🏠 Acatistul Sfinților Brâncoveni - 16 aug. ³ Condac 1 g3 Veniți, binecinstitorilor creștini, să aducem cuvioase laude și cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru împărăția cerurilor și pentru neam, acesta moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și cu sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm: Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință mult v-ați nevoit! Icos 1 Întregind lanțul de aur al noilor martiri, cu neasemănare mai curat decât cel de Ofir, în cetatea marelui Constantin cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu l-ați mărturisit și lepădările pentru bunătățile vremelnice ale acestui veac trufaș și nestatornic, desăvârșit le-ați zdrobit. Drept aceea, minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu umilință graiuri ca acestea: Bucurați-vă, că avuția cea stricăcioasă ați defăimat; Bucurați-vă, că bogăția cea gândită ați aflat; Bucurați-vă, că de frumusețea materialnică nu v-ați biruit; Bucurați-vă, că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-ați socotit; Bucurați-vă, preaînțelepților, voi partea cea bună ați ales; Bucurați-vă, că roadele blagocestiei cu bucurie ați cules; Bucurați-vă, că vitejească răbdare împreună până în sfârșit ați arătat; Bucurați-vă, că biruința deplină asupra lumii, a trupului și a diavolului ați câștigat; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 2 Luminați fiind dintru înălțime, ați primit a pătimi și a muri pentru Ziditorul tuturor, ca de El să fiți și proslăviți; iar mai dorită decât toată lumea văzută v-a fost cununa mucenicească, pentru care ați mers la jertfă având pe buze cântarea îngerească; Aliluia! Icos 2 Din fragedă pruncie ai înțeles, voievodule Constantin, că "frica Domnului este începutul înțelepciunii" și le-ai adăpat din izvorul cel nesecat al dumnezeieștilor Scripturi. Apoi la vreme cuviincioasă învrednicindu-te tainei Sfintei cununii, cu unsprezece odrasle domnești Dumnezeu te-a blagoslovit, pe care de asemenea în frica și în certarea Lui crescându-i, patru au ajuns mucenici măriți. De aceea de la noi acum auziți: Bucurați-vă, că dumnezeiasca pronie din neființa în această lume v-a adus; Bucurați-vă, că începutul cel bun, al fricii de Dumnezeu, cu toții l-ați pus; Bucurați-vă, căci dulceața cea negrăită a Sfintelor Scripturi ați aflat; Bucurați-vă, căci cu osârdie, ziua și noaptea, din izvoarele lor v-ați adăpat; Bucurați-vă, căci cunoștiinței fapta cea bună ați adus; Bucurați-vă, căci râvna voastră nu v-a dat clipă de repaos; Bucurați-vă, căci zilele cele rele ale acestei vieți bine le-ați chivernisit; Bucurați-vă, căci călătoria ați săvârșit și la limanul ceresc ați sosit; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 3 Nu ai voit domnie și stăpânire pământească, fericite Constantine, știindu-te domn în casa și pe moșia ta, ci mai vârtos ai dorit să domnești, prin Sfinte nevoințe și Sfinte virtuți, peste patimi. Iubit-ai puterea cerească a harului Sfântului Duh mai vârtos decât pe cea lumească și acum Domnului strigi împreună cu pruncii tăi și cu sfetnicul Ianache: Aliluia! Icos 3 Silit ai fost de sfatul cel mare al țării Românești să primești a fi domnitor, căci în vremuri mult tulburate prin înconjurări de oști și de vrăjmași, blândețea și înțelepciunea ta au adus bună ocârmuire. Fericiți suntem noi că ți-ai tăiat voia ta și ai primit greul sceptru domnesc, căci spunând și tu întru sine-ți: "eu și neamul meu vom sluji lui Dumnezeu", ne îndemnați pe toți cu dorire a vă striga: Bucură-te, noule Moise al țării Valahiei și a ei propășire; Bucură-te, că împreună cu tainicul Ianache îi urzești bună sporire; Bucură-te, feciorule Constantin, al lui Hrîstos viteaz oștean; Bucură-te, bine urmându-l, tu, minunatule Ștefan; Bucură-te, Radule, cel vrednic de laude multe; Bucură-te, micule Matei, dar desăvârșitule la minte; Bucurați-vă, podoabe neprețuite ale țării Românești; Bucurați-vă, mărgăritare și binecuvântări ale orașului București; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 4 Lăcașuri ale Sfântului Duh ați ajuns prin mucenicie, căci și voi mult ați ajutat poporul lui Dumnezeu să se zidească în duh, ridicând mănăstiri, biserici și tipărind cărți cu aleasă hrană duhovnicească. Cum dar nu vom cânta Stăpânului tuturor, Celui Ce a binevoit a lucra prin voi, cântarea: Aliluia! Icos 4 Întunericul necredinței și al neștiinței ai izgonit și lumina cunoștinței dumnezeiești a strălucit peste țară, căci, ca și Solomon, ai iubit, mărite Constantine, podoaba casei lui Dumnezeu. Din tiparnițe au ieșit Sfinte cărți, comori de vindecări, bucuria creștinilor evlavioși, pentru care vă bucurăm pe voi zicând: Bucurați-vă, iubitorilor de Sfinte lăcașuri și altare; Bucurați-vă, ctitori de mănăstiri și dăruitori de odoare; Bucurați-vă, căci tipăriturile voastre din popor întunericul risipesc; Bucurați-vă, cărțile Sfantului Ierarh Antim în țară lumina sporesc; Bucurați-vă, căci voi, tipărirea primei Biblii în română ați continuat; Bucurați-vă, căci apoi Psaltirea, cărți de slujbă și zidire sufletească ne-ați dat; Bucurați-vă, căci cărțile voastre și până astăzi se doresc; Bucurați-vă, Treimea Sfântă în ctitoriile voastre toți o blagoslovesc; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 5 Făclii luminătoare pentru țările Române și pentru toată Ortodoxia s-au arătat tiparnițele înființate sau restaurate de voi la Snagov și București, Râmnicu Vâlcea și Târgoviște, Buzău, Tiflis și Alep, făcând pe creștinii români și greci, iviri și arabi, să cânte cu toții într-un glas: Aliluia! Icos 5 Slava nepieritoare ți-ai dobândit, evlaviosule domn Constantin și după dreptate ai fost socotit în vremea ta apărătorul întregii creștinătăți ortodoxe, căci cine a năzuit către tine și l-ai trecut cu vederea sau către cine nu s-a revărsat milostivirea ta mai presus de nădejde? Iată pentru ce limbi, seminții și popoare îți cântă ție, Sfantului Ierarh Antim Ivireanul și împreună pătimitorilor tăi, unele ca acestea: Bucurați-vă, vajnici apărători a toată Ortodoxia; Bucurați-vă, căci ne sunteți tăria, slava și bucuria; Bucurați-vă, stâlpi de foc ceresc, voi cerul și pământul uniți; Bucurați-vă, că români și greci cu graiuri alese vă heretisesc; Bucurați-vă, că iviri și arabi din inimi recunoscătoare vă mulțumesc; Bucurați-vă, că lucrarea voastră mană cerească pentru multe țări a însemnat; Bucurați-vă, că roade cerești ați cules după ce cu lacrimi ați semănat; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 6 Dar cum oare vom putea lăuda noi, nevrednicii, râvna voastră pentru Sfintele lui Dumnezeu lăcașuri? Căci unde nu ați zidit sau reînnoit biserici, mănăstiri, paraclise, schituri, bolnițe, trapeze? Pentru toate acestea, din toate părțile miluite de voi, orașe și sate românești, mănăstiri din Sfântul Munte al Athosului, ca și din Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, din ostroavele mării grecești și de peste tot Răsăritul Ortodox, până la muntele Sinai șî Ierusalim răsună cântarea: Aliluia! Icos 6 Precum Binecredinciosul voievod Ștefan cel Sfânt în Moldova și voi multe și alese lăcașuri de închinăciune ați ridicat, preafericiților, iar daniile voastre pretutindeni au ajuns. Bine ați înmulțit talanții voștri, turnul faptelor voastre cele bune desăvârșit l-ați înălțat, pentru care auziți: Bucurați-vă, că Marelui Mucenic Gheorghe, lăcaș luminat în București i-ați clădit; Bucurați-vă, că și Mitropoliei muntene frumoasă clopotniță i-ați zidit; Bucurați-vă, striga vouă mănăstirile de la Sâmbăta de Sus, Râmnicu Sărat și Viforita; Bucurați-vă și vă veseliți, vă spun cele de la Brâncoveni, Bistrița-vălcea și Arnota; Bucurați-vă, tainic șoptesc cele de la Gura Motrului, Strehaia și Sadova; Bucurați-vă, auziți dinspre Govora, Dintr-un lemn, Mamul și Tismana; Bucurați-vă, vă spun bisericile voastre din Făgăraș, Scheilor din Brașov și Ocna Sibiului; Bucurați-vă, vi se cântă în cea a Sfantului Mucenic Dumitru din Târgoviște, de la Mogoșoaia și Potlogi; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 7 Crâiasa ctitoriilor tale, Sfânta mănăstire Hurezi-vălcea, menită să fie lăcaș de îngropare pentru tine și tot neamul tău, minunatule voievod Constantin, dă măsură dărniciei și râvnei de care ai fost și tu mistuit pentru înfrumusețarea casei lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, pentru care niciodată n-ai socotit a fi ceva prea scump. Neasemuita ei frumusețe și armonie ne îndeamnă a cânta cu glas de prăznuire lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7 Piatra cea mare a mormântului ce ți-ai gătit în biserica cea mare de aici și azi suspină după moaștele voastre Sfinte, căci mănăstirea din Halki și biserica Sfântului Gheorghe din București au primit această comoară de neprețuit. Dar duhul, rugăciunea și urmele pașilor voștri sunt pretutindeni la Hurezi și în schiturile ce ați ridicat închipuindu-le în semnul crucii dimprejur, drept care cu smerenie vă lăudăm, grăind: Bucurați-vă, ai marilor împărați bizantini adevărați următori; Bucurați-vă, ctitoria voastră nu are pereche, e ca luceafărul între luminători; Bucurați-vă, că șapte ani la dânsa, cu osteneală și fără preget s-a trudit; Bucurați-vă, căci meșterul Manea, iscusit urzitor, bijuterie în piatră v-a izvodit; Bucurați-vă, v-a strigat dintru înălțime schitul ocrotit de Botezătorul Ioan; Bucurați-vă, vă șoptește Arhidiaconul întâi mucenic, din schitul închinat lui de coconul Ștefan; Bucurați-vă, auziți și de la schitul patronat de Apostolii Sfinți; Bucurați-vă, fericiți sunteți voi, feciori domnești și ai voștri părinți; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 8 Nu a răbdat mai mult vrăjmașul neamului omenesc, tatăl minciunii și ucigașul de oameni, multa voastră lucrare săvârșită spre slava lui Dumnezeu, Cel închinat în Treime și spre folosul întregii creștinătăți dreptslăvitoare, ci împotriviri a pus în calea voastră cea luminoasă. Dar voi, prin rugăciuni stăruitoare, postiri, milostenii și vegheri, vă găteați pentru ziua încununării și să primiți întâi paharul pătimirii, Domnului cântând: Aliluia! Icos 8 Mulți vrăjmași văzuți și nevăzuți a stârnit satana asupra voastră, ploaie de pâre, minciuni și viclenii învolburând mințile hainului sultan Ahmet și sălbaticului său vizir Gin Ali pașa.Voi însă, îmbrăcându-vă în platoșa dreptății și într-armându-vă cu armele luminii, prin smerita pocăință vă întăreați, pentru care auziți de la noi așa: Bucurați-vă, că iadul cu slugile lui asupra voastră se pornește; Bucurați-vă, că oastea cerească spre ajutorul vostru grăbește; Bucurați-vă, iconomi buni ai Domnului, ce fapte bune pururea râvneați; Bucurați-vă, căci pentru aceasta veți fi și mărturisitori neînfricați; Bucurați-vă, că înaintea crudului sultan fiind aduși, l-ați înfruntat; Bucurați-vă, că pe băutorul de sânge vizir în nedumerire l-ați aruncat; Bucurați-vă, că puterea cea nebiruită a Sfintei Cruci este cu voi; Bucurați-vă, viteji netemători de ai semilunii puhoi; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 9 Ritorii cei mult grăitori nu pot să spună cum voi, de neam domnesc fiind și crescuți în desfătări, ați putut merge cu neclintita hotărâre și pe calea cea strâmtă cu inimi pline de bărbăție. Acestea sunt minunile credinței noastre săvârșite în fiii luminii, ascultării și jertfei! Lui Dumnezeu Celui minunat întru Sfinții Săi pentru aceasta împreună să-I cântăm; Aliluia! Icos 9 În Sfânta și Marea Vineri a Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, a îngăduit Iubitorul de oameni, cu judecățile Sale înfricoșate și neajunse minților noastre întunecate, să se abată mânia urgiei păgânești asupra casei voastre celei blagoslovite. Plângeau cu amar și jale neostoită toți locuitorii Bucureștilor, ba chiar și pietrele din drumul vostru, văzându-vă urcați în care și duși spre țarigrad, sub pază aspră, spre înfricoșata cercetare. Pentru aceasta nici noi nu vom tăcea, ci vom grăi către voi: Bucurați-vă, că pe Domnul domnitorilor în pătimire Il urmați; Bucurați-vă, că de împăratul împăraților ați hotărât să nu vă lepădați; Bucurați-vă, cu toții, domn, feciori și gineri, că spre mărturisirea lui Hristos ați pornit; Bucurați-vă, că dintre voi șase, cununa și slava mucenicească au dobândit; Bucurați-vă și pentru mult îndurerata doamna Maria, care pe voi vă însoțește; Bucurați-vă, că mărita doamnă, pe Hecuba din vechime în slavă cu neasemănare o covârșește; Bucurați-vă, căci călătoria voastră, cu a Sfântului Sfințitului Mucenic Ignatie s-a asemănat; Bucurați-vă, că veșnica răsplătire cerească, precum acela, de la Domnul slavei ați luat; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 10 Ajunși în cetatea Sfântului împărat Constantin, ați fost aruncați în înfricoșata temniță Șapte Turnuri, în bezna și frigul ce îndurați înlănțuiți, Duhul Cel Preasfânt se ruga întru voi cu suspine negrăite, harul Lui vă lumina, vă încălzea și vă întărea, învățându-vă să mulțumiți fierbinte lui Dumnezeu pentru toate și să-I cântați: Aliluia! Icos 10 Cine va putea spune mulțimea caznelor și a chinurilor la care ați fost supuși vreme de aproape patru luni, prin care ați covârșit chiar și pe mulți dintre mucenicii cei din vechime, îngerilor și oamenilor v-ați făcut priveliște înfricoșată și de mirare, lămurindu-vă ca aurul cel curățit de șapte ori în foc; iar noi, lăudând pe Cel Ce v-a slăvit în viață și după moarte, vă fericim zicând: Bucurați-vă, că în temnița întunecată și umedă ați fost închiși; Bucurați-vă, că în lanțuri și cătușe v-au dat ai voștri pârâși; Bucurați-vă, că ați sângerat cumplit, strujiți ca mucenicii de odinioară; Bucurați-vă, căci cu clește roșit în foc v-au ars pe piept și la subțioară; Bucurați-vă . că tari ca diamantul ați rămas voi în ortodoxie; Bucurați-vă, că ați crezut cu neclintire în viața veacului ce va să fie; Bucurați-vă, că Mântuitorul Hristos și Preacurata Sa Maică din înălțime vă priveau; Bucurați-vă, că toți Sfinții și toate puterile cerești pentru voi se rugau; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 11 Ziua împărătescului praznic al Adormirii Maicii lui Dumnezeu, când împlineai 60 de ani de viață, slăvite voievod, iar doamna Maria ar fi trebuit să o cinstească pe Preasfânta ei ocrotitoare, a fost aleasă de păgâni spre mărirea nenumăratelor tale dureri. Căci porțile cele grele ale temniței deschizându-le, ați fost aduși înaintea cruntului sultan, a curții sale și a călăului cu iataganul scos, pentru ultima și cea mai grea înfruntare. Către care îndreptându-vă cu toții, cântați în inimile voastre: Aliluia! Icos 11 Istoviți de chinuri și suferințe, în grele lanțuri ferecați, cu capete descoperite, cu picioare goale și numai în cămăși, au stat vitejii mărturisitori în fața păgânului tiran, care cu îngrozire vicleană le făgădui viața dacă se vor lăsa de legea lor și vor trece la legea turcească. Râspunsu-i-a Vodă Brâncoveanu: "Noi de legea creștinească nu ne lăsăm; în ea ne-am născut și am trăit, în ea voim să murim". Apoi către copiii săi zise: "Fiilor, fiți bărbați! Am pierdut tot ce aveam pe lumea asta pământească. Nu ne-au mai rămas decât sufletele; să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea Mântuitorului nostru lisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru". De aceea drept este ca acum să auziți: Bucurați-vă, căci cuvintelor amăgitoare ale vicleanului sultan nu v-ați plecat; Bucurați-vă, căci îngerii cu cununi cerești de voi s-au apropiat; Bucurați-vă, că la botezul cel dintâi acum pe cel al sângelui îl adăugați; Bucurați-vă, căci astfel toate păcatele voastre cu desăvârșire le spălați; Bucurați-vă, oșteni viteji și nebiruiți ai împăratului Ceresc; Bucurați-vă, că vicleanul șarpe nu v-a putut amăgi cu nimic pământesc; Bucurați-vă, că la momiri și îngroziri neplecându-vă, legea păgânului Mahomed ați defăimat; Bucurați-vă, că pentru legea cea nouă, a darului și a iubirii lui Hristos ați răbdat și de El v-ați încununat; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 12 De a și șovăit Mateiaș pentru o clipă, ca un prunc, înaintea fiorosului gâde, dar mai apoi, îmbărbătându-se, prin cuvintele domnescului său părinte, singur mergând și-a așezat capul pe butuc, râvnind cu dorire prealuminatei cete a Sfinților mucenici, în care va cânta în veci de veci Sfintei, Celei de o ființă și nedespărțitei Treimi: Aliluia! Icos 12 Cădeau ca spicele sub secera capetele copiilor domnești și al credinciosului Ianache sub ochii voievodului, din care curgeau pârâiașe de lacrimi pentru nespusa durere vremelnică și apropiata fericire veșnică. Dar în inima lui vitează răsunau cu putere cuvintele proorocești: "Iată, eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu". Pentru aceasta, după vrednicie, aducem vouă aceste cântări de laudă: Bucurați-vă, căci prin tare hotărâre păcatul, moartea și iadul ați biruit; Bucurați-vă, că puitorul de nevoințe Hristos întru cele cerești v-a primit; Bucurați-vă, că se îngrozesc tiranii și răucredincioșii privindu-vă sau amintindu-și de voi; Bucurați-vă, rugători bineprimiți pentru țară, neam, Ortodoxie și sărmanii de noi; Bucurați-vă, ocrotitori ai Bucureștilor și mijlocitori pentru toată suflarea românească; Bucurați-vă, solitari pentru ea, ca înțelepciune de sus și milă bogată să dobândească; Bucurați-vă și nu ne lăsați să ne lepădăm de Sfânta credință prin viața păgână; Bucurați-vă, învingătorilor și cereți îndurare pentru noi de la Preacurata Stăpână; Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit! Condac 13 O, Sfinților martiri Brâncoveni, care ați biruit și v-ați încununat, căutați dintru înălțimea fericitei și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei împovărați de multe, mari, grele și nepocăite păcate și primind puțina noastră rugăciune ca pe o gângurire pruncească, mijlociți de la Dumnezeul milei și al îndurărilor să ne izbăvească de chinurile cele veșnice ca, mântuiți fiind, pururea să-I cântăm împreună cu voi în negrăita bucurie a împărăției Sale: Aliluia! RUGĂCIUNE O, Sfinților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoara Sfintei și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit și de la împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, neveștejită cunună mucenicească ați primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-râvnitoarea voastră viață, de buni iconomi și credincioase slugi ale Preasfintei Treimi, precum și sfârșitul vostru vitejesc, de adevărați eroi ai Ortodoxiei, prin care v-ați făcut priveliște de multă mirare oamenilor și îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea, ca unii ce suntem îngreunați de multe, mari, grele și nepocăite păcate și nimic bun nu aflăm întru noi, care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări și de Sfintele voastre virtuți și să ne dea o cuvioasă îndrăzneală, spre a îndrepta către voi, cu buna nădejde, smerita noastră rugăciune. Dar unde și către cine vom putea alerga, dacă nu către Atotputernicul și Atotștiitorul Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi și către voi, ca și către aceia care, călătoria vieții prin valea ispitirii și a plângerii acestui veac înșelător, bine săvârșind, ca aurul trecut prin foc de șapte ori v-ați lămurit și ați ajuns lăcașuri sfințite, în care Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălășluit. O, fericiților, Sfinților și bunilor biruitori mucenici Brâncoveni! Căutați dintru înălțimea slavei cereștilor voastre lăcașuri către noi, care în tot ceasul în nenumărate chipuri ne primejduim și care pentru multa noastră lenevie și mândrie, covârșiți de boli, pagube, necazuri și de înfricoșate și negândite nevoi, mai mult decât toți, după dumnezeiasca dreptate, am ajuns ticăloșiți și asupriți. Dar cum oare s-ar fi putut să nu ajungem până aici? Voi, întru atâta desfătare și avuție pământească aflându-vă, în toată viața voastră dorirea nestricăcioaselor bogății ale harului neîncetat ați avut, iar noi, deși din mila proniei dumnezeiești săraci și strâmtorați fiind, cuvioasa neiubire de agoniseală defăimând, frumusețile mincinoase și stricăcioase ale acestui veac trufaș și nestatornic pururea râvnind, mai mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am pironit, iar cugetarea către cele cerești cu totul o am nimicit. Voi, socotind toată slava veacului de acum ca pe un fum, o umbră și o nălucire de vis amăgitor, stăpânirea domnească, multa avere, sănătatea și însăși viața voastră, pe toate gunoaie le-ați socotit, ca pe Hristos în veci să-L dobândiți; iar noi, de buna voie și de nimeni siliți, prin lăcomie materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de care rușine este a și grăi ne-am prăvălit și mai mult decât necredincioșii și rău credincioșii iubind prostia și nerușinarea patimilor ne-am păgânizat. Pentru aceasta, în loc să ajungem, după cuvântul Stăpânului, sarea pământului și lumina lumii, pentru noi se hulește tot mai mult între neamuri numele cel preasfânt și de mare cuviință al lui Dumnezeu Cel Unul, Singur Adevărat și în Treime închinat. Ce răspuns vom da oare înfricoșatului, Dreptului și Nemitarnicului Judecător, căci știm prea bine că de neînlăturat este pentru fiecare dintre noi moartea, judecata, hotărârea și dreapta răsplătire, pentru cele care cu gândul, cu cuvântul și cu fapta am lucrat și pentru ce la chinurile cele veșnice nicicând cugetând, în primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din dobitoceasca înțelegere ne aflăm, după cum Sfântului Macarie cel Mare i s-a descoperit. Nu ne lăsați să ne netrebnicim mai mult și stăviliți alunecarea noastră spre robia lumii, a trupului și a diavolului, prin Sfintele și pururea primitele voastre rugăciuni, o, preafericiților martiri, rugătorilor fierbinți către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru Ortodoxie, pentru țara și neamul vostru, pentru toți cei ce aleargă către voi cu credința tare și umilința nefățarnică. Mijlociți pentru noi toate cele bune și de folos pentru luminarea ochilor minților și inimilor noastre celor întunecate de grija vieții de acum, râvna aprinsă și neostoită pentru fapta bună ce v-a însuflețit pe voi, dobândirea întru cunoștiința a mărgăritarului celui de mult preț al binecinstitoarei și lucrătoarei prin dragoste credințe, prețuirea lui mai mult decât lumina ochilor și decât viața aceasta vremelnică, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă. Plecați spre milă și îndurare pe milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme la El pe toți, să ne deschidă ușa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să voim să lucrăm în via și pe ogorul Lui, răscumpărând vremea trecută, pe care rău am cheltuit-o fiind întunecați de neștiință și biruiți de urâte gânduri și de patimi de necinste. Cereți pentru noi și statornicia neclintită și tăria de diamant ce ați avut până ce v-ați dat sufletele voastre, curățite prin botezul sângelui, mai strălucitoare decât razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor. Ca astfel, învrednicindu-ne și noi părții celei de-a dreapta, dimpreună cu voi și cu toți Sfinții care I-au bineplăcut Lui de la începutul veacurilor, să-L slăvim pe Dumnezeul vieții noastre, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în nespusa fericire a împărăției Sale, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.