🏠 Acatistul Sfintei Învieri a Domnului ³ Condac 1 Aparătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Icos 1 Ingerii Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Și pe noi, cei de pe pământ, învrednicește-ne cu inimă curată a-ți cânta ție unele ca acestea: Iisuse Cel nepătruns, Care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței; Iisuse Cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi, cei omorâți în păcate; Iisuse Cel ce Te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalță-ne și pe noi, cei plecați spre pământ; Iisuse Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta; Iisuse Cel ce vei veni să judeci viii și morții, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluiește-ne după mare mila Ta; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 2 Văzând, Doamne, oamenii căzuți, Te-ai întrupat și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire. Înviază-ne și pe noi cei omorâți din pricina păcatelor, ca să-ți cântăm ție: Aliluia! Icos 2 Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază, omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către Tine unele ca acestea: Iisuse Cel ce ai intraăt prin ușile încuiate, intraă și în casa sufletelor noastre; Iisuse Cel ce ai întâmpinat în cale pe ucenicii Tăi, întâmpină-ne și pe noi, pe calea acestei vieți și ne mântuiește; Iisuse Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele Tale, aprinde și inima noastră cea rece, spre dorirea de slava Ta; Iisuse Cel ce Te-ai cunoscut întru frângerea pâinilor, dă-ne și nouă a Te cunoaște în dumnezeiasca împărtășanie; Iisuse Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor Tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 3 Cu puterea Ta, cea dumnezeiască, înviind pe Lazar, înviază-ne și pe noi cei ce suntem doborâți de patimi și zăcem în păcatul nepocăinței, ca sculându-ne după glasul Tău, să cântăm cântare: Aliluia! Icos 3 Având putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheama-ne și pe noi, din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile, ție, celui ce strălucești cu lumâna cea neapropiată, cu bucurie să-ți aducem cântare de biruință, așa: Iisuse biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele; Iisuse Datătorule de viață, dă-ne și nouă o viață mântuitoare; Iisuse izvorul bucuriei, bucură inima noastră întru îndreptările Tale; Iisuse Cel ce ai săturat, cu cinci pâini și doi pești, cinci mii de barbați în pustie, afară de femei și copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea Ta cerească; Iisuse naădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 4 Viforul patimilor ne tulbură și ne îneacă; ci Te rog pe Tine Iisuse, întinde-ne, ca și lui Petru, mâna Ta cea de ajutor și cu puterea Învierii Tale, ridică-ne și ne înal#ă a cânta ție: Aliluia! Icos 4 Având îmbucurătoarea veste a învierii Tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc și pământul se bucură; iar noi, prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea: Iisuse Cel ce șezi întru lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creștinilor, după îndurările Tale; Iisuse Cel ce iubești zidirea Ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă; Iisuse Cel ce atragi inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticaloasă; Iisuse Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine; Iisuse Cel ce primești orice picătură de lacrimi, nu depărta rugăciunile noastre; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 5 Viață de Dumnezeu plăcută izvorăște din Tine, o, Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu. Pentru aceea Te rugăm pe Tine, ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne inchidă gura ca să murim nepocăiți, ci învrednicește-ne să-ți cântăm: Aliluia! Icos 5 Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață mormânt al Mântuitorului, care, pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea: Iisuse Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fară de lipsă, a primi acest prea cinstit sânge; Iisuse Cel ce trimiți ploaie asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău, ca să aducem roadă duhovnicească; Iisuse Cel ce nu Te-ai scârbit de păcătoasa care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință; Iisuse Cel ce ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică; Iisuse Cel ce ai zis: căutați și veți afla, dă-ne și nouă a Te găsi pe Tine; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 6 Propovăduind cu duhul neîncetat bucuria învierii tale, celei purtătoare de viață, Iisuse, Dumnezeul nostru, dă să fim și noi, păcătoșii, părtași acestei învieri, ca neîncetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus: Aliluia! Icos 6 Strălucind la toată lumea cu învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: și cerul și pământul și cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriți fiind vom cânta unele ca acestea: Iisuse Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați; Iisuse Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer; Iisuse Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre; Iisuse Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi, păcătoșii, din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat; Iisuse Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi, ticăloșii, în brațele Tale; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 7 Vrând Domnul Hristos ca să descopere oamenilor puterea dumnezeirii Sale, S-a acoperit cu pecetea lui Caiafa și nestricând-o, înaintea celor ce-L păzeau, ca un purtător de biruință s-a sculat și ne-a învățat a-i cânta: Aliluia! Icos 7 Minunat și cu nepuțință este a pricepe, cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine, în Duh. Dar cu bucurie Iți cântăm ție unele ca acestea: Iisuse Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră, ca să-ți urmeze ție pururea; Iisuse Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la Tine; Iisuse Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă a avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale; Iisuse Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta; Iisuse Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci, prin puterea Ta, ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine, prin cântări de laudă; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 8 Străin lucru, că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm. Și ca pe Împăratul tuturor să-L primim și să-I cântăm Lui: Aliluia! Icos 8 Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă pe de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat despre Învierea Ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea: Iisuse Cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire, pentru învierea Ta; Iisuse Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca Ta strălucire ochii celor ce Te strajuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și-i luminează, spre cunoștința adevarului; Iisuse Cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru: "Mă iubești?", dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă; Iisuse Cel ce ai iertat lui Petru Apostolul lepădarea de Tine, iartă și nouă lepădările cele din fiecare ceas, de poruncile Tale; Iisuse Cel ce ai dat putere Apostolilor Tăi, a lega și a dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 9 Toata firea omenească în Tine s-a preaslăvit, cu învierea Ta, Iisuse și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-se aceasta prin moaștele sfinților și cântându-ți cu umilința: Aliluia! Icos 9 De Dumnezeu grăitorii ritori mânecă cu duhul întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir, cântare Iți aduc ție, ca soarelui dreptății și Stăpânului; cu ale căror cântări, primește și aceste rugăciuni ale noastre: Iisuse Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe Tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere; Iisuse soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate; Iisuse Cel ce pe pescari i-ai făcut vânări de oameni, atrage și voia noastră cea rea, spre ascultarea Ta; Iisuse Cel ce pe Saul l-ai prefăcut în mai-marele Apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim; Iisuse pentru rugăciunile acestui Apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoșii; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 10 Voind a mântui neamul omenesc, Iisuse, Te-ai pogorât pe pământ și Însuți Dumnezeu fiind, ai primit nepuțințele noastre, ca și în ele să se arate puterea Ta, care ne îndeamnă a cânta: Aliluia! Icos 10 Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce Te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să-ți cântăm ție unele ca acestea: Iisuse Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău ucenic Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei, celei mântuitoare; Iisuse Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă, nevrednicilor, cu rabdare să purtăm crucea noastră; Iisuse Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă, păcătoșilor, ca să fim sub acoperământul ei; Iisuse Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor; Iisuse Cel ce ai liberat pe desfrânată și i-ai poruncit de acum să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu Te mai întristăm; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 11 Cântare de umilințț, despre învierea Ta, binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru. Și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecărilor de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururea: Aliluia! Icos 11 Primind, prin învierea Ta, razele strălucitoare ale darului și prin aceasta, ca prin oglindă, duhovnicește văzând scularea Ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei Tale cruci și slăvitei învierii Tale, pe care o lăudăm și o slăvim, cântând așa: Iisuse Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră, ca un îndurător; Iisuse Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești; Iisuse Cel ce Te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a ne preda ție; Iisuse Cel ce Te-ai suit la ceruri, ca să pregătești locașuri celor ce Te iubesc pe Tine, așază-ne și pe noi în locașurile Tale; Iisuse Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 12 Darul Tău dă-ni-l nouă, Iisuse, Cel ce pe toți ne-ai iubit și primește rugăciunea noastră, ca o pârgă, ce-ți aducem ție. Și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fară osândă să-ți cântăm ție: Aliluia! Icos 12 Cântând preaslăvită învierea Ta, Te slăvim pe Tine, o, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, întru această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm. Iar pe cei ce ne urăsc pe noi, să-i iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm unele ca acestea: Iisuse Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează pe Tine, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere; Iisuse Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și doririle și gândurile noastre; Iisuse Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul veacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii; Iisuse Cuvântul cel Adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine; Iisuse Paștile cele mântuitoare, care duc de la moarte la viață, sălășluiește-ne în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre; ¦ Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! ¦ Condac 13 ┇ O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune. Și dăruiește-ne nouă, celor ce suntem în mormântul nesimțirii, viață veșnică, ca să-ți cântăm ție: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.