🏠 Acatistul Sfântului Daniel - 17 dec. ³ Troparul Sfântului Prooroc Daniel, g2 Mari sunt faptele credinţei, în izvorul văpăii, ca într-o apă de odihnă, Sfinţii trei tineri s-au bucurat și Proorocul Daniel leilor păstor, ca unor oi, s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Condac 1 Vas ales al lui Dumnezeu și sfeșnic al Luminii Celei neapropiate te-ai arătat lumii, Sfinte Proorocule Daniel, învrednicindu-te prin viaţa sfinţită a prooroci cele viitoare. Pentru aceasta, ca pe un iconom al tainelor dumnezeiești și organ al Duhului Sfânt, te cinstim pe tine, cântând: Aliluia! Icos 1 Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din Iudeea în Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul lui Dumnezeu s-a revărsat din fragedă vârstă în inima ta. Prin minunata judecată ai izbăvit de moarte pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată, din mâinile judecătorilor nedrepţi și desfrânaţi. Pentru aceasta strigăm ţie: Bucură-te, revărsat de zori al înţelepciunii; Bucură-te, din pruncie dăruit cu cinstea bătrânilor; Bucură-te, știutor al celor ascunse; Bucură-te, cumpănă a dreptăţii dumnezeiești; Bucură-te, arc întins de dreapta lui Dumnezeu; Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească; Bucură-te, stâlp al fecioriei și al întregii înţelepciuni; Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce-și pun nădejdea în Domnul; Bucură-te, că legea Lui s-a arătat în inima ta vieţuind; Bucură-te, făclie risipind întunericul necunoștinţei; Bucură-te, că descoperi și rușinezi tot sfatul viclean; Bucură-te, flacără a Duhului ce arzi pe slujitorii patimilor; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 2-lea Frumos la chip și iscusit în toată înţelepciunea, cunoscător a toată știinţa, cu adâncă putere de pătrundere și plin de râvnă ai fost ales să slujești în palatul regelui Babilonului, împreună cu cei trei tineri, Anania, Azaria și Misail. Iar tu, ca și aceștia, păzindu-ţi curăţia vieţii și credinţei, slujeai din toată inima Domnului, Căruia Îi aduceai neîncetată cântare: Aliluia! Icos al 2-lea Frumuseţea izvorâtă din dragostea de Dumnezeu a strălucit pe faţa ta și a Sfinţilor trei tineri, Sfinte Proorocule Daniel, când cu postul de suflet hrănitor aţi covârșit pe tinerii ce mâncau la masa regelui. Căci după zece zile arătând mai frumoși și mai grași la trup decât aceștia, căpetenia famenilor v-a îngăduit să vă păziţi în legea cea binecuvântată. Bucură-te, floare a postirii și rugăciunii curate; Bucură-te, vitejească lepădare de sine pentru slava lui Dumnezeu; Bucură-te, neclintită credincioșie în Cuvântul Lui; Bucură-te, închinare, zbor al inimii către cer; Bucură-te, inimă învăpăiată de dumnezeiescul dor; Bucură-te, cunună neveștejită; Bucură-te, că, alegând calea cea strâmtă, te-ai îmbrăcat cu putere de sus; Bucură-te, desfătare de duhovniceasca hrană; Bucură-te, împlinire a voii dumnezeiești; Bucură-te, biruinţă asupra poftei și întinăciunii; Bucură-te, dezlegare de robia lor cea cumplită; Bucură-te, tărie a credinţei și nădejdii celei după Dumnezeu; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 3-lea Binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra ta și a celor trei tineri, căci El v-a dat știinţă și pricepere în orice scriere, precum și belșug de înţelepciune, iar tu, Sfinte Proorocule Daniel, puteai tâlcui vedeniile și visele în lumina Duhului Sfânt, întru Care îngerește cântai: Aliluia! Icos al 3-lea Pe nimeni n-a aflat mai înţelept regele ca pe tine și pe Anania, Azaria și Misail. În toate întrebările asupra cărora el cerea dezlegare, când era vorba de înţelepciune și pricepere, vă găsea de zece ori mai isteţi decât magii și prezicătorii din tot regatul. Bucură-te, cuget îngrădit cu puterea Duhului; Bucură-te, pajiște înflorită a înţelepciunii; Bucură-te, vistierie dumnezeiască; Bucură-te, înălţime a cunoștinţei de Dumnezeu; Bucură-te, adânc al smereniei; Bucură-te, izvor de har pururea curgător; Bucură-te, covârșire a înţelepciunii omenești; Bucură-te, rușinare a falsei înţelepciuni vrăjitorești; Bucură-te, cuvânt deopotrivă strălucitor cu viaţa minunată; Bucură-te, grabnic ajutor întru îndreptarea vieţilor; Bucură-te, pârghie a înţelepciunii ce surpi rătăcirea; Bucură-te, călăuză duhovnicească în labirintul patimilor; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 4-lea Un vis a tulburat duhul regelui Nabucodonosor, încât a poruncit să se piardă toţi înţelepţii de nu-i vor spune visul împreună cu tâlcuirea lui. Ca niște pești fără de glas au rămas toţi tâlcuitorii de semne și vrăjitorii păgâni, numai tu, Sfinte Proorocule Daniel, ai cerut cu îndrăzneală vreme să descoperi taina. Iar dând de știre prietenilor tăi Anania, Azaria și Misail, aţi rugat fierbinte milostivirea lui Dumnezeu și împreună aţi cântat: Aliluia! Icos al 4-lea Atunci ţi s-a descoperit, Sfinte, taina, într-o vedenie de noapte, și ai binecuvântat pe Cel Atotputernic. Munte înţelegător ai văzut pe Preacurata, Pururea Fecioara din care S-a tăiat, nu de mână, Piatra din capul unghiului, Hristos Dumnezeu. Și iată, piatra a zdrobit chipul cu capul de aur, pieptul și braţele de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele o parte de fier și alta de lut, chip al înșelăciunii ascunse în curgerea vremelniciei. Iar Piatra ce s-a făcut munte înalt și a umplut pământul ai arătat-o lămurit drept venirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Bucură-te, vestitor al Întrupării lui Hristos; Bucură-te, că ai însemnat mai dinainte nașterea lui Dumnezeu din Fecioară; Bucură-te, zugrav prin cuvânt al dumnezeieștilor taine; Bucură-te, far ce descoperi gândurile inimii; Bucură-te, piatră a cunoștinţei de Dumnezeu; Bucură-te, vedere a celor mai presus de cuvânt; Bucură-te, condei al Duhului ce scrie iscusit; Bucură-te, spic ce rodești Bisericii pâinea cea cerească; Bucură-te, fiu și moștenitor al Împărăţiei; Bucură-te, frumuseţe a dreptei cinstiri de Dumnezeu; Bucură-te, strugure copt ce izvorăști vin de nemurire; Bucură-te, povăţuitorule în cele de taină; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 5-lea Căzând cu faţa la pământ, împăratul s-a închinat înaintea ta, Sfinte Proorocule Daniel și a mărturisit că Dumnezeul tău este Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul regilor, Descoperitorul tainelor, Cel Căruia se cuvine a-I cânta întreit sfânta cântare: Aliluia! Icos al 5-lea Chipului de aur făcut mai apoi de rege nu te-ai închinat nici tu, nici cei trei tineri care, pârâţi fiind, au fost aruncaţi în foc pentru mărturisirea dreptei credinţe. Dar văpaia în rouă s-a prefăcut prin venirea Celui asemenea Fiului lui Dumnezeu, de a Cărui vedere te-ai bucurat cu duhul, slăvindu-L și binecuvântându-L. Bucură-te, mărturisitorule preacinstite; Bucură-te, îndreptătorule al credinţei; Bucură-te, icoană insuflată; Bucură-te, cârmaci iscusit al puterilor sufletului; Bucură-te, că ne călăuzești la limanul pocăinţei; Bucură-te, pahar al înţelepciunii și dragostei de Dumnezeu; Bucură-te, că din el ne dăruiești și nouă, celor însetaţi; Bucură-te, rug aprins de harul dumnezeiesc; Bucură-te, că venirea lui Hristos a stins văpaia păcatului cu roua veșniciei; Bucură-te, risipire a deșartei slave a lumii; Bucură-te, ramură de măslin purtată de porumbiţa Duhului; Bucură-te, rugătorule pentru izbăvirea din cuptorul ispitelor; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 6-lea I-ai proorocit, Sfinte Daniel, lui Nabucodonosor alungarea dintre oameni, locuirea între fiarele câmpului și asemănarea cu ele vreme de șapte ani, până va cunoaște că Cel Preaînalt are stăpânirea asupra împărăţiilor. Iar regele, neascultând de a-și răscumpăra păcatele prin fapte de dreptate și milostenie, proorocia s-a împlinit întocmai. După acest răstimp, mintea i-a venit din nou și a suit iarăși la ocârmuire, aducând Domnului binecuvântare, laudă și preamărire și cântând: Aliluia! Icos al 6-lea Regele Baltazar a necinstit sfintele vase luate din templul Ierusalimului și a preamărit idolii nesimţitori. Atunci i s-au arătat degetele unei mâini de om, care scria în faţa sfeșnicului, pe peretele palatului. Tulburat cu duhul, și cum nici unul din înţelepţii săi nu putea citi scrisul, nici să-i facă cunoscut înţelesul, te-a întrebat pe tine. Iar tu i-ai proorocit grabnicul sfârșit al lui și al regatului, pentru trufia inimii, măcar că știa cele săvârșite de Dumnezeu cu tatăl său, Nabucodonosor. Bucură-te, certarea celor care se încred cu trufie în propriile lor puteri; Bucură-te, lanţ de aur al ascultării de Dumnezeu; Bucură-te, că ne întinzi veșmântul smereniei; Bucură-te, îndrăzneală proorocească; Bucură-te, chemare spre dreptate și milostivire; Bucură-te, ieșire la lumină din împietrirea duhului; Bucură-te, ridicare a privirii la cer, cu darul Domnului; Bucură-te, că ţi-ai făcut mintea casă a nepătimirii; Bucură-te, binecuvântare a îndelungii răbdări dumnezeiești; Bucură-te, ploaie tămăduitoare a rugăciunii curate; Bucură-te, sabie în mâna Cuvântului lui Dumnezeu; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 7-lea În vremea lui Darius medul, la sfatul dregătorilor pizmași, nebună poruncă s-a dat ca oricine s-ar ruga vreme de treizeci de zile altui dumnezeu sau om în afară de rege să fie aruncat în groapa cu lei. Dar tu, Sfinte Proorocule, în faţa ferestrei deschise înspre Ierusalim, în fiecare zi îngenuncheai de trei ori, te rugai și lăudai pe Dumnezeu ca și mai înainte, neîncetat cântând: Aliluia! Icos al 7-lea Găsind bun prilej, dregătorii l-au silit pe Darius, măcar că nu voia să te piardă pe tine, Sfinte, și ai fost aruncat în groapa cu lei, pe care regele a pecetluit-o, însuși nădăjduind că Dumnezeul Căruia I te închinai și Îi slujeai Te va scăpa. Iar dimineaţa a alergat la groapă și te-a găsit nevătămat, căci îngerul Domnului astupase gurile leilor. Atunci regele, bucurându-se, a mărturisit în scris la toate popoarele atotputernicia și veșnica slavă a Dumnezeului Celui viu, în cer și pe pământ. Bucură-te, jertfă curată lui Dumnezeu; Bucură-te, inimă făcută altar; Bucură-te, neîncetată pomenire a Domnului; Bucură-te, că prin întreita îngenunchere arătai dreapta slăvire a Sfintei Treimi; Bucură-te, întoarcere a minţii spre Răsăritul cel de sus; Bucură-te, izbăvire din groapa păcatelor; Bucură-te, că astupi gurile vrăjmașilor nevăzuţi care vor să ne sfâșie; Bucură-te, păstor leilor și împreună locuitor cu îngerii; Bucură-te, cetate întărită a Duhului; Bucură-te, fântână sfinţită de iubirea dumnezeiască; Bucură-te, bună vestire a slavei lui Dumnezeu; Bucură-te, râu de tămăduiri minunate; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 8-lea Înfricoșată vedenie s-a arătat ţie, Sfinte Proorocule Daniel, în Babilon, despre împărăţii ce aveau să fie, închipuite prin fiare, apoi despre Antihrist, sfârșitul veacurilor și Înfricoșata Judecată. Așa te-ai învrednicit a privi pe Cel vechi de zile șezând pe tronul măririi, în haine albe ca zăpada, părul capului curat ca lâna, tronul Său flăcări de foc, roţile Lui foc arzător. Un râu de foc se vărsa și ieșea din El; mii de mii Îi slujeau și miriade de miriade stăteau înaintea Lui cântând: Aliluia! Icos al 8-lea Judecătorul s-a așezat și cărţile au fost deschise, iar fiara cu hulitoare gură, căreia i se dăduse putere să asuprească pe sfinţii lui Dumnezeu, voind să schimbe sfintele sărbători și porunci, a fost omorâtă și trupul ei dat focului. Și iată, pe norii cerului venea Cineva ca Fiul Omului, Căruia I s-a dat de către Tatăl stăpânirea, slava și Împărăţia în vecii vecilor. Bucură-te, comoară a trezviei duhovnicești; Bucură-te, că ne arăţi teama de Dumnezeu ca pe începutul înţelepciunii; Bucură-te, că sfârșitul ei e dragostea și pătimirea pentru El; Bucură-te, izvor de tămăduire al patimilor ascunse; Bucură-te, iubire lămurită ca aurul în topitoare; Bucură-te, înaintevedere a celor de taină; Bucură-te, ajutătorule în războiul nevăzut; Bucură-te, floare a Pomului Vieţii; Bucură-te, că ai băut din apa vie a cunoștinţei de Dumnezeu; Bucură-te, că ai cunoscut că Tatăl și Fiul una sunt; Bucură-te, oglindă curată a Duhului; Bucură-te, trâmbiţă a Iubirii Sfintei Treimi; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 9-lea Sfântul Arhanghel Gavriil ţi-a tâlcuit alte două înfricoșătoare vedenii despre tainele mântuirii și mânia lui Dumnezeu ce va să fie. Ți s-au descoperit, Sfinte, venirea Domnului Iisus Hristos și pătimirile Celui fără de vină, pecetluirea proorociei și plinirea Legii, dărâmarea Templului și darurile mai presus de cuget ale harului, venirea lui Antihrist în vremea covârșirii păcatelor, despre călcarea celor sfinte și adevărate și războiul ce-l va face sfinţilor, cum în vreme de pace va doborî mulţi aleși și va fi nimicit nu de mână omenească. Pentru acestea, cu frică și cutremur ne închinăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icos al 9-lea Însuși Cel ce avea înfăţișarea Fiului Omului ţi-a dat tărie spre a îndura strălucirea slavei Lui. El ţi-a descoperit cum celui batjocoritor de cele sfinte i se va da putere să pună urâciunea pustiirii în locul jertfei celei de fiecare zi, prigonind, ucigând sau înșelând pe mulţi dintre cei aleși ca să se lămurească, să se curăţească și să se albească până la sfârșitul vremii. Apoi va veni cumplitu-i sfârșit, când se va arăta marele voievod Mihail și va fi mare strâmtorare, dar poporul drept-credincios va fi mântuit. Iar cei ce dorm în ţărâna pământului vor învia, unii la viaţa veșnică, alţii spre ocară și suferinţă veșnică. Și cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului, iar cei care vor fi călăuzit pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor. Bucură-te, luceafăr al Bisericii ce risipești negura înșelării; Bucură-te, păzire a inimii de deșertăciunea păcatului; Bucură-te, că înţelegem gândul trufaș ca pe chipul urâciunii pustiirii; Bucură-te, noian de lacrimi și închinare ce alungi cugetul făţarnic; Bucură-te, stăruinţă în post și rugăciune pentru milostivirea Domnului; Bucură-te, tămăduire și mângâiere ce vin din suferinţa pentru Hristos; Bucură-te, purtare a Crucii și urmare a lui Hristos; Bucură-te, ferire de cursele unei păci înșelătoare; Bucură-te, că, fiind războiţi de patimi, căutăm pacea de sus; Bucură-te, aleasă cuviinţă în faptă și în cuvânt; Bucură-te, smerenie ce ai mintea lui Hristos; Bucură-te, că darul cel mai de preţ ce ţine lumea e Sfânta Jertfă a Domnului Iisus; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 10-lea Pe idolul Bel, căruia îi aduceau jertfă babilonienii, l-ai surpat, vădind înșelăciunea preoţilor păgâni. Căci presărând cenușă, ai arătat urmele pașilor lor în templul pecetluit de rege și s-au aflat ușile ascunse prin care intrau și mâncau cele de pe masă. Atunci regele Cirus a cunoscut că Bel nu este viu, ci lut și aramă și s-a minunat de înţelepciunea ta, izvorâtă de la Cel Căruia pururea Îi cântai: Aliluia! Icos al 10-lea Dar și pe un balaur socotit dumnezeu l-ai omorât fără sabie și toiag, aruncându-i în gură cocoloașe din rășină, seu și păr, fierte la un loc. Prin aceasta ai arătat tuturor că, deși mare și înfricoșător, era doar o zidire stricăcioasă, căreia nu i se cuvine închinare. Bucură-te, pecete a trezviei duhovnicești; Bucură-te, că ne presari în suflet cenușa pocăinţei; Bucură-te, că vedem în ea urmele furilor nevăzuţi; Bucură-te, că descoperim pe cei ce mănâncă rodul ostenelilor noastre; Bucură-te, că rănile noastre ascunse ni le faci cunoscute; Bucură-te, că alergăm la Hristos cu credinţă spre tămăduire; Bucură-te, că ne mijlocești iertare; Bucură-te, inimă în rugăciune, fereastră spre lumina dumnezeiască; Bucură-te, alungarea balaurului ascuns; Bucură-te, că ne înveţi meșteșugul duhovniciei; Bucură-te, intrare în veșnicie pe poarta smereniei; Bucură-te, cel cu înţelegerea de sus; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 11-lea Mâhnindu-se de pierderea preoţilor lui Bel și a balaurului, babilonienii l-au silit pe rege, cu îngrozire de moarte, să te dea lor. Și te-au aruncat într-o groapă cu șapte lei flămânzi și ai stat acolo șapte zile. Iar îngerul Domnului l-a luat pe proorocul Avacum de creștet și l-a dus în Babilon întru repeziciunea duhului său. Și a strigat Avacum: „Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ţi-a trimis-o ţie Dumnezeu!”. Iar tu ai binecuvântat pe Cel ce nu părăsește și nu uită pe cei ce-L caută, cântând: Aliluia! Icos al 11-lea Te-ai sculat și ai mâncat, iar îngerul Domnului l-a dus pe Avacum înapoi în Iudeea. Iar a șaptea zi, a venit regele să te plângă și văzându-te șezând, a strigat: „Mare ești, Doamne, Dumnezeul lui Daniel! Și nu este altul afară de Tine!”. Și te-a scos din groapă, iar pe cei ce voiseră să te piardă i-a aruncat într-însa și i-au mâncat leii înaintea lui. Bucură-te, strălucirea proorocilor; Bucură-te, cel slujit de Sfinţii Îngeri; Bucură-te, dragoste care nu caută ale sale; Bucură-te, miel al lui Hristos, biruitorul morţii; Bucură-te, scut al credinţei neclintite; Bucură-te, livadă binemirositoare a nepătimirii; Bucură-te, binecuvântare peste lumea deznădăjduită; Bucură-te, arcă a nădejdii ce înfrunţi potopul ispitelor; Bucură-te, laudă și mulţumire pentru binefacerile lui Dumnezeu; Bucură-te, că ne înveţi să împărăţim cu mintea peste leii patimilor; Bucură-te, conștiinţă neamăgită de gândurile viclene; Bucură-te, făclie a Duhului ce veselești sufletele credincioșilor; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 12-lea Împreună cu Anania, Azaria și Misail, ai ajuns la adânci bătrâneţi, întru care aţi pătimit tăierea capetelor de la rău-credinciosul împărat Atic. Când a fost să-i taie capul lui Anania, a întins Azaria haina sa și l-a primit. Asemenea și pe al lui Azaria l-a primit Misail, iar pe al lui Misail l-ai primit tu, Sfinte Prooroc Daniel, iar în urmă ţi-au tăiat și ţie capul și aţi cântat cu îngereștile cete: Aliluia! Icos al 12-lea După ce v-au tăiat capetele, ele s-au lipit de trup și îngerul Domnului v-a luat trupurile și le-a dus în muntele Gheval, punându-le sub piatră. Iar după Învierea Domnului, ai înviat împreună cu cei trei tineri și v-aţi arătat multora. Apoi iarăși aţi adormit, urcând la cereștile lăcașuri gătite vouă de Tatăl. Bucură-te, mustrare a necredinţei și îndrăzneală mucenicească; Bucură-te, stricare a mrejelor păcatului; Bucură-te, mărturisitorule al Învierii lui Hristos; Bucură-te, vas ales ce reverși în lume mireasma Mirelui; Bucură-te, verigă în lanţul de aur al Bisericii; Bucură-te, icoană a frumuseţii de rai; Bucură-te, pildă a pătimitorilor de bunăvoie pentru dragostea lui Dumnezeu; Bucură-te, grâu curat în aria Domnului; Bucură-te, inimă care odihnești dragostea Tatălui către Fiul; Bucură-te, al raiului locuitor și al lumii îndreptător; Bucură-te, biruire a omului vechi; Bucură-te, nume de închinare, vrednicule de pomenire; Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Condac al 13-lea O, Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să ne dăruiască lacrimi de pocăinţă și slobozire din robia patimilor, ca să cunoaștem dragostea și libertatea date de Hristos. Apleacă-te spre neputinţele noastre și fii nouă mijlocitor și îndreptător, așa încât, trecând marea acestei vieţi, să se întipărească pe faţa noastră Chipul Fiului Unul Născut al lui Dumnezeu, cu a Lui strălucire și frumuseţe. Iar atunci, Sfinte, să găsim milostivire la Înfricoșătoarea Judecată, împărtășindu-ne de viaţa cea veșnică, iar bucurându-ne împreună cu îngerii să cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.) Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.