🏠 Acatistul Sfintei Cruci - 14 sept. ³ Troparul Sfintei Cruci Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește poporul Tău. Condac 1 O, de trei ori fericită și Preacinstită Cruce, ție ne închinăm noi credincioșii și te slăvim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălțare; și ca o pavăză și armă nebiruită, ocrotește și acoperă cu darul tău pe cei ce cântă: „Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor!“ Icos 1 Îngerii din cer în chip nevăzut, înconjoară cu frică Crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor har de lumină dătător, cu strălucire, se înspăimântă și zic către dânsa unele ca acestea: Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a lumii Bucură-te slava Bisericii Bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare Bucură-te că luminezi marginile lumii Bucură-te lemn de viață mirositor și vistieria minunilor Bucură-te preafericită și de daruri dătătoare Bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor Bucură-te că te-ai așezat spre închinare, tuturor Bucură-te pahar plin de curată băutură Bucură-te luminător al strălucirii celei de sus Bucură-te prin care se binecuvintează zidirea Bucură-te prin care este închinat Ziditorul ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 2 Văzându-se Sfânta Elena pe sineși întru dorire, a zis împăratului cu îndrăzneală: „Lucrul cel preadorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele“. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine, precum zici cântă ¦ Aliluia ¦ Icos 2 Cunoștința cea necunoscută mai înainte împărăteasa cunoscând-o, a strigat către cei ce slujeau: „Din sânurile pământului siliți-vă în grabă a afla și Crucea a mi-o da“, către care privind cu frică a zis, cântând așa: Bucură-te semnul adevăratei bucurii Bucură-te izbăvire de vechiul blestem Bucură-te comoară, din zavistie în pământ ascunsă Bucură-te ceea ce te-ai arătat cu stele închipuită Bucură-te Sfântă Cruce cu împătrite raze în chipul focului Bucură-te scară pe înălțime rezemată, mai înainte arătată Bucură-te lumina îngerilor cea cu alinare închipuită Bucură-te rana demonilor cea mult suspinată Bucură-te odor veselitor al Cuvântului Bucură-te stingătoare a focului rătăcirii Bucură-te Sfântă Cruce, apărătoare a deznădăjduiților Bucură-te tare apărătoare a celor ce bine călătoresc ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 3 Puterea Lemnului s-a arătat atunci, spre adevărata încredințare a tuturor, și pe cea fără de glas și moartă, spre viață a ridicat-o: înfricoșătoare privire celor ce vor a culege mântuire, când cântă ¦ Aliluia ¦ Icos 3 Având Sfânta Elena arma cea nebiruită, a alergat către fiul său, iar el săltând îndată, Crucea cea mare cunoscând-o se bucura, și cu săltările ca și cu niște cântări, zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te Sfântă Cruce, vasul luminii Bucură-te Sfântă Cruce, vistierul vieții Bucură-te dătătoarea darurilor Duhului Bucură-te limanul cel neînviforat, al celor ce călătoresc pe mare Bucură-te masă care ții ca pe o Jertfă pe Hristos Bucură-te viță ce porți Strugurele cel copt, ce dă vinul cel tainic Bucură-te că păzești sceptrele împăraților Bucură-te că zdrobești capetele balaurilor Bucură-te strălucită cunoștință a credinței Bucură-te păzitoarea a toată lumea Bucură-te binecuvântarea lui Dumnezeu pentru muritori Bucură-te mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 4 Dumnezeiasca râvnă întru sineși luând Sfânta Elena, cu osârdie a căutat și a aflat Crucea care în pământ era ascunsă și pe cer împăratului se arătase, pe care lăudând-o a zis ¦ Aliluia ¦ Icos 4 În chipul soarelui s-a arătat Crucea în lume, și toți de iluminare umplându-se, și ca spre o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți, în mâinile cele sfinte, înălțată, pe care lăudând-o au zis: Bucură-te raza Soarelui celui gândit Bucură-te izvorul Mirului celui nedeșertat Bucură-te chemarea lui Adam și a Evei Bucură-te omorârea stăpânitorilor iadului Bucură-te că înălțându-te, împreună acum, pe noi ne înalți Bucură-te că închinându-te, sufletele sfințești Bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită Bucură-te tăria nevoitorilor cea preaiubită Bucură-te Sfântă Cruce, mustrarea evreilor Bucură-te lauda credincioșilor Bucură-te prin care s-a surpat iadul Bucură-te prin care a răsărit Darul ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 5 Lemnul cel de Dumnezeu dăruit privindu-l toți, la acoperământul lui acum să alergăm și ca pe o armă ținându-l, printr-însul să biruim taberele vrăjmașilor și pipăind pe Cel nepipăit, cu bucurie să-I cântăm Lui ¦ Aliluia ¦ Icos 5 Văzut-a lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul Crucii cu stele, întru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperit lemnul Crucii și a zis către dânsa unele ca acestea: Bucură-te marginea sfatului cel negrăit Bucură-te tăria poporului cel binecuvântat Bucură-te cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor Bucură-te cel ce arzi cu văpaia pe demoni Bucură-te sceptru ceresc al împărăteștii oști Bucură-te armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști Bucură-te ceea ce dobori sprânceana barbarilor Bucură-te ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor Bucură-te izbăvitoarea multor răutăți Bucură-te dăruitoarea multor bunătăți Bucură-te prin care saltă purtătorii de Hristos Bucură-te prin care iudeii se tânguiesc ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 6 Scară până la cer s-a făcut Crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetele îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt și știind ei a cânta ¦ Aliluia ¦ Icos 6 Lumină, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza Ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânșii, acum, văzând Crucea, cântă așa: Bucură-te învierea celor omorâți Bucură-te izbăvirea celor ce se tânguiesc Bucură-te deșertarea vistieriilor iadului Bucură-te câștigarea desfătării raiului Bucură-te toiag ce ai afundat oastea egipteană Bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat Bucură-te lemn însuflețit, a tâlharului mântuire Bucură-te trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mireasmă Bucură-te hrana celor ce flămânzesc întru Duhul Bucură-te pecetea pe care oamenii au luat-o Bucură-te Sfântă Cruce, ușa tainelor Bucură-te prin care se revarsă râuri dumnezeiești ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 7 Moise, voind a izbăvi din stricăciune preamult truditul neam, te-ai dat lui ca toiag, dar te-ai arătat lui și ca semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a înspăimântat Cruce Cinstită de tăria ta, cântând ¦ Aliluia ¦ Icos 7 Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe Cruce S-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea Crucii văzând-o, toți acum să cânte: Bucură-te ridicarea celor căzuți Bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești Bucură-te înnoirea Învierii lui Hristos Bucură-te dumnezeiască desfătare a monahilor Bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii Bucură-te Lemn de prooroci vestit a fi pe pământ sădit Bucură-te ajutor împotriva vrăjmașilor Bucură-te apărare tare a cetății Bucură-te a Dreptului Judecător arătare Bucură-te a greșiților osândire Bucură-te Sfântă Cruce, sprijinirea sărmanilor Bucură-te Sfântă Cruce, îmbogățirea săracilor ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 8 Străină minune văzând, nouă viață să viețuim, mintea la cer înălțând-o, că pentru aceasta Hristos pe Cruce S-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i ridica spre El pe cei ce cântă Lui ¦ Aliluia ¦ Icos 8 Tot a venit din înălțime, avându-și Dumnezeirea, singur Cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-Se din Fecioară și lumii arătându-Se om smerit și Crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui: Bucură-te Sfântă Cruce, arma păcii Bucură-te semnul călătorilor Bucură-te înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc Bucură-te nebunia și sfărâmarea celor ce prigonesc Bucură-te răsad bine rodit, nemuritor și de viață purtător Bucură-te floare, care ai înflorit mântuirea noastră Bucură-te că unești pe cele de jos cu cele de sus Bucură-te că luminezi inimile celor de jos Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite Bucură-te lauda credincioșilor cea de mii de ori numită ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 9 A căzut tabăra demonilor cea cu tot felul de săgeți înarmată și neamul evreilor s-a rușinat, văzând ei, că de către toți, cu dor, Crucea este închinată și că de-a pururea izvorăște tămăduiri celor ce cântă ¦ Aliluia ¦ Icos 9 Râurile cugetelor celor de rea-credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn Tu, Hristoase; căci, cu adevărat, nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi, Învierea slăvind-o, cântăm așa: Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu Bucură-te adâncimea Proniei Lui Bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori Bucură-te pierderea nebunilor în stele cititori Bucură-te că arăți Învierea lui Hristos Bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești Bucură-te ceea ce călcarea de poruncă a celor dintâi zidiți ai dezlegat-o Bucură-te ceea ce porțile Raiului le-ai deschis Bucură-te Sfântă Cruce, cea de toți dreptcredincioșii cinstită Bucură-te a neamurilor necredincioase potrivnică Bucură-te Sfântă Cruce, doctorul celor ce bolesc Bucură-te de-a pururea ajutătoare, a celor ce se roagă ție ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 10 Lumea voind a o mântui, Împodobitorul lumii la dânsa S-a pogorât în chip de negrăit și întrupat fiind, Crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea, și izbăvindu-ne pe noi, de la toți aude cântarea ¦ Aliluia ¦ Icos 10 Zid nebiruit și dumnezeiesc al lumii te înțelegem, o, purtătoare de viață Cruce, că Făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te, își întinde mâinile - străină auzire - și pe toți ne învață a cânta așa: Bucură-te temeiul dreptei credințe Bucură-te biruința creștinilor Bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt Bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit Bucură-te că umbrele cele vechi le-ai înnoit Bucură-te că cuvintele cele de prooroci vestite le-ai împlinit Bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor Bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor Bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit Bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit Bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm Bucură-te că strigând ție glăsuim ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 11 Cântarea toată se micșorează, voind a lăuda mulțimea minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o, preacinstită Cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ne-ai dat nouă, dar cântăm ¦ Aliluia ¦ Icos 11 Strălucire de lumină dătătoare, celor ce sunt în întuneric, dăruiește Crucea de viață dătătoare. Că lumina cea nematerialnică a primit-o și spre cunoștință dumnezeiască pe toți povățuiește și înălțându-se acum, mintea noastră o înalță a cânta acestea: Bucură-te luminătorul celor ce sunt în întuneric Bucură-te stea care luminezi lumea Bucură-te fulger care orbești pe ucigașii lui Hristos Bucură-te trăsnet care slăbești pe cei necredincioși Bucură-te că ai strălucit cetele dreptmăritorilor Bucură-te că ai risipit templele idolilor Bucură-te cea al cărei chip din cer s-a arătat Bucură-te cea al cărei dar, vicleșugurile le-a gonit Bucură-te ceea ce însemnezi omorârea trupului Bucură-te ceea ce omori pornirea patimilor Bucură-te Lemn pe care Hristos S-a răstignit Bucură-te Lemn prin care toată lumea s-a mântuit ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 12 Har voind Hristos a da oamenilor, mâinile pe lemn Își întinde și neamurile toate împreună le cheamă, și Împărăția cerurilor o dă tuturor celor ce cu vrednicie și cu credință cântă cântarea ¦ Aliluia ¦ Icos 12 Cântând cântarea ta, te lăudăm cu dor pe tine, Lemnul Domnului, ca pe un însuflețit. Că pe tine pironindu-Se cu trupul Cel ce stăpânește peste puterile cele de sus, ne-a sfințit, ne-a mărit și ne-a învățat a zice unele ca acestea: Bucură-te Sfântă Cruce, armă înțelegătoare Bucură-te sfântă privire a sfinților Bucură-te înainte-propovăduirea proorocilor și a drepților Bucură-te purtătoare de lumină, meșteșugire a lui Hristos Bucură-te frumusețea și cununa drept-credincioșilor cârmuitori Bucură-te stăpânirea și întărirea cuvioșilor preoți Bucură-te podoaba cea prealăudată a adevărului Bucură-te începutul cel preabun al mântuirii Bucură-te strălucirea cea luminată a tuturor Bucură-te izgonirea agarienilor Bucură-te făclie a luminii celei nestricate Bucură-te veselia sufletului meu ¦ Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor! ¦ Condac 13 ┇ O, întru tot cântat Lemn pe care a fost răstignit Hristos, Cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții; primind rugăciunile noastre, de toată primejdia pe toți izbăvește-ne și de chinurile veșnice scapă pe cei ce cântă lui Dumnezeu ¦ Aliluia ¦ ┇ Rugăciune Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, în această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe Cruce pentru păcatele noastre; că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelegile noastre cele rele. De aceea, ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite, să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Pătimiri, cinstitelor răni și morții Tale de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin harul Tău, să dobândim și noi asemănarea cu Tine. Bucură-te, Preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ținut Rodul vieții ce ne-a mântuit din moartea păcatului. Bucură-te, toiagul cel tare care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis ușa Raiului. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.