vei veghea asupra lor; Bucură-te cel ce prin suportarea prigonirilor, ai ajuns pavăză pentru creștinii prigoniți; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 9 Precum s-a întors fiul cel risipitor la tatăl său, așa și tânărul Tanasis, care după multe răutăți a ajuns să-și lovească mama; prin tainica ta mijlocire s-a întors cuprins de pocaință, la dragostea cea firească. Și el, I-a cântat Dumnezeului îndurărilor ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Mulți sunt cei care apucă pe drumuri greșite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino și întoarce-i la slujirea lui Hristos, pe cei care au căzut în păcat, fiind prinși în cursele vrăjmașilor și biruiți de patimile ucigătoare de suflet, ca să-ți cânte alături de noi așa: Bucură-te ruda duhovnicească a Sfântului Stelian; Bucură-te cel ce ocrotitor al tinerilor fiind, te întristezi de căderile lor; Bucură-te mângâiere prea-dulce, pentru părinții fiilor risipitori; Bucură-te că mama lui Tanasis și-a văzut dorința împlinită; Bucură-te că văzându-și fiul acasă, s-a bucurat împreună cu cetele îngerești; Bucură-te că te îngrijești, ca cei ce s-au pocăit, să nu se întoarcă la cele rele; Bucură-te că-i liniștești pe cei ce suferă amar pentru căderile apropiaților lor; Bucură-te că dai nădejde, în mila Celui ce a murit pentru noi cei păcătoși; Bucură-te că nici o cădere nu poate stăvili, rânduiala lui Dumnezeu; Bucură-te cel ce ne înveți să urâm păcatul, fără a-i judeca pe păcătoși; Bucură-te cel ce ne ajuți să ne vindecăm, de slăbiciunile noastre ascunse; Bucură-te că ne îndemni să ne rugăm unii pentru alții; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 10 Deși văduva care fusese lipsită de casă, nu ți-a cerut niciodată ajutorul, plângerea ei a ajuns și la urechile tale și tu nu ai șovăit să o liniștești, încurajând-o să se ducă la judecată, pentru a dobândi ceea ce i se cuvenea. Știind că mijlocirea ta, este mai tare decât cerbicia judecătorilor iubitori de arginți, te chemăm și noi în ajutorul celor nedreptățiți, al celor ce Îi cântă Dreptului Judecător ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Arzătoare fiind dragostea ta pentru oameni, nu numai pe cei care au auzit de numele tău îi ajuți, ci și pe mulți dintre cei greu încercați de nevoi. Să nu ramână departe de mila ta, cei pe care îi poți ajuta, ca văzând puterea ta, să-ți cânte împreună cu noi așa: Bucură-te că ai ajutat-o pe văduva pe care rudele voiau să o înșele; Bucură-te că ai așezat-o în casa care i-a rămas moștenire; Bucură-te că s-au rușinat cei care cugetau vicleșuguri cu nerușinare; Bucură-te că ai sărit în ajutorul celei rămase fără ajutor de la oameni; Bucură-te că pe mulți alții i-ai izbăvit din cursele vrăjmașilor; Bucură-te că trăiești fericirea celor însetați de dreptate; Bucură-te prigonitorule al celor ce prigonesc; Bucură-te luptător destoinic împotriva înșelătoriei, furtișagului și nedreptății; Bucură-te cel care răstorni urzelile judecătorilor nevrednici; Bucură-te că ești iscusit judecător și nu te pot înșela cei ce ți se roagă cu fățărnicie; Bucură-te balanță a Dreptului Judecător, spre care alergăm în necazuri; Bucură-te cel ce-i îmbraci pe săraci și-i hrănești pe flămânzi; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 11 De multe ori uităm să-i prăznuim pe sfinți, cei de care lumea nu a fost vrednică, cei care au strălucit printr-o viețuire aleasă luminând pământul. Tu dar Sfinte Ioane, te bucuri împreună cu sfinții, când cinstim pomenirea voastră. Și pentru că v-a rânduit ca apărători ai noștri, Îi mulțumim Domnului prin cântarea ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 „Așa sunt uitați prietenii?“, l-ai întrebat pe bătrânul Nicolae, care nu și-a adus aminte că este praznicul tău, iar el auzind blânda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină și să se închine ție și să-ți cânte împreună cu cei ce te iubesc ca pe un ocrotitor al lor: Bucură-te că prin pomenirea ta, poți ajuta credincioșilor; Bucură-te că prin tine ni s-a arătat, că sfinții nu trec cu vederea prăznuirea lor; Bucură-te că prin aceasta, am fost îndemnați să-i cinstim cu și mai multă evlavie; Bucură-te că nu te-ai sfiit să-l mustri, fără de răutate, pe bătrânul Nicolae; Bucură-te că auzindu-te el a venit grabnic la moaștele tale; Bucură-te că s-au înălțat către tine, rugăciunile sale smerite; Bucură-te cel ce aștepți să avem și noi credință curată ca a sa; Bucură-te că nu te îndepărtezi, nici de cei care nu știu să se roage ție; Bucură-te prietenule al celor ce vor să le fii aproape; Bucură-te cel ce nevăzut călătorești alături de ei pe marea vieții; Bucură-te că ne chemi să cinstim și noi cum se cuvine pomenirea ta; Bucură-te că le dai credincioșilor cele de trebuință, pentru a veni la biserica ta; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 12 Nu te vom uita Sfinte. Nu vom uita mulțimea minunilor tale, prin care a strălucit puterea adevăratului tău Stăpân. Ajută-ne ca pân' la sfârșitul vieții noastre, să rămânem fii credincioși ai Sfintei Biserici, ca să nu încetăm lauda ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Slavă lui Dumnezeu pentru mulțimea de sfinți, care au crescut în Biserica Sa, unde a înflorit și Sfântul Ioan Rusul! Nespusă este tresăltarea inimilor noastre, când îți aducem cântări de laudă, Sfinte Ioane făcătorule de minuni: Bucură-te icoană zugrăvită de Împăratul Ceresc, spre întărirea credincioșilor; Bucură-te temei de împăcare al celor biruiți de mânie și răutate; Bucură-te bucurie a celor ce află de minunile tale; Bucură-te dar dumnezeiesc în viețile noastre, greu încercate de felurite necazuri; Bucură-te cel ce cu negrăită dulceață îi îndrepți pe cei nepricepuți; Bucură-te dascălul și îndrumătorul nostru pe calea virtuții; Bucură-te îndreptătorul celor fără de socoteală; Bucură-te totdeauna izbăvitorul, celor ce te cheamă în primejdii; Bucură-te cel ce nu ai cruțat osteneala, pentru a face bunătate; Bucură-te că ne dai ajutor cu îmbelșugare în toată vremea; Bucură-te că ne arăți nouă milele lui Dumnezeu; Bucură-te și pregătește-ne să ne bucurăm împreună cu tine în Rai; ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! ¦ Condac 13 ┇ O Sfinte Ioane, vlăstar al Rusiei și făclie a Bisericii lui Hristos, primește acum puțina noastră rugăciune și nu ne lăsa fără răspuns. Deși nu avem credința celor ce au cerut ajutorul tău și l-au primit cu îndestulare, credem că ne poți ajuta și pe noi, ca să slăvim cu mulțumire Numele lui Dumnezeu prin laude și cântări ¦ Aliluia! ¦ ┇ Rugăciune O Sfinte Ioane, întru tot lăudate și de minuni făcătorule, primește această umilă rugăciune de la noi nevrednicii, căci către tine, ca la un grabnic folositor alergăm noi, chemându-te cu evlavie: vino Sfinte și vezi rănile și durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre, că știm Sfinte al lui Dumnezeu, că deși ai pătimit greu pentru dragostea lui Hristos, prin viețuirea ta ai aflat har de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta la viața cea veșnică, cine a năzuit la ajutorul tău și ți s-a rugat cu credință, n-a rămas neajutat. Că cine te-a chemat și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine s-a rugat ție și nu l-ai auzit? Minunile și ajutorul tău Sfinte, ne-au făcut și pe noi păcătoșii, să alergăm la ajutorul tău. Am auzit de minunea pe care ai făcut-o trimițând prin rugăciune o farfurie de mâncare, din Procopie până la Mecca. Am aflat de vindecările tale minunate, de mulțimea de bolnavi care au aflat izbăvire de suferințele lor. Credem că Dumnezeu te-a proslăvit prin minuni fără număr. Oare pe noi ne vei lăsa fără ajutor? Să nu fim lepădați de la dragostea ta Sfinte, chiar dacă viețile noastre sunt pline de fărădelegi. Aducându-ne aminte de mijlocirile tale binecuvântate, credem că tu același ești Sfinte, astăzi ca și atunci și că nimeni din cei ce se roagă ție, nu rămâne fără ajutor. Pentru aceea și noi, fiind scârbiți și în pagube, alergăm la tine cu credință și cu lacrimi îngenunchind și ne rugăm ție Sfinte Ioane, să te rogi pentru noi lui Hristos Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea jertfelnică, ci te-a ascultat, te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Roagă-L să depărteze de la noi dreapta Sa mânie, să apere orașele, satele și toată țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Mijlocește Sfinte Ioane, păstoriților noștri, râvnă fierbinte către Dumnezeu și purtare de grijă pentru mântuirea sufletească. Înțelepciune în purtare și învățătură, cucernicie și tărie în ispite. Tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, iar supușilor îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel în pace și cucernicie să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice, în Împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.