🏠 Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul - 7 ian. ³ Tropar g4 Proorocule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine, nu ne pricepem noi cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celei ce te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat la mărita și cinstita nașterea ta, și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește. Condacul 1 Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru, te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne izbăvește pe noi, ca să-ți cântăm așa: Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. Icosul 1 Înger înainte-stătător, al cetelor drepților, tu ești Sfinte Ioane proorocule, că strălucind, cu dumnezeiasca lumină luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu fierbinte dragoste te măresc și zic către tine așa: Bucură-te stea de lumină purtătoare Bucură-te făclie strălucitoare a toată făptura Bucură-te cădere și pierire demonilor Bucură-te ridicarea pământenilor celor căzuți Bucură-te lumină necuprinsă de ochii omenești Bucură-te adânc mare, văzut de gândurile credincioșilor Bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor Bucură-te dătătorule de bucurie al creștinilor Bucură-te pierzătorul blestemului pământenilor Bucură-te prin care se luminează făptura Bucură-te prin care se gonește necazul ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 2 Văzând toți prealuminată vedenia ta proorocule și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creștetul Stăpânului, ai grăit așa: ¦ Aliluia ¦ Icosul 2 Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Deci rugăciune cu cântare aducem ție așa: Bucură-te luminătorul vedeniei celei neobișnuite Bucură-te plinirea a multă lumină Bucură-te laudă dumnezeiască a sfinților lui Hristos Bucură-te cer cinstit al drepților lui Dumnezeu Bucură-te cunoștință fără de număr, ce o dăruiești cântăreților tăi Bucură-te sănătate preaminunată împărțită credincioșilor Bucură-te minune mult mărită de îngeri Bucură-te cel ce ești rană demonilor Bucură-te lumină mai strălucită decât soarele Bucură-te zarea focului celui dumnezeiesc Bucură-te luminarea și dulceața credincioșilor Bucură-te povață și lumină orbilor ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 3 Putere din cer, Sfinte Ioane proorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 3 Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutător în nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim și întru pomenirea ta, daruri ca acestea aducem ție: Bucură-te făcătorule de multe minuni Bucură-te înțelepte dătător de poruncă nouă Bucură-te fierbinte risipitor de vrăjmași Bucură-te mângâietor al firilor celor necăjite Bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul Bucură-te că pe tiranul îl gonești de la noi Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor Bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate Bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor Bucură-te mărgăritarul cel luminat al Iui Hristos Bucură-te, prin care se luminează lumea Bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 4 Din toate necazurile ne slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvârșim pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule și botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: ¦ Aliluia ¦ Icosul 4 Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur; curățește și sfințește, pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască; că se înfricoșează toți, grăind ție așa: Bucură-te sfeșnicul luminii celei neapuse Bucură-te scaun de nematerialnic foc Bucură-te mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți Bucură-te sănătate trupească a oamenilor bolnavi Bucură-te stâlp de bucurie în chip de foc, al drepților Bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor Bucură-te cârmaci prealuminat celor ce înoată Bucură-te hrănitor preamărit al celor flămânzi Bucură-te stea mai luminată decât soarele Bucură-te sfeșnic strălucitor cu raze de aur Bucură-te dătătorule de daruri înțelepților Bucură-te ajutătorul celor lipsiți ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 5 Proorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un Înainte-mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul, sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință; pentru aceea Îi cântăm lui Dumnezeu așa: ¦ Aliluia ¦ Icosul 5 Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ție așa: Bucură-te slujitorul cel prealuminat al lui Hristos Bucură-te înțelepciunea tuturor neamurilor Bucură-te doctore luminat al bolnavilor Bucură-te gonitorul cel înfricoșător al demonilor Bucură-te frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos Bucură-te loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu Bucură-te minunea minunilor cu multă mărire Bucură-te dare cinstită cu multă dăruire Bucură-te vas duhovnicesc prealuminat Bucură-te comoara darului cea preacinstită Bucură-te luminătorule al măriților mucenici Bucură-te podoaba cea cinstită a preoților ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 6 Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ți-se, Sfinte Ioane proorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 6 Proorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea: Bucură-te mărgăritar de mult preț Bucură-te gura cântărilor celor cinstite Bucură-te lauda cea dulce a proorocilor Bucură-te arma cea nebiruită a credincioșilor Bucură-te graiul cel frumos al pustnicilor Bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți Bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor Bucură-te făclia cea prealuminată a Bisericii Bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor Bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor Bucură-te piatră scumpă de mult preț Bucură-te făclie mult-luminoasă ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 7 Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Sfinte Ioane lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața ta cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 7 Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioane, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta ce tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea: Bucură-te dătătorul bucuriei celei dumnezeiești Bucură-te pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești Bucură-te luminarea și lauda sfinților Bucură-te desfătarea și bucuria drept-credincioșilor Bucură-te trandafir cu frumoase culori, ale mirosului celui de taină Bucură-te crin cu bun miros Bucură-te vedenie înfricoșătoare Bucură-te că umpli de bună mireasmă sufletele Bucură-te păzitorul cel nebiruit al pământenilor Bucură-te scara cea cu bună-suire a credincioșilor Bucură-te prin care se înnoiesc cele de jos Bucură-te prin care se închină cele de sus ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 8 Vedenie străină dacă a văzut Zaharia, pentru tine fiul lui, Sfinte Ioane proorocule, s-a spăimânat când a văzut pe Arhanghelul Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut și îndată a cântat lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 8 Cu totul ești tu celor în nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare așa: Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor Bucură-te vas cinstit al Domnului Bucură-te cântare înfrumusețată a Stăpânului Bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană Bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții Bucură-te că ai înflorit rodul curăției Bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii Bucură-te săditorul livezii celor fără de materie Bucură-te lucrătorul odraslei celei nestricăcioase Bucură-te prin care ne-am luminat cu toții Bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii Bucură-te că izvorăști iluminarea dreptei credințe ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 9 Înfricoșatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 9 Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa: Bucură-te tăinuitorule al celor negrăite Bucură-te dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit Bucură-te dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie Bucură-te surpătorul mândriei celor protivnici Bucură-te reazem și tărie dreptmăritorilor ocârmuitori Bucură-te tărie și folositor credincioșilor domni Bucură-te că luminezi ochii inimilor Bucură-te că întuneci gândurile cele rele Bucură-te cântare frumoasă și cu bun miros Bucură-te suflet cinstit al sufletelor bune Bucură-te doctor al sufletelor și al trupurilor Bucură-te arătătorul minunilor celor multe ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 10 Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, si poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste îi cântă Lui: ¦ Aliluia ¦ Icosul 10 Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane și turn nebiruit în războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmașilor; iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea: Bucură-te folositorul cel tare al pământenilor Bucură-te alungătorul cel tare al dușmanilor Bucură-te cel ce biruiești tabere în zile de război Bucură-te cel ce dăruiești sfaturi de taină Bucură-te crin iubitor de mir al mirosului celui de taină Bucură-te trandafir neveștejit al mirosului dumnezeiesc Bucură-te că izvorăști râul vindecării Bucură-te că din tine curg pâraie minunate Bucură-te stea care luminezi lumea Bucură-te lumină ce luminezi cele întunecate Bucură-te umblarea și tăria șchiopilor Bucură-te povața și lumina orbilor ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 11 Proorocule sfinte, botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale cele vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie, față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 11 Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane, proorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea: Bucură-te folositorul săracilor și al văduvelor Bucură-te vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi Bucură-te lauda cea dulce a celor necăjiți Bucură-te mângâierea frumoasă a celor osteniți Bucură-te întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor Bucură-te proorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor Bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor Bucură-te că te-ai arătat doctor celor bolnavi Bucură-te locul hranei celei fără de moarte Bucură-te pacea vieții celei nestricăcioase Bucură-te țarină a pomilor înfloriți Bucură-te rădăcină din odraslă pururea vie ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 12 Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 12 Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc, botezătorule sfinte înmiresmezi, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu entuziasm și-ți cântă așa: Bucură-te mărgăritarul cel frumos și de mult preț Bucură-te izvorul cel preafrumos și preabogat Bucură-te vasul cel iubitor de mir, îngerilor și oamenilor Bucură-te numele cel scump al proorocilor și al apostolilor Bucură-te sabie înfricoșătoare asupra ereticilor Bucură-te pecete a celor două Testamente Bucură-te că izbăvești din nevoi pe cei robiți Bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor Bucură-te floarea cea preafrumoasă a dreptei credințe Bucură-te mirul celor cu bun dar ¦ Bucură-te preacinstite Înainte-mergătorule Ioane. ¦ Condacul 13 ┇ Sfinte Ioane proorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ ┇ Rugăciune către Sf. Ioan Botezătorul Sfinte Ioane Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu încă dinainte de naștere, să-i pregătești pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, asemănător cu al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței, în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său Om-Dumnezeu când a voit să fie botezat de tine și tu L-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi zicând „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii“. Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod. Te rugăm mijlocește la Dumnezeu, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.