🏠 Acatistul Sf. Dionisie din Zakynthos - 17 dec. ³ Condac 1 Cu flori de cântări împodobim prea cinstită prăznuirea ta, Sfinte Dionisie, căci din florile gândurilor dumnezeiești împletindu-ți cununa înțelepciunii, de alunecarea în păcatul lui Adam te-ai izbăvit și în raiul înțelegător al inimii ai săltat cu gând smerit în cântări îngerești de: Aliluia! Icos 1 Din pământul cel binecuvântat de rugăciune al familiei tale ai răsărit ca o mlădiță smerită; fiind adăpat cu apele cele dulci ale înțelepciunii celei de sus, ca un nor înțelegător ai slobozit apa cunoștinței de Dumnezeu, iar acum veselești inimile cele însetate de mântuire, ale celor ce îți aduc picături de laude ca acestea: Bucură-te, mlădiță binecuvântată cu darurile Cuvântului; Bucură-te, pom duhovnicesc lângă izvoarele Duhului; Bucură-te, fiu preaiubit hrănit cu înțelepciunea Tatălui; Bucură-te, porumbel cunoscător al tainelor cerești; Bucură-te, stea ce împodobește cerul Bisericii cu razele minunilor; Bucură-te, vas primitor al mierii înțelepciunii din Sfintele Scripturi; Bucură-te, căci Părinții Bisericii ți-au fost prieteni din copilărie; Bucură-te, căci limbile străine ai învățat mai înainte de limbile îngerești; Bucură-te, că adâncurile teologiei le-ai cercetat cu gând smerit; Bucură-te, râu minunat plin de apa înțelepciunii de sus; Bucură-te, că ai fost crescut pe cărările poruncilor dumnezeiești; Bucură-te, căci în pământul inimii ai ascuns comoara credinței; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 2 Din pruncie fiind învățat de iscusit dascăl cărările înțelepciunii Cuvântului, ca un cerb ai alergat la izvoarele rugăciunii îndulcindu-te de susurul cântărilor de: Aliluia! Icos 2 Dascăli înțelepți ți-au deschis ușa Înțelepciunii, iar tu cu minte trează fiind și dornică de cercetarea adâncimilor celor mai nepătrunse ale Duhului, ți-ai închis poarta inimii dinspre gândurile deșertăciunii, iar acum ne deschizi nouă cămările laudelor dumnezeiești: Bucură-te, căci ca o flacără străluceai întru râvna Înțelepciunii; Bucură-te, căci te-ai grăbit să intri cu fecioarele înțelepte în cămara Cuvântului; Bucură-te, căci ai defăimat toată dorirea omenească pentru dragostea lui Hristos; Bucură-te, căci tulburarea veacului acesta ai părăsit pentru liniștea rugăciunii; Bucură-te, căci dorul desăvârșirii te-a întărit pe calea ispitelor; Bucură-te, căci luând jugul lui Hristos nu ai mai privit înapoi spre lume; Bucură-te, căci privirea minții tale contempla neîncetat icoana Cuvântului; Bucură-te, căci prin strălucirile rugăciunii te-ai făcut fiu al Luminii; Bucură-te, căci porțile Înțelepciunii ai deschis cu cheia ascultării; Bucură-te, că nu te-ai înspăimântat de năvala ispitelor; Bucură-te, căci ai zdrobit capetele șerpilor nevăzuți cu arma Crucii; Bucură-te, căci în corabia rugăciunii ai călătorit pe marea vieții; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 3 Cheia rugăciunii ce se odihnea în adâncurile pământului inimii tale o ai aflat după osteneli duhovnicești nenumărate și descuind cămara cea gătită fecioarelor înțelepte cu îngerii cânți neîncetat: Aliluia! Icos 3 Sporind cu vârsta, dar mai ales cu înțelepciunea, ți-ai gătit aripile nevoințelor duhovnicești spre a ajunge pe culmile viețuirii monahale; lăudând noi înălțimea doririi tale te cinstim cu laude ca acestea: Bucură-te, căci ai urmat calea Apostolilor lui Hristos; Bucură-te, căci dorul de desăvârșire a strălucit în inima ta; Bucură-te, că ai fost chemat pe Taborul înțelegător al rugăciunii; Bucură-te, că ai primit în inima ta oglindirea Soarelui dreptății; Bucură-te, că nu te-ai înfricoșat de mulțimea curselor ispititorului; Bucură-te, căci jugul lui Hristos ai purtat cu toată vrednicia; Bucură-te, căci pe puntea smereniei ai ajuns la Înțelepciune; Bucură-te, căci apele sărate ale vieții ai îndulcit cu rugăciunea; Bucură-te, moștenitorule al slavei fiilor Luminii; Bucură-te, căci cu tânguirea pocăinței te-ai cununat; Bucură-te, căci suspinurile tale ți-au împodobit rugăciunea; Bucură-te, cunoscătorule al celor ascunse ale Duhului; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 4 Spre mănăstirea Schimbării la față ai alergat ca spre un alt Tabor înțelegător cu pași însuflețiți de rugăciune, iar îngerii te însoțeau cu cântări de: Aliluia! Icos 4 Depărtându-te de rudenii și prieteni, te-ai retras în mănăstire, unde ți-ai luat ca însoțitori pe calea mântuirii postul, privegherea și rugăciunea; noi, nefiind întrarmați cu aceste daruri din pricina nepurtării noastre de grijă, te mărim pe tine cu umilință: Bucură-te, căci înstrăinarea ai iubit pentru împrietenirea cu Hristos; Bucură-te, căci cu sabia postului ai tăiat ispitele neînfrânării; Bucură-te, căci cu privegherea ai scos din casa sufletului pe vrăjmașii gândurilor potrivnice mântuirii; Bucură-te, căci cu aripile rugăciunii ai zburat la tronul Treimii; Bucură-te, căci te-ai făcut icoană a viețuirii îngerești pentru monahi; Bucură-te, că ai potolit văpaia întristării celor necăjiți; Bucură-te, căci pe toți ai mângâiat cu ostenelile tale; Bucură-te, cel neadormit întru rugăciune și fapte bune; Bucură-te, căci ai lepădat de pe ochii minții solzii neștiinței; Bucură-te, căci slava lumii întru nimic o ai socotit; Bucură-te, că de rugăciunea văzătoare te-ai îndulcit; Bucură-te, căci în palatul inimii tale S-a odihnit Împăratul Cel Neîncăput în cer; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 5 Măcar că erai tânăr, cu înțelepciunea ai întrecut și pe cei mai vârstnici dintre monahi, iar îngerii minunându-se de sporirea ta lăudau pe Dumnezeu cu cântări de: Aliluia! Icos 5 Primind și chipul îngeresc, te-ai ostenit a fi icoană a frumuseții virtuților Stăpânului, iar acum cu razele rugăciunilor tale arată și chipul sufletului nostru luminat de cântări ca acestea: Bucură-te, că cetele monahilor te-au primit cu bucurie; Bucură-te, ostaș prea vrednic al Împăratului doririlor; Bucură-te, căci cu săgețile rugăciunii ai doborât pe vrăjmașii nevăzuți; Bucură-te, strălucire ce orbește ochii duhurilor răutății; Bucură-te, făclie a înțelepciunii ce împodobește Biserica lui Hristos; Bucură-te, căci cu pașii rugăciunii tale ai șters urmele călcării de poruncă a lui Adam; Bucură-te, căci plânsul ți s-a făcut scară către bucuria veșnică; Bucură-te, căci cu cei necăjiți ai băut din paharul suferinței; Bucură-te, căci cu untdelemnul rugăciunii ai vindecat rănile sufletelor umilite; Bucură-te, carte purtătoare a gândurilor îngerești; Bucură-te, hambar plin de roadele faptelor bune; Bucură-te, căci în cer ți-ai agonisit comoară veșnică; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 6 Vestea viețuirii tale îngerești a umplut inimile credincioșilor din Zakynthos de buna mireasmă a dorului de desăvârșire, rămânând ca o icoană a iertării în sufletele tuturor, căci ai acoperit cu mantia bunătății tale pe ucigașul fratelui tău; fiind ales egumen al unei mănăstiri, cu înțelepciune toate ai chivernisit, cântând neîncetat Domnului cu mulțumire: Aliluia! Icos 6 Fugind de slava acestei lumi nu ai voit a lua nici darul preoției, dar păzind calea cea strâmtă a ascultării, ai primit a fi ieromonah și aducând rod însutit în via Cuvântului, ai plecat inimile noastre a-ți aduce rod de laude dumnezeiești: Bucură-te, căci de Cuvântul ai fost chemat la slujirea preoțească; Bucură-te, căci de pe căile rătăcirii ai adunat oile cele pierdute; Bucură-te, că ai slujit întru smerenie desăvârșită; Bucură-te, căci zi și noapte ai privegheat întru rugăciune; Bucură-te, căci ai urmat lui Hristos cu adâncă smerire; Bucură-te, căci te-ai împărtășit din paharul iubirii dumnezeiești; Bucură-te, căci ochii inimii i-ai înălțat către Soarele dreptății; Bucură-te, că ai slujit cu dragoste Arhiereului Celui Mare; Bucură-te, vrednic vas al înțelepciunii Cuvântului; Bucură-te, căci pe calea cea strâmtă a ascultării ai călătorit; Bucură-te, că ai aflat plată însutită pentru ostenelile duhovnicești; Bucură-te, căci nu te-ai lipsit de revărsările binecuvântărilor lui Hristos; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 7 Cel Ce stă cu slavă pe scaunul heruvimilor și Se odihnește pe tronul inimilor smerite te-a pus pe tine pe scaunul episcopal al Eghinei, pe care primindu-l cu smerenie și după multele stăruințe a arhiepiscopului Nicanor ai cântat lui Dumnezeu cu mulțumire: Aliluia! Icos 7 Izvor de cuvinte dumnezeiești sfințit de Duhul și răsărit cu voia Tatălui spre adăparea celor însetați de Cuvânt ai fost văzut în pământul Eghinei, iar noi, minunându-ne de înțelepciunea dată ție de sus îți cântăm smerit: Bucură-te, căci ai întărit cu pâinea cuvântului tău inimile ce flămânzeau de Cuvânt; Bucură-te, căci pe toți ai povățuit în corabia rugăciunii tale la limanurile înțelepciunii; Bucură-te, căci vălul întristării ai luat de pe chipul sufletelor întunecate; Bucură-te, că ai disprețuit slava cea omenească pentru Hristos; Bucură-te, vultur ce zbori cu aripile rugăciunii la înălțimi nevăzute; Bucură-te, că fiarele patimilor ai îmblânzit cu rugăciunea neîncetată; Bucură-te, că ne scoți pe toți din groapa deznădăjduirii; Bucură-te, că ai risipit durerile celor străpunși de sulița bolilor; Bucură-te, că ai mângâiat pe cei împovărați de necazuri; Bucură-te, popas duhovnicesc al celor merg pe calea mântuirii; Bucură-te, căci pe toți ai hrănit înțelegător cu darurile Cuvântului ; Bucură-te, izvor nesecat de înțelepciune dumnezeiască; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 8 Ca la o vistierie a milei neîmpuținate a Cuvântului alergau către tine cete de credincioși din toate părțile Eladei și aflând din destul mângâiere duhovnicească, neîncetat cântau cu mulțumire Dătătorului a toată bunătatea: Aliluia! Icos 8 Ca o făclie mărturisitoare a Ortodoxiei ai fost pus în sfeșnicul Bisericii și luminând mințile cele întunecate, ca o stea ai povățuit gândurile tuturor către Răsăritul cel de sus, Care înalță inimile tuturor spre a-ți cânta ție cu bucurie: Bucură-te, icoană sfințită a mărturisirii Cuvântului; Bucură-te, că ai risipit întunericul necunoștinței de Dumnezeu; Bucură-te, a Eghinei slăvită cunună de înțelepciune; Bucură-te, căci ai făcut să învieze în inimi Hristos; Bucură-te, vistierie nerăpită a celor săraci; Bucură-te, glasul cel de mulțumire a celor sloboziți din necazuri; Bucură-te, căci cu cheia blândeții ai deschis inimile tuturor; Bucură-te, căci pace lumii totdeauna solești; Bucură-te, candelă nestinsă a iubirii pentru aproapele; Bucură-te, căci ai plinit toată legea desăvârșirii; Bucură-te, slujitor vrednic al poruncilor Cuvântului; Bucură-te, că ai aflat în cer comoară pentru osteneli; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 9 Temându-te, Sfinte Dionisie, de viermii înțelegători ai slavei deșarte, care caută să strice roadele cele binecuvântate din grădina Cuvântului, ai părăsit mai dinainte scaunul episcopal al Eghinei și ai cântat celui ce ți-a ridicat jugul cel greu: Aliluia! Icos 9 Cum nu se poate ascunde cetatea aflată în vârful muntelui, așa nici tu nu te-ai putut ascunde Sfinte Dionisie, de vrednicia arhierească, căci revenind în Zakynthos, patriarhul Constantinopolului te-a numit episcop sufragant, ca să povățuiești la calea mântuirii turma care te cinstea așa: Bucură-te, lumină strălucind spre slava Soarelui dreptății; Bucură-te, că ai aflat îndrăzneală înaintea Dreptului Judecător; Bucură-te, că pe toți ocrotești sub aripile rugăciunii tale; Bucură-te, flăcie nestinsă a slujirii arhierești; Bucură-te, izvorul înțelepciunii turmei însetate de Adevăr; Bucură-te, acoperământ al celor prigoniți; Bucură-te, mlădiță împodobită cu gânduri dumnezeiești; Bucură-te, casă cerească întru care se păstrează comorile Duhului; Bucură-te, cetate plină de slava Cuvântului; Bucură-te, podoaba cea neprețuită a Zakynthosului; Bucură-te, leagăn îngeresc al desăvârșirii; Bucură-te, oglindă a îngereștilor străluciri; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 10 Prin pizma vrăjmașului mântuirii, care nu suferea a-ți întinde lucrarea minuntă de întărire a Bisericii, ai fost îndepărtat de dogele Veneției de la slujirea arhierească, dar cu smerenie primind necazul, ai slăvit pe Dumnezeu cu cântări de: Aliluia! Icos 10 Minuni preaslăvite s-au lucrat prin tine și după moarte, moaștele tale nefiind decât pecetea minunilor așezată în cartea inimilor celor ce cu smerenie se deschideau rugăciunilor tale, aducându-ți în schimb ofranda laudelor: Bucură-te, izvor sfințit de minuni cerești; Bucură-te, învierea copilului zămislit prin rugăciunile tale; Bucură-te, salvarea monahului rugător în timpul cutremurului; Bucură-te, căci ai alungat lăcustele cu puterea rugăciunii tale; Bucură-te, că oprești râurile patimilor noastre; Bucură-te, dezlegarea mâhnirii femeii celei ce nu avea prunci de parte bărbătească; Bucură-te, binecuvântarea veșnică a mănăstirii Strofadelor ; Bucură-te, cel ce ai ajuns pe culmile pocăinței; Bucură-te, căci cu picăturile minunilor tale ne veselim; Bucură-te, vârf al doririlor dumnezeiești; Bucură-te, munte ceresc înălțat de dreapta Tatălui; Bucură-te, că în căruța virtuților ai zburat la cer; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 11 Numele Sfântului Dionisie Areopagitul ai primit la hirotonirea întru episcop, căci viață îngerească petrecând, pe cerul minții ai închipuit prin stele de gânduri dumnezeiești toate ierarhiile îngerești și ajungând adânc cugetător al înălțimii de înțelepciune a Preasfintei Treimi, ai slăvit cu bucurie pe Făcătorul a toate în cântări de: Aliluia! Icos 11 Pe egumenul cel ce se îndoia de sfințenia ta l-ai încredințat de adevăr, ca să te primească și în biserica inimii sale cu cinste, iar pe monahul ispitit l-ai întărit a nu părăsi mănăstirea pentru deșertăciunile lumii; deschide Sfinte și ușa inimii noastre cu cheia rugăciunilor tale și icoana minunilor tale o așează în biserica sufletului nostru ca să te cinstim cu îngerii neîncetat: Bucură-te, că de sfințenia ta nu ne îndoim; Bucură-te, că ai potolit curgerea gândurilor de necredință; Bucură-te, că seci izvoarele patimilor; Bucură-te, sănătate neprețuită împărtășită bolnavilor; Bucură-te, că vindeci rănile inimilor mâhnite; Bucură-te, că risipești norii înșelăciunii de pe cerul minții; Bucură-te, că alungi furtuna năprasnică a patimilor; Bucură-te, că tuturor croiești veșmântul pocăinței; Bucură-te, povățuitorul cel încercat al călugărilor; Bucură-te, lumina călăuzitoare la limanul mântuirii; Bucură-te, carte întru care s-a tâlcuit slava Luminii; Bucură-te, că îndreptezi pașii gândurilor noastre spre Adevăr; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea! Condac 12 Pe pescarii cei neștiutori însăși minunea ta i-a mustrat în chipul minunat al blândeții Mielușelului lumii, setea monahului ieșit la pescuit a fost adăpată mai presus de înțelegere, dar și mai mult ai adăpat cu înțelepciunea inimile celor ce cântă Domnului pentru tine: Aliluia. Icos 12 Păcatul tăinuit al unui preot l-ai descoperit întru lumina Duhului și blestemul femeii al cărei trup nu se descompunea după moarte l-ai dezlegat, iar acum mijlocindu-ne nouă pocăință ne izbăvești de blestemul osândirii, ca să-ți cântăm cu mulțumire: Bucură-te, căci toate tainele le vedeai lămurit cu ochii minții; Bucură-te, binecuvântare ce alungă blestemul celor greșiți; Bucură-te, că ne ești mijlocitor îndrăzneț la judecată; Bucură-te, că nerodirea inimilor tămăduiești cu rugăciunea; Bucură-te, icoană strălucită a Minții Celei Dintâi; Bucură-te, că ai zdrobit capul șarpelui cu arma smereniei; Bucură-te, că de slava lumii ai fugit, râvnind Împărăția; Bucură-te, că în palat veselit de cântări îngerești te odihnești; Bucură-te, că deschizi tuturor porțile iertării Stăpânului; Bucură-te, că răsplătești osteneala celor ce se închină moaștelor tale; Bucură-te, dar prea bogat strălucind în inima Zakyntosului; Bucură-te, inimă milostivă în care încape toată zidirea; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Dionisie, mângâierea Zakyntosului și mireasma rugăciunii revărsate în toată lumea. Condac 13 ┇ O, Sfinte Ierarhe Dionisie, cel ce ca un soare al minunilor strălucești asupra Zakynthosului, lăsând și Eghinei moștenire lumina viețuirii tale îngerești, mijlocește către Soarele dreptății ca să ne scoată pe noi din întunericul necazurilor și să ne izbăvească de întunericul veșnic prin rugăciunile tale, ca să-I cântăm cu mulțumire totdeauna: Aliluia! ┇ Rugăciune către Sf. Ierarh Dionisoe din Zakynthos O, Sfinte Ierarhe Dionisie, cel ce te-ai arătat carte a înțelepciunii Cuvântului luminată cu razele smereniei Duhului întru care ochiul Cel Atoatevăzător al Tatălui a văzut toată dorirea de desăvârșire, pe noi, cei întunecați la minte ne arată cărți vestitoare ale milostivirii Preasfintei Treimi, pe Care roag-O să ardă în focul iubirii Sale dumnezeiești cartea întru care sunt însemnate păcatele noastre. În toată vremea vieții ai odihnit pe săraci și privirea inimii nu ți-ai întors dinspre cei necăjiți și întristați, pe toți chemând la viața cea mai bună. Nu ne lipsi nici pe noi de ajutorul tău părintesc, ci cârmuiește corabia minții noastre ca să ajungă la limanul Înțelepciunii. Strică toate uneltirile vrăjmașilor noștri nevăzuți și întinde mână de ajutor celor ce se primejduiesc pe mare, aducându-i în pământul cel bun al credinței Cuvântului. Din paharul rugăciunilor tale adapă pe cei însetați de mântuire și porțile minții noastre le închide dinspre năvala gândurilor răutății, mai ales în vremea rugăciunii, spre a ne bucura în cămara cea înțelegătoare de nuntă de lumina Preadulcelui Mire Hristos, Cel Ce cheamă pe toți din adâncul patimilor la limanul desăvârșirii. Ca unul ce ai strălucit cu simplitatea, întrecând pe prunci în nevinovăție, pe noi, cei ce suntem ca niște morminte văruite pline de toată necurăția vicleșugurilor, ne înviază sufletește întinzându-ne ca o mână înțelegătoare prea sfințită rugăciunea ta. Sădește în inimile noastre frica de Dumnezeu și binecuvintează via înțelegătoare a inimii noastre ca să aducă din gânduri dumnezeiești roade de fapte bune. Îngrădește-ne în toată vremea cu sabia rugăciunii tale și tulburarea ispitelor o alungă de la noi, ca întru pace să lucrăm poruncile dumnezeiești. Întărește-ne ca, luând învățătură din pilda viețuirii tale mai presus de minte, să păzim porunca ascultării de povățuitorii noștri duhovnicești și să aflăm plata mântuirii. Roagă-te ca Mântuitorul Hristos să lumineze pe mai marii noștri, ca bine să lucreze în via Cuvântului și să aducă în hambarele de sus rod însutit. O, Sfinte Ierarhe Dionisie, cununa laudei neîncetate a Zakynthosului și bucuria credincioșilor celor ce află scăpare la sfintele tale moaște, caută cu milostivire spre noi, cei pururea tulburați de norii cei negri ai ispitelor. Strălucește-ne lumina pocăinței mai înainte de sfârșitul nostru și cu starea ta de față la tronul Treimii, oprește viforul bolilor și a toată neputința, ca întru adierile Duhului să aducem laudă Celui Ce ne revarsă prin tine mare milă. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.