🏠 Acatistul Sfântului Ciprian - 2 oct. ³ Condac 1 Cel ce mai înainte ai fost învățător răutății și te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina și ca un păstor înțelept, din spinii înșeăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă și pe noi credincioșii ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor și de razele minunilor tale, întărește-ne ca să-ți cântăm ție: ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Icos 1 Minunată s-a arătat viața ta, Sfinte, că din pruncie slujirii idolești ai fost închinat, dar cunoscând Domnul râvna ta după cunoașterea cea adevărată, ți-a descoperit ție printr-o fecioară curată pe Hristos-singur-Adevărul, de care taină și pronie dumnezeiască minunându-ne, cu credință cântăm ție: Bucură-te cel ce ai înfrânt slujirea idolească; Bucură-te că ai vădit înșeăciunea diavolească; Bucură-te că de cunoștința adevărului ai râvnit; Bucură-te cel ce și în păgâneasca cunoștiință te-ai arătat iscusit; Bucură-te cel ce diavolești meșteșuguri și vrăjitorii ai cunoscut; Bucură-te că toate acestea mai apoi de ocară le-ai făcut; Bucură-te că poți să ne scapi de ispita diavolească; Bucură-te că ne izbăvești de rătăcirile eretice; Bucură-te că ne arăți calea spre adevăr; Bucură-te că rugăciunile tale de tot răul ne scapă; Bucură-te ajutorul celor înviforați; Bucură-te că lumina ta tuturor o împarți; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 2-lea Cu meșteșugurile vrăjilor tale, multe pagube și răutăți ai săvârșit la început; dar apoi la cunoștința adevărului venind, ai răscumpărat vremea, aducând din rătăcire pe mulți la Hristos și învățându-i să cânte lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos al 2-lea Cartagina, Antiohia și Egiptul te-au hrănit din pruncie cu cunoștința diavolească și cu spurcata învățătură a slujirii idolești, dar Domnul cu negraita milostivirea Sa cea nebiruită de păcatele omenești, printr-o fecioară curată ți-a rânduit întoarcerea; pe care milostivire slăvindu-o, ție, celui ce te-ai învrednicit a o dobândi, îți cântăm: Bucură-te că Dumnezeu te-a întors de la păgâneasca slujire; Bucură-te că așa ai cunoscut a Sa milostivire; Bucură-te îți aducem noi, închinătorii lui Hristos; Bucură-te căci întorcându-te, pe mulți la Dumnezeu i-ai întors; Bucură-te că și azi ești pildă vie celor rătăciți; Bucură-te că luminezi calea celor de eresuri orbiți; Bucură-te că păzești Biserica oilor cuvântătoare de rătăcire; Bucură-te că o aperi pe Ea de dosădire; Bucură-te îți cântăm ție cu umilință; Bucură-te izbăvitorute de vrăjmașul cel rău; Bucură-te tămăduitorule al celor ce caută sprijinul tău; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 3-lea În chip minunat ți-a rânduit Dumnezeu întoarcerea de la slujirea păgânească, Sfinte, că mai întâi a ales o fecioară curată cu numele Iustina care, prin propovăduirea diaconului Prailie, aflând taina întrupării lui Hristos și Sfânta Sa învățătură, de la păgânătate a venit la creștineasca credință, învățându-se a slăvi pe Dumnezeu și a-I cânta Lui ¦ Aliluia! ¦ Icos al 3-lea Ca într-un pământ bun căzând sămânța propovăduirii lui Hristos în inima Iustinei a adus mult rod, căci aceasta împreună cu părinții săi a venit la Hristos, slujindu-I Lui în rugăciune, în post și în înfrânare, pe care lucru minunat văzându-l ne uimim și înțelegând în ce chip tainic orânduiește Dumnezeu întoarcerea celor aleși ai Săi la lumină și cântăm ție, celui ce îndelungă vreme ți s-a pregatit carare: Bucură-te că Domnui te-a cunoscut pe tine a fi vas ales; Bucură-te că mai întâi Iustina, fecioara cea curată, pe calea Domnului a purces; Bucură-te că printr-însa ți s-a pregatit cărarea întoarcerii la Hristos; Bucură-te că Iustina întâi pe părinții săi de la păgâneasca slujire i-a întors; Bucură-te că Iustina Mireasa aleasă a lui Hristos s-a dovedit; Bucură-te că Lui în post și multă rugăciune I-a slujit; Bucură-te că sufletul ei s-a arătat pământ cu multă rodire; Bucură-te că ne-a învățat a ne închina Ziditorului, nu la a Sa zidire; Bucură-te că și azi dați lumină celor îndoielnici; Bucură-te că la voi aleargă cei ce în credință se arată șovăielnici; Bucură-te și împreună cu Iustina roagă-te pentru noi; Bucură-te că prin rugăciunile voastre ne izbăvim din nevoi; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 4-lea Văzând râvna cea mare a fecioarei către Hristos, căci pe mulți începuse a-i întoarce de la păgâneasca slujire, urâtorul de bine și al oamenilor, a pornit asupră-i cumplit război al răutății, dar ea întărindu-se cu Semnul Crucii, prin rugăciune zdrobea puterea diavolului, cântând lui Dumnezeu ¦ Aliluia! ¦ Icos al 4-lea Cu multă iscusință a socotit vrăjmașul neamului omenesc a o abate pe Iustina de la calea mântuirii, dar nu a priceput vicleanul că astfel lucra întoarcerea spre mântuire și spre dumnezeiasca slujire încă și a altor vase ale lui Dumnezeu și cursă înșelătoare cu meșteșug întinse ei, prin tânărul Aglaid Scolasticul voind a o vâna pe dânsa spre petrecerea cea în necurăție. Dar, întărită fiind de puterea lui Hristos, păzita a fost de toată spurcăciunea, pentru care și noi, uimiți de înțeleptele orânduiri ale lui Dumnezeu, grăim ție: Bucură-te că nimic nu au izbutit cursele diavolești asupra fecioarei celei curate; Bucură-te că prin Aglaid Scolasticul, buna ta râvnă trebuia să se arate; Bucură-te că așa orânduiește Dumnezeu cărările mântuirii; Bucură-te că ne înveti pe noi a fi tari și statornici la vremea ispitirii; Bucură-te că fecioara de uneltiri viclene nu s-a arătat ispitită; Bucură-te că prin darul cerescului ei Mire, de tot răul a fost păzită; Bucură-te că meșteșugitele curse nu au înșelat-o; Bucură-te că mielușeaua lui Hristos, statornică buna sa râvnă a arătat-o; Bucură-te că pilda ei trebuie să ne stea înainte; Bucură-te Sfinte ca ai prețuit curățenia ei cuminte; Bucură-te că prin ale voastre rugăciuni, suntem apărați de multe ispite; Bucură-te și ale noastre rugăciuni fă-le înaintea Domnului bine primite; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 5-lea Neputând Aglaid nici cu ademeniri viclene și nici cu sila a o atrage pe fecioară de la păzirea curățeniei sale, a alergat la tine, Cipriane prea slăvite, care pe atunci erai cunoscut ca jertfitor idolesc și mare vrăjitor și fermecător, căci așa orânduise Dumnezeu taina întoarcerii tale la Hristos, de care negrăită înțelepciune, noi minunându-ne, cântare aducem Lui ¦ Aliluia! ¦ Icos al 5-lea Cu necurata putere a vrăjilor tale ai încercat atunci, Cipriane, a ispiti curăția fecioarei Iustina, ca să o pleci pe ea spre dorirea cea aprinsă, spre necurăția lui Aglaid și s-a tulburat sufletul curat al fecioarei de războiul pe care diavolul îl ridicăse asupra ei; dar întărindu-se cu semnul Crucii Sfinte și cu puterea rugăciunii, a biruit săgețile aprinse, cele pornite împotrivă-i. De care lucru aflând, amar te-ai întristat, dar noi cântăm ție: Bucură-te Cipriane, că întristarea aceasta spre bucurie s-a arătat roditoare; Bucură-te că s-a păzit curăția neprihănitei fecioare; Bucură-te că s-a frânt boldul satanei prin Cinstita Cruce; Bucură-te că și azi rugăciunea ta biruință împotriva diavolului aduce; Bucură-te că și nouă credința Iustinei spre pildă ne stă înainte; Bucură-te că și ție însuți, spre ajutor s-a făcut, Sfinte; Bucură-te că așa ai cunoscut amăgirea vrăjitor idolești; Bucură-te că acum, cu rugăciunile tale, toată puterea celui rău biruiești; Bucură-te că pe voi sfinților Ciprian și Iustina, vă chemăm în ajutor; Bucură-te că v-ați făcut biruitori asupra tuturor rătăciților; Bucură-te că prin tine s-a vădit zădărnicia credințelor păgânești; Bucură-te că și azi farmece și descântece ca spurcate vrăjitorii le vădești; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al-6-lea Vazând biruindu-se meșteșugirea vrăjilor tale cu puterea Crucii ți-ai înnoit atacurile împotriva fecioarei Iustina, căci așa a voit Domnul ca să se vădească marea neputință și înșelăciunea uneltirilor diavolești și să se arate puterea Numelui lui Hristos, ca văzând minunea, toți să-L lăudăm pe El, cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos al-6-lea Smerindu-și trupul sau cu postul și rugăciunea, cu haină aspră îmbrăcându-se, Iustina a biruit atacurile pe care mai vârtos diavolul le pornise împotriva ei. Iară el, uneltind cu vicleșug ca și oarecând pe Eva să o amăgească, sub chipul unei femei venind, cu amăgitoare vorbe încerca să o ispitească ca și cum ar fi voit să urmeze vieții și curăției ei. Dar acest chip de ademenire înțelegându-l Iustina, a biruit uneltirile lui, pentru care noi grăim: Bucură-te Cipriane, că stăruind în prigonirea fecioarei ai vădit puterea rugii; Bucură-te că fecioara nu s-a amăgit de duhul înșeăciunii; Bucură-te că prin stăruința ta în prigonire, ca și oarecând Pavel, statornic te-ai arătat; Bucură-te că statornicia ta în rău, îndelung iubitorul de oameni Dumnezeu a răbdat; Bucură-te că mai înainte a cunoscut Domnul că vei fi statornic și în credință; Bucură-te căci ca și Pavel ai vădit că cele rele le lucrai doar din neștiință; Bucură-te că prin fecioara cea curată Hristos te-a luminat; Bucură-te că prin ea Calea, Adevărul și Viața ai aflat; Bucură-te că și pe cei ce sunt întru întunericul rătăcirii, îi luminezi; Bucură-te că acum în lumina cerească te desfătezi; Bucură-te și ne întoarce pe noi din orice rătăcire; Bucură-te îți cântăm ție, căutând prin tine mântuire; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al-7-lea Aflând că prin acea vicleană uneltire nimic nu a sporit diavolul împotriva curăției Iustinei, ai voit să afli cu ce putere îl biruiește ea, zdrobind toate meșteșugurile lor și ți s-a adeverit că nu poate diavolul nici a privi spre semnul Crucii, căci foc ce-l arde și departe îl gonește ea este împotrivă-i; astfel ai început, o, Cipriane a înțelege puterea cu care se înarmează toți închinătorii Crucii când aduc ei cântarea de laudă ¦ Aliluia! ¦ Icos al-7-lea Scârbit ai fost mai întâi, o Sfinte, când ai văzut că puterea vrăjilor diavolești, pe care le credeai neînvinse încă din pruncia ta, este biruită de o fecioară neputincioasă cu firea; dar apoi mintea ta cea doritoare de desăvârșita cunoaștere a început să se lumineze prin cunoștința Adevărului; de care bucurându-ne îți cântăm: Bucură-te vas primitor de adevărata lumină; Bucură-te că ai venit la cunoștința adevărului printr-o fecioară creștină; Bucură-te cel ce din pruncie ai dorit cunoașterea cea adevărată; Bucură-te că astăzi dracii de frica ta tresaltă; Bucură-te că ai înfrânt puterea cu care ei odinioară te-au supus; Bucură-te că lumea de uneltirile diavolești e păzită; Bucură-te că prin aceasta credința nostră e întărită; Bucură-te corabie, ce ai înfruntat marea cea înfiorată; Bucură-te că lumina lui Hristos, ca un far în furtună ți-a fost arătată; Bucură-te că și pe noi, păcătoșii, ne aduci la liman liniștit; Bucură-te că pe mulți să smulgi, din al patimilor noian ai izbutit; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al-8-lea Voind să te amăgească diavolul cu uneltirile lui a iscodit altă înșelăciune și mai vicleană ca să vă amețească pe toți. Astfel s-a prefăcut luând chipul Iustinei și a intrat la Aglaid; acesta crezând că nălucirea e adevărată a strigat-o pe nume, dar minune: numai la auzul numelui fecioarei nălucirea s-a risipit. Și noi înspăimântați fiind, cântăm lui Dumnezeu Celui ce a dat o așa putere oamenilor bineplăcuți Lui ¦ Aliluia! ¦ Icos al-8-lea Cu spaimă cumplită a alergat Aglaid la tine, Cipriane, spunându-ți cele petrecute, iar tu, rușinat, fiindcă se vedea zadarnicia și amăgirea vrăjilor tale, ai încercat nenumărate alte chipuri de asemănare ca să-l poți face pe Aglaid sau pe tine însuți să vă puteți apropia de casa Iustinei. Dar fiind voi cu cuget necurat nimic nu ați izbutit, căci Însuși Mirele Cel Ceresc păzea curăția prea înțeleptei fecioare; pentru care noi cu umilință cântăm: Bucură-te că nu ai amăgit-o nicidecum pe fecioara cea curată; Bucură-te că prin statornica Iustina multe taine s-au vădit; Bucură-te că mai întâi puterea diavolului a fi neputincioasă s-a dovedit; Bucură-te că puterea nebiruită a lui Hristos și al Crucii Sale s-a arătat; Bucură-te că ai cunoscut cum întărește Dumnezeu pe Sfinții Săi în chip minunat; Bucură-te că și azi credințele rătăcite din lume izgonești; Bucură-te și ne înarmează pe noi prin credință împotriva celui rău; Bucură-te și ne dă biruință împotriva diavolului, nouă, celor ce chemăm numele tău; Bucură-te și împreună cu fecioara cea curată scapă-ne de ispitele cele neașteptate; Bucură-te și cursele lui Veliar sfărâmă-le și fă-ni-le nouă arătate; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al-9-lea Neizbutind nimic împotriva credinței celei neclintite a Iustinei și a curăției ei prin încercarea de a o arunca în prapastia iubirii de plăceri trupești, ai căutat a o supune pe dânsa prin ispitirile durerii pornind asupră-i, ca și oarecând asupra lui Iov, mulțime de nenorociri; dar ea neîncetat rugându-se ca și David graia: Nu voi muri, ci vie voi fi și voi povesti lucrurile Domnului. Și pentru toate proslăvea pe Dumnezeu cântându-I ¦ Aliluia! ¦ Icos al-9-lea Dar nu numai asupra ei, ci și asupra rudeniilor ei și a toată cetatea slobozind blestemul, ai adus, o, Cipriane, vătămare, din mânia cea neîmblânzită și din rușinea cea multă ce ți se făcuse, încât mulți cetățeni au mers la Iustina voind a o sili pe ea să nu se mai împotrivească lui Aglaid, pentru a izbăvi cetatea de mulțimea vrăjilor tale; dar ea nu prin însoțire necurată, ci prin curate și fierbinți rugăciuni, a izbăvit pe toți de tot răul, batjocorind meșteșugurile vrăjitorești; pentru aceea cu toți văzând minunea lăudăm pe Dumnezeu și cântăm ție: Bucură-te că nici iscoadele cele rele la rău nu au înduplecat-o; Bucură-te că Iustina s-a dovedit slujirii lui Hristos vas plecat; Bucură-te că mulți din aceia au cunoscut pe Hristos, prin minunata ei tămăduire; Bucură-te că întreaga cetate a luat printr-însa izbăvire; Bucură-te că mulți au venit atunci la credință; Bucură-te că tu însuți ai fost zdruncinat în întrega ta ființă; Bucură-te că pentru a doua oară ai fost puternic cutremurat; Bucură-te că încrederea în puterea vrăjilor tale ți s-a destrămat; Bucură-te că așa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioară a-ți lucra mântuirea; Bucură-te că ne înveți pe noi a răbda îndelung când suntem ispitiți; Bucură-te că ne întărești pe noi a rămâne în credință statornici și neclintiți; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 10-lea Rușinat fiind, Cipriane, de înfrângerea ce ai suferit-o printr-o tânară fecioară, tu, cel mult învățat și iscusit foarte în lucruri vrăjitorești și înștiințându-te că toate meșteșugurile viclene cu puterea Crucii și cu numele lui Hristos au fost biruite, ți-ai venit întru simțire și întru cunoștința Adevărului și ai început a dosădi pe draci, slăvind pe Dumnezeu și cântându-I, Lui ¦ Aliluia! ¦ Icos al 10-lea Văzând ca te-ai trezit din somnul și întunericul neștiintei și cu mânie sfântă îl ocărăști, acum și pe tine, slujitorul idoleștii închinări și al diavoleștilor meșteșuguri vrăjitorești, ca să te piardă s-a pornit diavolul cu putere multă, încercând să te ucidă și neavând tu nici un ajutor de la nimeni să te izbăvească, ți-ai adus aminte de semnul Crucii, prin care se împotrivea Iustina și chemând numele lui Hristos ai biruit puterea diavolului, de care lucru prea minunat, cutremurați fiind, cântăm ție: Bucură-te Cipriane, că prin fecioara Iustina ai venit la chemarea Numelui lui Hristos; Bucură-te că întru Numele Lui ai zdrobit pe diavolul ce se pornise împotiva ta mai vârtos; Bucură-te că ai aflat Lumina cea adevărată; Bucură-te împreună cu fecioara cea curată; Bucură-te că spre spurcata însoțire n-ai putut să o pleci; Bucură-te că în Lumina lui Hristos, acum împreună cu ea petreci; Bucură-te și ne întărește și pe noi în chemarea Numelui lui Hristos; Bucură-te că ni L-ai arătat nouă a fi dar prea luminos; Bucură-te că și prin tine a sporit Biserica cea biruitoare; Bucură-te că te-a câștigat la credință Iustina, cea curată ca o floare; Bucură-te și ne învață și pre noi a păzi curăția; Bucură-te și izbăvește din nevoi pe cei ce iubesc fecioria; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 11-lea Arzându-ți toate cărțile tale cele vrăjitorești înaintea credincioșilor, ai alergat la Episcopul creștinesc, cerându-i lui să te unească prin Botez cu Dumnezeul Iustinei și având tu inimă înfrântă și cu multă plângere pentru toate relele ce le-ai făptuit în viața ta de până atunci, primit ai fost în turma lui Hristos; căci a cunoscut Episcopul buna ta râvnire. Și precum te-ai arătat odinioară grabnic la rău, te-ai dovedit apoi apring râvnitor și slujitor vrednic al Dumnezeului Celui adevărat, neprididând a-I aduce Lui neîncetat cântarea ¦ Aliluia! ¦ Icos al 11-lea Cu mare osârdie ai alergat, Cipriane, pe calea cea strâmtă și anevoioasă, după ce ai aflat că Hristos este calea cea adevărată, dorind să răscumperi vremea petrecută în spurcata slujire idolească și totdeauna plângând pentru faptele cele rele de mai înainte. Drept aceea ai mers din putere în putere și din bunătate în bunătate, încât degrab te-ai învrednicit a primi nu numai Botezul, ci ai pășit din treaptă în treaptă până la cinstea de Episcop, păstorind cu râvnă turma lui Hristos. Iar pe fecioara Iustina, diaconiță și egumenă într-o mănăstire de fecioare ai făcut-o. Pe care cinstită înălțare văzând-o cu bucurie cântăm ție: Bucură-te Cipriane, că așa răsplătește Dumnezeu inima curată; Bucură-te că a cunoscut Dumnezeu râvna ta după cunoștința cea adevărată; Bucură-te că așa miluiește Dumnezeu pe cei ce îndelungi ispitiri suferă; Bucură-te că așa te-ai arătat Arhiereu prea sfințit; Bucură-te că și pe Iustina vrednica diaconiță slujirii lui Hristos ai înălțat-o; Bucură-te că egumenă și povățuitoare și altor fecioare ai dat-o; Bucură-te că ai păstorit turma lui Hristos cu multă râvnă și silire; Bucură-te că și noi alergăm la tine, ca la un adevărat păstor, cu multă dorire; Bucură-te și ne povățuiește pe noi pe calea mântuirii; Bucură-te și fii lângă noi mereu în ceasul ispitirii; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 12-lea Prin râvna ta și a fecioarelor cele curate povățuite de înteleapta Iustina se deșerta slujirea idolească, iar slava lui Hristos se înmulțea. O viață ca aceasta a ta și sârguința cea pentru slujirea lui Hristos și pentru mângâierea sufletelor omenești văzând-o diavolul, scrâșnea împotrivă-ți voind cu orice chip să te piardă. Însă nu știa pierzătorul că o și mai mare și nepieritoare slavă îți pregătea și sălășluire cu cetele Sfinților; ca împreună cu ei pururea să cânți lui Dumnezeu cântarea ¦ Aliluia! ¦ Icos al 12-lea Neștiind pierzătorul în ce chip să te piardă, căci se temea de puterea Crucii, a îndemnat pe păgâni să te clevetească înaintea ighemonului, că ai părăsit păgâneasca închinare și slujire idolească, venind la creștineasca închinare a lui Hristos și că pe mulți depărtezi de la spurcata slujire la idoli, sporind turma lui Hristos. Acestea auzind ighemonul și neputând a te zăticni prin cuvinte meșteșugite, te-a dat la muncire cumplită împreună cu fecioara Iustina. Iara voi, toate răbdându-le și neplecându-vă la închinarea idolească, igheonul a poruncit să vă ucidă pe voi prin tăiere de sabie. Iar împreună cu voi s-a învrednicit de cununa mucenicească și evlaviosul creștin Teoctist, care văzând moartea voastră cea nevinovată, a mărturisit și el pe Hristos. Pentru aceea laude ca acestea aducem ție: Bucură-te că te-ai învrednicit a fi al turmei lui Hristos păstor nebiruit; Bucură-te că și Iustina fecioara, nevoindu-se alături de tine s-a sfințit; Bucură-te că de vicleanul ighemon n-ați fost amăgiți; Bucură-te că v-ați arătat mărturisitori ai lui Hristos neclintiți; Bucură-te că astfel de cununa muceniceasca ați fost învredniciți; Bucură-te că acum prin sfintele tale moaște multe tămăduiri se dăruiesc; Bucură-te că râuri de daruri se revarsă celor ce te cinstesc; Bucură-te că și noi cu mare credință la tine năzuim; Bucură-te că prin ale tale sfinte moaște ajutor și mântuire nădăjduim; Bucură-te și te roagă pentru noi împreună cu Sfânta Iustina și Sfântul Teoctist; Bucură-te și primește de la noi jertfă de laudă acest smerit acatist; ¦ Bucură-te sfinte mucenice Cipriane, pururea slăvite! ¦ Condac al 13-lea ┇O, Prea Sfințite Cipriane, Ierarhul cel cinstit al lui Dumnezeu, nevoitorule prea tare, împreună cu Sfânta muceniță Iustina și Sfântul mucenic Teoctist, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru cei ce pururea te cinstesc și cu cântări măresc sfântă pomenirea ta și cu rugăciunile tale, îmblânzește pe Stăpânul Hristos, pentru toți mijlocind iertare de greșeale și izbăvire de toate cursele și ispitirile diavolești, ca mântuindu-ne să-I cântăm împreună cu tine, în vecii nesfârșiți, cântarea îngerească ¦ Aliluia! ¦┇ RUGĂCIUNE care se zice doar de PREOȚI Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul Împăraților și Domnul domnilor, slavă ție. Tu Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume. Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatra, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavolești. Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele). Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău cu toți ai casei lui și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lacomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia și de toate rătăcirile și greșalele, știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.