🏠 Acatistul Sfântului Bonifatie - 19 dec. ³ Condac 1 Alesule ostaș al lui Hristos, învrednicit de cununa slavei, cu moarte mucenicească te-ai izbăvit de moartea cea veșnică, de la întunericul păcatelor te-ai întors la lumina cea pururea fiitoare; primește rugăciunile aduse în cinstea ta și ne izbăvește din cursele vrăjmașului celui viclean, ca să-ți strigăm cu bucurie: Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Icos 1 Înger luminos a stins focul chinurilor tale cu roua harului, ocrotindu-te mucenice Bonifatie, ca să nu pieri ca un păcătos cu haină murdară și neîntors la Dumnezeu. Învață-ne să ne îmbrăcăm cu haina luminoasă a sfințeniei și din toată inima să-ți cântăm așa: Bucură-te că viața pentru Hristos ți-ai dat. Bucură-te că în suferințe, pe El L-ai imitat. Bucură-te că spre Dumnezeu ochii ți-ai ațintit. Bucură-te că voința în virtuți o ai întărit. Bucură-te rob credincios al Domnului Hristos. Bucură-te că sfârșitul vieții ți-a fost sfânt și frumos. Bucură-te că de Duhul Sfânt ai fost luminat. Bucură-te că de ispitele lumii n-ai fost înșelat. Bucură-te că pe vicleanul șarpe l-ai făcut de rușine. Bucură-te că ceata sfinților s-a bucurat de tine. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 2-lea : Văzând tulburarea lumii acesteia și grijile vieții, toate le-ai socotit ca praful, ridicând mintea la cele de Sus, pătimitorule al lui Hristos, te-ai ridicat la înălțimea cunoașterii de Dumnezeu, mărturisind tuturor pe Hristos Dumnezeu și acum chemi sufletele care pier în păcate ca să se pocăiască și cu lacrimi de umilință să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia. Icos al 2-lea : Mintea ți-ai păstrat-o trează și focul patimilor cu pocăință l-ai stins, Bonifatie minunate, de la apus la răsărit, de la Roma ai venit să suferi pentru Domnul Iisus, având gând sfânt ca să ți se înmulțească harul, iar pe noi ne-ai adus în biserică ca să-ți cântăm așa: Bucură-te că patimile, să le biruim ne-ai învățat. Bucură-te că nădejdea mântuirii celor disperați le-ai dat. Bucură-te că deșertăciunea vieții pământești o ai cunoscut. Bucură-te că suferințele tale mai înainte le-ai prevăzut. Bucură-te, a celor treji încuviințare și bucurie. Bucură-te celor neputincioși a voinții tărie. Bucură-te că prin tine de beție ne izbăvim. Bucură-te că cu ajutoru-ți la Dumnezeu revenim. Bucură-te al vindecărilor izvor nesecat. Bucură-te al minunilor, tezaur pururi bogat. Bucură-te că ne înveți, mintea la Dumnezeu s-o ridicăm. Bucură-te că de păcate prin tine ne eliberăm. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 3-lea : Cu puterea milostivirii lui Dumnezeu ai fost înzestrat, fiindcă din povestirea vieții tale, noi aflăm, cum, din mila lui Dumnezeu mulți păcătoși se întorc la pocăință. Astfel și tu ai plăcut lui Dumnezeu și în locul morții amare, ai căpătat viața veșnică, deci, învață-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. Icos al 3-lea : Având acum veșnică bucurie în locașurile cerești, nu ne părăsești nici pe noi păcătoșii, mucenice Bonifatie, cei ce locuim pe pământ. Noi trudiții și împovărații alergăm la tine; nu ne lăsa orfani și neputincioși, ci ajută-ne și du rugăciunile noastre la altarul cel ceresc că, întru bucurie să-ți cântăm: Bucură-te că pe semenii tăi, ca pe sine i-ai iubit. Bucură-te că în păcate inima nu ți-ai împietrit. Bucură-te că, călătorilor și celor străini le-ai slujit. Bucură-te că de aceea țara de baștină ai părăsit. Bucură-te că ai învățat mila pe orișice om bogat. Bucură-te că pe orfani și pe văduve, cu milă le-ai apărat. Bucură-te celor săraci milostiv apărător. Bucură-te celor asupriți și înjosiți, bun mijlocitor. Bucură-te că pe cei bețivi, cu trezvie îi răcorești. Bucură-te că pe cei scăpătați de beție, la trezvie îi poftești. Bucură-te că pe femeile ce plâng, le mângâi. Bucură-te că lacrimile lor, la cer le duci tu întâi. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 4-lea : Viforul păcatelor nu te-a înecat, nici valurile patimilor nu te-a acoperit, mucenice al lui Hristos, ci te-ai întors la Domnul și i-ai adus viața ca jertfă de mireasmă. Roagă-te, ca și noi, cei de pe marea vieții, să ajungem cu bine la limanul mântuirii, cântând Mântuitorului: Aliluia. Icos al 4-lea : Auzind pilda Evangheliei, cum fiul rătăcit, cheltuindu-și averea în țară străină, în foamete și-a venit în fire, s-a întors în brațele părintești, întru pocăință zicând: „Tată, greșit-am la cer și înaintea ta“, așa și tu, mucenice, de la roscovele păcatelor te-ai întors la Hristos. Noi, bucurându-ne de îndreptarea ta, îți cântăm astfel: Bucură-te că foame grea, în robia patimilor ai suferit. Bucură-te că de Hristos-Pâinea Vieții ai flămânzit. Bucură-te că sfântul Său Sânge, ca hrană l-ai primit. Bucură-te că cu slăviții mucenici și tu ai fost socotit. Bucură-te că pe aripile trezviei spre Dumnezeu ai zburat. Bucură-te că inima ta în Sus ți-ai ridicat. Bucură-te că prin Cruce, pe Domnul L-ai aflat. Bucură-te că ai căpătat a biruinții cunună. Bucură-te că ai știut să lepezi frumusețea lumii. Bucură-te a sufletelor noastre comoara cea bună. Bucură-te că te-ai dezbrăcat de păcatul întinăciunii. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 5-lea : Sângele lui Hristos ce a curs pentru noi nevrednicii și sângele martirilor vărsat pentru Hristos, ținând în seamă Aglaida, ți-a spus astfel: „Tu știi, cu cât de multe păcate suntem întinați și la viața viitoare nu gândim. Eu am au-zit de la un om credincios-creștin, că moaștele martirilor aduc mântuire și că mucenicul este mijlocitor către Dumnezeu...“. Și noi credem, că tu ești mijlocitorul nostru în fața Domnului, căci împreună cu îngerii îi cânți Sfintei Treimi: Aliluia. Icos al 5-lea : Vedem și înțelegem cum cuvintele acestea ale Aglaidei ți-a răscolit sufletul și te-ai hotărât la abstinență, mucenice Bonifatie. Ajută-ne și nouă să-ți urmăm ție, ca să nu pierim în adâncul fărădelegilor, ci cu bucurie să-ți cântăm: Bucură-te că din somnul patimilor, ca din moarte te-ai trezit. Bucură-te că din latul păcatelor pe mulți ai izbăvit. Bucură-te celor ce se îndoiesc de iertare, mustrare și hotărâre. Bucură-te, bucuriei fără margini - întărire. Bucură-te că ne chemi să ne înoim în înfrânare. Bucură-te că cu semnul Crucii, tai a patimilor vâltoare. Bucură-te că veșnică avere ți-ai agonisit. Bucură-te că la muncă și mântuire pe mulți ai pornit. Bucură-te că a vinului veselie o ai părăsit. Bucură-te că ranele trupului, ca un înger le-ai suferit. Bucură-te, cel bătut, c-ai mărturisit pe Hristos. Bucură-te că pentru El, cu foc fript ai fost. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 6-lea : Mărturisitoare a închinării sfintelor moaște a devenit Aglaida, stăpâna ta, mucenice a lui Hristos, când te-a trimis în Răsărit să aduci moaștele sfinților mucenici, care au suferit pentru credința în Hristos, că prin ele să izvorască binecuvântare și mântuire celor ce-i cinstesc pe dânșii. Dă-ne și nouă de la Domnul mângâiere, ca să-I cântăm cântare îngerească: Aliluia. Icos al 6-lea : Strălucit-ai ca un luceafăr, cu viața ta, mucenice, jugul lui Hristos l-ai luat și mântuire ai primit, căci evlavie fără Hristos nu putem avea. Cu rugăciunile tale învrednicește-ne de locașurile cerești, ca să te lăudăm astfel: Bucură-te tabla legii lui Hristos, de Dumnezeu scrisă. Bucură-te că rugăciunile îți sunt mireasmă nedescrisă. Bucură-te dreptarului credinței, minunat stâlp. Bucură-te poruncilor Domnului, cunună de pietre scumpe. Bucură-te scara trezviei care la cer ne duce. Bucură-te, de rana păcatului vindecare dulce. Bucură-te că de la Domnul ai primit har și putere. Bucură-te că cu înfrânare ne înveți să ținem serbările. Bucură-te că ne izbăvești de beția de moarte. Bucură-te că cu lumina lui Hristos, omori a noastre patimi. Bucură-te, la viață nouă al nostru chemătorule. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 7-lea : Vrând să pleci din casa ta spre Răsărit, ai prezis sfârșitul tău, prealăudate Bonifatie, zicând: „cred că o să-ți aducă, doamna mea, în loc de moaște, trupul meu chinuit pentru Hristos“, tăinuind în suflet gândul că o să suferi pentru Domnul, Căruia te rugai stăruitor. Întărește credința noastră ca să fim gata totdeauna să suferim pentru dânsa, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia. Icos al 7-lea : Minunata și slăvita ta îndreptare încă necrezând-o Aglaida, cugeta în sine, vrând să te învinuiască de păcatul hulirii, așa ți-a răspuns: „Acuma nu-i de glumit, frate, ci fii evlavios, că ai să aduci moaștele sfinților. Domnul să trimită pe îngerul Său înaintea ta și să-ți îndrepte pașii cu milostivirea Sa“. Noi, văzând curăția inimii tale, sfinte Bonifatie, îți cântăm așa: Bucură-te al sfintelor moaște cinstitorule. Bucură-te al cucerniciei de exemplu dătătorule. Bucură-te că de fărădelegi să ne ferim ne-ai poruncit. Bucură-te că de cele ce se bucură lumea, te-ai ferit. Bucură-te marele nostru, în toate ajutător. Bucură-te al cugetelor sfinte, în taină păstrător. Bucură-te al celor ce se luptă cu păcatul - ostaș apărător. Bucură-te al pocăinții noastre bun mijlocitor. Bucură-te că Domnul ne iartă pentru rugăciunile tale. Bucură-te că în scârbe, ne înveți s-avem răbdare. Bucură-te că ceata sfinților de tine s-a minunat. Bucură-te că duhurile răutății le-ai gonit și rușinat. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 8-lea : Stranie ai considerat slujirea la idoli și tu, sfinte mucenice, venind în Tars, nu ți-ai plecat genunchii înaintea dumnezeilor străini, ci ai arătat o râvnă apostolească. De aceea, roagă-te pentru noi ca să avem aceiași dragoste fierbinte pentru Hristos, cântându-I Lui din toată inima: Aliluia. Icos al 8-lea : Aprins de o râvnă sfântă, nu puteai răbda hulirea de Dumnezeu, plin fiind de Duhul Sfânt, ai mustrat orbirea și nebunia închinătorilor la idoli. Din pricina aceasta împăratul cel păgân a poruncit să te bată cu bice, pricinuindu-ți nenumărate rane. Deci, noi te lăudăm așa: Bucură-te îndrăzneț mustrător al credinței deșarte. Bucură-te că ai fost înarmat cu sfânta dreptate. Bucură-te că trupul ți-a fost despoiat. Bucură-te că sufletul curat ți l-ai păstrat. Bucură-te moștenitor al locașurilor cerești. Bucură-te că mustri pe cei ce înjură și hulesc. Bucură-te că pentru Hristos, atât de barbar ai fost biciuit. Bucură-te al grădinii raiului - pom frumos înflorit. Bucură-te că precum aurul în cuptor, ai fost curățat. Bucură-te că pentru Hristos ai fost lovit și insultat. Bucură-te că cu moartea-ți lui Dumnezeu ai plăcut. Bucură-te că sfârșit creștinesc și mucenicesc ai avut. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 9-lea : Întreg te-ai predat Domnului, multpătimitorule al lui Hristos, când necredinciosul împărat a poruncit să-ți toarne în gură cositor topit și fierbinte, atunci ai ridicat mâinile spre cer, rugându-te astfel: „Doamne Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, Cel ce m-ai întărit să îndur chinurile cele amare de până acum, rămâi și acum cu mine, ușurează-mi suferințele și nu lăsa să fiu biruit de vrăjmașul cel viclean“. Cu aceasta inspiri iubirea lui Hristos și nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. Icos al 9-lea : Retorii cei ce se credeau înțelepți să ne spună cum de nu ți-a ars gâtlejul cositorul topit ce ți l-au turnat pe gură și nici alt rău nu ți-a pricinuit mucenice Bonifatie, deoarece tu ai cerut semn de la Domnul, că într-adevăr vei învinge pe chinuitorii tăi; și acest semn ți s-a dat, ca toate torturile lor au rămas zadarnice. Minunându-se de aceasta, toți au strigat: „Mare este Iisus Hristos, credem în Tine Doamne...“ Deci și noi te lăudăm, cântându-ți: Bucură-te că prin tine credincioșii se întăresc. Bucură-te că de moarte năpraznică se izbăvesc. Bucură-te că în Hristos pe toți i-ai mângâiat. Bucură-te că în suferință, să ne rugăm ne-ai învățat. Bucură-te că chinuitorii nu te-au putut birui. Bucură-te că cu patimile te-ai luptat și le-ai învins. Bucură-te că spinii păcatelor din tine i-ai ars. Bucură-te că de focul torturii nears ai rămas. Bucură-te deapururea viu, de chinuri răbdătorule. Bucură-te că scârba în bucurie ne-o prefaci, ajutătorule. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 10-lea : Vrând să fii mântuit, ai dorit ca până la sfârșit să suferi pentru Domnul, mucenice Bonifatie, rugându-L din toată inima astfel: „Doamne, Doamne, Dumnezeul meu, învrednicește-mă de bunătatea Ta, ajută-mă ca, pentru fă-rădelegile mele făcute în neștiință, să nu mă oprească vrăjmașul în calea mea spre cer, primește în pace sufletul meu, socotește-mă cu martirii ce și-au văr-sat sângele pentru Tine, dar au păstrat credința până la sfârșit și împreună cu dânșii să cânt și eu: Aliluia“. Icos al 10-lea : Zid tare și neînvins de vrăjmaș ai rămas până la sfârșit, mucenice al lui Hristos, că fiind decapitat, a curs îndată sânge și lapte, încât văzând necredincioșii o astfel de minune, au început să slăvească pe Hristos, iar ție îți strigau așa: Bucură-te că văzându-ți chinurile, mulți s-au întors la Hristos. Bucură-te că cu Belzeebul, s-au luptat și l-au biruit toți. Bucură-te că sfârșitu-ți a luminat mințile întunecate. Bucură-te că moartea-ți învie, conștiința celor în păcate. Bucură-te a păcătoșilor nepocăiți - aspră mustrare. Bucură-te a voinței slăbite de beție, grabnică vindecare. Bucură-te a celor ce rătăcesc în noaptea neștiinței, înțelepțire. Bucură-te undiță de aur, ce pescuești din păcat, la mântuire. Bucură-te că rugăciunile tale Dumnezeu ți le-a auzit. Bucură-te că împărăția cerurilor pe veci ai dobândit. Bucură-te că ai fost în porfira sângelui tău îmbrăcat. Bucură-te că în lumină cerească acum petreci minunat. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 11-lea : Cântare neîncetată aduci Domnului, mucenice Bonifatie, lăudând pe Preasfânta Treime pentru Care ți-ai dat viața, împreună cu cetele martirilor, că și noi să ne înfrumusețăm sufletul cu virtuți, ca pe o mireasă, pentru Hristos - Mirele ceresc, cântându-I sfântă cântare: Aliluia. Icos al 11-lea : Cu lumina iubirii și după moarte ai strălucit, minunate Bonifatie, când prietenii tăi ți-au aflat capul tău tăiat și plângeau amar, zicând: „Servule al lui Hristos, iartă-ne păcatul nedreptei judecări și a clevetirii fără noimă cu care ți-am greșit...“. Atunci fața ta s-a luminat ca și cu niște raze vii, arătând că le dai iertare. De aceea, noi cu dragoste îți cântăm acestea: Bucură-te gura blândeței și a dulcei vestiri. Bucură-te locuință frumoasă a sfintei iubiri. Bucură-te că tu ai făcut Biserica să se veselească. Bucură-te că acum ai ajuns în cetatea cerească. Bucură-te cel întocmai cu apostolii, cu moarte de mucenic. Bucură-te zelos rugător către Dumnezeu, netemător de nimic. Bucură-te că deșertăciunile vieții și nelegiuirea ai mustrat. Bucură-te că de ispitirile vrăjmașului, pe mulți ai scăpat. Bucură-te că tu aperi pe cei pe nedrept prigoniți. Bucură-te candelă aprinsă în fața Prestolului între sfinți. Bucură-te că după poruncă și pe vrăjmași i-ai iubit. Bucură-te că vorbirea de rău și clevetirea le-ai nesocotit. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 12-lea : Dar și izvor de tămăduire, s-au arătat moaștele tale când s-au apropiat de Roma, că îngerul Domnului s-a arătat Aglaidei, zicând: Pe fostul tău rob, iar acum fratele și coslujitorul nostru primește-l ca pe stăpânul și odihnește-l bine, ca să ți se ierte păcatele tale, căci el acuma cu noi în ceruri cântă împreună Celui Preaînalt: Aliluia. Icos al 12-lea : Cântând minunile tale, Aglaida, zidi o biserică în cinstea ta, ostașule al lui Hristos, unde ți-a pus moaștele tale, iar ea și-a împărțit averea la săraci, cu post și rugăciune întru fierbinte pocăință a petrecut încă cincizeci de ani, apoi s-a alăturat cetei sfinților. De aceea, lăudând minunile tale, te mărim astfel Bucură-te că sufletul ți-ai făcut Templu Celui Preaînalt. Bucură-te cartea minunilor scrisă de El minunat. Bucură-te că de moarte năpraznică pe noi ne izbăvești. Bucură-te că lacrimile femeilor celor bețivi le primești. Bucură-te că pe cei căzuți în păcate îi chemi la pocăință. Bucură-te lumina curăției, ce ne duce la umilință. Bucură-te că focul patimilor, doar tu îl liniștești. Bucură-te că întunericul păcatelor, doar tu îl izgonești. Bucură-te că pe cei micuți de ispitele lumii îi ferești. Bucură-te că în a lui Hristos învățătură, pe toți îi povățuiești. Bucură-te preaslăvit lui Hristos, cinstit din vecie. Bucură-te Bonifatie, mucenice multpătimitorule. Condac al 13-lea : O, Preaslăvite mucenice al lui Hristos Bonifatie, primește această rugăciune de la noi care, îngenunchind, tindem mâinile către tine și-ți aducem ție cele de laudă; mijlocește pentru noi la Domnul, mai cu seamă pentru frații noștri căzuți în patima beției, vindecă-ne de patimi și ajută-ne să punem început bun vieții noastre, că mântuiți cu rugăciunile tale, să lăudăm în veci pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Rugăciune către Sf. Bonifatie O, multpătimitorule și prealăudate mucenice Bonifatie! A ta mijlocire o cerem; rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci milostivește-te și ne ascultă. Vezi pe frații și surorile noastre... căzuți în patima beției, vezi că din pricina aceasta au căzut și de la Biserica-Mamă și mântuirea cea veșnică. O, sfinte mucenice Bonifatie, cu harul ce-l ai de la Dumnezeu, trezește-le inima și conștiința, salvează-i din prăpastia păcatului și adu-i iar la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Domnul Dumnezeu, pentru Care tu ai suferit moarte mucenicească, că, iertându-ne greșalele noastre, să nu-Și întoarcă îndurarea de la fiii Săi, ci să întărească în noi trezvia, curăția și înfrânarea și să întindă mână de ajutor celor ce au făgăduit abstinență de la băuturile alcoolice, să-și poată ține făgăduința dată, zi și noapte veghind cu gândul la marele răspuns ce avem de dat la înfricoșata Judecată de Apoi. Plăcutul lui Dumnezeu mucenice, primește rugăciunile mamelor ce se roagă cu lacrimi pentru copiii lor pierduți în ghiarele beției, ale cinstitelor femei, ce plâng pentru bărbații lor; a copiilor rămași orfani pe urma beției și a noastre a tuturora ce ne rugăm ție și să ajungă gemetele noastre împreună cu rugăciunile tale la tronul Celui Preaînalt, să ne dăruiască tuturora sănătate și mântuire trupească și sufletească, iar mai presus de toate împărăția Sa cerească. Păzește-ne de ispitirile vicleanului vrăjmaș și de toate vicleșugurile lui, iar în ceasul trecerii noastre din viața aceasta, ajută-ne să trecem cu bine vămile văzduhului și cu rugăciunile tale să scăpăm de veșnica osândă. Roagă-L pe Domnul și Mântuitorul nostru să ne dăruiască dragoste nefățarnică către Dânsul și Biserica Sa; credință statornică și luptătoare contra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți ai Bisericii și Neamului și să ne acopere mila lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.