🏠 Acatistul Sfântului Grigorie Dascălul - 22 iun. ³ Troparul Sf. Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, g4: De dulceaţa gurii tale celei sfinţite se îndulcește Biserica și de focul râvnei tale se minunează cetele cerești, că ostenindu-te în tălmăcirea sfintelor învăţături ale părinţilor celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria cunoașterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie. Condac 1 Purtătorului de Dumnezeu Grigorie, ierarhul lui Hristos, prinos de mulţumire îi aducem noi, nevrednicii. Celui ce a fost slujitor al adevărului, dascăl al învăţăturii celei mântuitoare și tâlcuitor al scrierilor Sfinţilor Părinţi, să-i cântăm cu bucurie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Icos 1 Din tinereţe ai fost ales să urmezi Domnului și să împlinești cele plăcute Lui, căci de nimic din cele pământești nu ţi-ai lipit inima, dorind calea care duce către Împărăţia cerurilor. Pentru aceasta îţi aducem această cântare: Bucură-te, odraslă de neam binecuvântat; Bucură-te, cuget curat și plin de bucurie duhovnicească; Bucură-te, cel ce ai primit la botez numele Purtătorului de biruinţă, Gheorghe; Bucură-te, dar sfinţit familiei tale; Bucură-te, mângâierea bunilor tăi părinţi; Bucură-te, copilărie ocrotită de sfinţii îngeri; Bucură-te, că ai crescut sub adumbrirea Duhului Sfânt; Bucură-te, că Sfânta Fecioară ţi-a fost acoperământ; Bucură-te, că sfinţii ţi-au fost ocrotitori; Bucură-te, că de tânăr ai pornit spre nevoinţă; Bucură-te, că Hristos a voit să locuiască în fiinţa ta; Bucură-te, că ai urmat calea îngerească; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 2-lea Dacă ai plecat din casa părintească cu binecuvântare și ai intrat în obștea fraţilor și monahilor din Lavra Neamţului, sub ocrotirea Maicii Domnului și povăţuirea Sfântului Paisie, acolo ai căutat neîncetat să urmezi pravila sfântă și să te hrănești din pilda de viaţă a părinţilor îmbunătăţiţi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 2-lea De la începutul vieţii călugărești întrarmându-te cu ascultarea și smerita cugetare, Părinte Grigorie, ai urcat din treaptă în treaptă către înţelegerea tainelor credinţei în Hristos, descoperind noi sensuri ale transfigurării și îndumnezeirii, pentru care îţi aducem aceste laude: Bucură-te, doritor de dumnezeiască nevoinţă; Bucură-te, împlinitor al pravilei călugărești; Bucură-te, râvnitor pentru învăţătura cea dreaptă și mântuitoare; Bucură-te, iubitor de înţelepciune duhovnicească; Bucură-te, desăvârșire a chipului îngeresc; Bucură-te, întâiule între ucenicii marelui Paisie; Bucură-te, că te-ai pregătit în școala duhovnicească de la Neamţ; Bucură-te, că plăcerile trupești le-ai supus duhului; Bucură-te, tâlcuitor de texte patristice; Bucură-te, cunoscător și împlinitor al scrierilor filocalice; Bucură-te, iscusit lucrător în via Domnului; Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din izvorul înţelepciunii și al Sfintelor Scripturi; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 3-lea Cu totul urmând Domnului, fericite Părinte Grigorie, ai risipit norii ispitelor și grijile lumești; cu smerenie ai ales a te nevoi cu postul și cu rugăciunea, iar inima și gândul nicicum nu le-ai depărtat de la Hristos, Căruia I-ai cântat: Aliluia! Icos al 3-lea Văzându-ţi Sfântul Paisie al Neamţului agoniseala cărturărească, te-a rânduit în ceata monahilor tâlcuitori ai scrierilor filocalice, pe care i-ai uimit cu înţelepciunea ta, iluminată de Duhul Sfânt. Împreună cu ei ai lucrat la îmbogăţirea tezaurului de scrieri duhovnicești, pentru care îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, părinte plin de har și înţelepciune; Bucură-te, omul lui Dumnezeu și credincioasă slugă; Bucură-te, genunchi plecat la rugăciune și minte înălţată la cer; Bucură-te, cel ce în lacrimi de umilinţă ţi-ai scăldat sufletul; Bucură-te, cel ce te-ai hrănit din ospăţul mântuirii; Bucură-te, pildă vie monahilor râvnitori; Bucură-te, cel ce ţi-ai păzit mintea de gânduri viclene; Bucură-te, cel ce ţi-ai împodobit simţirile cu smerita cugetare; Bucură-te, cel ce ţi-ai croit drum de lumină prin hăţișul fărădelegilor; Bucură-te, verhovnic înţelept în ceata monahilor; Bucură-te, făclierul simţitoarelor deprinderi; Bucură-te, cel ce ai dobândit rugăciunea inimii; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 4-lea De lumina Sfântului Duh fiind luminat, Sfinte Grigorie, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva începătoriilor și stăpânitorilor fărădelegilor acestui veac înșelător și, izgonind meșteșugirile diavolești, ai lucrat, întru nerăutatea inimii, virtuţile creștinești, cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia! Icos al 4-lea Ostenindu-te la tălmăcirea scrierilor filocalice, dreapta credinţă s-a întărit în inima ta, Sfinte, dar ai vărsat din mireasma știinţei mântuitoare pe care ai dobândit-o și în sufletele celor însetaţi după viaţa curată, plăcută lui Dumnezeu, de aceea îţi aducem, cu mulţumire, aceste laude: Bucură-te, semănător al dumnezeieștilor învăţături; Bucură-te, luminător al oamenilor credincioși; Bucură-te, minte plină de înţelepciune dumnezeiască; Bucură-te, icoană însufleţită de viaţa cea fără de prihană; Bucură-te, casă de lumină din lumina lui Hristos; Bucură-te, slujitorul cel statornic al Preasfintei Treimi; Bucură-te, părtaș la lucrarea de mântuire a creștinilor; Bucură-te, aducător de pace în sufletele celor tulburaţi; Bucură-te, chivot al darurilor dumnezeiești; Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte; Bucură-te, cărturar desăvârșit și trăitor al filocaliei; Bucură-te, casnic al lui Dumnezeu și prieten al sfinţilor; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 5-lea După o vreme ai părăsit școala duhovnicească de la Neamţ, minunate Părinte, și te-ai sălășluit în Mănăstirea Căldărușani, pentru a o întări și înnoi. Întâmpinând și aici ispite și greutăţi, nu te-ai despărţit de dragostea Stăpânului Hristos, cântând neîncetat: Aliluia! Icos al 5-lea Rugăciunea curată și smerita cugetare ai dobândit, Părinte Grigorie, în ascultarea rânduită ţie de Biserică. Căci, având dar de la Dumnezeu, nu ai încetat a înmulţi talantul dat ţie și cu osârdie ai lucrat la traducerea cărţilor sfinte și ai tipărit Vieţile Sfinţilor, plăcuţi lui Dumnezeu. De aceea noi, cei ce ne îmbogăţim sufletește de pe urma ostenelilor tale, cu bucurie îţi cântăm: Bucură-te, cel împodobit de Hristos cu nenumărate daruri; Bucură-te, cel ce ai înmulţit talanţii sădiţi în sufletul tău; Bucură-te, cel ce ai mulţumit pururi lui Dumnezeu pentru darurile primite; Bucură-te, cel ce te-ai adăpat din apa vieţii izvorâtă din Duhul Sfânt; Bucură-te, vistierie de daruri dumnezeiești; Bucură-te, bogăţie duhovnicească împărţită credincioșilor; Bucură-te, limpede cugetare a înaltei teologii; Bucură-te, cel ce primești în dar și în dar dăruiești; Bucură-te, învăţătorul cel nemitarnic al adevărului; Bucură-te, povăţuitorul credincioșilor către desăvârșire; Bucură-te, podoaba Țării Românești și lauda Căldărușanilor; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 6-lea Căutând Ghica Voievod monah cărturar și luminat pentru cinstea de Mitropolit al Țării Românești, a fost inspirat de Duhul Sfânt să te cheme la această înaltă demnitate a Bisericii, pe care ai primit-o cu smerenie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 6-lea Trimis al lui Hristos și urmaș al apostolilor te-ai arătat misiunii încredinţate de Biserică, Ierarhe Grigorie, căci, deși timpurile erau vitrege, ai înfruntat cu bărbăţie întunecarea lor și ai început cu pricepere și răbdare să reînnoiești Mitropolia Țării Românești și să aduci pace și liniște în inimile păstoriţilor tăi, de la care primește cântarea aceasta: Bucură-te, cel ce prin descoperire dumnezeiască ai fost chemat la arhierie; Bucură-te, Mitropolit și dascăl al Bisericii din Țara Românească; Bucură-te, iubitor de înţelepciune și teolog iscusit; Bucură-te, păstorul cel bun și cap sfinţit al Bisericii lui Hristos; Bucură-te, gură din care izvorăște dulceaţa dumnezeieștilor învăţături; Bucură-te, toiag păstoresc în care se sprijină poporul cel încercat; Bucură-te, Mitropolite blând și fără prihană; Bucură-te, sarea pământului românesc și lumina Bisericii; Bucură-te, întemeietor de școală românească; Bucură-te, înnoitor al pravilelor bisericești; Bucură-te, dascăl al sfintelor învăţături; Bucură-te, apărător al poporului asuprit; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 7-lea Dascăl te-a numit pe tine poporul cel binecredincios, Sfinte Părinte, că întru toate ai fost pildă, învăţând cu fapta și cu cuvântul cele plăcute lui Dumnezeu, Căruia Îi cântăm: Aliluia! Icos al 7-lea Mare apărător al dreptei credinţe și al poporului asuprit te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Grigorie, încât ritorii mult grăitori nu pot să spună mulţimea învăţăturilor și faptelor săvârșite de tine în misiunea de Arhipăstor încredinţată ţie de la Dumnezeu. De aceea, minunându-ne de darurile pe care El le-a sădit în fiinţa ta, te lăudăm zicând: Bucură-te, cel ce ai întărit Mitropolia Ungrovlahiei; Bucură-te, rază care ai risipit întunericul necunoștinţei; Bucură-te, izvor sfinţit din care se adapă turma cea cuvântătoare; Bucură-te, păstorul cel bun, cel ce ţi-ai pus sufletul pentru oi; Bucură-te, îndelung-pătimitorule pentru adevăr; Bucură-te, părinte fără de răutate și chivernisitor al virtuţilor; Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei și chip al blândeţilor; Bucură-te, inimă mistuită de dumnezeiescul dor; Bucură-te, floare înmiresmată a grădinii românești; Bucură-te, surpătorul simoniei și risipitorul întunericului; Bucură-te, rugător fierbinte pentru cler și popor; Bucură-te, văzătorul dumnezeieștilor vedenii; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 8-lea Credinţa cea dreaptă păzind, calea săvârșind, încărcat de fapte bune, când Preamilostivul Dumnezeu a voit, te-a chemat la Sine, Părinte Ierarhe Preaînţelepte, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, așezându-te în ceata Sfinţilor Ierarhi, unde te îndulcești de bunătăţile cele cerești, cântând: Aliluia! Icos al 8-lea Pe Dumnezeu a-L vedea „faţă către faţă” nu este cu putinţă decât în Împărăţia cea veșnică și este dat doar celor care au împlinit asemănarea cu El. Acest dar ţi s-a dat ţie, Sfinte Ierarhe Grigorie, de la Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă în viaţa pământească. De aceea, minunându-ne de încununarea ta în ceruri și de darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, îţi cântăm: Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos; Bucură-te, că Arhiereul cel veșnic S-a recunoscut în chipul tău și în lucrarea ta; Bucură-te, că vezi pururea faţa lui Hristos pe Care L-ai iubit; Bucură-te, că de la Dumnezeu daruri alese ai primit; Bucură-te, că te-ai întâlnit în ceruri cu toţi Sfinţii Români; Bucură-te, că te desfătezi împreună cu toţi Sfinţii Bisericii lui Hristos; Bucură-te, podoabă scumpă poporului celui binecredincios; Bucură-te, bună mireasmă celor cinstitori de sfinţi; Bucură-te, izvor de har și binecuvântare pentru creștini; Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioșii; Bucură-te, lauda monahilor înţelepţi și bucuria cărturarilor; Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi; Bucură-te, icoană ierarhilor și călăuză preoţilor; Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh; Bucură-te, candelă nestinsă în Mănăstirea Căldărușanilor; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 9-lea Dacă ai iubit podoaba casei lui Dumnezeu pe pamânt și ţi-ai împlinit cu vrednicie misiunea cea sfântă a înaltei preoţii, acum vezi veșnic faţa Preasfintei Treimi și te îndulcești de darurile cele veșnice ale Împărăţiei cerurilor, cântând cu îngerii cântarea: Aliluia! Icos al 9-lea Mărgăritar de mult preţ te-a lăsat pe tine Hristos, poporului nostru binecredincios, căci sufietul tau se desfăteaza în lumina cea necreată a dumnezeirii, iar osemintele tale s-au arătat pline de har și făcătoare de minuni pe pământ. Cinstind sfintele tale moaște, Părinte, ne bucurăm și îţi mulţumim zicând: Bucură-te, că sfintele tale moaște s-au arătat făcătoare de minuni; Bucură-te, că prin ele primim hrana cerească; Bucură-te, podoabă scumpă a poporului celui binecredincios; Bucură-te, bună mireasmă a celor cinstitori de sfinţi; Bucură-te, izvor de har și binecuvântare pentru creștini; Bucură-te, liman duhovnicesc pe care se odihnesc credincioșii; Bucură-te, lauda monahilor înţelepţi și bucuria cărturarilor; Bucură-te, rază de lumină pentru tinerii teologi; Bucură-te, icoana ierarhilor și călăuza preoţilor; Bucură-te, cărbune aprins din focul Sfântului Duh; Bucură-te, candela nestinsă în Manastirea Căldărușanilor; Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe Preaînţelepte! Condac al 10-lea Tot darul cel dumnezeiesc ai primit de la Dumnezeu în ceruri pentru împlinirea misiunii tale pe pământ. Căci ai fost pentru păstoriţii tăi același pentru toţi și diferit pentru fiecare, iar Păstorul cel veșnic, Hristos, S-a recunoscut întru tine și în faptele tale săvârșite în Biserica Sa, unde ai cântat: Aliluia! Icos al 10-lea Niciodată nu se va uita lucrarea ta lăsată moștenire Bisericii noastre dreptmăritoare, Sfinte Părinte. Faptele tale de înnoire a Bisericii, scrierile filocalice, tălmăcirile operelor părintești, tipărirea vieţilor sfinţilor vor rămâne pururea dar nepreţuit pentru călăuzirea credincioșilor pe calea mântuirii. Mulţumind lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinţii Săi, îţi aducem aceste laude: Bucură-te, tezaur duhovnicesc lăsat Bisericii noastre dreptmăritoare; Bucură-te, ctitor de cultură românească și universală; Bucură-te, tălmaci iscusit al scrierilor părintești; Bucură-te, ziditor de biserici și mănăstiri; Bucură-te, vistierie nesecată a Bisericii; Bucură-te, sprijinul orfanilor și al văduvelor; Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate; Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt; Bucură-te, luminătorul învăţăceilor și ajutorul nepricepuţilor; Bucură-te, dătător de știinţă și putere; Bucură-te, știutorul tainelor dumnezeiești; Bucură-te, trandafir al Bisericii românești înflorit pentru veșnicie; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 11-lea Bucură-te, Ierarhe prealăudate, care te-ai învrednicit să stai înaintea lui Dumnezeu cel în Treime preacinstit. Roagă-te pentru cei ce cinstesc pe pământ numele tău de vrednică pomenire, ca să ieșim din iureșul ispitelor și al necazurilor și să putem cânta, împreună cu tine: Aliluia! Icos al 11-lea Cuvintele noastre nu pot cuprinde mulţimea faptelor tale minunate pe care le-ai făcut și le faci când chemăm numele tău, Ierarhe preamilostive. Apără și păzește Biserica noastră și risipește norii eresurilor și ai primejdiilor ce se oștesc asupra ei, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte, cinstit în tot pământul românesc; Bucură-te, că sfintele tale moaște izvorăsc tămăduiri; Bucură-te, că prin tine primim de la Dumnezeu mare milă; Bucură-te, surpătorul eresurilor din Biserica Ortodoxă; Bucură-te, cel ce întărești credinţa dreptmăritoare; Bucură-te, odor nepreţuit al culturii românești; Bucură-te, rouă binefăcătoare în seceta ispitelor; Bucură-te, aducător de roadă și belșug; Bucură-te, ajutorul celor lipsiţi și bogăţia săracilor; Bucură-te, tămâie bineprimită de Dumnezeu; Bucură-te, balsam care împrăștie toată durerea; Bucură-te, pavăza celor din primejdii și din necazuri; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 12-lea Dăruiește și nouă, Sfinte Grigorie, din darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu, ca să putem birui uneltirile vrăjmașilor și să risipim norii cei întunecaţi ai păcatelor pentru a merge pe calea adevărului și a dreptăţii, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 12-lea Lăudăm nevoinţele tale, fericite Grigorie, Ierarhe al lui Hristos, cinstim lucrarea ta cărturărească, cântăm râvna ta pentru înnoirea Bisericii și, privind toate faptele vieţii tale pe care le-ai împlinit pe pământ, te rugăm să mijlocești pentru mântuirea sufletelor noastre și Împărăţiei cerurilor să ne facem părtași, ca să te lăudăm așa: Bucură-te, ocrotitor al Bisericii strămoșești; Bucură-te, păzitor al credincioșilor evlavioși; Bucură-te, rugător fierbinte pentru poporul românesc; Bucură-te, pacea sihaștrilor și bucuria monahilor; Bucură-te, ușurinţă în marile necazuri ce ne împresoară; Bucură-te, biruinţă și ajutor în lupta cu ispitele; Bucură-te, podoabă și model al fecioriei; Bucură-te, scut și sabie ce curmă nedreptatea; Bucură-te, solia demnităţii și a adevărului; Bucură-te, străjer neadormit al Bisericii Ortodoxe; Bucură-te, călăuză credincioșilor către Hristos; Bucură-te, mijlocitor pentru mântuirea noastră; Bucură-te, Sfinte Grigorie, Ierarhe preaînţelepte! Condac al 13-lea O, întru tot lăudate și preacinstite Părinte Grigorie, podoaba arhiereilor și coroana preasfinţită a Țării Românești, cel ce prin belșugul înţelepciunii și al cunoașterii ne-ai luminat pe toţi cu scrierile Sfinţilor Părinţi pe care le-ai tălmăcit în limba turmei tale, tinde și acum mâna ta cea sfântă și ne binecuvântează pe toţi: pe cei bolnavi îi tămăduiește, pe cei îndureraţi îi mângâie, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe cei tineri înţelepţește-i și tuturor fii mijlocitor înaintea lui Hristos Dumnezeu, ca împreună să cântăm, în Împărăţia cea neînserată: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.) Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.