🏠 Acatistul Sf. Ghelasie de la Râmeț - 13 iul. ³ Tropar g 1: De Dumnezeu purtător, Părinte al nostru Ghelasie, povățuitorul călugărilor și credincioșilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, sprijinitorul celor întru necazuri și făcătorule de minuni, cu nevoințele tale chip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veselești. Cu aceștia roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace și mare milă. Condac întâi : Prea fericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulțumire îti aducem noi nevrednicii, pentru folosințele ce le dobândim de la tine neîncetat. Și, ca unul care ne izbăvești de tot necazul cu rugăciunile tale, primește de la noi cântare sfântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru. Icos 1 Îngerii cântând cu bucurie Te-au primit pe tine Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngerește pe pământ ai viețuit și turma duhovnicească ție încredințată bine o ai păstorit, ca să dobândești veșnică bucurie în ceruri. Pentru aceasta primește de la noi smerite cântări: Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup, Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei. Bucură-te, că lui Dumnezeu cu râvnă ai slujit, Bucură-te, că trupul cu postiri și privegheri ți l-ai înfrumusețat, Bucură-te, căci sufletul cu virtuți ți-ai împodobit, Bucură-te, cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii, Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus, Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile necurate ai izgonit, Bucură-te, că pe cei stăpâniți de demoni ai tămăduit, Bucură-te, căci apă din pământ ai izvorât, Bucură-te, lauda cea prea iubită a călugărilor, Bucură-te, podoabă sfințită a meleagurilor Râmețului, Bucură-te, Sfinte Părinte Ghelasie! Condac 2 Pe pământ ca un alt Moise te-ai arătat, Sfințite Părinte Ghelasie, căci cu toiagul semnul crucii făcând, ai izvorât apă din loc pietros. Deci văzând minunea călugării și credincioșii la Hopagi s-au bucurat dând mărire lui Dumnezeu celui ce ți-a dat puteri și au strigat: Aliluia! Icos 2 Arătatu-te-ai în vis la mulți credincioși Sfințite Părinte și multe minuni ai făcut celor ce s-au apropiat cu credință de sfintele tale moaște, pentru aceasta cu bucurie cântăm ție: Bucură-te, mângâierea celor întristați, Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi, Bucură-te, ajutătorul celor împovărați, Bucură-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri, Bucură-te, ajutătorul și ocrotitorul Mănăstirii Râmeț, Bucură-te, al monahilor osârdnic povățuitor, Bucură-te, al preoților celor evlavioși bun arhipăstor, Bucură-te, al credincioșilor evlavios sprijinitor, Bucură-te, al cerescului Stăpân vrednic slujitor, Bucură-te, căci de multe dureri ești izbăvitor, Bucură-te, căci cu blândețe și smerenie lui Hristos ai urmat, Bucură-te, căci cu nerăutatea ta duhurile răutății le-ai izgonit, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 3 Arhanghelii și îngerii se minunează Sfințite Părinte de credința Ta cea mare, care ai avut-o către Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pământ și a izvorât apă. Pentru aceea și noi cunoscându-ți râvna spre cele sfinte, cu mulțumită strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Auzitu-s-au minunile tale Sfințite Părinte până la hotarele pământului românesc și creștinii de pretutindenea aleargă la moaștele tale care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mănăstire Râmeț, căci de aici toți dobândesc ajutor. De aceea primește și de la noi această cântare: Bucură-te, că pe creștini îi aperi întru nevoi, Bucură-te, că orfanilor le aduci mângâiere, Bucură-te, că și văduvelor le aduci alinare sufletelor, Bucură-te, grabnicule ajutător a celor bolnavi, Bucură-te, cald folositor al celor întristați, Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, Bucură-te, bunule părinte a celor săraci, Bucură-te, că taberele vrăjmașilor le-ai surpat, Bucură-te, că în cer odihnă veșnică ai aflat, Bucură-te, că în mijlocul cetelor îngerești ai ajuns, Bucură-te, că plata ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat, Bucură-te, că pe oameni cu Dumnezeu ai unit, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 4 Prea Sfințite Părinte Ghelasie, cea stăpânită de demoni din depărtare a alergat la sfântul tău sicriu și credință având a luat tămăduire. Pentru aceasta minunându-se de prea multa sa îndrăzneală cu umilință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Adormind Prea Sfințite Părinte, pe asinul tău care te purta spre mănăstire, au rămas până astăzi urme neșterse pe piatră și clopotele celor șapte biserici singure au început să sune ducând vestea trecerii tale din această viață. Pentru aceasta primește și de la noi cuvinte de laudă: Bucură-te, că pe asin precum odinioară Iisus, ai încălecat, Bucură-te, că cele șapte biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat, Bucură-tze, că clopotele singure ți-au vestit chemarea la cel de Sus, Bucură-te, că multe minuni ai lucrat, Bucură-te, că tu de atunci în Hristos odihnă cerească ai aflat, Bucură-te, că viața ta lui Hristos ți-ai închinat, Bucură-te, căci mereu în trezvie lui Hristos ai slujit, Bucură-te, că prin tine mulți la credință au venit, Bucură-te, că la înălțimea trăirii sfinte ai ajuns, Bucură-te, al călugărilor minunat învățător și de Dumnezeu înțeleptit, Bucură-te, al Sfintei Biserici laudă și bucurie aleasă, Bucură-te, cel ce cu lumina cea întreită ai fost luminat, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 5 Plângem și ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele și năzuim la tine Prea Sfințite Ierarhe Ghelasie, rugându-te să fii mijlocitor către Domnul pentru noi și pentru toată lumea, ca să dobândim mântuire prin rugăciunile tale. Pentru aceea cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 5 Ca să arăți milostivirea ta cea către noi, Prea Sfințite Părinte Ierarhe ai săvârșit multe minuni pentru cei ce au alergat cu credință la sfintele tale moaște. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit în chip minunat, arătându-le cele de mântuire; cu aceștia împreunând glasurile cu credință strigăm ție: Bucură-te, că ție cu smerenie ne plecăm, Bucură-te, că binecuvântare de la Dumnezeu prin tine cerem, Bucură-te, că prin tine cu ochii sufletului în slavă cerească te vedem, Bucură-te, că de chinurile de veci ai scăpat multe suflete, Bucură-te, că pe calea cea dreaptă ai umblat, Bucură-te, că pe noi întru necazuri ne-ai mângâiat, Bucură-te, cel ce ești al Duhului Sfânt locas împodobit, Bucură-te, cel ce cu apa cea veșnică sufletele ai adăpat, Bucură-te, că lui Hristos ai făcut ascultare desăvârșită, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 6 Minunată s-a arătat Părinte, trecerea ta de pe pământ la cereștile locașuri, căci ai cunoscut din vreme apropierea sfârșitului tău. De aceea minunându-ne toți de faptele tale cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Cine va putea spune cu adevărat toate nevoințele tale Sfinte Ierarhe, cu care te-ai nevoit și prin care ai dobândit pe Hristos cel dorit. De aceea îți cântăm ție: Bucură-te, că în sărăcie de bună voie ai vietuit, Bucură-te, că în post și rugăciune cu toți ai trăit, Bucură-te, că prin smerenie toate le-ai învins, Bucură-te, că pe călugări bine i-ai călăuzit, Bucură-te, că harul arhieriei având mulți preoți ai hirotonit, Bucură-te, căci cu dogmele dreptei credințe pe toți i-ai povățuit, Bucură-te, că prin viața ta Mănăstirea Râmeț ai blagoslovit, Bucură-te, că pe cei credincioși îi tămăduiești, Bucură-te, că din nevoi pe noi pe toți ne izbăvești, Bucură-te, că ești izvor nesecat de bunătăți pământești, Bucură-te, cel ce cu pâinea vieții pe mulți ai îndestulat, Bucură-te, căci rugător neîncetat către Născătoarea de Dumnezeu te-ai arătat, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 7 Izvor de apă vindecătoare izvorăsti Sfinte Ierarhe de sub Altarul Sfânt al Mănăstirii Tale, vindecând toată boala și neputința. De aceea minunându-ne de darul lui Dumnezeu de care ai fost învrednicit cu toții strigăm ție: Aliluia! Icos 7 Pom cu bune roade ești, Părinte Sfințite Ierarhe Ghelasie, care aduce rod de mântuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine și cu stâlpări de rugăciuni în mâini cer să le vii în ajutor. De aceea și noi cu smerenie și cu dragoste te lăudăm zicând: Bucură-te, alesule între arhierei, Bucură-te, floarea cea cu bun miros, Bucură-te, trandafir cu mireasmă prea dulce, Bucură-te, rază pururea strălucitoare, Bucură-te, păzitorule al fecioriei, Bucură-te, iubitorule de curăție, Bucură-te, învățătorule și bun părinte, Bucură-te, reazimul celor neputincioși, Bucură-te, vindecătorule al celor bolnavi, Bucură-te, toiagul celor nevăzători, Bucură-te, prea dulce liniștitor al sufletelor noastre tulburate, Bucură-te, mustrătorule al greșelilor noastre ascunse, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 8 Râu de lacrimi ai vărsat Prea Sfințite Ierarhe rugând pe Dumnezeu pentru lume și te-ai nevoit cu asprime, fără de odihnă și hrană, petrecându-ți viața întru osteneli sfinte. Pentru aceasta noi toți Îl slăvim pe Dumnezeu care ți-a dat ție putere, cântându-i: Aliluia! Icos 8 Ca unul care ai îndrăzneală către Hristos, turma Lui ai povățuit la Împărăția cea de sus cu învățăturile tale, Sfinte Ierarhe Ghelasie. Iar nouă celor ce suntem bântuiți de viforul multor necazuri și ispite, dă-ne mână de ajutor, ca să te lăudăm zicând: Bucură-te, izbăvitorule din necazuri al celor dosădiți, Bucură-te, dătătorule de mângâieri, Bucură-te, că din multe ispite ne scoți cu rugăciunile tale, Bucură-te, că ești izvor de bunătăți, Bucură-te, că pe necredincioși cu dragoste îi îndrepți, Bucură-te, că pe pământ mult bine ai făcut celor credincioși, Bucură-te, vindecătorule neîntârziat al celor bolnavi, Bucură-te, cela ce cu rugăciunile tale săgețile vrăjmașului le-ai oprit, Bucură-te, cela ce de creștini ești mult lăudat, Bucură-te, căci prin tine Dumnezeu cel în Treime închinat se slăvește, Bucură-te, cel ce cu daruri duhovnicești viața noastră ai îmbogățit, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 9 Cu mare bucurie Prea Sfinte Ierarhe te lăudăm, căci pe tine te avem comoară de mult preț și dai tuturor cele de mântuire, povățuindu-i pe calea cea dreaptă. Pentru aceasta cu multă bucurie slăvim și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine pentru multa ta iubire ce arăți și astăzi celor care se închină ție cu credință. De aceea cu dragoste aducând preamărire lui Dumnezeu îți cântăm ție: Bucură-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întunerec, Bucură-te, făclie nestinsă ce luminează în întunericul necunoștintei, Bucură-te, stea cu raze strălucitoare, Bucură-te, că prin viața ta ai binevestit pe Hristos, Bucură-te, că ai îndreptat pe cei legați de cele pământești, Bucură-te, că ai mustrat nedreptatea multora, Bucură-te, că în toată viața ta pe Domnul ai slăvit, Bucură-te, că și pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtuților, Bucură-te, că prin tine multă liniște am aflat, Bucură-te, că de multe necazuri ne-ai izbăvit, Bucură-te, cel plin de blândețe și de smerenie, Bucură-te, părinte iubitor de fii, al celor ce aleargă la tine, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 10 Văzând Dumnezeu nevoințele tale, Sfințite Ierarhe Ghelasie, te-ai prosvlăzit pe pământ cu mari și multe minuni săvârșite încă în trup fiind. Iar după trecerea ta la cele veșnice nu încetezi a-i împărtăși de faceri de bine. Pentru care și noi cu umilință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost Părinte Ierarhe Ghelasie, că ai biruit cu darul lui Dumnezeu toate cursele și ispitele care te împresurau în slujirea arhierească și cu curgerile tale de lacrimi ai spălat haina sufletului tău Părinte. Pentru aceasta cu dragoste îți cântăm: Bucură-te, căci prin priveghere de toată noaptea te-ai nevoit, Bucură-te, că trupul cu post l-ai făcut vas ales sufletului, Bucură-te, că pentru toate Dumnezeu te-a răsplătit cu cununa vieții cerești, Bucură-te, că plutind pe apă capul tău înmiresmat a înconjurat biserica mănăstirii, Bucură-te, că a treia oară pe fereasta bisericii el s-a oprit, Bucură-te, că toți credincioșii cu cinste te-au primit, Bucură-te, că pe toți cu mireasmă dulce i-ai făcut bineplăcuți lui Dumnezeu, Bucură-te, că din suflet curat pe tine te slăvim, Bucură-te, că prin sfârșitul tău cel bun, sfințenia vieții tale o ai arătat, Bucură-te, căci cununa nemuririi din mâna Atotțiitorului ai primit, Bucură-te, că fericirea raiului cu toți sfinții ai moștenit, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 11 Femeia ce era bolnavă, în mare cinste pe tine te-a văzut Prea Sfințite Ierarhe și în chip minunat te-ai descoperit că ești ocrotitor al credincioșilor ardeleni și al Mănăstirii Râmeț, dând poruncă să se păstreze acel loc sfânt: Pentru aceasta și noi mulțumire lui Dumnezeu aducând, îți cântăm: Aliluia! Icos 11 Mare luminător te-ai arătat credincioșilor tăi din Ardeal și îndreptător al credinței celei drepte, că nu sufereai să vezi nedreptatea și urâciunea de patimi în locul sfânt al mănăstirii și în toată țara noastră și cu asprime chiar și acum pedepsești pe cei ce calcă rânduiala statornicită, Sfinte Ierarhe. Pentru aceasta te lăudăm zicând unele ca acestea: Bucură-te, cel ce te-ai arătat curățitor spinilor celor răi ai păcatelor, Bucură-te, iubitorule al vieții în curăție, Bucură-te, blândule arhiereu al lui Hristos, Bucură-te, floarea cea cu dulce mireasmă, Bucură-te, că înseninezi sufletele credincioșilor, Bucură-te, că luminezi mințile cele întunecate, Bucură-te, că alungi gândurile cele viclene, Bucură-te, alăută cu dulce viersuire, Bucură-te, îndrumătorule al turmei celei duhovnicești, Bucură-te, că prin tine și noi aflăm mântuire, Bucură-te, veselia sufletului dornic de Hristos, Bucură-te că altceva nu știu ce să grăiesc fără numai bucură-te, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru. Condac 12 Mintea ta Sfinte Părinte Ierarhe ziua și noaptea o ai îndreptat la cereștile locașuri și ai fost ca o fecioară înțeleaptă cu candela aprinsă plină de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta în veci petreci în ceruri cu toți sfinții iar noi cinstindu-te cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 12 Lăudăm Sfințite Părinte Ierarhe dragostea ta de pe pământ față de fii duhovnicești pe care i-ai păstorit ca și multele minuni pe care le-ai săvârșit, tămăduind pe toți cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine Sfinte Ghelasie, zicând: Bucură-te, slujitorule a lui Hristos, Bucură-te, făcătorule de minuni, Ierarhe, Bucură-te, iubitorule de Hristos, Bucură-te, izbăvitorule a tot felul de boale, Bucură-te, cu cuvioșii împreună nevoitorule, Bucură-te, povățuitorul credincioșilor ardeleni, Bucură-te, învățătorule al dreptei credințe, Bucură-te, că toți cu dragoste te cinstim, Bucură-te, că prin tine pace sufletelor aflăm, Bucură-te, că prin atingerea de sfintele tale moaște ne vindecăm de neputințe, Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru! Condac 13 ┇ O, prea minunate și sfinte părinte, cu umilință strigăm și cerem de la tine al tău sprijin în această vale a plângerii și te rugăm primește această puțină rugăciune și o înalță la tronul lui Dumnezeu, ca prin mijlocirile tale să ne învrednicim și noi veșnicei Împărății și să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ Rugăciune către Sfântul Ghelasie Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înăltăndu-ne gândurile, cu umilință și cu căldură ne rugăm: caută din înălțimea plină de slavă a cerului și te milostivește de suferințele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile și strâmtorările noastre. Și roagă pe Stăpânul și Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu știintă și cu neștiintă, le săvârșim neîncetat, ca și pentru puțina noastră dragoste față de El și de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv și iertător și să îndepărteze de la noi toată suferința și durerea. Fii povățuitorul și călăuzitorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieții, pentru ca, urmând pilda credinței și a dragostei tale față de Hristos, să ne învrednicim de darurile Sale și trecând din această viață să ne bucurăm împreună cu tine și cu toți cei bine plăcuți din veac ai Domnului, de împărăția cea nesfârșită a cerurilor, ca acolo, înconjurați de cetele îngerești, să aducem mărire, cinste și închinăciune lui Dumnezeu celui în Treime închinat și slăvit, tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.