🏠 Acatistul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava - 2 și 24 iun. ³

Tropar g4 Viața ta pe pământ bine chivernisind, mult pătimitorule, cu milostenia și cu postul, cu lacrima inimii curate și neîncetata rugăciune, candela sufletului tău ai luminat, iar pe cei rătăciți în credință mustrându-i, mucenicia bărbătește ai înfruntat. Drept aceea, Bisericii te-ai făcut întărire și credincioșilor laudă, Sfinte Ioane, pururea pomenite. Condacul 1, g8 Apărătorului și sprijinitorului dreptei credințe, ostașului adevărat și neînfricat al lui Hristos, care pe noi, credincioșii Bisericii Ortodoxe, în buna mărturisire a lui Hristos ne-a întărit, cântări de laudă și de mulțumire, cu dragoste, să-i aducem, zicând: ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Icosul 1 Mari sunt faptele tale, purtătorule de chinuri pentru numele lui Hristos, Sfinte Mare Mucenice Ioane, căci cu trup material fiind îmbrăcat, viață virtuoasă pe pământ ai viețuit, pentru aceasta și noi, după vrednicie, îți cântăm așa: Bucură-te că din părinți evlavioși te-ai zămislit Bucură-te că în cetatea Trapezuntului vlăstar ales ai odrăslit Bucură-te că prin Taina Botezului purtător de Dumnezeu te-ai însemnat Bucură-te că din pruncie Scripturile părinții ți-au insuflat Bucură-te că pe Dumnezeu într-însele L-ai descoperit Bucură-te că mintea luminându-ți pe Hristos ai mărturisit Bucură-te că El cu multe virtuți te-a împodobit Bucură-te că pildă bună tinerilor te-ai făcut Bucură-te că pe Hristos neîncetat L-ai propovăduit Bucură-te că pe mulți spre credința ortodoxă i-ai călăuzit Bucură-te că Domnul, pentru aceasta, mult S-a bucurat Bucură-te om de Dumnezeu vegheat ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 2 Neguțătoria învățând de la părintele tău, Sfinte Ioane, o altă neguțătorie ai deprins cu harul lui Dumnezeu, căci, asemenea negustorilor Trapezuntului, ai călătorit spre cetățile de pe malurile Pontului Euxin și, noi frumuseți ale Ortodoxiei acolo cunoscând, de mai multă dragoste spre Dumnezeu te-ai aprins, cântându-I neîncetat: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 2 Jertfă curată Domnului te-ai adus în Cetatea Albă prin mâna vânzătorului tău Reiz, căci pe corabia lui adevăruri dumnezeiești ai mărturisit și, insuflat de Duhul Sfânt, adâncurile teologiei i le-ai arătat, încât acela a rămas fără cuvânt de împotrivire înaintea ta; drept aceea, cu evlavie, îți cântăm așa: Bucură-te că pe Reiz negustorul, prin curajul mărturisirii, de minciună l-ai vădit Bucură-te că afară de Hristos, nimic din cele vremelnice nu ai dorit Bucură-te că în credința ortodoxă turn neclintit te-ai arătat Bucură-te că ademenirile dregătorului întru deșertăciune le-ai schimbat Bucură-te că a jertfi astrelor nu ai primit Bucură-te că numai pe Făcătorul lor L-ai preamărit Bucură-te că de Hristos Domnul nici într-un chip nu te-ai despărțit Bucură-te că pe vrăjmașii Crucii prin multa răbdare i-ai biruit Bucură-te că pe pământ viață Îngerească ai viețuit Bucură-te că în cer cămară luminoasă ai dobândit Bucură-te că adevărata credință lumii ai propovăduit Bucură-te că întru dreptate fiind, de răsplată de Sus te-ai învrednicit ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 3 Cu frică de Dumnezeu ți-ai împlinit lucrarea, Sfinte Ioane, necăutând agoniseală nedreaptă, ci din câștigul cel cu osteneală dobândit, cu dragoste celor săraci, bolnavi ori întristați ai împărțit, lui Dumnezeu neîncetat mulțumind și cântând: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 3 Cu dorința dobândirii mântuirii adânc sădită în inimă încă din pruncie, ai deprins virtuțile cele de suflet ziditoare și, îndrăgind adevărul Evangheliei, Însuși Hristos Domnul te-a întărit și jertfă bineprimită Tatălui te-a arătat prin viețuirea ta, pentru care, după cuviință, îți cântăm așa: Bucură-te că în pătimire Hristos te-a îmbărbătat Bucură-te că martirilor în răbdare ai urmat Bucură-te că pe Hristos neîncetat L-ai mărturisit Bucură-te că Împărăția cerurilor prin credință ai dobândit Bucură-te că prin harul cel dumnezeiesc putere ai primit Bucură-te că pe necredincioși prin vorbirea înțeleaptă i-ai biruit Bucură-te că haina cea stricăcioasă, prin martiriu, ai dezbrăcat Bucură-te că în porfiră cerească, prin virtute, te-ai îmbrăcat Bucură-te că învățăturile părinților tăi bine le-ai chivernisit Bucură-te că jertfă păgânilor zei a aduce nu ai primit Bucură-te că materiei a sluji nicidecum nu ai voit Bucură-te că pentru a moșteni raiul pe toate le-ai primit ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 4 Drept mărturisind dumnezeirea, l-ai întrecut în învățătură pe Reiz care, nesuferind să fie rușinat, ca un vânzător te-a dat pierzării și a mințit îndoit eparhului Cetății Albe că vrei să îmbrățișezi păgâneasca lui credință, când tu, lui Dumnezeu, neîncetat, întru adevăr Îi cântai: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 4 Fiind chemat înaintea guvernatorului, ca să te lepezi de credința ortodoxă, cu mult curaj L-ai mărturisit pe Hristos, înțelepțit fiind de Sus, încât adevărul cuvintelor tale l-a aprins de mânie, iar acesta, necruțându-ți tinerețea, a poruncit să fii supus la multe și cumplite chinuri, pentru care și noi, uimiți fiind de tăria ta, te lăudăm așa: Bucură-te că pe eparhul cetății prin cuvânt l-ai biruit Bucură-te că din tainele dumnezeiești lui i-ai descoperit Bucură-te că de statornicia ta în credință a fost uimit Bucură-te că martirilor în mărturisire te-ai asemănat Bucură-te că mulți, privind, de rătăcire s-au vindecat Bucură-te că îngerii de înțelepciunea ta s-au minunat Bucură-te că în suferință pe Hristos L-ai mărturisit Bucură-te că în răbdarea ta Hristos S-a tăinuit Bucură-te că totdeauna El te-a vegheat Bucură-te că în pătimire nu te-ai descurajat Bucură-te că spre Domnul neclintit ai privit Bucură-te că prin aceasta Hristos mult te-a întărit ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 5 Mulțumind lui Dumnezeu că te-ai învrednicit să porți pe trupul tău rănile Mântuitorului Hristos, Căruia, luându-ți crucea, I-ai urmat, te-ai făcut părtaș darurilor celor dumnezeiești, prin multele și feluritele tale pătimiri. Și nicidecum abătându-ți gândul de la doritul tău Iisus, având în minte bunătățile făgăduite Sfinților, mucenice al lui Hristos și vrednicule de laudă, ca o stâncă neclintită te-ai arătat și din adâncul inimii către Dumnezeu, Cel ce te-a întărit, ai strigat: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 5 După o noapte de grea temniță, cu trupul și sufletul chinuite de bătăi și batjocură, ai fost adus, ostașule al lui Hristos, Sfinte Ioane, înaintea eparhului care, neînțelegând frumusețea și seninătatea chipului tău, s-a mâniat. Dar tu, pătrunzând cu mintea adâncul Scripturilor, nicidecum nu ai vrut să primești învățăturile cele greșite. Pentru aceasta, și noi, minunându-ne de răbdarea ta în suferințe, laude ca acestea îți aducem: Bucură-te că în rândul martirilor mărturisitori te-ai numărat Bucură-te că prin răbdare, pe eparhul cetății l-ai înfricoșat Bucură-te că pe el cu înțelepciunea ta l-ai smerit Bucură-te că spre a cunoaște înaltele învățături l-ai călăuzit Bucură-te că nu ai îngăduit ca Numele lui Dumnezeu să fie hulit Bucură-te că ai mustrat pe cei ce nu I-au slujit Bucură-te că pentru Hristos îndelung ai pătimit Bucură-te vas ales în care Duhul Sfânt a prisosit Bucură-te că omul cel vechi prin Duhul s-a primenit Bucură-te că omul cel nou prin Cruce s-a înnoit Bucură-te că pătimirile pentru Hristos sufletul ți-au bucurat Bucură-te că Hristos Domnul cunună pe cap ți-a așezat ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 6 Mirare îngerilor și oamenilor te-ai făcut, mucenice al lui Hristos, căci târât fiind pe străzile Cetății Albe legat de un cal nărăvaș, trupul ți s-a zdrobit de pietrele colțuroase, însă tu, Sfinte Ioane, fiind întărit cu harul Duhului Sfânt, cu mai mult curaj lui Dumnezeu ai cântat: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 6 Avându-L cu totul pe Iisus Hristos în sufletul și mintea ta, credința păzind și călătoria săvârșind, îndelung răbdătorule, când chinurile îți erau pe sfârșite, unul dintre cei necredincioși cinstitul cap ți-a tăiat, primind astfel tu cununa mucenicească din mâinile Celui dorit de tine. Pentru aceasta și noi, îndemnați fiind de curajul tău, îți cântăm așa: Bucură-te că în mucenicie pe Hristos L-ai mărturisit Bucură-te că în tine Chipul cel dumnezeiesc a strălucit Bucură-te că Duhul Sfânt întru tine S-a sălășluit Bucură-te că în pătimirile tale Domnul grabnic te-a auzit Bucură-te neprețuit mărgăritar al jertfei pentru credință Bucură-te că eparhului ai fost model de suferință Bucură-te că rănile trupului Hristos ți le-a vindecat Bucură-te că mulți văzând, dreapta credință au îmbrățișat Bucură-te că prin jertfă cu haină cerească te-ai împodobit Bucură-te că de atunci creștinii cu cântări te-au cinstit Bucură-te că la racla ta mulți în credință s-au înfrățit Bucură-te că monahii privegheri ți-au dăruit ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 7 Încredințându-ți sufletul lui Dumnezeu, mucenice mult slăvite, trupul tău rănit de chinuri cumplite eparhul a poruncit ca nimeni să nu cuteze a-l îngropa. Însă Domnul, în întunericul nopții, în chip minunat te-a proslăvit, căci lângă moaștele tale un stâlp de foc până la cer s-a arătat, făclii înalte s-au aprins de jur împrejur, iar îngerii în veșminte strălucitoare au venit să tămâieze trupul tău. Și înfricoșându-se de acestea, mai-marele cetății a îngăduit îngroparea ta, pentru aceea, împreună cu îngerii, lui Dumnezeu Îi cântăm: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 7 Văzând mulțimea minunilor ce se făceau prin cinstitul tău trup, mucenice mult-pătimitorule, vânzătorul tău Reiz a căutat noaptea să îl fure și în patria lui să-l ducă spre închinare. Însă tu, ostașule al lui Hristos, degrabă preotului din Cetatea Albă te-ai arătat, iar el, alergând la mormânt, cinstitele tale moaște cu multă evlavie înlăuntrul altarului bisericii cetății le-a așezat; iar noi, credincioșii, aflând de aceasta, îți grăim așa: Bucură-te cel ce nevoință mucenicească ai împlinit Bucură-te cel ce lui Hristos Domnul I te-ai dăruit Bucură-te cunoscător al dragostei dumnezeiești Bucură-te apărător al virtuților creștinești Bucură-te că o copilă, la moaștele tale fiind, viu te-a simțit Bucură-te că la mulți minunea aceasta a mărturisit Bucură-te că în trupul tău Duhul Sfânt S-a sălășluit Bucură-te că moaștele tale mir au izvorât Bucură-te că de harul dumnezeiesc te-ai învrednicit Bucură-te că pentru Evanghelie ai pătimit Bucură-te că Domnul cunună veșnică ți-a dăruit Bucură-te că în lăcașurile cerești te-ai statornicit ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 8 Auzind de mulțimea minunilor tale, Iosif Întâi Mușat mitropolitul, și Alexandru cel Bun domnul Moldovei, cu multă osteneală s-au străduit să aducă trupul tău în cetatea Sucevei, nădăjduind prin aceasta tămăduirea doamnei Ana, soția sa, și liniștea țării. Pentru aceasta lăudându-te, Sfinte Ioane, au cântat ție: Bucură-te, iar lui Dumnezeu: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 8 Izvor de mireasmă duhovnicească au revărsat cinstitele tale moaște, Sfinte Mucenice Ioane, peste toți cei ce au alergat la ele cu credință și minuni nenumărate printr-însele au aflat; drept pentru care și noi îți cântăm așa: Bucură-te că în Cetatea Sucevei Alexandru cel Bun să te aducă nu a pregetat Bucură-te că în Poiana Vlădicăi din Iași mitropolitul cu alai te-a întâmpinat Bucură-te că pe acel loc mănăstire de monahi s-a zidit Bucură-te că în Suceava cu multă credință ai fost primit Bucură-te că în Biserica Mirăuților Iosif Întâi Mușat te-a așezat Bucură-te că domnului sfetnic minunat te-ai arătat Bucură-te că în mănăstiri călugării în cinstea ta au cântat Bucură-te odor sfânt și de Dumnezeu binecuvântat Bucură-te al credincioșilor rugător neîncetat Bucură-te că de atunci peste toate cele zidite ai vegheat Bucură-te al sfintelor altare neprețuit odor Bucură-te pentru toți înaintea Treimii mijlocitor ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 9 Vitregindu-se vremurile și pustiindu-se cetatea Sucevei, mitropolitul Dosoftei a fost dus în pribegie, împreună cu moaștele tale și tezaurul Mitropoliei, în Zolkiewul Poloniei, unde mângâiat de vegherea ta, Sfinte Ioane, neîncetat a cântat lui Dumnezeu: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 9 În pribegie fiind, Sfinte Ioane, ai fost străjuit cu neîncetate rugăciuni de călugării moldoveni care nu au părăsit moaștele tale, iar tu, cel ce ai aflat îndrăzneală către Domnul, văzând râvna lor, nu ai încetat a mijloci pentru noi, săvârșind multe minuni; pentru care, cu mulțumire, îți grăim așa: Bucură-te că în cetatea Striului ai fost vegheat de mitropolit Bucură-te că de preoții și călugării moldoveni ai fost slujit Bucură-te că pământul Moldovei de departe ai ocrotit Bucură-te că de la credincioșii polonezi cinste multă ai primit Bucură-te că și cei din Ucraina cu evlavie te-au mărturisit Bucură-te că niciunul dintre ei de sfințenia ta nu s-a îndoit Bucură-te că și pe ei i-ai vindecat de boli și suferințe Bucură-te că tu le-ai fost prilej de năzuințe Bucură-te a împăratului Vienei dumnezeiască vedere Bucură-te că în suflet i-ai chivernisit mângâiere Bucură-te că cei de neamul tău la tine nu au renunțat Bucură-te că Moldovei împăratul spre cinstire înapoi te-a dat ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 10 Înstrăinarea ta în ținuturile polone a îndurerat poporul Moldovei, drept pentru care domnii și boierii să te readucă în țară, dimpreună cu tot tezaurul, mult s-au străduit, pentru a nu fi lipsiți de ocrotirea ta, Sfinte Ioane, permanent rugăciuni înălțând lui Dumnezeu și cântând: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 10 Pribegia ta a luat sfârșit, mult pătimitorule Ioane, după aproape un veac, căci, prin stăruința vrednicului episcop Dositei Herescu al Rădăuților pe lângă împăratul Vienei, te-ai întors acasă, unde cler și popor, venind în număr mare, cu nespusă bucurie te-au întâmpinat și, reașezându-te cu multă cinste și evlavie în Biserica Sfântului Gheorghe, cântare de laudă au grăit ție așa: Bucură-te că în exil fiind dus, Zolkiewul, de tine, un secol a fost ocrotit Bucură-te că domnii și boierii Moldovei să te aducă înapoi s-au străduit Bucură-te că episcopul Dositei pentru aceasta nimic nu a precupețit Bucură-te că în schimbul moaștelor tale cu nimic nu s-a învoit Bucură-te că împăratul multele lui rugăminți a ascultat într-un sfârșit Bucură-te că moaștele și odoarele țării împăratul înapoi le-a slobozit Bucură-te că în Moldova după un veac de înstrăinare înapoi ai revenit Bucură-te că Ioasaf și Meletie arhimandriții cu ele spre țară au pornit Bucură-te că preoții și credincioșii cu flori, pricesne și lumânări aprinse te-au întâmpinat Bucură-te că în catedrală cu multă evlavie moaștele tale au așezat Bucură-te că de mult popor evlavios ai fost înconjurat Bucură-te că multe lacrimi de bucurie credincioșii au vărsat ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 11 Având îndrăzneală către tronul Preasfintei Treimi, mucenice al lui Hristos, mult ai ajutat Țara Moldovei în vremuri de boală, de secetă ori de război, încât plecând genunchii inimii, te rugăm să mijlocești și nouă în viața aceasta sănătate și cele de folos, iar în veacul ce va să fie, răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată, ca neîncetat să-ți cântăm ție: Bucură-te, iar lui Dumnezeu: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 11 Primind de la Dumnezeu darul facerii de minuni, bine l-ai chivernisit pe acesta, vrednicule de laudă, Sfinte Ioane, căci minuni nenumărate ai revărsat peste toți cei ce aleargă la tine cu credință; drept pentru care și noi îți grăim așa: Bucură-te că prin moaștele tale minuni s-au făcut Bucură-te că cei în suferință vindecare au primit Bucură-te că pentru toți te-ai arătat grabnic ajutător Bucură-te că în încercări le-ai fost sprijinitor Bucură-te că fetița mută la racla ta îndată a vorbit Bucură-te că și tânăra oarbă vederea și-a dobândit Bucură-te că pe mulți paralitici ai vindecat Bucură-te că țara de multe boli ai scăpat Bucură-te că multor femei sterpiciunea le-ai dezlegat Bucură-te ocrotitor pentru cei ce în primejdii s-au aflat Bucură-te că în multele încercări ne ești însoțitor Bucură-te că la tot omul credincios ești ocrotitor ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 12 Nu putem cuprinde în cuvinte, Sfinte Mare Mucenice Ioane, mulțimea binefacerilor tale, căci minunată a făcut Domnul toată voia Sa întru tine; iar acum, stând înaintea lui Hristos, nu înceta a te ruga pentru noi, cei care cu dragoste și cu multă cucernicie săvârșim pomenirea ta și cântăm neîncetat lui Dumnezeu: ¦ Aliluia. ¦ Icosul 12 Iubitor de Dumnezeu și de oameni arătându-te, izvor nesecat de binefaceri te-ai făcut, Sfinte Mare Mucenice Ioane, pentru aceea și noi, stăruind în rugăciune și cântări duhovnicești înaintea moaștelor tale făcătoare de minuni, nădăjduim spre ajutorul tău neîntârziat si cu îndrăzneală îți cântăm așa: Bucură-te că părticele din moaștele tale în multe Sfinte Mese s-au așezat Bucură-te că miride din ele și în antimise s-au aflat Bucură-te că prin așezarea lor, canonul s-a împlinit Bucură-te că astfel, Sfânta Liturghie s-a săvârșit Bucură-te că pământul Moldovei prin ele s-a sfințit Bucură-te că din multe încercări și primejdii țara ai izbăvit Bucură-te că molima aducătoare de moarte ai alungat Bucură-te că la mănăstiri și schituri în procesiune ai umblat Bucură-te că poporul credincios cu lacrimi te-a întâmpinat Bucură-te că viața lor de atunci în bine s-a schimbat Bucură-te că ești mlădiță mult roditoare de fapte bune Bucură-te călăuzitorule spre tainele credinței străbune ¦ Bucură-te Sfinte Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos. ¦ Condacul 13 ┇ O, mult pătimitorule al lui Hristos, Sfinte Mare Mucenice Ioane, cel ce cu dragoste și răbdare ai mărturisit până la moarte adevărata credință, primind smerita noastră rugăciune, izbăvește-ne prin mijlocirile tale de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de chinul cel veșnic, ca împreună cu tine să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. Aliluia… ┇ Apoi Condacul 1 și Icosul 1. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.