🏠 Acatistul Cuv. Daniil Sihastrul - 18 dec. ³ Condac 1 Iubitorului de rugăciune și de viață sihăstrească, înțeleptului povățuitor pe calea mântuirii, celui ce este laudă sihaștrilor și bucuria credincioșilor, cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Icos 1 Făcătorul îngerilor și al oamenilor te-a chemat pe tine ca să preamărești cu viața ta de înger în trup numele Preasfintei Treimi, iar tu lepădând grija cea lumească, ca o raza prealuminoasă a Soarelui Dreptății ți-ai făcut viața ta, iar noi luând aminte la sfintele tale ne voințe cu smerenie și bucurie rostim unele ca acestea: Bucură-te, cinstea Bisericii noastre strămoșești; Bucură-te, că din copilărie preaiubitor de rugăciune te-ai arătat; Bucură-te, că pentru viața sihăstrească casa părintească ai părăsit-o; Bucură-te, că viața sihăstrească a fost desfătarea Ta; Bucură-te, că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinți ai iubit; Bucură-te, că pe aceștia în rugăciunile tale pururea i-ai avut; Bucură-te, că tinerețile tale ca pe o jertfă preacurată lui Dumnezeu le-ai adus; Bucură-te, chipul cel prea curat al smereniei; Bucură-te, înflorirea virtuților sihăstrești în trupul tău cel tineresc; Bucură-te, a tinerilor pildă de înfrânare; Bucură-te, lauda cea frumoasă a bătrânilor; Bucură-te, că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întărești; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 2 Deși tânăr cu vârsta, prin viață curată și rugăciune necontenită înțelepciunea celor bătrâni ai dobândit, cu darul lui Dumnezeu căruia neîncetat ai cântat: Aliluia! Icos 2 Vistieria cea nefurată a credinței tale preacurate cu aspre nevoințe ai sporit-o dorind tot mai mult să te împărtășești de frumusețea vieții de înger în trup, pentru care cu dragoste glăsuim unele ca acestea: Bucură-te, turtureaua pururea veghetoare a sihăstriei; Bucură-te, podoaba obsții mănăstirii Lavra; Bucură-te, că aici pildă de ascultare desăvârșită te-ai arătat; Bucură-te, cel care cu iscusință ai împletit rugăciunea cu nevoințele trupești; Bucură-te, chipul cel prea luminos al smereniei; Bucură-te, că noaptea cu rugăciunile tale neîncetate ai luminat-o; Bucură-te, lauda cea vestită a nevoitorilor călugări; Bucură-te, floarea cuvioșiei de Dumnezeu împodobită; Bucură-te, că în trup muritor trăind cu îngerii te-ai asemănat; Bucură-te, tăinuitorule al vieții duhovnicești; Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii inimii; Bucură-te, că prin post și rugăciune lui Ioan Botezatorul te-ai asemănat; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 3 Precum cerbul dorește apele curate ale izvoarelor, așa ai dorit sfinte, cuvioase Daniil, apele limpezi ale nevoințelor sihăstrești, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Cunoscând binecuvântarea locurilor pustnicesti, chilie în piatră la Putna ți-ai săpat cu ajutorul oamenilor cinstitori de Dumnezeu, sporindu-ți nevoințele cu înțelepciune, pentru care laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, floarea cea cu bună mireasmă duhovnicească a vieții sihăstrești; Bucură-te, că întărit fiind pe piatra credinței cu multă liniște ai viețuit; Bucură-te, că în chilia de la Putna măritul Voievod Ștefan în dese rânduri te-a cercetat; Bucură-te, părintele duhovniceșc al acestui slăvit voievod al Moldovei; Bucură-te, că tu pe acesta cu adâncă înțelepciune l-ai povățuit; Bucură-te, că i-ai dat armele de biruință: postul și rugăciunea; Bucură-te, că l-ai întărit în dragostea de Dumnezeu și țară; Bucură-te, că acesta prin rugăciunile tale s-a întărit duhovnicește; Bucură-te, că negura îndoielii din sufletul lui ai risipit-o; Bucură-te, că pe acesta l-ai încredințat de izbândă asupra dușmanilor credinței noastre ortodoxe; Bucură-te, că acest mărit voievod cu smerenie și dragoste în toate te-a ascultat; Bucură-te, rugătorule către Dumnezeu împreună cu măritul voievod Ștefan pentru slava Bisericii și a Neamului nostru; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 4 Cunoscând dragostea măritului voievod Ștefan pentru casa lui Dumnezeu, pe acesta l-ai povățuit locașuri sfinte să zidească, ca în ele credincioșii pururea să slavească pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia! Icos 4 Un gând tainic insuflat de Dumnezeu ți-a purtat pașii spre alte locuri sihăstrești și pornindu-te de la Putna cu voia lui Dumnezeu la Voroneț te-ai oprit, făcându-ți aici locaș sihăstresc, pentru care laude ca acestea îți aducem: Bucură-te, mult râvnitorule spre nevoințele sihăstrești; Bucură-te, că și aici ai fost cercetat de măritul voievod Ștefan; Bucură-te, că mulțimile credincioșilor cu dragoste le-ai primit la chilia ta; Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufletești și trupești; Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile cele necurate le-ai alungat; Bucură-te, cel ce curățești patimile trupurilor noastre; Bucură-te, crin ales cu bună mireasmă al pustiei; Bucură-te, cel ce dai multă liniște sufletească celor ce se roagă ție; Bucură-te, cel ce întărești pe credincioși în credință; Bucură-te, împlinitorul dragostei desăvârșite întru Hristos; Bucură-te, că părăsind lumea ai slujit-o cu neîncetatele tale rugăciuni; Bucură-te, înălțarea credincioșilor spre mântuire; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 5 Întru tine părinte Daniile s-au adeverit cuvintele Proorocului care zice: "Pustia a înflorit precum crinul", căci mulțimea credincioșilor pururea te-a înconjurat cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 5 Precum lumânarea nu se pune în vas ci în sfeșnic pentru a lumina celor din casă așa și tu în pustie fugind n-ai rămas tăinuit, ci prin învățăturile și viața ta ai luminat, cu darul lui Dumnezeu, obștea călugărilor din Voroneț, pentru care laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, părintele cel bun al Voronețului; Bucură-te, dascălul cel preaînțelept al lui Grigorie, Mitropolitul Moldovei; Bucură-te, iscusit povățuitor al celor învăluiți de viforul ispitelor; Bucură-te, pildă de răbdare și smerenie; Bucură-te, făclie luminoasă aprinsă în sfeșnicul inimii tale celei curățite de păcate; Bucură-te, că stâlp al rugăciunii te-ai arătat pe tine obștii tale; Bucură-te, că virtutea dreptei socoteli pururea ai învățat; Bucură-te, doctor prea-iscusit al gândurilor celor ascunse; Bucură-te, că rugăciunile tale cu lacrimi, jertfă duhovnicească prea aleasă s-au făcut înaintea lui Dumnezeu; Bucură-te, că prin post și rugăciune ți-ai agonisit răbdare prea tare; Bucură-te, omule ceresc; Bucură-te, îngerule pământesc; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 6 Viață îngerească ai petrecut pe pământ, chip și pildă făcându-te ucenicilor tăi prin rugăciuni, posturi îndelungate și privegheri, te-ai învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniile, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaștrilor și lauda călugărilor. Icos 6 Prin curățirea inimii tale multă înțelepciune ai dobândit povățuind pe calea mântuirii pe toți cei ce cu dragoste de Dumnezeu veneau la tine; drept aceea laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, dascăle înțelepțit de Dumnezeu; Bucură-te, prea iubit părinte duhovniceșc al lui Ștefan cel Mare și Sfânt; Bucură-te, vrednicule ucenic al Preasfințitului Leontie; Bucură-te, că acestui sfânt arhiereu în nevoințele sihăstrești ai urmat; Bucură-te, împreună rugătorule cu Sfântul Leontie și binecredinciosul voievod Ștefan al Moldovei; Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii; Bucură-te, cel ce în sfintele tale rugăciuni teolog prea iscusit te-ai arătat; Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu; Bucură-te, locaș preacurat al Sfântului Duh; Bucură-te, că în trup stricăcios fiind ai gustat dulceața raiului; Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer s-au făcut; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 7 Înțelepțit de Dumnezeu fiind cu smerenie ți-ai ascuns nevoințele tale cele sfinte, povățuind neîncetat pe cei încredințați ție spre mântuire să cânte cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7 Rugăciunea fiind plugăria sufletului prin care ne curățim inimile spre pocăință și harul lui Dumnezeu, pe aceasta pururea ai avut-o pe buze și în inimă, pentru care laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, plugarul rugăciunii celei curate; Bucură-te, că rugându-te cu smerenie har cu îndestulare de la Dumnezeu ai primit; Bucură-te, că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat; Bucură-te, că prin rugăciune ca pe o scară la cele duhovnicești te-ai ridicat; Bucură-te, că rugăciunile tale mântuire au lucrat în sufletele celor ce cu dragoste te cercetau pe tine; Bucură-te, că prin rugăciunile tale taberele cele dracești le-ai alungat; Bucură-te, că prin rugăciunile tale credința celor clătinați ai întărit; Bucură-te, că cei învrăjbiți s-au împăcat prin rugăciunile tale; Bucură-te, că cei ce au călătorit cu rugăciunile tale cu pace s-au înapoiat la casele lor; Bucură-te, că rugăciunea cu fapta milosteniei pururea ai unit-o; Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu; Bucură-te, că prin ele credincioșii se întăresc în harul primit de la Dumnezeu; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 8 Cunoscând că precum trupul nu poate trăi fără aer și hrană, așa și sufletul nu poate fi viu și să se înalțe către Dumnezeu fără rugăciune neîncetată, mișcarea inimii tale ca și răsuflarea cu aceasta le-ai unit cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Dragostea de Dumnezeu nu te-a înstrainat nicicând de dragostea de țară în care se preamărește întru adevăr numele lui Dumnezeu, drept aceea laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, mult iubitorule al casei lui Dumnezeu; Bucură-te, că pământul țării cu Sfinte Biserici a fost împodobit; Bucură-te, că pe acestea Slăvitui Ștefan la îndemnul tău le-a înălțat; Bucură-te, că prin aceste sfinte biserici se întărește credința strămoșească; Bucură-te, că frumusețea lor, frumusețea credinței neamului o arată; Bucură-te, că tu pururea ai învățat că tăria neamului, dreapta credință o dă; Bucură-te, că dușmanii țării prin puterea credinței au fost biruiți; Bucură-te, că chilia ta sihăstrească palat voievodal s-a făcut; Bucură-te, că în liniștea chiliei tale Ștefan Vodă prin rugăciunile tale și-a luminat mintea și putere de biruință a luat; Bucură-te, că ușa chiliei tale sihăstrești pururea a fost deschisă ca și cea a inimii tale de părinte; Bucură-te, că în chilie petrecând întru nevoința rugăciunii de bucuriile raiului te-ai îndulcit; Bucură-te, plinitorul frumuseții locurilor sihăstrești ale firii noastre; Bucură-te sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 9 Nevoințele tale sihăstrești au uimit cetele îngerești, căci cu rugăciunile tale neîncetate, cu înfrânarea și curăția inimii, îngerilor te-ai asemănat, cu care ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Desi ai părăsit lumea pentru a petrece departe de tulburările ei, mulțimea credincioșilor ți-a urmat pentru folosul lor duhovniceșc prin darul lui Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, părinte că nemărginită dragoste ai arătat celor în nevoi; Bucură-te, ajutătorul celor săraci; Bucură-te, doctorule, cu darul lui Dumnezeu, al celor bolnavi; Bucură-te, mângâierea celor necăjiți; Bucură-te, al tinerilor preaînțelept povățuitor; Bucură-te, al bătrânilor întăritor; Bucură-te, al orfanilor sprijinitor; Bucură-te, al mamelor preaînțelept învățător; Bucură-te, al ostașilor neclintită îmbărbătare; Bucură-te, al curăției povățuitorule; Bucură-te, bucuria celor ce se pocăiesc; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 10 Mulțimile credincioșilor încredințați fiind că Dumnezeu, prin tine va asculta rugăciunile lor, văzând împlinirea dorințelor celor după Dumnezeu, împreună cu tine au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Binecuvântată ți-a fost viața ta fiind fiu duhovniceșc al sfântului ierarh Leontie, apoi părinte duhovnicesc al mitropolitului Grigorie Roșca, pentru care unele ca acestea aducem ție: Bucură-te, bună rodire duhovnicească a Sfântului Leontie; Bucură-te, credincios următor al nevoințelor sale duhovnicești; Bucură-te, cei care împreună cu el în locuri sihăstrești te-ai nevoit; Bucură-te, că ai fost cu acesta un suflet toată viața ta; Bucură-te, că și după moartea sa, în rugăciune ai rămas nedespărțit de el; Bucură-te, că ai odrăslit Bisericii pe ierarhul Grigorie; Bucură-te, că tu pe acesta l-ai călăuzit pe calea smereniei și a înțelepciunii după Dumnezeu; Bucură-te, cel ce la slujirea arhierească ai fost chemat; Bucură-te, că de aceasta ai fugit socotindu-te cu totul nevrednic; Bucură-te, că prin aceasta pilda de smerenie te-ai făcut; Bucură-te că prin asprele tale nevoințe cu totul te-ai jertfit lui Dumnezeu; Bucură-te că prin rugăciunile și învățăturile tale ca și un părinte ierarh ai povățuit pe calea mântuirii pe toți cei ce au venit la tine; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 11 Chipul tău zugrăvit alaturi de cel al ierarhului Grigorie, fiul tău duhovnicesc, arată iubirea și cinstea cu care marele ierarh al Moldovei te-a înconjurat, precum și tu purtare de grijă i-ai arătat, călăuzindu-l pe calea mântuirii și învățându-l să cânte pururea lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 11 Chipul tău zugrăvit în ceata sfinților curând după adormirea ta arată viața ta de sfințenie cunoscută de întregul popor dreptcredincios, pentru care laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, părintele duhovnicesc al credincioșilor bucovineni; Bucură-te, statornic ocrotitor al Bucovinei împreună cu Sf. Mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Bucură-te, că din sfânta ta icoana ne privești și ne binecuvântezi pe toți cei ce intrăm în sfânta biserică; Bucură-te, că și după adormirea ta în Domnul, mulțimile credincioșilor au alergat la mormântul tău; Bucură-te, că multă mângâiere și întărire în dreapta credință ai împărtășit cu darul lui Dumnezeu, din mormântul tău; Bucură-te, că din mormântul tău căldura dragostei tale către Dumnezeu pururea o simțim; Bucură-te, că dragostea ta de părinte o mărturisește piatra mormântului tău pusă de fiul tău cel duhovnicesc preaiubit, Ștefan cel Mare și Sfânt; Bucură-te, că lespedea de piatră a mormântului tău căldură tainică revarsă; Bucură-te, că mormântul tău pururea a fost străjuit de lumina unui sfeșnic; Bucură-te, că ceata călugărilor pe care i-ai păstorit pururea te-a cinstit ca un părinte și sfânt; Bucură-te, că și acum ne povățuiești cu chipul tău smerit; Bucură-te, cinstea și podoaba credincioșilor; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 12 Prin chipul tău care străjuiește deasupra ușii mănăstirii Voronețului, ne binecuvintezi cu dragostea de părinte, povățuindu-ne să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 12 Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscându-te noi toți, din moși strămoși sfinte cuvioase părinte Daniil, laude ca acestea aducem ție: Bucură-te, că chipul tău de părinte în sufletele credincioșilor cu neștersele culori ale iubirii creștinești s-a zugrăvit; Bucură-te, că acest chip avându-l în suflet, credincioșii bucovineni în vremuri de restriște cu el s-au mângâiat și întărit; Bucură-te, că amintirea nevoințelor tale sihăstrești poporul nostru dreptcredincios le păstrează și le cinstește; Bucură-te, chipul adevăratei vieți călugărești; Bucură-te, cel ce ai unit după Dumnezeu dragostea de țară și credința strămoșească; Bucură-te, că credincioșii pururea au dorit să sărute sfintele tale moaște; Bucură-te, că acestea în mormânt fiind, izvor de multe tămăduiri s-au arătat celor ce cu credință te cinstesc pe tine; Bucură-te, că la Putna și Voroneț credincioșii pururea cu credință și dragoste s-au îndreptat, căci tu acolo ai sihăstrit; Bucură-te, că astăzi întregul popor te cinstește împreună cu Sfântul Leontie și binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfânt; Bucură-te, că așezarea sfintelor tale moaște în raclă cu negrăită bucurie în fiecare an o serbăm; Bucură-te, că aceasta din voia lui Dumnezeu s-a făcut pentru folosul duhovnicesc al dreptcredincioșilor creștini; Bucură-te, lauda cea mare a Bucovinei; Bucură-te, buciumul care vestește frumusețea nepieritoare a credinței noastre strămoșești; Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu! Condac 13 O, preacuvioase sfinte părinte Daniil, lauda Bisericii Bucovinei, părintele nostru duhovnicesc, al tuturor celor ce cu dreaptă credință cinstim pe Dumnezeu, izbăvește de toată primejdia țara noastră, mănăstirile și bisericile cu podoabele lor sfinte și ne învrednicește să cântăm lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.