🏠 Acatistul Sf. Ignatie Briancianinov - 13 mai ³ Condac 1 Cel ce ai fost ales de împăratul Ceresc și proslăvit de El, părinte Ierarhe Ignatie, prăznuind acum preacinstita pomenirea ta, cu osârdie te rugăm: călăuzește-ne la calea mântuirii, izbăvește-ne de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de scârbe și de dureri pe cei ce cu dragoste strigăm ție: Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Icos 1 Arhanghelii și îngerii se minunau de viețuirea ta, Părinte Ierarhe Ignatie, căci din pruncie ai avut mare dorire către Dumnezeu și întru poruncile Lui ai petrecut neabătut viața ta. Minunându-ne de această bună pricepere a ta, cu umilință strigăm ție: Bucură-te, că pe părinții tăi îndurerați de nerodire, cu nașterea ta i-ai mângâiat; Bucură-te, odraslă minunată și de neam cinstit; Bucură-te, necontenita bucurie a îngerului tău păzitor; Bucură-te, cel ce cu blândețea și supunerea ta pe părinții și povățuitorii tăi i-ai uimit; Bucură-te, cela ce din pruncie te-ai gătit pentru ascultare monahicească; Bucură-te, cel ce sufletul tău de prunc către Dumnezeu l-ai îndreptat; Bucură-te, cel ce clipele de răgaz ale prunciei tale în rugăciune și cugetare la Dumnezeu le-ai petrecut; Bucură-te, cela ce pentru frații și surorile tale mai mici pildă de rugăciune și ascultare te-ai arătat; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 2-lea Văzând darurile tale cele mari, părinții tăi te-au îndreptat către orașul împărătesc, ca să dobândești învățătura spre a primi cinul ostășesc. Ci tu, alesule al lui Dumnezeu, tânăr fiind cu anii, dar bătrân cu înțelegerea, toate acestea stricăcioase și degrab trecătoare le-ai socotit și către Singura Frumusețe și Negraita Desfătare - Domnul Iisus Hristos - cu mintea și cu inima ai năzuit, cântându-I: Aliluia! Icos al 2-lea Înțelegere dumnezeiască ai primit de la Iubitorul tău Mântuitor Hristos, Ignatie, vrednicule de mirare, atunci când încă prunc fiind, în toate chipurile cele văzute ale acestei lumi vedeai mâna Cerescului Făcător și Purtător de grijă. Pentru aceasta mult slăvindu-te, îți strigăm unele ca acestea: Bucură-te, cela ce în priveliștile cele văzute ale firii L-ai contemplat pe Dumnezeu Cel Nevăzut; Bucură-te, cela ce liniștea și însingurarea pădurii ai iubit; Bucură-te, cela ce din anii copilăriei mare dorire către Dumnezeu ai avut; Bucură-te, cela ce toate cele frumoase și desfătate ale lumii acesteia cu vederea le-ai trecut; Bucură-te, cela ce de la Domnul răsplătire cerească ai primit; Bucură-te, cela ce rugăciunea lui Iisus neîncetat ai săvârșit-o cu gura și ai păstrat-o în minte; Bucură-te, cela ce iubire desăvârșită către Domnul ai arătat; Bucură-te, cela ce pe mult doritul tău Iisus în inimă pururea L-ai purtat; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 3-lea Umbrit ai fost de puterea Celui Prea Înalt, Părinte preafericite, atunci când cele ce în lumea aceasta se socotesc ca bunătăți le-ai lepădat și luând crucea, după porunca Mântuitorului Hristos urmatu-l-ai fără a te uita înapoi, neîncetat cântând în inima ta: Aliluia! Icos al 3-lea Având în sufletul tău înflăcărata dorință de a părăsi lumea și a urma lui Hristos, nu te-ai temut nici de mânia țarului, nici de împotrivirile părintești și încă viețuind în lume, cu petrecere monahicească te-ai împodobit. Pentru aceasta, cinstind bărbăția și iubirea ta către Preadulcele Domn Iisus, te fericim așa: Bucură-te, cela ce în tinerețile tale tărie de diamant a duhului ai arătat; Bucură-te, cela ce împărtășirea în fiecare săptămână cu Sfintele lui Hristos Taine ca pe cea mai mare comoară o ai dorit; Bucură-te, cela ce te împărtășești acum de Hristos în ceruri, precum ai dorit încă fiind pe pământ; Bucură-te, că sămânța cea dumnezeiască pusă în pământul cel bun al inimii tale, cu lacrimi îmbelșugate o ai udat; Bucură-te, că în mijlocul neghinelor lumii roada însutită a virtuților, Domnului ai adus; Bucură-te, păzitor plin de osârdie al curăției sufletului și trupului; Bucură-te, podoaba cea aleasă a înfrânării; Bucură-te, că marea cuviință a chipului tău frumusețea ta sufletească o mărturisea; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 4-lea Viforul gândurilor necredincioase nu te-a clătit Ignatie, fericite, atunci când, netemându-te de mânia țarului, cinul ostășesc l-ai lepădat și luând asupra ta jugul lui Hristos, lumea cu smintelile ei ai trecut-o cu vederea și în pustie te-ai sălășluit. Acolo dobândind odihna cea dorită sufletului tău, neîncetat ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 4-lea Când s-a auzit pe meleagurile tale că tu, tânăr fiind de ani, împodobit cu frumusețe și cu daruri, ai urât slava acestei lumi și desfătarea ei și de aceea în pustie ai plecat, toate rudeniile tale mult se mirau; iar îngerii în ceruri foarte se bucurau și proslăveau pe Dumnezeu, Cel Ce te-a răpit din calea lumească cea deșartă și te-a așezat pe calea cea strâmtă a călugăriei, care duce în împărăția Cerurilor. Iar noi, lăudând sfânta ta râvnă pentru Domnul, strigăm ție: Bucură-te, cela ce ai socotit mai de cinste a fi ostaș al împăratului Ceresc decat al celui pământesc; Bucură-te, cela ce împotriva ispitelor ce vin de la lume, de la trup și de la diavol, cu tărie te-ai oștit; Bucură-te, cela ce cu dumnezeiasca armă, Crucea lui Hristos, toate uneltirile vrăjmașului le-ai biruit; Bucură-te, cel ce cu platoșa dreptății te-ai îmbrăcat; Bucură-te, cel ce coiful mântuirii ai dobândit; Bucură-te, cel ce duhovnicească sabie, care este Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de toată arma omenească o ai iubit; Bucură-te, cel ce de săgățile celui viclean cu pavăza credinței te-ai îngrădit; Bucură-te, cela ce negraita fericire a cinului îngeresc în cămara cerească o ai dobândit; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 5-lea Asemanatu-te-ai unei stele cu dumnezeiască mergere, Ignatie, Prea Cuvioase, atunci când înaintea egumenului unei mănăstiri îndepărtate și sărace ai stătut, cerându-i a te primi în rândul obștei; iar egumenul, cercându-te, nimica împotrivă n-a grăit, binecuvântându-te să pășești pe calea cea monahicească. Iar tu, învrednicindu-te de plinirea legămintelor tale, cu recunoștință ai strigat, întru zdrobirea inimii, Făcătorului tău de bine, Dumnezeu: Aliluia! Icos al 5-lea Toata obștea mănăstirii s-a minunat văzând marea ta osârdie spre plinirea ascultărilor prin care îți cerca smerenia părintele tău duhovniceșc. Iar noi, cinstind nevoințele și ostenelile tale, pe care tânăr fiind cu vârsta le-ai îmbrățișat pentru Hristos, cu uimire strigăm ție: Bucură-te, cel ce pe umeri crucea ta o ai luat și următor lui Hristos te-ai arătat; Bucură-te, cel ce calea monahicească cea strâmtă și necăjită de voie o ai ales; Bucură-te, cel ce nicicând îndărăt nu te-ai întors; Bucură-te, cel ce prin smerenia ta duhul trufiei l-ai surpat; Bucură-te, cel ce talantul tău în pământ nu l-ai îngropat; Bucură-te, cel ce întru slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor omenești l-ai întrebuințat; Bucură-te, cel ce prin scrierile tale pline de dumnezeiască înțelepciune multe suflete înglodate în păcat ai înviat; Bucură-te, cel ce dulcele glas al Cerescului Stăpân: „Slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului Tău“, ai auzit; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 6-lea Prin smerenie, prin osârdie și mai cu seamă prin necontenita rugăciune, asupra patimilor trupești cu dârzenie te-ai oștit, Ierarhe, până ce trupul tău rob duhului l-ai făcut; pentru aceasta dimpreună cu cetele îngerilor stai acum înaintea Scaunului Prea Sfintei Treimi, pururea cântând: Aliluia! Icos al 6-lea Cu îmbelșugare a răsărit în tine harul lui Dumnezeu atunci când, primind tu cinul monahicesc, cu treapta preoției curând ai fost cinstit, căci duhul tău, primit în brațele cele Părintești deschise ție, nespusă fericire au gustat. Iar când ai fost ales de Dumnezeu egumen al mănăstirii Pelsema, ziua și noaptea ai îngrijit de oile cele cuvântătoare încredințate ție de Domnul, ca nici una din ele să nu piară din nepăsarea ta. Bucurându-ne de o asemenea purtare de grijă dumnezeiască pentru tine, strigăm ție: Bucură-te, cela ce prin primirea cinului îngeresc săvârșirea faptelor tale o ai văzut; Bucură-te, cela ce apărătorului tău ceresc, Sfântului Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, ai urmat; Bucură-te, cela ce în inima ta pe Domnul Iisus Hristos, pururea, ca și acela, L-ai purtat; Bucură-te, cela ce dregătoria preoției ca pe un mare dar de la Dumnezeu ai primit; Bucură-te, cela ce ești numit cu numele focului, aprins fiind de focul credinței și iubirii de Dumnezeu și de aproapele; Bucură-te, cel ce Jertfa cea fără de sânge, cu mare evlavie și frică o ai adus; Bucură-te, cela ce pe Maica cea prea nevinovată a lui Hristos, Dumnezeului nostru, ca pe o Prea Curată Vistierie și Sfânt Odor al dumnezeieștii slave o ai cinstit; Bucură-te, cela ce în mănăstire, Biserică frumos împodobită, cu hramul Milostivei Portaitisse ai înălțat; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 7-lea Voind Domnul Cel Iubitor de oameni ca să nu stea sub obroc făclia virtuților tale, ci tuturor să lumineze, încât toți oamenii văzându-te, să slăvească pe Tatal Cel Ceresc, te-a scos din însingurata mănăstire, spre a-ți da ascultări mult-ostenicioase. Minunându-ne de o asemenea purtare de grijă a lui Dumnezeu, cu zdrobire strigăm: Aliluia! Icos al 7-lea Noii mănăstiri a Preacuviosului Serghie, care este în apropierea orașului împărătesc te-a dăruit pe tine Domnul ca întâi stătător și bun păstor, iar tu, fără de odihnă ai purtat grijă de turma ta cea cuvântătoare și ai râvnit la înfrumusețarea chinoviei. Pentru aceasta, obștea ta te slăvea, strigând: Bucură-te, cela ce ocrotitorului ceresc al mănăstirii tale Preacuviosului Serghie, egumenului de la Radonej, următor ai fost; Bucură-te, cela ce mănăstirea cu minunate Biserici și clădiri o ai împodobit; Bucură-te, cela ce, ca un părinte iubitor de fii, pe fiii tăi, pe calea mântuirii către împărăția cerurilor l-ai călăuzit; Bucură-te, cel ce pe cei însetați a purcede pe calea monahicească în mănăstire cu bucurie i-ai primit; Bucură-te, cela ce pe monahii cei neascultători, prin îndemnurile tale, la pocăință înlăcrimată i-ai adus; Bucură-te, cela ce, ca un bun păstor, prin viața și obiceiurile tale, pildă de nevoință monahicească întregii obști ai dat; Bucură-te, cela ce pentru mântuirea lor gata a-ți pune sufletul ai fost; Bucură-te, lauda și slava monahilor; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 8-lea Străin și călător fost-ai pe pământ, Ierarhe, ca și ceilalți oameni. Dar Domnul te-a ales, ca pe un bine plăcut al Său, încă din anii tinereții tale, iar prin viața și scrierile tale cele de Dumnezeu insuflate cu osârdie Domnului I-ai slujit. Drept aceea, slavă înălțând Făcătorului tău de bine, Dumnezeu, îi strigăm: Aliluia! Icos al 8-lea Întru totul fiind plin de virtuți, înger în trup cu adevărat te-ai arătat, Ierarhe Ignatie, cu dragoste primind pe toți cei ce alergau la tine, durerile lor alinand, la calea pocăinței povățuind, neîncetata rugăciune și plânsul cel din inimă învățând. Pentru aceasta, bogații și săracii, oameni cu faimă și sărmani, fiii tăi duhovnicești strigau ție: Bucură-te, noule Gură de Aur, care prin cuvintele tale de foc, pe mulți rătăciți, prin pocăință i-ai adus la Dumnezeu; Bucură-te, cela ce prin scrierile tale, sufletele și inimile celor ce te cinstesc le-ai luminat; Bucură-te, cela ce a ne ruga pentru vrăjmași ne-ai povățuit; Bucură-te, cela ce însuți te-ai rugat cu dragoste fierbinte pentru vrăjmașii tăi; Bucură-te, cela ce ne-ai învățat a vedea în cei ce ne vrăjmășesc unelte ale lui Dumnezeu spre îndreptarea noastră; Bucură-te, cela ce ochilor duhovnicești ai celor ce se pocăiau, lacrimile lui Ezechia și suspinarile lui Manase ai înfățișat Bucură-te, cela ce în cărțile tale pline de dumnezeiască înțelepciune, nevoințele și ostenelile vechilor nevoitori ai arătat Bucură-te, cela ce în viața ta acestora cu desăvârșire ai urmat; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 9-lea Toată oștirea cea îngerească și soborul ierarhilor se minunau văzându-te pe tine noul bine plăcut al lui Dumnezeu, cum străluceai prin mari osteneli și nevoințe. Iar noi, fericindu-te, lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit, strigăm: Aliluia! Icos al 9-lea Către o nouă și mult ostenicioasă ascultare într-un ținut îndepărtat al patriei tale, ai plecat, Ierarhe Ignatie, atunci când de la Arhiereul Cel Bucură-te, cel ce la hirotonie harul dumnezeiesc cu îmbelșugare l-ai primit; Bucură-te, cel ce ești plin de apostolească învățătură și cu darurile ei mântuitoare pe toți credincioșii îi adăpi; Bucură-te, credincios lucrător al viei lui Hristos; Bucură-te, alaută duhovnicească, mișcata de Duhul Sfânt; Bucură-te, podoabă cea de Dumnezeu insuflată a arhiereilor; Bucură-te, că prin gura ta Domnul Cel iubit de tine propovăduia; Bucură-te, că pe frații și fiii tăi duhovnicești din mănăstirea Preacuviosuiui Serghie, deși cu trupul i-ai părăsit, însă în rugăciunile tale nicicum nu i-ai uitat; Bucură-te, milostiv apărător al tuturor credincioșilor și necredincioșilor, care te cheamă în ajutor; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos, ți s-a înmânat toiagul arhieresc de arhipăstor al orașului împărătesc, în catedrala din Kazan a împărătesei Cerești. Cunoscând întru aceasta voia lui Dumnezeu, ca și în țara străină să se propovăduiască de către tine Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, cu smerenie strigăm ție: Condac al 10-lea Îngreunat fiind de neputința trupească și de nevoințele întru care ai petrecut, ai mers în mănăstirea Sfântului Nicolae, cea care este lângă râul Volga, Ierarhe Ignatie, venind a-ți găti sufletul pentru plecarea din această lume și acolo întru cugetare la Dumnezeu și pustnicească rugăciune zilele săvârșindu-ți, fără tăcere ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 10-lea Grabnic ajutător și mângâietor, ai fost Ierarhe Ignatie, nu numai celor ce veneau la tine, ci și celor din depărtare, cu scrierile tale mângâindu-i, duhul lor îmbărbătându-l și înțelepțindu-l. Pentru aceasta îți și strigă cei ce prețuiesc cărțile tale cele pline de dumnezeiască înțelepciune: Bucură-te, păstorul nostru cel bun; Bucură-te, că pe cei care veneau la tine nicicând afără nu i-ai scos; Bucură-te, că pe cei de aproape și de departe care cereau ajutorul tău cu dragoste i-ai îmbrățișat; Bucură-te, că pe cei ce cu osârdie cinstesc scrierile tale în cea mai stransă unire cu sufletul tău i-ai primit; Bucură-te, că pe fiii tăi cei duhovnicești, cu răbdarea creștinească i-ai deprins; Bucură-te, că a vedea împătimirile noastre, purtarea de grija a lui Dumnezeu, ne-ai povățuit; Bucură-te, că pe fiii tăi, a se încredința cu totul dumnezeieștii pronii i-ai învățat; Bucură-te, că împlinirea întru noi a voii Lui, la Domnul ca pe o mare milă a o cere ai poruncit; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 11-lea Cântare cu umilință ai adus Prea Sfintei Treimi în toate zilele vieții tale pământești, Ignatie prealăudate. Iar acum, stând înaintea Scaunului împăratului Slavei, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta, ca prin rugăciune și pocăință curățindu-ne, dimpreună cu tine să cântăm în veci lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 11-lea Mare luminător al Sfintei Biserici Ortodoxe ai fost în viața ta, Ierarhe Ignatie și pentru aceasta ți-a dăruit sfârșit minunat Domnul Atotțiitorul și în ceruri te-a proslăvit. Rugămu-te, milostive ierarhe, cere și pentru noi, păcătoșii, care îți cerem ajutorul și mijlocirea, sfârșit în pace și fără de durere vieții noastre, răspuns bun la înfricoșata Judecată a lui Hristos și moștenirea împărației cerurilor, ca să strigăm ție cu bucurie: Bucură-te, cel ce prin dreptul tău sfârșit, viața ta cea dreaptă o ai pecetluit; Bucură-te, cel ce apropierea plecării tale mai înainte o ai văzut; Bucură-te, cel ce pe Cerescul Mire al sufletului tău cu făclia aprinsă l-ai întâmpinat; Bucură-te, cel ce în ziua sfârșitului tău, pe Mântuitorul înviat dimpreună cu femeile mironosițe L-ai văzut; Bucură-te, cel ce pe cinstitorii tăi, nici după moarte de mijlocirea ta nu îi lipsești; Bucură-te, cela ce pe toți care se roagă ție cu osârdie, cu harul și cu purtarea ta de grijă îi acoperi; Bucură-te, cela ce pe fiii tăi a se ține fără abatere de sfânta credință ortodoxă, singura adevărată i-ai învățat; Bucură-te, cela ce a primi înșelările cele iereticești și a lua aminte la viclenele lor îndemnuri cu strășnicie ai oprit; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 12-lea Har s-a dat ție de la Dumnezeu, Ierarhe al lui Hristos, Ignatie, a te ruga pentru noi și a ne călăuzi pe calea mântuirii, ca fiind curățiți prin pocăință, în cămara cea prea împodobită a Mântuitorului să intram și acolo, dimpreună cu tine și cu toți cei ce bine au plăcut lui Dumnezeu, bucurându-ne să-I cântăm: Aliluia! Icos al 12-lea Cântând lui Dumnezeu, Celui Minunat întru sfinții Săi, te lăudăm pe tine, Ignatie fericite, ca pe un prieten a lui Hristos, care prin neabătuta lucrare a poruncilor Lui fericirea raiului ai dobândit. Roagă-te pentru noi, păcătoșii, ca dimpreună cu tine părtași ai Cinei Domnului să fim și noi, cei ce cu dorire strigăm ție: Bucură-te, că prin prea adancă smerenia ta și prin sărăcia cea duhovnicească, împărăția cerurilor ai aflat; Bucură-te, că această virtute la temelia tuturor nevoințelor monahicești o a pune ai poruncit; Bucură-te, că plângând pentru păcatele tale de Domnul Însuși ai fost mângâiat; Bucură-te, că pentru blândețea sufletului tău, drept răsplată moștenirea vieții veșnice ai dobândit; Bucură-te, că în viața cea pământească, dreptatea lui Hristos, iar nu hrana trupească ai căutat, iar acum, în ceruri, cu ea din beșug te-ai săturat; Bucură-te, că pentru milostivirea ta față de aproapele, de Dumnezeu, Dăruitorul îndurărilor, ai fost miluit; Bucură-te, că pentru curăția îngerească a inimii tale pe Dumnezeu L-ai văzut; Bucură-te, că toate clevetirile și ocările celor ce te urau, pentru Domnul le-ai iertat și pentru aceasta, de comoara cea mare - dumnezeiasca înfiere - ca un făcător de pace te-ai învrednicit; Bucură-te, Ierarhe Ignatie, al pocăinței și rugăciunii lucrător și dascăl prea ales! Condac al 13-lea O, prea minunatule și bine plăcutule al lui Hristos, Părinte Ierarhe Ignatie! Primește această mică rugăciune, însă din inimi ce te iubesc și te cinstesc adusă și ne izbăvește pe noi cu atotputernica ta mijlocire de toată durerea, suferința și întristarea; aprinde inimile noastre reci cu focul credinței și al dragostei de Dumnezeu, daruiește-ne pocăință mai înainte de sfârșit, fii nouă călăuzitor către împărăția cerurilor, ca acolo, dimpreună cu tine și cu toți cei ce au bine plăcut lui Dumnezeu, în vecii vecilor să îi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Rugăciune O, mare, prea minunate și bine plăcutule al lui Hristos, Părinte Ierarhe Ignatie! Primește cu milostivire rugăciunile pe care cu dragoste și recunoștință ți le aducem! Auzi-ne pe noi, cei sărmani și neajutorați, care cu credință și iubire la tine cădem și cerem călduroasa ta solire pentru noi înaintea Scaunului Domnului Slavei. Știm că mult poate rugăciunea dreptului, care milostiv face pe Stăpânul. Tu, din anii prunciei tale, pe Domnul cu înflăcărare L-ai iubit și numai Lui a-I sluji voind, toate cele frumoase ale lumii acesteia întru nimica le-ai socotit. Tu, lepădandu-te de tine și luându-ți crucea ai urmat lui Hristos. Tu de voie ai ales calea cea stramtă și mâhnicioasă a vieții monahicești și pe această cale virtuți mari ai dobândit. Tu, prin scrierile tale, inimile oamenilor de cea mai adâncă evlavie și supunere către Atotputernicul Ziditor le-ai umplut, iar pe păcătoșii cei căzuti cu înțeleptele tale cuvinte a-și cunoaște nimicnicia și a alerga întru pocăință și smerenie la Dumnezeu, afară nicicând nu i-ai scos, ci părinte iubitor de fii și bun păstor tuturor le-ai fost; nici acum nu ne părăsi pe noi, care ție cu osârdie ne rugăm și ajutorul și la acoperământul tău scăpam. Cere pentru noi de la Domnul Cel iubitor de oameni, sănătate trupului și sufletului; neclintită fă credința noastră, întărește puterile noastre care slăbesc întru ispitele și întristările veacului acestuia, încălzește cu focul rugăciunii sufletele noastre cele reci, ajută-ne ca prin pocăință fiind curățiți, sfârșit creștinesc vieții noastre să primim și în cămara cea prea împodobită a Mântuitorului să intrăm dimpreună cu toți cei aleși și împreună cu tine să ne închinăm Tatalui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.