🏠 Acatistul Sf. Gheorghe de la Cernica - 3 dec. ³ Troparul Sf Cuv Gheorghe de la Cernica și Căldărușani g4 Următor al cuvioșilor părinţi și împlinitor al virtuţilor sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă. Condac 1 Pe cinstitorul de Dumnezeu și mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviinţă, căci acesta, prin multă osteneală și nevoinţe călugărești, de Împărăţia cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie și cu credinţă, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Icos 1 Din tinereţile tale ai dorit viaţa cea îmbunătăţită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoinţelor sihăstrești intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamţ și lucrând cu dreaptă socoteală virtuţile dumnezeiești, ai făcut să se sălășluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovnicești, îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos; Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc; Bucură-te, că inima ţi-a fost plină de har; Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi; Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu; Bucură-te, învăţător al dreptei credinţe; Bucură-te, împlinitor al virtuţilor creștinești; Bucură-te, chip de bunătate și cinste; Bucură-te, că din tinereţe te-ai răstignit pentru Hristos; Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat; Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie; Bucură-te, vrednic urmaș al cuvioșilor părinţi; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac al 2-lea Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, descoperită ţie prin Sfântul Ierarh Nicolae, ai fost rânduit să reînnoiești zidirile și obștea Mănăstirii Cernica. Și luând binecuvântare de la iubitorul de Hristos Mitropolitul Grigorie, ai început osteneala restaurării acestui așezământ, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 2 Auzind, Sfinte Părinte, chemarea Mântuitorului, ai primit fără șovăire ascultarea încredinţată și ai început lucrarea duhovnicească de rezidire a Mănăstirii Cernica și de reînnoire a vieţii călugărești, pentru care te lăudăm zicând: Bucură-te, pildă de statornicie; Bucură-te, stâlp al ascultării; Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu; Bucură-te, cinstitorul sfinţilor; Bucură-te, povăţuitorule al călugărilor; Bucură-te, râvnitorul pustiei; Bucură-te, slujitorul tainelor cerești; Bucură-te, lucrătorule în via Domnului; Bucură-te, rugătorule preafierbinte; Bucură-te, vrednic ascultător al poruncilor Mântuitorului; Bucură-te, chip al blândeţii pustnicești; Bucură-te, străjer neadormit în osteneli și privegheri; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 3 Povăţuit de cuvintele psalmistului care zice: „Arată-mi, Doamne, calea pe care mergi, că la Tine am ridicat sufletul meu”, și încercat în experienţa trăirii sihăstrești, ai venit împreună cu dascălul Macarie la locul care ţi se descoperise de sus de Sfântul Nicolae, dând slavă lui Dumnezeu și cântând: Aliluia! Icos 3 Puterea Celui de Sus pogorându-se în sufletul tău, Cuvioase Părinte Gheorghe, ai împlinit cu osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cu repeziciune cunoscut iubitorilor de Dumnezeu din jurul Bucureștilor, pentru care îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, întemeietorule de obști călugărești; Bucură-te, îndrumător al călugărilor cuvioși; Bucură-te, cel ce pe Sfântul Nicolae l-ai avut ocrotitor; Bucură-te, cel ce ai împlinit cu dragoste rânduielile călugărești; Bucură-te, următorule al Cuviosului Părinte Paisie de la Neamţ; Bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor văzuţi și nevăzuţi din mănăstirea ta; Bucură-te, că făpturile ascultă de cuvântul tău; Bucură-te, că pentru toate ai slăvit pe Dumnezeu; Bucură-te, văzătorule al lucrării divine din cele create; Bucură-te, duhovnic iscusit și chip prealuminat; Bucură-te, povăţuitor și îndrumător duhovnicesc al creștinilor; Bucură-te, întruchiparea bunătăţii și a smereniei; Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 4 De îndată ce Mitropolitul Grigorie te-a binecuvântat să fii întemeietor al vieţii de obște și chivernisitor al bunurilor mănăstirești de la Cernica, întru răbdare și nădejde ai început, Cuvioase Părinte, osteneala înnoirilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Cine nu te va ferici, Părinte Gheorghe, pe tine, cel care cu înţelepciune și credinţă ai rectitorit Mănăstirea Cernica și ai rânduit viaţa cea de obște plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta îţi aducem laude ca acestea: Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc; Bucură-te, că viaţa ta ai închinat-o slujirii lui Hristos; Bucură-te, că ai împlinit cu râvnă voia Lui; Bucură-te, că ai fost ascultător întru toate de ierarhul tău; Bucură-te, că adesea cu el în multe te-ai sfătuit; Bucură-te, făclie luminoasă a ucenicilor tăi; Bucură-te, risipitor al întunericului minciunii; Bucură-te, izgonitor al vrăjmașilor făţarnici; Bucură-te, liniștitorul furtunilor de pe marea vieţii; Bucură-te, că și natura ascultă de cuvântul tău; Bucură-te, împăciuitorule al tuturor certaţi și de vrăjmașul despărţiţi; Bucură-te, chivernisitorul lucrurilor sfinte; Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 5 Văzând vrăjmașul statornicia ta în lucrarea duhovnicească, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, ţi-a pregătit mulţime de ispite și supărări ca să te piardă; însă, după puţin timp, s-a rușinat îndepărtându-se, căci tu cântai pururea lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 5 Înzestrat cu harul preoţiei, ai slujit cu credinţă dumnezeieștile Taine ale lui Hristos, iar Cunoscătorul inimilor, Dumnezeu, ţi-a dăruit, cinstite Părinte, mulţime de ucenici și fii duhovnicești, pe care i-ai împărtășit din cuvântul ziditor al Evangheliei și din izvorul dătător de viaţă al Duhului Sfânt, pentru care lucru minunându-ne îţi cântăm: Bucură-te, vieţuitor al pustiei și rugător neîncetat; Bucură-te, om duhovnicesc și povăţuitor luminat; Bucură-te, purtător al harului Duhului Sfânt; Bucură-te, candelă aprinsă din lumina lui Hristos; Bucură-te, foc de rugăciune călăuzitor al ucenicilor tăi; Bucură-te, sprijinitor al credincioșilor; Bucură-te, următor al Sfinţilor Părinţi; Bucură-te, că ai semănat sămânţa cea bună în inimile credincioșilor; Bucură-te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-te, păstorul cel bun al turmei lui Hristos; Bucură-te, stareţ, iluminat de Duhul Sfânt; Bucură-te, părinte al părinţilor pustiei; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 6 Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale pustiei, așa și sufletul tău, minunate Părinte, dorea să se liniștească în ostroavele Sfântului Munte Athos. Dar, socotind că ascultarea de mai-marii Bisericii este mai sfântă decât voinţa proprie, întru smerenie ţi-ai tăiat voia și, supunându-te chemării sfinte, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Iubindu-ţi neamul tău, Părinte, deși ai căutat în alte locuri să te îmbunătăţești sufletește din experienţa trăitorilor în Hristos, totuși, atunci când ai fost chemat să slujești pe fiii poporului tău din care ai ieșit, cu bucurie ai răspuns, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, următor al sfinţilor cuvioși de demult; Bucură-te, cuvioase purtător al darului smereniei; Bucură-te, înţeleptule din înţelepciunea lui Hristos; Bucură-te, conștiinţa datoriei împlinite; Bucură-te, împlinitorul legii și al virtuţilor; Bucură-te, rugătorule pentru neamul tău; Bucură-te, că ai fost dăruit de Hristos cu putere de sus; Bucură-te, cel ce ţi-ai răstignit poftele împreună cu patimile; Bucură-te, că ţi-ai supus voinţa voinţei lui Hristos; Bucură-te, că ţi-ai ridicat cugetul de la pământ la cer; Bucură-te, că nu ţi-ai lipit inima de bunătăţile cele trecătoare; Bucură-te, că cele cerești ai dorit în toată viaţa ta; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 7 Vederile minţii avându-le curăţite prin lucrarea virtuţilor, Părinte Gheorghe, ai ajuns la starea de nepătimire și, contemplând pe Hristos neîncetat în inima ta, cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7 Icoană vie de rugăciune, post și privegheri te-ai făcut ucenicilor tăi, iar vestea vieţuirii tale îngerești s-a răspândit în tot ţinutul Țării Românești. Pentru aceea îţi cântăm: Bucură-te, că fiinţa ţi-a fost plină de Treime; Bucură-te, minte plină de smerită cugetare; Bucură-te, că viaţa ţi-ai curăţit-o de păcate; Bucură-te, floare aleasă răsădită în grădina Maicii Domnului; Bucură-te, trandafir cu petalele înfrumuseţate de lumina lui Hristos; Bucură-te, că inima ta răspândește mireasma iubirii duhovnicești; Bucură-te, părinte plin de har dumnezeiesc; Bucură-te, că vrăjmașii n-au putut răpune statornicia ta în rugăciune; Bucură-te, cel ce, prin chemarea Duhului, cerul l-ai pogorât pe pământ; Bucură-te, pildă bună credincioșilor râvnitori; Bucură-te, următor al Sfântului Nicolae întru ajutorarea aproapelui; Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ierarh Calinic te rogi pentru cinul călugăresc; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 8 Cuvioase Părinte, în tot pământul ţării noastre s-au răspândit învăţăturile tale, iar mulţimea credincioșilor, venind la tine, se adapă ca de la un izvor dătător de har și binecuvântat, mulţumind lui Dumnezeu și cântând: Aliluia! Icos 8 Credinţa ortodoxă ai păzit, calea nevoinţelor ai săvârșit și, împodobit fiind cu virtuţile, cu nădejde sfântă la Bunul Dumnezeu ai ajuns, Cuvioase Părinte, căci, primind cununa cea neveștejită a slavei, de la cele vremelnice la cele cerești, te-ai mutat. Pentru aceasta, îţi aducem această cântare: Bucură-te, că prin harul lui Dumnezeu și prin nevoinţe ai câștigat raiul; Bucură-te, că răbdarea ţi-a fost ancoră și putere; Bucură-te, că Hristos te-a încununat în ceruri; Bucură-te, că ai intrat în ceata Sfinţilor Cuvioși; Bucură-te, mărgăritar al sfinţilor români; Bucură-te, că numele tău s-a înscris în cartea vieţii; Bucură-te, că de pe pământul acesta te-ai răsădit în grădina raiului; Bucură-te, că vezi faţa lui Hristos pe Care L-ai iubit; Bucură-te, că noi, urmașii tăi, îţi păstrăm vie pomenirea; Bucură-te, că mutarea ta la ceruri ne-a umplut de bucurie; Bucură-te, cel ce petreci veșnic în Preasfânta Treime; Bucură-te, că te veselești pururi în lumina dumnezeirii; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 9 Trupul tău încărcat de mireasma virtuţilor a fost așezat în Mănăstirea Cernica, pe care ai zidit-o cu atâta osteneală, alături de ale altor părinţi cuvioși și nevoitori, iar sufletul tău se sălășluiește în lăcașurile cerești, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Deși ai trecut din viaţa aceasta la viaţa cea veșnică, Cuvioase Părinte Gheorghe, n-ai părăsit nicicum pe cei ce se luptă cu necazurile și ispitele lumii acesteia, căci mijlocești pururea la Preamilostivul Dumnezeu pentru cei ce-ţi cântă unele ca acestea: Bucură-te, Cuvioase Părinte, ctitor preamărit; Bucură-te, rugător fierbinte pentru neamul românesc; Bucură-te, lauda ortodocșilor și bucuria călugărilor; Bucură-te, purtătorule de cunună cerească; Bucură-te, turn al creștinătăţii și stâlp al Bisericii; Bucură-te, îndrăznirea noastră către Dumnezeu; Bucură-te, slujitor al lui Hristos și prieten al îngerilor; Bucură-te, floare duhovnicească, deschisă în nădejdea rodului; Bucură-te, sămânţă bună aruncată în pământ roditor; Bucură-te, luminător al monahilor și călăuza nevoitorilor; Bucură-te, cunoscător al tainelor lui Dumnezeu; Bucură-te, ostenitor în răspândirea scrierilor sfinte; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe mult nevoitorule! Condac 10 Făclie purtătoare de lumină te au pe tine cetele monahilor nevoitori și mulţimea creștinilor smeriţi, izvorând tuturor bună mireasmă și dând tămăduire celor ce cu dragoste cinstesc și se închină sfintelor tale moaște, căci mulţumesc lui Dumnezeu pentru că li s-a dat un astfel de dar, cântând: Aliluia! Icos 10 Lăudând nevoinţele tale, Cuvioase Părinte, și cinstind sfintele tale moaște, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri, rugându-te cu credinţă să ne ajuţi în vremea ispitelor și primejdiilor care ne împresoară în lumea aceasta, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, purtătorule al darului vindecării; Bucură-te, făcătorule de minuni pentru cei credincioși; Bucură-te, izvor de tămăduiri și tămăduitor al durerilor; Bucură-te, ajutor grabnic al celor suferinzi; Bucură-te, rază de soare pentru poporul cel binecredincios; Bucură-te, liman duhovnicesc celor osteniţi; Bucură-te, făclie călăuzitoare în noaptea ispitelor; Bucură-te, luceafăr răsărit în întunericul necazurilor; Bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu; Bucură-te, rugătorule către Maica Domnului; Bucură-te, tălmăcitorul tainelor dumnezeiești; Bucură-te, împreună vieţuitorule cu îngerii; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 11 Mângâiere și liniște sufletească reverși în inimile credincioșilor, celor ce cinstesc cu dragoste pomenirea ta, Sfinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule, și mulţumind lui Dumnezeu cântă: Aliluia! Icos 11 Având îndrăzneală către Milostivul Dumnezeu pe Care L-ai iubit, Sfinte Părinte, te rugăm noi, cei ce săvârșim cu dragoste pomenirea ta, să ne izbăvești de necazuri, primejdii și nevoi, ca să-ţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și credincioasă slugă; Bucură-te, mlădiţă încărcată de roadele Duhului Sfânt; Bucură-te, al monahilor dulce mângâiere; Bucură-te, al credincioșilor, în ispite, întărire; Bucură-te, al mănăstirilor apărare și spre viaţa duhovnicească trezire; Bucură-te, chip al blândeţilor și pildă de smerenie; Bucură-te, împreună cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe; Bucură-te, slujitor al adevărului și om al dreptăţii; Bucură-te, descoperitorul celor viitoare; Bucură-te, trup preamărit și suflet îndumnezeit; Bucură-te, tămâie înmiresmată și candelă veșnic aprinsă; Bucură-te, glas ascultat de Hristos, Stăpânul tău; Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 12 Vrând Preabunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii noastre dreptmăritoare un semn al prezenţei Sale, te-a ales pe tine, Cuvioase Părinte Gheorghe, să ne fii lumină nestinsă și fântână de har. Pentru aceasta cu mulţumire Îi cântăm: Aliluia! Icos 12 Zid de apărare împotriva ispitelor și rugător fierbinte fii nouă, Cuvioase Părinte, căci, având îndrăzneală la Milostivul Dumnezeu, nădăjduim să ne acoperi pururi de răutăţile lumii acesteia și să ne ferești de săgeţile celui viclean, ca să-ţi aducem aceste laude: Bucură-te, tatăl orfanilor și sprijinul celor asupriţi; Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi; Bucură-te, apărătorul oropsiţilor; Bucură-te, bogăţia săracilor; Bucură-te, limanul înviforaţilor; Bucură-te, aducătorul belșugului; Bucură-te, izgonitorul secetei; Bucură-te, protectorul văduvelor și bătrânilor; Bucură-te, sfătuitorul monahilor; Bucură-te, rugătorul fierbinte pentru sufletele noastre; Bucură-te, risipitorul ispitelor; Bucură-te, mijlocitorul mântuirii noastre; Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule! Condac 13 ┇ O, mult nevoitorule, Cuvioase Părinte Gheorghe, primește de la noi nevrednicii această puţină rugăciune, pe care o dă lui Hristos Dumnezeu și roagă-L să ne izbăvească din toate necazurile și ispitele vieţii pământești, să ne ferească din chinul ce va să fie pentru păcatele noastre și să ne învrednicească de Împărăţia cerurilor, ca să cântăm cu dragoste: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.