🏠 Acatistul Sfântului David din Evvia - 1 nov. ³ Troparul Sfântului Cuvios David din Evvia, g8: Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinele cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut lumină tor lumii, strălucind cu minunile, David, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Condac 1 Veniți, cei ce sunteți robi ai lui Hristos, veniți, cei ce o cinstiți pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, veniți, cei ce îl cinstiți pe Ioan Botezătorul, să ne rugăm împreună cu Sfântul Cuvios David, făcătorul de minuni și să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase David, vrednic urmaș al Înaintemergătorului! Icos 1 Înger în trup a fost Sfântul Ioan Botezătorul, iar mai apoi, înger în trup te-ai arătat și tu, Cuvioase. Din copilăria ta, de multe ori te-ai învrednicit să vorbești cu Înaintemergătorul Domnului, care ți-a fost dascăl ceresc și a binecuvântat anii tinereții tale, iar noi, neștiind să-I mulțumim cum se cuvine lui Dumnezeu pentru un asemenea dar primit prin tine, îți zicem: Bucură-te, stâlp al rugăciunii și al nevoinței; Bucură-te, floare plină de mireasma raiului; Bucură-te, a sufletelor necăjite dulce alinare; Bucură-te, a celor care te cheamă în ajutor mângâiere; Bucură-te, nădejde a celor biruiți de deznădejde; Bucură-te, liman al călătorilor aflați în primejdie; Bucură-te, comoară de mare preț a celor lipsiți; Bucură-te, că ești iscusit doctor fără de arginți; Bucură-te, călăuză spre cereasca Împărăție; Bucură-te, pildă de virtute și de smerenie; Bucură-te, tainic sfătuitor al pustnicilor; Bucură-te, odor dăruit de Dumnezeu creștinilor; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 2-lea „Oare ce va fi acest copil? Ce drum va urma în viața lui?“, s-au întrebat oamenii din sat după ce te-au aflat în biserica în care te adusese Sfântul Ioan Botezătorul, arătându-ți-se în chip minunat. Și, bucurându-se că te-au aflat în casa lui Dumnezeu, I-au cântat într-un glas: Aliluia! Icos al 2-lea Asemănatu-te-ai Sfântului Prooroc Ioan, căci din fragedă vârstă ai mers pe calea postului și a rugăciunii jertfelnice și ai propovăduit prin faptele tale mai mult decât prin cuvinte. Și noi, cei împovărați de atâtea ispite și încercări, văzând în tine o icoană a sfințeniei, îți zicem: Bucură-te, că tu copilul Înaintemergătorului ai fost numit; Bucură-te, că de multe ori de el ai fost povățuit; Bucură-te, că mai mult decât pe tatăl tău l-ai ascultat; Bucură-te, că Sfântul Ioan în casa sa te-a chemat; Bucură-te, că ți-a fost prieten și apărător și sfătuitor; Bucură-te, că până la moarte l-ai cinstit pe Botezătorul; Bucură-te, că ai fost iubit de el și cu iubire i-ai răspuns; Bucură-te, că de iubirea adevărată ai fost pătruns; Bucură-te, că din copilărie ai fost al credinței învățător; Bucură-te, că, cinstindu-i pe sfinți, te-ai asemănat lor; Bucură-te, următorule al sfinților și podoabă a smereniei; Bucură-te, că din fragedă pruncie ai fost vas ales al evlaviei; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 3-lea Ai venit în Grădina Maicii Domnului ca o floare binemirositoare, Cuvioase David, călcând pământul binecuvântat de pașii soborului sfinților athoniți. Părinții din Lavra Sfântului Atanasie s-au uimit de viețuirea ta și îngenunchind împreună cu tine, au lăudat-o pe Preacurata Fecioară, iar lui Dumnezeu I-au mulțumit că te-a adus pe tine în mijlocul lor, cântând: Aliluia! Icos al 3-lea Nesuferind diavolul faptele cele bune ale robilor lui Hristos, vrea să-i facă de ocară, batjocorindu-i și defăimându-i în multe feluri și născocind pricini de sminteală. Așa și tu ai fost acuzat pe nedrept că furai din chelărie, fiind căzut în patima beției. Însă prigonitorul tău a fost făcut de rușine, căci Dumnezeu a scos adevărul la iveală și pentru aceasta îți zicem ție: Bucură-te, că ai purtat cu umilință crucea defăimărilor; Bucură-te, sabie ascuțită împotriva fărădelegilor; Bucură-te, că i-ai rușinat pe clevetitori prin virtuțile tale; Bucură-te, că ai primit cu smerenie și cele bune și cele rele; Bucură-te, că necazurile cu multă credință le-ai răbdat; Bucură-te, că de la tine să ne iubim vrăjmașii am învățat; Bucură-te, al celor prigoniți pe nedrept acoperitor; Bucură-te, împotriva minciunii și a răutății luptător; Bucură-te, mântuire bună pentru cei aflați în judecăți; Bucură-te, că ai călcat pe urmele sfinților athoniți; Bucură-te, că pe calea cea îngustă cu jertfelnicie ai călătorit; Bucură-te, că în Grădina Maicii Domnului te-ai nevoit; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 4-lea După ce povățuitorul tău, Părintele Acachie, a fost ales mitropolit, ți-a cerut să primești să fii hirotonit episcop. Dar i-ai răspuns că nu poți împlini această ascultare și atunci mitropolitul te-a urcat în treapta preoției, pricepând că smerenia ta Îi este bineplăcută lui Dumnezeu și I-a cântat: Aliluia! Icos al 4-lea Fără să renunți să-i fii ucenic, ai devenit sfătuitor al Mitropolitului Acachie, ajutându-l în lucrarea sa. Dar ai știut să folosești și cuțitul cuvântului atunci când a fost nevoie, mustrându-l pentru greșelile care puteau vătăma turma pe care o păstorea. Și, fiind tu pildă pentru clerici ca să nu se mai teamă să apere adevărul în fața ierarhilor, te cinstim zicând: Bucură-te, părinte, vrednic slujitor al altarului; Bucură-te, chivot al sfințeniei și al rugăciunii; Bucură-te, icoană a preoției și a propovăduirii; Bucură-te, că ai răbdat răutățile oamenilor și ale îngerilor căzuți; Bucură-te, că ai fost duhovnic al celor care doreau să devină preoți; Bucură-te, că pe călugării pătimași să-i ridici te-ai ostenit; Bucură-te, că prin pilda ta vie fără lenevire i-ai povățuit; Bucură-te, că stăruința ta lui Dumnezeu i-a bineplăcut; Bucură-te, că mulți monahi să te aibă povățuitor au vrut; Bucură-te, că ai căutat cele smerite și ai disprețuit slava oamenilor; Bucură-te, mustrător al păcatelor lui Irod și urmaș al Botezătorului; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 5-lea Ai purtat jugul lui Hristos și ai rușinat cursele diavolului, Cuvioase, dar aceștia au încercat să se răzbune și după ce ai fost supus la tot felul de chinuri și aruncat în temniță de agareni, în cele din urmă ai fost spânzurat cu mâinile în sus ca să mori în suferință. Dar Dumnezeu a răsturnat uneltirile dușmanilor tăi, căci îți pregătise o altă cruce aducătoare de cunună și tu I-ai mulțumit zicând: Aliluia! Icos al 5-lea Pentru că barcagiul refuzase să te treacă spre insula Evvia, ai plutit pe rasa ta fără să te tulburi și ai ajuns la Biserica Schimbării la Față, unde cu multă osteneală ai ridicat mănăstirea ta. Și până la sfârșitul vieții ai purtat crucea nevoințelor ca pe o mucenicie fără de sânge, adunând în jurul tău obște binecuvântată și folosind mulțime de credincioși, pentru care îți zicem: Bucură-te, că răbdând chinurile cunună de mult preț ai agonisit; Bucură-te, că mai apoi nevoințele monahicești le-ai înmulțit; Bucură-te, că nu te-ai temut să primești dureri ca ale mucenicilor; Bucură-te, că Dumnezeu te-a lăsat în viață spre rușinarea agarenilor; Bucură-te, glas care pe oameni la scaunul spovedaniei i-ai chemat; Bucură-te, mână întinsă celor care voiau să se ridice din păcate; Bucură-te, că mai dinainte ziua morții ți-ai cunoscut; Bucură-te, că pe ucenici pentru trecerea ta la Domnul i-ai pregătit; Bucură-te, cel ce după moarte ai rămas aproape de turma ta; Bucură-te, că prin mulțimea minunilor ți-ai arătat ocrotirea; Bucură-te, că sfintele tale moaște ni le-ai lăsat în dar; Bucură-te, că te-a rânduit Dumnezeu să ne fii veghetor plin de har; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 6-lea În tinerețea ta a suspinat sufletul tău după aflarea unui iscusit duhovnic și atunci Sfântul Ioan Botezătorul ți s-a arătat în vis și ți-a spus cum să-ți întâlnești povățuitorul. Iar noi, văzând râvna ta pentru cele sfinte, te rugăm să faci rugăciune pentru noi și pentru duhovnicii noștri, ca să primim prin ei sfaturile potrivite și să-I mulțumim lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icos al 6-lea Vrând Cuviosul Iacov să meargă la Locurile Sfinte pentru a duce viață pustnicească, te-ai arătat lui în chip minunat și rănindu-i-se inima de frumusețea celor descoperite, și-a schimbat gândul său și a rămas în mănăstirea ta. Iar noi te rugăm, Cuvioase, schimbă gândul inimii noastre pentru a nu căuta în viață voia noastră, ci voia lui Dumnezeu, ca să cântăm ție cu mulțumire: Bucură-te, că din cuvintele Părintelui Acachie te-ai hrănit; Bucură-te, că ai simțit nevoia unui dascăl iscusit; Bucură-te, că pentru credința ta Dumnezeu ți l-a trimis; Bucură-te, că pe calea ascultării fără cârtire ai mers; Bucură-te, că primind mustrările povățuitorului tău te-ai smerit; Bucură-te, că virtuțile tale ca o flacără au strălucit; Bucură-te, al celor ce se luptă cu voia proprie ocrotitor; Bucură-te, că primești rugăciunile celor care își caută povățuitor; Bucură-te, drum până la picioarele duhovnicului; Bucură-te, la vreme de neascultare trâmbiță a ascultării; Bucură-te, că pleci inimile celor mândri spre pocăință; Bucură-te, că ai vrut și ai făcut lucrare apostolească; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 7-lea Punând în aluat pentru pâine și prescuri apă de la izvorul tău binecuvântat, unele femei credincioase care trăiau aproape de mănăstirea ta au văzut cum aluatul dospește fără drojdie, pentru a se vădi darul dat ție de la Dumnezeu. Și noi, știind că lucrarea faptelor noastre bune crește prin mijlocirea ta, Îl lăudăm pe Dumnezeu, Cel ce ți-a trimis harismele, cântând: Aliluia! Icos al 7-lea „Nenumărate sunt minunile Cuviosului David. Nu mi-ar ajunge nici hârtia, nici cerneala și nici timpul ca să scriu minunile făcute de Sfânt în fiecare zi“, mărturisea Cuviosul Stareț Iacov în fața pelerinilor veniți să ți se închine, pentru a le spori credința lor în ajutorul tău. Și noi, crezând cuvintele sale, nu uităm să-ți aducem cântare de mulțumire: Bucură-te, că ne aduci mângâiere în toate nevoile; Bucură-te, că prin mijlocirile tale ne ștergi lacrimile; Bucură-te, că mlaștinile din satul Diesto le-ai secat; Bucură-te, că mulțimea de țânțari de acolo o ai îndepărtat; Bucură-te, cel ce îi ajuți pe cei care nu au unde să locuiască; Bucură-te, că te rogi pentru cei lipsiți, ca toate cele de trebuință să le primească; Bucură-te, că întristarea din inimile noastre o alungi; Bucură-te, că viforul necazurilor de la noi îl îndepărtezi; Bucură-te, că ai adus și aduci bucurie celor credincioși; Bucură-te, că, urmând ție, ucenicii tăi i-au ajutat pe cei necăjiți; Bucură-te, că ne înveți unii pe alții cu iubire nefățarnică să ne iubim; Bucură-te, că mulțimea minunilor tale o mărturisim; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 8-lea Rugându-ți-se cu credință bunica micuțului Vasile, care era surd din naștere și ungându-l cu ulei de la candela ta, copilul a început să audă. Iar apoi bunica, auzind în somn o voce care a îndemnat-o să citească viața și minunile tale, s-a bucurat, văzând cum Dumnezeu îi îndeamnă pe creștini să ceară ajutorul sfinților Săi și a cântat: Aliluia! Icos al 8-lea Am aflat despre minunea cu pruncul Ioan, despre care doctorii spuneau că poate muri și că este cu neputință să se însănătoșească. Știm că ai stat împotriva femeii care voia să plece din spital, lipsindu-i fără să vrea pe părinții pruncului de cartea cu viața și minunile tale. Iar aceștia, citind-o, i-au rugat pe părinții de la mănăstirea ta să se roage pentru prunc și acesta s-a tămăduit. Pentru care îți zicem ție: Bucură-te, că îi ajuți pe oameni să afle despre facerile tale de bine; Bucură-te, că tu ești cel ce ne îndemni să citim despre tine; Bucură-te, că, datorită ție, pruncul Ioan a rămas în viață; Bucură-te, că pentru aceasta mulți s-au întărit în credință; Bucură-te, că aceștia s-au rușinat de greșeala lor; Bucură-te, că a putut să meargă după ce la mănăstirea ta s-a închinat; Bucură-te, că prin aceasta calea vindecării ni s-a arătat; Bucură-te, că pe măicuța Atena degrabă o ai tămăduit; Bucură-te, că părinții ei și-au ținut făgăduința și la tine au venit; Bucură-te, că ei ne îndeamnă să venim și noi în a ta mănăstire; Bucură-te, că pelerinilor pentru jertfelnicia lor le aduci răsplătire; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 9-lea Aflându-se în primejdie de moarte, micuța Elena a primit ajutorul tău, iar doctorii, văzându-se neputincioși să înțeleagă ce s-a întâmplat, au spus: „Nu ne rămâne decât să ne rupem diplomele“. Și noi, văzând în această mărturisire că la Dumnezeu este cu putință ceea ce la oameni este cu neputință, Îi aducem cântarea: Aliluia! Icos al 9-lea Greu le este oamenilor să ducă fără cârtire crucea bolii și ispita deznădejdii le încearcă sufletul îndurerat. Dar, având nădejde în Hristos și în ajutorul Maicii Sale și al tuturor sfinților, creștinii primesc cununa pentru răbdarea lor. Și, aflând mulțimea tămăduirilor săvârșite de tine, îți cântăm: Bucură-te, că aduci nădejde unde doctorii spun că nu mai este nădejde; Bucură-te, cel ce îndepărtezi de la noi gândurile de deznădejde; Bucură-te, că prin rugăciunile tale dobândim vreme de pocăință; Bucură-te, că ne arăți că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință; Bucură-te, că alungi durerea din mădularele bolnave și aduci mângâiere; Bucură-te, că icoana ta făcătoare de minuni e plină de ofrande de mulțumire; Bucură-te, cel ce pe fetița cu picioarele paralizate ai ajutat-o să meargă; Bucură-te, că, știind aceasta, cei neputincioși la ajutorul tău aleargă; Bucură-te, că, prin darul lui Dumnezeu, multe feluri de boli ai vindecat; Bucură-te, că prin tine, credința noastră s-a întărit; Bucură-te, că celor aflați în primejdie de moarte năprasnică le vii în ajutor; Bucură-te, că pentru cei care părăsesc viața cea trecătoare ești mijlocitor; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 10-lea O fetiță pe nume Maria avea leucemie și mult se mâhneau părinții ei din pricina aceasta. Dar, aflând de grabnicul tău ajutor, mama ei a luat-o pe copilă în brațe și ridicând-o ca pe o ofrandă, a zis: „Sfinte al meu David, fă-mi bine copilul!“. Și îndată fiica ei s-a tămăduit, iar mai apoi au venit la mănăstire să-ți mulțumească și să-I înalțe Domnului cântarea: Aliluia! Icos al 10-lea Cine poate spune câți copii suferinzi au aflat ușurare prin rugăciunile tale sau câte lacrimi ai șters prin darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu? Ai ajutat mulțime de prunci să vadă lumina zilei, ai ajutat mulțime de copii să scape de boli de tot felul. Și părinții lor, pricepând că prin tine Dumnezeu a adus sănătate în locul bolii, ți-au adus mulțumiri cu prisosință, iar noi te lăudăm așa: Bucură-te, împreună-rugătorule cu soții care nu au copii; Bucură-te, că alungi deznădejdea din inimile lor; Bucură-te, că tămăduiești pântecele bolnave ale femeilor; Bucură-te, că Dumnezeu le trimite prunci pentru rugăciunile tale; Bucură-te, că părinții care își văd copiii crescând îți aduc mulțumire; Bucură-te, că nu numai cei bolnavi, ci și apropiați ai lor aleargă la tine; Bucură-te, că îi vindeci și pe cei cu mintea rătăcită; Bucură-te, că cei slabi la minte dobândesc înțelepciune; Bucură-te, că pruncii care se nasc bolnavi află tămăduire; Bucură-te, că luminezi mințile doctorilor credincioși prin rugăciune; Bucură-te, că nu rămâne fără răspuns nici o rugăciune către tine; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 11-lea Greu fiind încercat de boală, Cuviosul Stareț Iacov ți s-a rugat: „Sfinte al meu David, vino repede să mă ajuți. Și în drum spre spital, când treci prin Procopie, ia-l și pe Sfântul Ioan Rusul cu tine. Veniți să mă ajutați acum, că sunt în primejdie!“. Și, nădăjduind în ajutorul vostru, a zis cu suflet umilit: Aliluia! Icos al 11-lea De cerească cercetare s-a învrednicit Părintele Iacov, căci te-a văzut în spital împreună cu Sfântul Ioan Rusul și te-a auzit spunându-i: „Nu-ți fie frică, am venit să te ajutăm“. Și noi, uimindu-ne de credința sa și de iubirea pe care i-ați arătat-o venind la el și ocrotindu-l, ne umplem de bucurie și îți cântăm: Bucură-te, că frica din suflete năpăstuite o alungi; Bucură-te, că rugăciunile celor cu inimă curată le asculți; Bucură-te, că îi ajuți și pe cei care de minunile tale nu au auzit; Bucură-te, că împreună cu Sfântul Ioan Rusul la patul bolnavilor ai venit; Bucură-te, cel ce de legăturile diavolești ne izbăvești; Bucură-te, că puterea farmecelor și a blestemelor o nimicești; Bucură-te, că prin tine visele cu care diavolii vor să ne înfricoșeze se risipesc; Bucură-te, stavilă celor ce împotriva noastră uneltesc; Bucură-te, văzând că urmașii tăi pe urmele tale au călcat; Bucură-te, cel ce împreună cu Starețul Iacov de multe ori te-ai arătat; Bucură-te, că rânduiala viețuirii în sfințenie până la noi s-a îndătinat; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 12-lea „În întunericul de acum este nevoie nu numai de un înaintemergător, ci de mai mulți, care să propovăduiască pocăința și să-L facă pe Iisus cunoscut în ochii lumii“, i-ai spus mamei tale, care încerca să domolească râvna ta pentru cele sfinte. Iar în vremea noastră nevoia de propovăduitori este și mai mare, pentru că s-a înmulțit desfrâul și apostazia și puține glasuri se mai aud cântând: Aliluia! Icos al 12-lea Purtăm în cugetele noastre povața ta, Sfinte, că așa cum cel mai mare dascăl se face ucenicul lui Hristos, tot așa cel din urmă dintre creștini trebuie să fie apostol. Că multe lucruri știm, dar nu le facem și preferăm să cerem mulțime de sfaturi în loc să începem să punem în lucrare ceea ce știm deja. Ajută-ne, Cuvioase, să nu ne lăsăm biruiți de patima fățărniciei, ci să punem început bun, zicându-ți: Bucură-te, că făgăduințele făcute Domnului ne înveți să le plinim; Bucură-te, primind laudele noastre, ale păcătoșilor; Bucură-te, că ne chemi să urcăm fără șovăire pe scara virtuților; Bucură-te, că asemenea Sfântului Ioan Botezătorul ai dus viață îngerească; Bucură-te, prieten al celor care se străduiesc să se mântuiască; Bucură-te, bucurie a credincioșilor care te cinstesc; Bucură-te, mijlocitor pentru noi în fața tronului dumnezeiesc; Bucură-te, alăută a pocăinței, care întorci sufletul de la cele pământești; Bucură-te, lumină trimisă de Dumnezeu să ne arate calea spre lăcașurile cerești; Bucură-te, că mulțumirile noastre pentru toate facerile de bine le-ai primit; Bucură-te, cel ce ca un soare în viața noastră ai răsărit; Bucură-te, Cuvioase David, vrednicule urmaș al Înaintemergătorului! Condac al 13-lea O, Cuvioase Părinte David, primind această puțină rugăciune a noastră, vino degrabă în ajutorul nostru. Suntem slabi și neputincioși, Sfinte al lui Dumnezeu și nimic nu putem face prin puterea noastră, dar credem că nu vei lăsa rugăciunile noastre fără răspuns, ci ne vei ajuta ca prin aceste încercări prin care trecem să punem început bun mântuirii și să-I cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a acoperit cu harul Său: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.) Rugăciune către Sfântul Cuvios David din Evvia O, robule al lui Hristos, Cuvioase David, la tine alergăm acum, în vremea necazului. Valurile ispitelor s-au ridicat asupra noastră și norii deznădejdii vor să ne înfricoșeze. Dar avem credință că nu ne vei lăsa să fim biruiți de puterile diavolești. Vino în ajutorul nostru, cum ai venit în ajutorul atâtor oameni întristați. Vino în ajutorul nostru, cum ai venit în ajutorul mulțimii de bolnavi. Vino în ajutorul nostru, cum ai venit ori de câte ori ai fost chemat cu credință de către credincioșii care mai apoi s-au bucurat de minunile tale. Și chiar dacă și în acest ceas al rugăciunii, vrăjmașul diavol se luptă să ne strecoare în suflete duhul îndoielii și al necredinței, noi cu smerenie mărturisim puținătatea credinței noastre, dar mărturisim și nădejdea pe care o avem în mijlocirile tale. A strigat oarecând către Hristos tatăl copilului chinuit de diavol: „Cred, Doamne, ajută necredinței mele“. Așa strigăm și noi acum: Credem, Cuvioase David, ajută necredinței noastre. Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să fim tari și statornici în credință și să punem cele cerești înaintea celor pământești. Și ducând lupta cea bună pentru mântuire, să-ți mulțumim în toate zilele vieții noastre că te avem grabnic ajutător și ocrotitor și să lăudăm până la suflarea cea de pe urmă Treimea cea deoființă și nedespărțită, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciune către Sfântul Cuvios David pentru cel bolnav Cuvioase David, mare făcătorule de minuni, în tine ne punem nădejdea acum, când (numele) este greu încercat de boală. Alină-i durerea, potolește-i fierbințeala, dăruiește-i sănătate sufletească și trupească. Degeaba ne-am pus nădejdea numai în doctori și în leacurile lor, căci nădejdea noastră a fost rușinată. Dar acum, cunoscându-ne greșeala, ne punem nădejdea în Dumnezeu, având credința că ne va trimite ajutorul Său. Și pe tine te rugăm, Cuvioase, cel ce te bucuri de frumusețile cerești în soborul sfinților, ajută-l pe (numele), potolind suferința lui și aducând în sufletul lui mângâiere. Ai ajutat mulți copii bolnavi, ai ajutat mulți creștini ce pătimeau de feluri de boli. Oare acum îți vei întoarce fața de la noi, din pricina păcatelor noastre? Nu, Cuvioase, să nu faci aceasta, ci să te milostivești spre noi, ca să nu se împuțineze credința noastră. Și nu doar pentru robul lui Dumnezeu (numele) ne rugăm ție, ci pentru toți cei care se află pe patul bolii, cunoscuți și necunoscuți. Ai grijă de ei și de doctorii lor, călăuzindu-i să facă cele de folos pentru cei aflați în suferință. Ai grijă, Cuvioase, de toți cei care se roagă ție cu credință, alungând de la sufletele lor toată ispita și necazul. Înmulțește minunile tale, Cuvioase David, ca prin mijlocirile tale să fie lăudat Dumnezeu Cel adevărat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.