🏠 Acatistul Sfântului Duh ³

Troparul Pogorârii Sfântului Duh, g8 Binecuvântat ești Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce preaînțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ție. Condacul Pogorârii Sfântului Duh, g8 Când Cel Preaînalt pogorându-Se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile; iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci pe toți la unire a chemat; și cu toții, ca într-un glas, slăvim pe Duhul Cel Preasfânt! Condac 1 Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pământul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de-viață-făcător al înfierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El în curăție, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă: ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Icos 1 Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviința datorată Izvorului vieții și Luminii celei nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim și noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate și cele ascunse și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub umbrirea Ta cea fericită: Vino Lumină adevărată, duhovnicească bucurie; Vino Nor purtător de rouă și negrăită frumusețe; Vino și primește ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră; Vino și ne împărtășește de bucuria împărtășirii Tale; Vino și veselește-ne cu îmbelșugarea darurilor Tale; Vino Veșnicule Soare Neapropiat și în noi Îți fă lăcaș; Vino și ne îmbogățește cu darul vieții celei adevărate; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 2 În chipul limbilor de foc, în lumină și suflare de vânt de bucurie-făcătoare, pogorându-Se Duhul cel Sfânt peste Apostoli și de văpaia Lui fiind cuprinși, chemat-au pescarii întreaga lume la Biserica lui Hristos; necazuri și nevoi răbdând cu bucurie pe pământ și pe ape, de morțile cele cumplite nu se spăimântau, în tot pământul ieșind vestirea cântării lor, celei de Dumnezeu insuflate ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Potir de ploaie datător, izvorâtor de foc, care ai pogorât asupra Apostolilor, Ție cântare Îți aducem, pe Tine Te binecuvântăm și Ție Îți mulțumim, Dumnezeule Duhule Sfinte: Vino Cela ce sfințești Biserica și o păzești pe dânsa; Vino și dăruiește un suflet și o inimă celor ce cred în Tine; Vino și aprinde evlavia noastră cea rece și neroditoare; Vino și risipește negura necredinței și a răutății, care se îndesește pe pământ; Vino și ne călăuzește pe toți pe drumul vieții celei drepte; Vino și ne povățuiește la tot adevărul; Vino Înțelepciune Neajunsă și cu judecățile cele de Tine știute, mântuiește-ne; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 3 O, Preaadâncă Taină! Dumnezeule, Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de sus în lăcașul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la ființă, cu strălucirea slavei, cetele de foc ale luminătorilor cerești. Unind Tu trup și suflet într-o minunată alcătuire, ai zidit neamul omenesc; pentru aceasta, toată suflarea Te laudă și-Ți cântă ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Alfa și Omega, Începutule și Sfârșitule, Tu Veșnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor și cu înfricoșata Ta îmbrățișare ai adus pe toți și pe toate la viață. Din suflarea Ta cea de-viață-făcătoare a răsărit, din genunea cea fără chip, frumusețea lumii celei întâi zidite, pentru care Îți strigăm: Vino la noi, Preaînțeleptule Ziditor al lumii; Vino Cela ce ești mare în micuța floare, ca și în luminătorii cerului; Vino Felurime Negrăită și Frumusețe Veșnică; Vino și luminează întunecatele noastre suflete; Vino, Cela ce Te dăruiești nouă prin Sfintele Taine; Vino căldură bineînmiresmată; Vino și ne arată pe noi zidire nouă în Hristos; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 4 O, Duhule Preabun și Neajuns, din care izvorăște sfințenia! Tu ai înveșmântat-o pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare și neapropiată a sfințeniei Tale, făcând-o Maică a lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărăteasă a Îngerilor, spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume Tu i-ai umbrit pe Prooroci și Apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea Cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumusețea cea de sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care aduceau pe oameni la Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătoși, iar ei, plini fiind de arzătoare bucurie, Îți cântă ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Prin Duhul Sfânt tot sufletul trăiește și cu puterea Lui se va scula spre învierea cea de obște toată zidirea, în ceasul de pe urmă al veacului acesta și în cel dintâi al veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule Mângâietor, nu spre osândă, ci spre a ne împărtăși de fericire, în dumnezeiasca lumină, cu toți sfinții, cu rudele și apropiații noștri. Vino dar și de a sufletului moarte ne izbăvește; Vino și înainte de sfârșitul nostru, ne îndestulează cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru; Vino și dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat; Vino și luminează scularea noastră din somnul morții; Vino și ne învrednicește ca să privim cu bucurie la zorii veșniciei; Vino și fă-ne fii ai nestricăciunii; Vino și luminează atunci, ca un soare, trupurile noastre cele fără de moarte; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 5 Auzind Fiule al lui Dumnezeu glasul Tău: „Dacă cineva însetează să vină la Mine și să bea“, Te rugăm astâmpără-ne setea de viață duhovnicească și dă-ne apa vieții. Trimite asupra noastră raza harului Duhului Sfânt, Cel ce împreună cu Tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm în veac, toți cei ce-Ți cântăm cu umilință ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Nestricăciosule și Neziditule, Veșnicule, Preaînduratule Duh, Apărătorule al celor drepți, Curățitorule al păcătoșilor, slobozește-ne de orice întinăciune, ca strălucirea luminii harului Tău să nu se stingă în noi, cei care Îți cântăm: Vino, Preabunule și dă-ne umilință și izvoare de lacrimi; Vino și ne învață să ne închinăm Ție în duh și adevăr; Vino Preaînaltule Adevăr și lămurește îndoielile sărăcăcioasei noastre înțelegeri; Vino Viață neîmbătrânitoare și ne primește din strâmtorarea veacului acesta pământesc; Vino Lumină Veșnică și se vor risipi toate nălucirile și spaimele; Vino Putere veșnic nouă, împrospătându-i pe copiii Tăi cei osteniți; Vino Nemărginită Bucurie și uitate vor fi vremelnicele întristări; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 6 Saltă, fiică a luminii, Sionule, Sfântă Maică! Împodobește-te, mărită mireasă, cu cerurile deopotrivă, strălucitoare Biserică sobornicească a lui Hristos! Asupra ta odihnește Duhul cel Prea Sfânt, care tămăduiește nepuțințele, plinește lipsurile, dăruiește viață celor morți și îi aduce la viața veșnică pe toți cei ce cu cuviință și cu dreptate strigă ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 „În lume necazuri veți avea“, a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare și cine ne va mângâia? Tu, Duhule Mângâietor, Însuți dezleagă întristarea noastră! Mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și ușurează inimile celor ce Te roagă: Vino Dulce Răcoare a celor osteniți și împovărați; Vino Împreună-Grăitorule cu cei întemnițați; Vino Adăpostul celor prigoniți; Vino și miluiește pe cei slăbănogiți de săracie și de foamete; Vino și tămăduiește patimile trupurilor și ale sufletelor noastre; Vino și cercetează pe toți cei care însetează de lumina Ta; Vino și alină întristarea noastră cu nădejdea veșnicei bucurii; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 7 „Celui care hulește împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor“, a spus Domnul. Ascultând acest cuvânt ne cutremurăm, ca nu cumva să fim judecați cu cei neascultători și cu cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleșug. Întoarce din schisme, eresuri și necredință pe toți cei rătăciți, iar pe întâi-născuții Bisericii Tale învrednicește-i să cânte în vecii vecilor ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Când S-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima și neliniștea l-au cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt; așa mi s-a întâmplat și mie în ziua întristării și împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat de la lumina Ta; dă-mi a Te chema necontenit Ocrotirea sufletului meu, până ce lumina Ta mă va lumina pe mine, cel împuținat la suflet: Vino și nu mă lepăda pentru cârtirea și nerăbdarea mea; Vino și potolește cumplita vijelie a tulburării și a aprinderii; Vino și odihnește pe cei necăjiți de strâmtorările vieții; Vino și îmblânzește inimile în ziua împietririi și a mâniei; Vino și surpă urzelile, tulburările și spaimele duhurilor întunericului; Vino și dă-ne, cu suflarea Ta, inimă zdrobită; Vino ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 8 Mântuiește-mă Cerescule Părinte! Săraci suntem, neputincioși și orbi și goi duhovnicește! Dăruiește-ne aurul Tău cel curățit în foc, cu veșmânt alb acoperă rușinea noastră, vindecă ochii noștri cu alifia Ta. Pogoară și în vasele necurate ale sufletelor noastre harul Preasfântului Tău Duh, cel de-viață-făcător, învrednicindu-ne bucuriei celei de-a doua nașteri pe toți cei ce cântăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Ca Turnul Babel se prăbușește fericirea pământească. Jalnice sunt toate strădaniile omenești. Bine îmi este mie că m-ai smerit, că în păcate și căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea și nimicnicia. Fără de Tine nimic nu putem face, dar nădăjduim că ne vom mântui prin harul Tău, grăind: Vino dar, Preaînțeleptule Ziditor al vieții; Vino și lămurește-ne căile Tale cele neînțelese; Vino precum un fulger și luminează sfârșitul vieții noastre pământești; Vino și binecuvântează tot începutul bun pe care îl punem; Vino și fii nouă ajutător la fapte bune; Vino și luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii; Vino și dăruiește tuturor duh de pocăință, ca să se risipească prin acesta scârbele ce stau să vină asupra lumii spre pedepsire; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 9 Atat a iubit Dumnezeu lumea că și pe Fiul Său cel Unul Născut, Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și Și-a întins pe Cruce mâinile Sale de Ziditor al lumii, L-a trimis de a răscumpărat din păcat și moarte întreaga lume cu sângele Său! Pentru aceasta, toată zidirea, așteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat și Duhului care sfințește ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Duhul Cel Făcător de Viață, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel S-a odihnit și asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez; s-a întunecat însă lucrarea bunătății Sale din pricina negurii greșelilor mele. Pentru aceea, precum așteaptă zorii drumețul rătăcit noaptea în pădure, așa și eu însetez de razele Tale Bunule, ca să nu pier cu totul: Vino dar la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricoșat; Vino dar și ușurează cugetul chinuit și pârjolit fără cruțare; Vino și înnoiește în mine chipul lui Dumnezeu ce s-a acoperit de neguri; Vino și risipește nălucirile născute din păcat; Vino și mă învață să împărtășesc durerile străine; Vino și pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire; Vino și dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 10 Duhul Sfânt îl naște a doua oară pe om spre viața veșnică, Duhul Sfânt îi însuflețește pe mucenici, sfințește preoții, încununează pe cei drepți, face din pâine și vin Însuși Dumnezeiescul Trup și Sânge al Mântuitorului. O, adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu! Dă-ne cununa darurilor Tale - dragostea veșnică și atotiertătoare, care se întristează pentru vrăjmași și vrea ca toți să fie mântuiți: ca, lămuriți fiind prin ea, ca niște fii ai luminii să strigăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Scârba, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau goliciounea, sau nevoia, sau sabia? Dacă ne vom lipsi chiar de toate cele de pe pământ, avem moștenire nepieritoare în ceruri: ci dă-ne Doamne, să Te iubim nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nemincinoasă și cu nevoința întregii vieți: Vino dar, Atotputernicule Duh și ne sporește credința cea atotbiruitoare; Vino și ne dă îndrăzneală în rugăciune; Vino și încălzește-ne inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fărădelegi; Vino și dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană și de batjocorire a credinței; Vino și ne păzește de ispite peste puteri și de sminteli; Vino și înviază inimile noastre prin înrourarea Ta; Vino și tămăduiește-ne, sfințește-ne și ne ridică Bunule, cu harul Tău; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 11 Acestea zice Domnul: „Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vor vedea vedenii“. Duhule Preadorit, dă-ne doar o firimitură de la masa fiilor celor aleși ai mângâierii Tale, celor care cu umilință Îți strigăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Acolo unde ai răsărit, fie și doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului, strălucind ca un fulger, neuitată e frumusețea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască și înfricoșată cuviință, făptura cea de tină. Învrednicește-ne, Bunule Mângâietor, încă din viața pământească să Te vedem cu inimă curată, noi cei care strigăm: Vino Fulger dătător de lumina veșniciei; Vino și luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată; Vino Vistierul smereniei și Veselia celor blânzi; Vino Apă Vie, răcorește-ne arșița patimilor; Vino că departe de Tine nu aflăm liniște și tihnă; Vino că împreună cu Tine pretutindenea este Împărăția Cerurilor; Vino și întipărește-ne în suflet pecetea darului Tău; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 12 Râu nesecat al harului, Cel ce ne ierți păcatele, Duhule Sfinte! Primește rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși și pentru fiii neascultării: și pe toți adună-i în Împărăția Sfintei Treimi, ca să se rușineze de Tine și cel din urmă vrăjmaș - moartea, iar lumea, renăscută prin focul curățitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Văd cu duhul cetatea lui Dumnezeu - Ierusalimul Ceresc - ca pe o mireasă împodobită, cu chip de soare, în sărbătoare. Aud săltarea drepților la Cina Domnului, aud glasurile Îngerilor și pe Prealuminatul nostru Domn între aleșii Săi, iar durerea, întristarea și suspinarea fug. Împărate Ceresc, Duhule Sfinte, învrednicește-ne prin cununa darurilor Tale să ne împărtășim în Domnul de bucuria veșnică, noi toți cei ce strigăm: Vino Bunule și trezește în noi setea de viață de dincolo de mormânt; Vino și aprinde în inimile noastre dorirea vieții veacului celui adevărat; Vino și ne descoperă bucuria Împărăției ce va să fie; Vino și dă-ne haina strălucitoare ca zăpada a curăției; Vino și umple-ne cu strălucirea dumnezeirii; Vino și ia-ne la nunta Mielului; Vino și ne învrednicește să împărățim în slava Ta cea veșnică; ¦ Vino Mângâietorule Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi. ¦ Condac 13 ┇ O, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător de Viață! Încălzește cu suflarea venirii Tale, neamul omenesc cel înghețat în fărădelegi, grăbește pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul în toate și cele cerești și cele pământești și cei izbăviți de iad, dimpreună să cânte ¦ Aliluia! ¦ ┇ RUGĂCIUNE Duhule Sfinte, Cel ce umpli întreaga lume și dăruiești viață tuturor, îndepărtându-te de oamenii întinați. Cu umilință mă rog Ție: nu Te mânia de necurăția sufletului meu, ci vino și Te sălășluiește în mine și mă curățește de toată întinăciunea păcatului, ca prin ajutorul Tău, să petrec cealaltă vreme a vieții mele în pocăință și în lucrarea faptelor bune și așa să Te preamăresc împreună cu Tatăl și cu Fiul, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.