🏠 Acatistul Sfântului Mucenic Carp - 13 oct. ³ Păstor al turmei lui Hristos, ți-ai pus viața pentru oi, că mucenicie ai răbdat, ca pe cei pierduți să câștigi și la staulul creștin să-i aduci, pentru care și noi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Icos 1 Al Pergamului arhiereu, bine te-ai nevoit să îngrijești de Biserica lui Hristos, ca nimeni din credincioși să nu se piardă și mai ales celor necăjiți părinte te-ai făcut și așa ai rămas chipul părintesc și pentru noi. Bucură-te, trâmbiță a primilor creștini; Bucură-te, glas tare în pustia păgână; Bucură-te, vestirea bună în iadul idolesc; Bucură-te, mărturisitor al noii credințe; Bucură-te, chip al Bisericii noi; Bucură-te, arhiereu al Noului Legământ; Bucură-te, totodată părintele celor necăjiți; Bucură-te, brațe iubitoare ale celor rătăciți; Bucură-te, aflătorule a celor pierduți; Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 2 Ca o lumină ai apărut în Pergam, în locurile cu mare negură păgână ce împovăra pe toți și așa te-ai făcut răsăritul de sus, al cântării de: Aliluia! Icos 2 Toți necăjiții și oropsiții, toți cu duhurile necurate, plini de patimile urâte, toți au alergat la tine, cărora te-ai făcut părinte primitor, ca cel din Evanghelie. Bucură-te, înțeleptul Evangheliei lui Hristos; Bucură-te, aprins de cuvântul cel preasfânt; Bucură-te, învăpăiat cu duhul înfăptuirii; Bucură-te, bun început al creștinătății; Bucură-te, desțelinător de buruieni păgâne; Bucură-te, scoaterea neghinelor rele; Bucură-te, secerătorul holdei curățite; Bucură-te, semănătorul de sămânță bună; Bucură-te, grădinarul lucrător; Bucură-te, scoaterea spinilor din răsaduri; Bucură-te, paza de pânditorii stricători; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 3 Se clădise Biserica și toți cei rătăciți erau acum binecredincioși, când iată, groaznică furtună se porni și prigoana se dezlănțui împotriva celor ce cântau: Aliluia! Icos 3 Împăratul păgân cu dregătorii lui, cereau tuturor închinarea la idoli și tu ca un păstor al lui Hristos, ai fost primul ce ai sărit în apărare. Bucură-te, păstor ce stă în fruntea turmei; Bucură-te, că te faci primul apărător; Bucură-te, că nu te înfricoșezi de lupul răpitor; Bucură-te, că te lupți cu vrăjmașul; Bucură-te, că nu lași pe nimeni răpit; Bucură-te, că tu primul sângerezi; Bucură-te, că tu primul te jertfești; Bucură-te, că te faci aprig luptător; Bucură-te, că te faci aprinsă vitejie; Bucură-te, bărbăție deodată vădită; Bucură-te, chip de adevărat păstor; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 4 Prigoana nemiloasă a început să ucidă pe mulți, să chinuie și să schingiuiască pe cei neclintiți în credință, să oprească pe cei ce cântă: Aliluia! Icos 4 Tu, sfinte Carp, ca cel mai tare credincios creștin, ai început să strigi și mai aprins vestirea lui Hristos, ce a înfricoșat pe prigonitori. Bucură-te, neschimbat de înfricoșarea stăpânitorilor; Bucură-te, înger pământesc ce nu se teme de rău; Bucură-te, că nici moartea nu te-a înspăimântat; Bucură-te, arhiereul jertfei crucii; Bucură-te, întâi stătător pe scaunul Bisericii; Bucură-te, întâiul care însuși se jertfește; Bucură-te, că nu te-ai ascuns de vrăjmași; Bucură-te, că ai stat primul în fața lor; Bucură-te, că i-ai oprit să intre în cele sfinte; Bucură-te, că nu i-ai lăsat să le batjocorească; Bucură-te, că și acum oprești pe cei hulitori; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 5 O, sfinte arhiereule și mucenice Carp, deosebită cinstire îți aducem, că păstor bun te-ai vădit și mucenic adevărat, în cântarea de: Aliluia! Icos 5 Puțină este lauda, dar știind neputințele și patimile noastre, treci cu vederea cele de lipsă și ca un bun părinte și pe noi ne primește. Bucură-te, sabie de duh; Bucură-te, mărturisitorule neînfricat al lui Hristos; Bucură-te, luptătorul cu tot răul; Bucură-te, al poporului îndurător; Bucură-te, milostiv cu cei necăjiți; Bucură-te, plin de iubire față de cei rătăciți; Bucură-te, al bolilor tămăduitor; Bucură-te, al săracilor darnic; Bucură-te, cel ce strigă să vină toți la Hristos; Bucură-te, adunarea fierbinte a dragostei; Bucură-te, dar pământesc pentru cele cerești; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 6 În temniță cu mulți alți credincioși ai fost batjocorit, dar pentru dragostea lui Hristos, toate le-ai suferit și mult cântând: Aliluia! Icos 6 Orbirea păgână îi făcea pe prigonitori și mai înverșunați, dar tu în credință și mai hotărât te dovedeai, uimindu-i pe toți. Bucură-te, arhiereul lui Hristos, cel vrednic; Bucură-te, credință mai tare ca orice suferință; Bucură-te, cinste nemicșorată de batjocoriri; Bucură-te, că nici bătăile nu te speriau; Bucură-te, că nici foamea nu te slăbea; Bucură-te, hotărâre tare și învingătoare; Bucură-te, al multora luminător; Bucură-te, al răbdării propovăduitor; Bucură-te, al cuvântului vieții grăitor; Bucură-te, teolog și înfăptuitor; Bucură-te, învățător și însuți ascultător; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 7 Porunca stăpânitorilor era aspră și neîngăduitoare, dar tu, sfinte arhiereu al credinței creștine, tot așa de neclintit te-ai arătat, în cântarea de: Aliluia! Icos 7 Cu multe momeli căutau prigonitorii să te înșele, ca tu păstorule să-ți lași oile și așa să le poată răpi. Bucură-te, râvnitor, ca pe nimeni să nu pierzi; Bucură-te, apărător cu adevărat al Bisericii lui Hristos; Bucură-te, predicator puternic al Evangheliei; Bucură-te, arhiereu între arhierei; Bucură-te, părinte între părinți; Bucură-te, stâlp neclintit al Casei Domnului; Bucură-te, sprijinitor degrab al celor în nevoi; Bucură-te, îmblânzirea dușmanilor; Bucură-te, alungarea demonilor fermecători; Bucură-te, pavăza creștinilor; Bucură-te, scut în toate primejdiile; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 8 Chipul arhieresc și cel mucenicesc au strălucit și mai mult unul prin altul, de se mirau prigonitorii, cum de puteai să le unești în cântarea de: Aliluia! Icos 8 Sfinte Carp, înălțimea arhieriei Bisericii lui Hristos și podoaba muceniciei totodată, ne-ai rămas și nouă chip de mare povățuire duhovnicească. Bucură-te, munte al slujirii creștine; Bucură-te, înălțimea credinței; Bucură-te, vulturul teologiei de sus; Bucură-te, porumbelul botezului de jos; Bucură-te, bogăția de Duh Sfânt; Bucură-te, cetate a lui Dumnezeu; Bucură-te, zidul mai tare ca piatra; Bucură-te, grădina bineîngrijită; Bucură-te, rodire multă și plină; Bucură-te, masă tuturor flămânzilor; Bucură-te, săturarea înfometaților; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 9 Cum ai adunat odinioară pe toți cei necăjiți și lipsiți și i-ai făcut credincioșii lui Hristos, așa și pe noi ne strânge de pe drumurile patimilor pierzătoare, ca să cântăm și noi: Aliluia! Icos 9 Părinte sfinte Carp, ești pomenit în veci în cartea însângerată a lumii, ca unul dintre cei mari și căpetenie. Bucură-te, părinte în ceata tuturor sfinților Părinți; Bucură-te, dar al lui Dumnezeu pentru lume; Bucură-te și dar al lumii pentru Dumnezeu; Bucură-te, slujitor vrednic al altarului preasfânt; Bucură-te, tu însuți jertfă pe altar; Bucură-te, bineprimită mireasmă; Bucură-te, tămâie binecuvântată de sus; Bucură-te, cel prin care se alungă toți demonii vrăjitori; Bucură-te, luminarea minții omenești; Bucură-te, deschiderea inimilor înrăite; Bucură-te, părinte ce pe toți îi chemi la Hristos; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 10 Au obosit păgânii cu muncile și schingiuirile lor, că mai tare ca acestea te-ai arătat și vestirea lui Hristos și mai mult s-a făcut, în cântarea de: Aliluia! Icos 10 Credința creștină în loc să fie distrusă și mai mult s-a întărit și așa după năvalnica furtună păgână, cerul și mai senin s-a dezvelit. Bucură-te, vitejia biruitoare creștină; Bucură-te, biruința ce Hristos o aduce; Bucură-te, bucuria peste greaua întristare; Bucură-te, desfătarea după chinurile mucenicești; Bucură-te, odihna după muncile cumplite păgâne; Bucură-te, că pământul are de acum noul rai; Bucură-te, că păcatul lui Adam s-a spălat; Bucură-te, că Eva a călcat capul șarpelui; Bucură-te, că blestemul s-a dezlegat; Bucură-te, că iarăși pomul vieții s-a dăruit; Bucură-te, Biserica lui Hristos cea triumfătoare; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 11 Și noi adunați în Biserica lui Hristos, te cinstim pe tine arhiereule și mare mucenic și cu toți credincioșii noi cântăm: Aliluia! Icos 11 Grea a fost prigoana păgână și mai este și acum răutatea ei ce mereu încearcă să surpe Biserica cea sfântă a lui Hristos, dar avându-vă pe voi, Sfinților, va fi mereu biruința creștină. Bucură-te, veghetor al dreptei credințe; Bucură-te, că și noi alergăm la ocrotirea ta; Bucură-te, că îți cerem întărirea credinței; Bucură-te, că îți cerem luminarea inimii; Bucură-te, că îți cerem ajutor în toate; Bucură-te, că te rugăm în neputințele noastre; Bucură-te, că aducem la tine pe toți necăjiții; Bucură-te, astfel grabnic ajutătorule; Bucură-te, milostenie părintească; Bucură-te, bunătate peste fire; Bucură-te, brațele primitoare ale iubirii lui Hristos; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 12 Cununa nestricată și nepieritoare ai primit de la Hristos pe care L-ai slujit, ca plata ostenelilor și bunei credințe ce ai avut, cântând de acum pururea în ceruri: Aliluia! Icos 12 Dar nici de noi nu te-ai despărțit, ci și mai mult de sus de noi te îngrijești, ca un adevărat părinte care nu-și uită fiii săi. Bucură-te, păstorule și părinte; Bucură-te, iubire de nimic împărțită; Bucură-te, dragoste ce nimic nu uită; Bucură-te, dăruire pentru toți; Bucură-te și al copiilor primitor; Bucură-te, învățător al tinerilor; Bucură-te, ocrotitorul fecioarelor; Bucură-te, sprijinitorul văduvelor; Bucură-te, că de toți necăjiții ai grijă; Bucură-te, că nimeni nu iese de la tine lipsit; Bucură-te, părinte, taina cea mare; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiți! Condac 13 ┇ Și de la noi, sfinte arhiereule și mucenice Carp, primește această laudă și cinstire și nu te scârbi de puținătatea noastră, că asemenea de demult nu încetezi să primești pe toți necăjiții în brațele tale preaiubitoare și părintești, în cântarea de: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.