🏠 Acatistul 1 al Sf. Efrem cel Nou - 3 ian. ³ Tropar Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniților și ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ți sufletul sub loviturile necredincioșilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenic al lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat spre cei ce cu evlavie îți strigă ție: slavă Celui ce ți-a dăruit putere, slavă Celui ce ți-a dăruit harul tămăduirilor, slavă Celui care dă tuturor tămăduiri prin tine. Condac Pe Colina Neprihăniților te-ai întărit viețuind întru nevoință, Părinte de Dumnezeu înțelepțite, și de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, Cel care dăruiește lumii viață, cu îndoită cunună te-a încununat, Sfinte Mare Mucenice Efrem, și te-a dăruit nouă ca în tot locul să te avem ajutător și să te rugăm cu stăruință: miluiește-i pe cei ce te cinstesc pe tine. Condac 1 Strălucitu-ne-ai tuturor ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Icos 1 Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, preafericit te numim și îți strigăm ție: Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie Bucură-te, că pricinuiești în Ceruri bucurie Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței Bucură-te, rana și surparea necredinței Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 2 Viața ta sfântă și sfârșitul preafericit au fost neștiute de oameni, dar prin descoperirea sfintelor tale moaște, Preafericite Efrem, te-ai făcut cunoscut până la marginile pământului, îndemnându-i pe toți să laude dumnezeiasca iconomie și să cânte Preasfintei Treimi: Aliluia! Icos 2 Dobândind noi cunoștința dumnezeiască a vieții tale întru Domnul, prin arătarea sfintelor tale oseminte, lăudăm pe Cel care te-a proslăvit prin mulțime mare de minuni, Preafericite Efrem. Prin ele, tu dăruiești mângâiere celor care îți cântă cu umilință: Bucură-te, că lui Hristos-Dumnezeu Îi ești slujitor Bucură-te, că al luminii nematerialnice ești văzător Bucură-te, următor plin de sârg al nevoinței pustnicești Bucură-te, fierbinte râvnitor al luptelor mucenicești Bucură-te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiască insuflare Bucură-te, floare sfântă răspândind tainică înmiresmare Bucură-te, înțelepte care ai lepădat deșertăciunea cea lumească Bucură-te, căci în chip tainic ai văzut lumea cea cerească Bucură-te, căci mulțime de înviforări ai potolit Bucură-te, că dorirea cea bună a duhului ți-ai hrănit Bucură-te, că prin dragostea ta sfântă pavăză ne ești Bucură-te, că înșelăciunile diavolești tu le stârpești ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 3 Prin sfintele tale arătări, ai descoperit celor ce te-au văzut, o, Sfinte Efrem, mucenice al Domnului, slava cea ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Iar prin mulțimea minunilor umpli de nădejde pe toți cei ce strigă Domnului cu credință: Aliluia! Icos 3 Ai strălucit odinioară pe colina neprihăniților, arătându-te plăcut lui Hristos prin sfântă viețuire, iar acum, Sfinte, sfințești cu sfintele tale moaște mănăstirea ta, care se veselește duhovnicește și îți strigă: Bucură-te, luminător preastrălucit al isihiei Bucură-te, chip al cumpătării și trezviei Bucură-te, căci veselești mințile cele credincioase Bucură-te, că amesteci cugetele inimilor necredincioase Bucură-te, că veșmintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate Bucură-te, căci cu pecetea mucenicească faptele ți-s încrustate Bucură-te, căci caznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare Bucură-te, că ai râvnit să dobândești cununile nepieritoare Bucură-te, far străluminat ce ne scoți la neclătit liman Bucură-te, cel ce îndepărtezi săgetările celui viclean Bucură-te, că mănăstirii tale îi ești bucurie roditoare Bucură-te, cupă veșnic primitoare a Întreitului Soare ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 4 Risipind tulburarea și aducând încredințare, te-ai arătat cinstitei egumene și i-ai descoperit în chip limpede că sfintele oseminte pe care le găsise erau ale tale. Iar ea, văzându-te, s-a umplut de dumnezeiască insuflare și a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Egumena, căreia i te-ai arătat, întru tot fericite, ți-a auzit glasul și te-a văzut că îi vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele și chipul morții tale. Pentru aceasta, îți cântăm unele ca acestea: Bucură-te, Mare Mucenice din ceata călugărilor Bucură-te, cel proslăvit întru soborul sfinților Bucură-te, căci ai viețuit în chipul îngeresc Bucură-te, că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc Bucură-te, cunună aurită a sfintei tale mănăstiri Bucură-te, pom pururea neveștejit, plin de sfintele rodiri Bucură-te, că pe colina neprihăniților ai viețuit întru nevoință Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu ți-a fost armă și iscusință Bucură-te, că ai sfărâmat puterea celui pizmaș și dușmănos Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea Domnului Hristos Bucură-te, că sufletele întinate de păcat le curățești Bucură-te, că mulțimea credincioșilor o veselești ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 5 Prin uimitoare minuni și prin mulțimea arătărilor tale, tu descoperi tuturor, în vis ori în stare de trezie, slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu, Sfinte Părinte Efrem. Pentru aceasta, privind cu bucurie către slava ta, strigăm Celui care te-a înveșmântat în lumină: Aliluia! Icos 5 Racla cu sfintele tale moaște revarsă tămăduiri, bucurie și sănătate celor care vin să se închine în sfântă mănăstirea ta și-ți cer stăruitor ajutorul, Sfinte Părinte Efrem. De aceea, copleșiți fiind de darurile tale care se revarsă atât de bogat, strigăm către tine cu credință: Bucură-te, cel care ne ești izvor de tămăduire Bucură-te, că suferinzilor le ești neîncetată izbăvire Bucură-te, că te arăți celor ce dorm, dar și celor ce veghează Bucură-te, că vii degrabă la cei ce după ajutorul tău însetează Bucură-te, că tainic îi sfințești pe cei ce cheamă numele tău Bucură-te, veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău Bucură-te, că tu tămăduiești de bolile ce nu au vindecare Bucură-te, că ne ridici poverile ce le purtăm prin drăceasca insuflare Bucură-te, că prin pronia de sus, multor credincioși te-ai arătat Bucură-te, că îi umpli de bucurie pe cei care ți s-au rugat Bucură-te, căci cortului ceresc îi ești locuitor Bucură-te, preafierbinte și minunat ocrotitor ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 6 Cei care au dobândit facerile tale de bine s-au făcut solitori ai minunilor tale celor fără de număr și prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioșilor. Pentru aceasta, Sfinte Părinte Efrem, mulțimile aleargă la sfântă mănăstirea ta și dobândesc har din belșug prin sfintele tale moaște, cântând Preasfântului Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Strălucind ca un alt soare, te-ai arătat și ți-ai făcut auzit glasul pogorât din Cer, pe colina neprihăniților. Neștiut fiind de către pământeni, te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui Hristos, prin descoperirea sfintelor tale moaște, făcându-i pe toți oamenii să îți aducă dulce cântare: Bucură-te, stâlp al pătimirilor mucenicești Bucură-te, viță a dreptarelor dumnezeiești Bucură-te, sfeșnic al luminii lui Hristos Bucură-te, cel nou arătat nouă, celor de jos Bucură-te, scară nou zidită a Bisericii Mântuitorului Bucură-te, că nevoința virtuților ți-a zugrăvit chipul teoforului Bucură-te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenicești Bucură-te, că tiranilor cugetului trupesc li te împotrivești Bucură-te, că întru slava muceniciei ai suit calea cea cerească Bucură-te, cel ce preamărești bunătatea dumnezeiască Bucură-te, cel ce ți-ai vădit bărbăția sufletului Bucură-te, tu, care abați turbarea vrăjmașului ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 7 În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri, purtătorule de Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului, ca o comoară sfântă, Părinte Efrem, îmbogățindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Hristos: Aliluia! Icos 7 Te-ai arătat ca un nou astru în Biserica lui Hristos, luminând-o cu dumnezeieștile raze ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu râvnă mijlocirea ta cea caldă îi izbăvești din asuprirea întunecatelor patimi. Pentru aceea, și noi, Sfinte Părinte Efrem, îți strigăm fără de încetare: Bucură-te, ciorchine ce cu veselie ne-ndulcești Bucură-te, căci amarele mâhniri tu risipești Bucură-te, tămăduire minunată a celor aflați în grele pătimiri Bucură-te, izbăvire a celor ce sunt împovărați de multe ispitiri Bucură-te, că ești purtător de Dumnezeu și sfinților următor Bucură-te, atlet preaiscusit și mucenic al Împăratului tuturor Bucură-te, că nevoința cu lupta mucenicească ai împreunat Bucură-te, cel ce slava cea de sus ne-ai arătat Bucură-te, că întunericul patimilor tu îl risipești Bucură-te, că în inima drepților bucurie zămislești Bucură-te, că sângeroșilor păgâni le-ai biruit nebunia Bucură-te, că fără de strămutare ți-ai purtat mucenicia ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 8 Harul pe care-l dăruiești, Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheamă în ajutor se revarsă asupra lor în chip preaminunat. Pentru aceasta, vestea minunilor tale s-a răspândit în toată Attica, iar noi, care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaște, Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Întru totul luminat fiind de strălucirea dumnezeiască, nu te îndepărtezi nici o clipă de mănăstirea cea sfântă, Sfinte Mare Mucenice Efrem, arătându-te în felurite chipuri celor cu inima curată și dăruind har îmbelșugat celor ce cu râvnă îți cântă ție: Bucură-te, slavă a călugăriei Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei Bucură-te, curcubeu al luminii nezidite Bucură-te, că ești părtaș al firii îndumnezeite Bucură-te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilință Bucură-te, surâs de bucurie izvorât din aspră nevoință Bucură-te, jertfă sfințită prin război până la sânge Bucură-te, că prin tine nebunia necredinței se înfrânge Bucură-te, viață înveșmântată cu monahicească haină Bucură-te, mireasmă bună a viețuirii fără de prihană Bucură-te, stea care pe colina neprihăniților răsare Bucură-te, că în bezna vremurilor noastre ești precum un soare ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 9 Tu dezlegi legăturile celor slăbănogi, îi tămăduiești pe cei îndrăciți și faci să înceteze mulțimea bolilor fără de leac. Pentru aceasta, atenienii, locuitorii din Pireu și din împrejurimi, se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta, Părinte Efrem, lăudându-te pe tine și cântând Celui care te-a încununat: Aliluia! Icos 9 O, preaminunate Părinte Efrem, când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind cu o slavă care nu era din lumea aceasta și a auzit dumnezeieștile tale cuvinte, a mărturisit tuturor grija pe care tu o porți mănăstirii tale. Pentru acestea toate, după cuviință îți cântăm: Bucură-te, slava călugărilor din vremea de acum Bucură-te, că spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum Bucură-te, că ocrotitor neobosit al mănăstirii tale ești Bucură-te, căci cu Sfinții Îngeri dimpreună locuiești Bucură-te, că i-ai tămăduit pe cei cuprinși de noianul durerii Bucură-te, că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii Bucură-te, căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cap Bucură-te, că boala diabetului tot prin darul tău a încetat Bucură-te, potir ceresc ce te pogori în revărsări de har Bucură-te, nestemată dată firii omenești în dar Bucură-te, Mare Mucenice, podoaba nevoitorilor Bucură-te, icoană preaslăvită a cetei călugărilor ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 10 Cuvioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis, preumblându-te prin locașul tău, Sfinte Părinte Efrem, și umplându-se ele de o mare bucurie, te-au ales drept sfântul lor ocrotitor. Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii strigă către Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Adunând în sufletul tău mirul cel de taină dobândit întru adâncul smereniei, dăruiești mângâiere inimilor celor credincioși, iar din racla cu sfintele tale moaște răspândești minunată mireasmă tuturor celor care, cu capetele plecate, îți cântă cu evlavie: Bucură-te, mir al smereniei preabinemirositor Bucură-te, că turmei tale îi ești dumnezeiesc păstor Bucură-te, Rai ce răspândește ale nestricăciunii bune-nmiresmări Bucură-te, chiparos înalt al sfintei nepăsări Bucură-te, că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit Bucură-te, că prin chinurile mucenicești Hristos te-a proslăvit Bucură-te, că moaștele tale în tainița pământului s-au aflat Bucură-te, că din dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat Bucură-te, că întinăciunea sufletelor noastre tu o curățești Bucură-te, că răutatea credincioșilor degrabă o pârjolești Bucură-te, că tu în toată vremea dăruiești tămăduire Bucură-te, că ne ocrotești fără de contenire ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 11 Noroadele credincioșilor de pretutindeni L-au lăudat pe Domnul când au fost aflate sfintele tale moaște, căci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a ținut tăinuite în pământ și nestricate de curgerea atâtor ani. Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, și noi ne închinăm înaintea Împăratului Vieții, zicând: Aliluia! Icos 11 Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Hristos, păzești mănăstirea de toată nevoia și necazul, dăruindu-i binecuvântarea ta, Părinte Efrem, căci iat-o alergând spre dobândirea darului tău și strigând cu umilință către tine: Bucură-te, zidul nostru nesurpat Bucură-te, al credincioșilor turn nestrămutat Bucură-te, păzitorul de nădejde al mănăstirii tale Bucură-te, căci pe copii îi ții sub ocrotirea trezviei tale Bucură-te, sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sârguință Bucură-te, tainică slavă a maicilor iubitoare de nevoință Bucură-te, cel ce cererile credincioșilor plinești Bucură-te, că rugămințile copiilor tăi le primești Bucură-te, că ne dăruiești toate bunătățile Bucură-te, că alungi de la noi toate răutățile Bucură-te, că pentru lumea întreagă te rogi neîncetat Bucură-te, că prin tine mângâiere mare am aflat ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 12 Din destul reverși daruri și belșug de veselie și de fericire dumnezeiască, Părinte Efrem, iar racla cu sfintele tale moaște veselește sufletele noastre și ne sfințește chiar și trupurile, nouă, celor sărmani, ce îndrăznim să grăim Preasfintei Treimi: Aliluia! Icos 12 Lăudându-ți luptele în cântările noastre, Părinte Mucenice Efrem, slăvim darul de care te-ai învrednicit și apropiindu-ne de sfintele tale moaște, îți cerem să ne ocrotești până în sfârșitul vieții noastre pământești. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arăți în toată vremea, îți aducem această cântare: Bucură-te, cel ce ești asemenea cu toți sfinții Bucură-te, cel ce te numeri dimpreună cu mucenicii Bucură-te, căci ai dobândit cununile netrecătoare Bucură-te, că ai cuprins lumina Întreitului Soare Bucură-te, apărător neprețuit al celor ce trăiesc în mănăstire Bucură-te, temelia nou arătată Bisericii, vrednicule de cinstire Bucură-te, că mulțimi de credincioși ai umplut de veselie Bucură-te, că tu înalți sufletele, întărindu-le în curăție Bucură-te, că tu mă slobozești de grijile pierzătoare Bucură-te, că mă scoți din patimile cele stricătoare Bucură-te, că la tronul lui Hristos ești mijlocire Bucură-te, cel ce mă izbăvești dintru mâhnire ¦ Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite! ¦ Condac 13 ┇ O, de trei ori Preafericite Părinte, Sfinte Mucenice Efrem, împreună-locuitorule cu sfinții, roagă-L pe Hristos, dimpreună cu ei, să ne izbăvească din toate nevoile, făcându-ne părtași vieții celei veșnice, pe noi, cei ce-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ Rugăciune Sfinte Mare Mucenice Efrem, ascultă rugăciunea mea, a păcătosului, și vino în ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Și, văzând cum atâta mulţime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznesc să nădăjduiesc și eu, știind că nu vei trece cu vederea cererea mea. De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii și vise, spunând celor credincioși că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, pentru că păcatele mele sunt multe și credinţa mea este puţină, dar cred că iubirea ta covârșește răutăţile mele și nădăjduiesc, prin mijlocirea ta, să pun început bun mântuirii mele. Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte, să caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este slăbănogit de păcate și sufletul meu este moleșit din pricina patimilor. Iubitor de păcate sunt și la faptele cele bune mă lenevesc. Cere-I lui Dumnezeu să îmi sporească credinţa, să-mi înmoaie inima cea învârtoșată, să îmi dăruiască smerenie, răbdare și râvnă în războiul duhovnicesc. Sfinte Efrem, învaţă-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Sfârșitul tău mucenicesc mă îndeamnă să lepăd desfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile pe care le-ai suferit mă îndeamnă să ridic și eu crucea ascultării de Dumnezeu. Învaţă-mă, sfinte, să trăiesc nu după voia mea, ci după voia dumnezeiască, să nu caut cele ale mele și să mă izbăvesc de patimile și de păcatele care mă apasă. Alungă de la mine toate ispita diavolească. Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la mine harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mântuirii mele, sfinte. Domnul bate la ușa inimii mele și vreau să Îi deschid. Ajută-mă, sfinte, că sunt neputincios! Roagă-te pentru mine până la ultima suflare a vieţii mele. Roagă-te, Sfinte Efrem, pentru tot poporul creștinesc, pentru toţii ierarhii, preoţii, monahii și credincioșii. Roagă-te pentru părintele meu duhovnicesc și pentru toate rudeniile mele după trup și după duh. Roagă-te, sfinte, pentru robii lui Dumnezeu (numele), pentru toţi cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânșii, pentru toţi cei care se roagă ori se ostenesc pentru mine, pentru toţi cei care mi-au făcut vreun bine ori vreodată m-au ajutat, știuţi și neștiuţi. Ajută, Sfinte Efrem, pe cei care zac în patimi, robiţi de nepocăinţă și trândăvie, pe cei ce sunt în necazuri și în ispite. Alină-le suferinţa sufletească și trupescă și-i ocrotește pe cei ce sunt în închisori, în spitale, azile sau orfelinate și pe toţi cei care sunt singuri, bolnavi și neputincioși. Înmulţește rugăciunile pe care le faci pentru noi, Sfinte, ca și noi să cădem la rugăciune, mulţumindu-ţi din prea plinul inimii. Ca împreună cu tine să Îl slăvim pe Dumnezeul cel în Treime lăudat, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.