🏠 Acatistul Sfintei Mucenițe Ecaterina - 25 nov. ³ Tropar g4 Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasă ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată fericită Ecaterino! Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească. Înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. Condac g8 Ceată cinstită ridicați acum dumnezeiește, iubitorilor de mucenici cinstind pe preaînțeleapta Ecaterina. Că aceasta în priveliște pe Hristos L-a propovăduit și pe balaurul l-a zdrobit, cunoștința retorilor defăimând. Condac 1 Vrednicei de laudă muceniței Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățatura ei cea preaînaltă a uimit știința învățaților de atunci și a întrecut limba ritorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem mulțumire de biruiniță, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm: ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Icos 1 Împăratesei și Maicii lui Dumnezeu, preacuratei Fecioare Maria, tu te-ai arătat vrednică de dragoste, înțeleaptă Ecaterina, căci cu Duhul Sfânt umbrindu-te, ai lepădat de la tine toată dorirea pământească și te-ai logodit cu Mirele tău cel ceresc spre a căpăta viață nemuritoare; pentru aceasta cântăm: Bucură-te porumbiță cuvântătoare; Bucură-te dulce privighetoare; Bucură-te frumusețe netrecătoare; Bucură-te mielușea încântătoare; Bucură-te minte înaltă; Bucură-te tânără prea învățată; Bucură-te fecioară blândă și înțeleaptă ; Bucură-te inimă tare și neîntinată; Bucură-te lauda învățaților; Bucură-te dulceața maicilor; Bucură-te mângâierea săracilor; Bucură-te apărătoarea bătrânilor; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 2 Bogățiile pământului și mărirea părintească lepădând, viață curată ai trăit, Ecaterina; și îndeletnicindu-te mai ales în dreapta credință, calea cea nerătăcită a lui Hristos ai luat și te-ai închinat Lui cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Ajunsă fiind la vârsta de 18 ani, frumusețea ta a atras pe mulți tineri din neamurile păgâne, voind a se căsători cu tine; tu însă respingând cererea lor cu foarte înțelepte cuvinte, înșiși ei se mustrau de nepriceperea lor și îți grăiau acestea: Bucură-te cea mai frumoasă dintre tinere; Bucură-te că ești și cea mai bogată; Bucură-te sămânță de neam împărătesc; Bucură-te porfiră care împodobești cunoștințele; Bucură-te cunună care răsplătești vrednicia; Bucură-te ceea ce întărești obiceiurile bune; Bucură-te cuvântătoare mai presus decât ritorii; Bucură-te judecătoare mai aleasă decât alți judecători; Bucură-te biruitoare nerușinată în sfaturi și povățuiri; Bucură-te lumină care faci să se plece privirile neînțelepte; Bucură-te comoară tuturor cunoștințelor; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 3 Rătăcirile mustrând și de idoli ne voind a crede că acele chipuri turnate și cioplite de mâini omenești ar putea fi făcătorii cerului, ai pământului și a toată făptura, fost-ai luminată cu darul Duhului Sfânt să cunoști Dumnezeirea cea adevărată și pururea veșnică și cu smerenie ai cântat Ei ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Învățații adunați prin îndemnul tatălui tău ca să te scoată din credința în care erai, văzându-te lepădând idolii, au cerut a te înfățișa lor. Tu însă, intrînd în vorbă cu cel mai învățat, după o îndelungă dispută, l-ai făcut să nu mai știe ce să răspundă decât a grăi: Bucură-te închinătoarea dreptei credințe; Bucură-te deslușirea adevăratei religii; Bucură-te lumina celor cufundați în eresuri ; Bucură-te povățuitoarea celor rătăciți; Bucură-te arma bunei voințe; Bucură-te căderea înșelăciunii idolilor; Bucură-te dovada neputinței lor; Bucură-te că ești vrednică de toată cinstirea; Bucură-te că prin înțelepciunea ta ai gonit rătăcirea; Bucură-te căci cu dar ai fost dăruită de Cel Preaînalt; Bucură-te cunoștința sfințeniei cerești; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 4 Gurile ereticilor ce huleau mai înainte Biserica lui Hristos s-au deschis atunci pentru intâia oară spre a binecuvânta prin glasul tău fecioresc, urând capiștile idolești și zicând că unul este Dumnezeu și Lui se cuvine cântare ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Hrănind în sineți din pruncie darul credinței lui Hristos, Ecaterina, nu te-ai putut împăca cu obiceiurile păgânești ale părinților tăi, că petrecând în sfințenie, fără a fi încă luminată cu sfântul Botez, poruncile lui Dumnezeu urmai și te închinai în taină lui Hristos; pentru aceasta-ți cântăm: Bucură-te muceniță preamărită; Bucură-te mireasă preacinstită; Bucură-te pătimitoare nebiruită; Bucură-te podoaba Bisericii; Bucură-te cuvântătoare de Dumnezeu; Bucură-te slujitoarea Ortodoxiei; Bucură-te cununa învățăturii; Bucură-te lauda Alexandriei; Bucură-te apărătoarea acelei cetăți; Bucură-te comoara minunilor; Bucură-te mustrătoarea împăratului Maxențiu; Bucură-te luminătoarea împărătesei lui; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 5 Inima lui Constantin, tatăl tău, foarte s-a întristat auzindu-te pe tine, fiica lui, una la părinți și așa de frumoasă precum erai, lepădând mulțimea zeilor la care se închina și propovăduind un Dumnezeu necunoscut. Pentru aceasta a voit să cerceteze credința ta prin cei mai învățați dascăli de atunci. Cât însă i-a fost de mare nedumerirea când a văzut și pe aceia înduplecați de cuvintele tale și cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Judecătorii nedrepți, aflând trecerea ta din închinătoare la idoli la credința lui Hristos, te-au hotărât pedepsei; și răbdând chinurile cele mai amare până la moarte, cu mărire te-ai preamărit, lăudând numele Domnului nostru Iisus Hristos și al Preacuratei Fecioare Maicii Sale, Care ți s-au arătat ție în vedenie; iar noi lăudând tăria credinței tale, îți grăim: Bucură-te defăimătoarea judecătorilor tirani; Bucură-te mustrătoarea rătăcirii; Bucură-te că în popor te-ai făcut strălucitoare; Bucură-te că chinurile tale pe dânșii îi ardeau; Bucură-te că nădejdea mântuirii pe tine te veselea; Bucură-te căci cu răbdarea mai mult i-ai otrăvit; Bucură-te că din dragostea ta către Dumnezeu n-ai simțit suferințele; Bucură-te că vorbele tale îi făceau să amuțească; Bucură-te că nepriceperea lor nu putea să te oprească; Bucură-te că îndrăznind ai ieșit biruitoare; Bucură-te că suferind te-ai făcut vindecătoare; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 6 Cântare de mulțumire îți aducem ție noi, smeriții, căci cu mare dar ne-ai învrednicit pe noi jertfindu-te pe tine însăți pentru dragostea dreptei credințe. Primește dar, muceniță, această rugăciune și ne dă vindecare neputințelor în tot cursul vieții noastre, pentru ca dimpreună cu tine să binecuvântăm pe Dumnezeu, cântând Lui ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Cei mai mulți de o sută de învățați care stăteau de față și ascultau cuvintele prin care explicai Evanghelia lui Hristos, luminându-se de Duhul Sfânt, s-au creștinat, iar împăratul, îngrozindu-se de această minune, a poruncit să-i ardă, ca să nu mai răspândească credința creștină prin locurile de unde erau ei și așa s-a preamărit mulțimea aceea de învățați și-ți cantă ție așa: Bucură-te Ecaterina, de necazuri izbăvitoare; Bucură-te învățată, de lumină dătătoare; Bucură-te lăudată și de daruri aducătoare; Bucură-te frumusețe tuturor covărșitoare; Bucură-te bunătate de nimic îngrijorată; Bucură-te ostășiță de viteji biruitoare; Bucură-te mult vestită și de chinuri răbdătoare; Bucură-te lăudată de cântări răsunătoare; Bucură-te muceniță de minuni izvorâtoare; Bucură-te lăcrămioară prea frumos mirositoare; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 7 Soborul îngeresc, văzând ceata mucenicilor în văpaie arzând, cu cântări a primit-o; și pe tine, Ecaterina, ca pe o următoare a lor cu dar te-a învrednicit a suferi chinurile cele mai îngrozitoare; pentru care pomenirea ta în veci a rămas folositoare celor ce cântă lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Toata făptura s-a minunat de răbdarea cea multă pe care ai arătat-o, rămânând neclintită în hotărâriie credinței și mărturisind că unul este Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Treimea una și nedespărțită și te închini Ei; iar noi ne bucurăm, lăudându-te: Bucură-te propovăduitoare a Tatălui ceresc; Bucură-te închinătoare a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te cinstitoare a Duhului Sfânt; Bucură-te mărturisitoare a Treimii Celei de o ființă; Bucură-te purtătoare în credință a Sfintei Cruci; Bucură-te următoare, a patimilor lui Hristos; Bucură-te binetâlcuitoare a Sfintei Evanghelii; Bucură-te primitoare a botezului lui Dumnezeu; Bucură-te ascultătoare a Maicii lui Dumnezeu; Bucură-te închinătoare a Bisericii Ortodoxe; Bucură-te viețuitoare împreună cu puterile cerești; Bucură-te vrednică păzitoare a creștinilor; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 8 Iubită ai fost de Mirele tău cel ceresc, prealăudată Ecaterina, că te-ai împodobit cu toată frumusețea trupească și sufletească; încă și vas preaales te-a făcut spre întărirea credinței tale, cu care mulți necredincioși s-au luminat și s-au învățat a cânta lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Vindecă rănile sufletelor noastre, mare muceniță, că greu pătimim și te roagă pentru noi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de ispitele și de primejdiile cu care vrăjmașul ne îngrozește; pentru aceasta, știindu-te pe tine grabnică apărătoare de vrăjmași îți cântăm: Bucură-te că prin rugăciunile tale ne izbăvești de vrăjmași; Bucură-te izbăvitoare grabnică de primejdii; Bucură-te feritoare de otravă; Bucură-te vindecătoare de venin; Bucură-te preaaleasă izbăvitoare de farmece; Bucură-te gonitoare de năluciri; Bucură-te risipitoare de eresuri; Bucură-te păzitoare tare de năpastă; Bucură-te îndreptătoare a traiului rău în căsnicie; Bucură-te ceea ce împaci pe cei învrăjbiți; Bucură-te că ești în necazuri ajutătoare; Bucură-te că dai celor bolnavi vindecare; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 9 Ca o ramură de finic te-ai dat Mântuitorului, împodobind Biserica cu biruințele tale cele mai presus de fire și cu sângele tău cel feciorelnic ai spălat ocara de deasupra celor ce se osteneau pentru dânsa; că s-au rușinat prigonitorii văzând mărirea minunilor tale și au cântat lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Pamântul s-a umplut de bună mireasmă, primindu-ți trupul la el și cerul s-a veselit, văzând duhul tău ridicându-se la dânsul de către puterile îngerești. Pentru această slăvită lucrare a tainei lui Dumnezeu toți credincioșii te laudă, cântând pentru tine așa: Bucură-te ajutătoare a fecioarelor înțelepte; Bucură-te mângâietoare a văduvelor necăjite; Bucură-te izbăvitoare a copiilor sărmani; Bucură-te ajutătoare a celor în primejdii; Bucură-te folositoare a celor fară de ajutor; Bucură-te izbăvitoare a femeilor cu grele nașteri; Bucură-te vindecătoare a pătimitorilor din naștere; Bucură-te întăritoare a pruncilor slabi; Bucură-te hrănitoare a orfanilor săraci; Bucură-te ocrotitoare a celor cu mintea tulburată; Bucură-te vindecătoare a celor căzuți în boală grea; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 10 Facerilor de bine ale tale nu suntem vrednici a mulțumi, Ecaterina, pentru că nici o sârguință n-am pus care să ne apropie de dragostea lui Dumnezeu și nici un bine n-am lucrat pentru aproapele nostru, care să ne aducă îndurare, ci tu, ca bună și blândă ce ești, roagă-te lui Dumnezeu să ne ierte nesocotința și păcatele noastre și să primească acest cuvânt de smerenie ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Ispitele cele fără de număr ale vicleanului diavol le cunoști, sfântă, pentru că, trup purtând și ispitită fiind, ai rămas biruitoare. Iar noi cei ce suntem învăluiți în ispite ca niște neputincioși facem rugăciune să ne întărești cu puterea ta, ca să venim la pocăință și să dobândim iertarea greșealelor noastre lăudându-te: Bucură-te smerenie înaltă; Bucură-te podoabă prealăudată; Bucură-te vistierie nedeșertată; Bucură-te îndurare nestrămutată; Bucură-te blândețe neschimbată; Bucură-te lumină neînserată; Bucură-te dragoste nevinovată; Bucură-te răbdare neîncetată; Bucură-te dărnicie neasemănată; Bucură-te speranță nerușinată; Bucură-te vindecătoare binecuvântată; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 11 Fire mai presus de fire te-ai făcut, Ecaterina, întărindu-te în credința lui Hristos și slujind Făcătorului a toate, iar nu făpturii; de la Care, luând darul tămăduirii și cunună îngerească, de tine se cutremură duhurile necurate și le alungi pe ele de la tot sufletul creștinesc care aduce lui Dumnezeu cântarea de laudă ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Toată suflarea dreptcredincioșilor se veselește astăzi de prăznuirea ta, muceniță, că din neamul păgânesc și dintre închinătorii de idoli cea mai învățată și înțeleaptă fecioară a venit la Biserica lui Hristos, suferind durerile roții și alte nespuse chinuri de la poporul cel păgânesc, pentru dragostea Mântuitorului lumii; pentru aceasta-ți cântăm: Bucură-te biruitoarea păgânilor; Bucură-te căderea obiceiurilor urâte; Bucură-te luptătoare pentru darurile sfinte; Bucură-te surpătoarea capiștelor idolești; Bucură-te închinătoarea icoanelor creștinești; Bucură-te stavila răutăților diavolești; Bucură-te lauda cununei mucenicești; Bucură-te care pe roată ai fost întinsă; Bucură-te care cu piroane ai fost împunsă; Bucură-te care de sabie ai murit; Bucură-te care cu mărire te-ai preamărit; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 12 Iubitorilor de mucenici, cinstind pe preaînțeleapta Ecaterina, pentru că aceasta în priveliștea lumii pe Hristos a predicat, pe șarpele a călcat și mintea învățaților a rușinat, să cântăm lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Lupte întru chinuri, lupte pentru credință ai dus cu căldură pentru Hristos, Mirele tău, Ecaterina, ceea ce prin înțelepciunea ta ai luminat ca o bună cuvântătoare; pentru aceasta-ți cântăm: Bucură-te păzitoare sfântă a canoanelor sobornicești; Bucură-te următoare caldă a legilor bisericești; Bucură-te vrednică propovăduitoare a apostoliei; Bucură-te prigonitoare neîmpăcată a păcatelor; Bucură-te aspră îndemnătoare a smereniei pustnicești; Bucură-te cea mai iscusită cuvântătoare a cântării cerești; Bucură-te neobosită rugătoare a slujitorilor cucernici; Bucură-te bună ajutătoare a credincioșilor cinstitori de Dumnezeu; Bucură-te mărgăritar de mare preț al împărăției cerești; Bucură-te piatră scumpă a Bisericii creștinești; Bucură-te grabnică izbăvire a celor cuprinși de supărări; Bucură-te vindecătoare tare a celor plini de răni și dureri; ¦ Bucură-te Sfântă Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos! ¦ Condac 13 ┇ Înțeleaptă și frumoasă Ecaterina, vrednică muceniță a lui Hristos, primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi să ne dăruiască bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.