🏠 Acatistul Sfântului Mucenic Atanasie Todoran - 12 nov. ³ Troparul Sfântului Martir Atanasie Todoran, g1: Luptător pentru credință și neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos și apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai odrăslit în țara Năsăudului, primind cu bărbăție moarte de martir. Pentru aceasta, nimicind amăgirile asupritorilor, ai câștigat cununa cea neveștejită a sfințeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să miluiască și să mântuiască sufletele noastre. Condac 1 Pe iubitorul de nevoințe, pe mărturisitorul Ortodoxiei, pe Sfântul Atanasie, bărbatul preaînțelept și împlinitorul bunelor rânduieli ale Bisericii lui Hristos, să-l cinstim și să-l lăudăm după cuviință că, vrednic fiind de mărirea lui Dumnezeu, prin moartea sa pe roată i-a biruit pe prigonitori. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Icos 1 Din tinerețe ai fost mărturisitor al dreptei credințe și statornic luptător împotriva nedreptăților săvârșite neamului tău; te-ai ridicat cu bărbăție să aperi drepturile fraților tăi ortodocși din Ardeal, biruind prin moartea ta martirică toate uneltirile viclene ale asupritorilor. Pentru aceasta, minunându-ne de virtuțile tale, te cinstim și-ți cântăm: Bucură-te, podoaba cea preafrumoasă a mucenicilor; Bucură-te, râvnitorule de cele cerești; Bucură-te, luptătorule pentru dreptate și apărător al Ortodoxiei; Bucură-te, păstrător al rânduielilor strămoșești; Bucură-te, ancoră tare pentru cei prigoniți pentru dreptate; Bucură-te, lumină a mărturisitorilor lui Hristos; Bucură-te, că, urmând în suferință Mântuitorului Hristos, moartea nu te-a înfricoșat; Bucură-te, că faptele tale le-ai săvârșit cu puterea Duhului Sfânt; Bucură-te, că, asemenea lui David, prin tăria credinței ai biruit; Bucură-te, fiu al țării Năsăudului și ostaș neînfricat al Bisericii; Bucură-te, purtătorul suferințelor neamului tău; Bucură-te, că, biruind împărăția vremelnică, ai câștigat Împărăția lui Hristos; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Condac al 2-lea Precum oarecând Moise ridicând șarpele în pustie a arătat jertfa Mântuitorului înălțat pe Cruce și tu ai fost înălțat pe roată de prigonitorii tăi, făcându-te următor Domnului; și, precum cei de odinioară se vindecau de mușcăturile cele înveninate privind șarpele înălțat pe lemn, așa și tu, Sfinte, celor ce te prigoneau le-ai preschimbat gândurile și le-ai întărit credința, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 2-lea Pildă de statornicie în credința ortodoxă te-ai arătat celor din Salva; căci aprinsă fiind inima ta de harul Sfântului Duh, ai cântat laude lui Hristos, Cel ce te-a întărit să înfrunți cu tărie uneltirile celor ce voiau să te depărteze de la credința strămoșească a neamului românesc. Pentru aceasta, lăudându-te neîncetat, Fericite, îți cântăm: Bucură-te, luptător pentru drepturile creștinilor înaintea împăraților; Bucură-te, statornic apărător al credinței neamului tău; Bucură-te, împlinitorul celor dorite de poporul român; Bucură-te, că prin ostenelile tale comori în ceruri ți-ai agonisit; Bucură-te, cel ce n-ai suferit batjocorirea credinței strămoșești; Bucură-te, că pe cei împreună cu tine pătimitori i-ai îmbărbătat să se jertfească pentru Hristos; Bucură-te, că te-ai făcut pildă de apărător al credinței celor din Maramureș și Moldova; Bucură-te, mărturisitor al Ortodoxiei și apărător al legilor strămoșești; Bucură-te, nădejdea celor prigoniți și asupriți pe nedrept în această lume; Bucură-te, bătrân înțelept, care te-ai jertfit pentru Hristos; Bucură-te, cel ocrotit în suferință de Maica Domnului; Bucură-te, cel cinstit după cuviință de fiii neamului tău; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Condac al 3-lea Râvna mucenicilor dobândind, evlavia creștinilor dreptmăritori purtând în suflet și smerenia călugărilor înțelepți întărindu-te, Sfinte Mucenice Atanasie, ostașul lui Hristos, ai biruit neputințele firești ale trupului și ai răbdat pentru Hristos moarte martirică. Drept aceea, mulțumind lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cu bucurie I-ai cântat: Aliluia! Icos al 3-lea Cuvântul Evangheliei lui Hristos împlinind, credința cea dreaptă păzind, până la bătrânețile tale ai purtat cu bărbăție crucea lui Hristos, Fericite Atanasie; țara Năsăudului și toate părțile românești laudă vrednicia ta pentru că te-ai făcut slujitor al Bisericii strămoșești și apărător al neamului cel obidit din Ardeal în vremuri de prigoană. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, bătrân înțelept plin de puterea lui Hristos; Bucură-te, bucuria drept-credincioșilor care se jertfesc pentru credință și neam; Bucură-te, că Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ți-au fost ajutători; Bucură-te, purtătorul suferințelor celor din Ardeal; Bucură-te, cel împreună cu Sofronie de la Cioara, lauda năsăudenilor; Bucură-te, rod duhovnicesc și sămânță binecuvântată sădită în ținutul Bichigiului; Bucură-te, împlinitorul tradițiilor ortodoxe; Bucură-te, cel ce ai schimbat osânda nedreaptă în adevăr sfânt; Bucură-te, om plăcut lui Dumnezeu și semenilor; Bucură-te, rob credincios al Domnului și slujitor al tainelor cerești; Bucură-te, mărturisitor plin de râvnă și evlavie pentru Biserica lui Hristos; Bucură-te, stejar puternic crescut în pământul străbun al Bichigiului; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Condac al 4-lea Duhul Sfânt te-a întărit în zilele bătrâneții tale și te-a făcut casnic și vas ales al Mântuitorului Hristos; Cel care, după moartea cea mucenicească, te-a încununat în Împărăția Sa pe tine, cel însetat după dreptate și apărător al Casei Domnului, care cânți împreună cu îngerii: Aliluia! Icos al 4-lea Mânat de râvnă pentru Biserica cea dreptmăritoare, te-ai asemănat apostolilor și martirilor celor de demult, Fericite Atanasie; căci nici povara bătrâneților, nici neputințele trupești nu te-au oprit să mărturisești cu îndrăzneală înaintea dregătorilor acestei lumi, apărând legea străbună a neamului tău. Pentru aceasta, cu smerenie îți aducem acest prinos de recunoștință zicând: Bucură-te, cel ce ai înfruntat pe asupritorii neamului tău; Bucură-te, apărător al credinței și chip al blândeților; Bucură-te, ancora tare și nemișcată a credinței dreptmăritoare; Bucură-te, podoaba bărbaților celor jertfelnici pentru adevăr; Bucură-te, cel ce nu ai socotit povara bătrâneților pentru a-L mărturisi pe Hristos; Bucură-te, că toată viața ți-ai petrecut-o în sfințenie, fiind călăuzit de Duhul Sfânt; Bucură-te, cel plin de lumină și de dragoste dumnezeiască; Bucură-te, luceafăr al Ortodoxiei răsărit în vremea prigonirilor; Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinții neamului tău; Bucură-te, apărătorul Ortodoxiei și ocrotitorul ținutului transilvan; Bucură-te, trâmbița dezrobirii și a libertății; Bucură-te, că statornicia ta scară către cer s-a arătat; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Condac al 5-lea Asemenea cerbului care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munților, așa și sufletul tău dorea să se adape din izvoarele cele nesecate ale harului care se revarsă din Biserica dreptmăritoare a lui Hristos. Pentru aceea, toată viața ta ai sorbit din apa vieții și ai întărit pe confrații tăi de un neam și de o credință să rămână lângă izvoarele Ortodoxiei și să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 5-lea Întărit pe piatra cea tare a dreptei credințe și întrarmându-te cu puterea Duhului Sfânt, te-ai încredințat rugăciunilor și milostivirilor Maicii lui Dumnezeu, care te-a ajutat să înfrunți încercările trupești și sufletești ale lumii acesteia, întărind pe semenii tăi. Pentru aceasta te lăudăm zicând: Bucură-te, că sufletul ți-a fost plin de puterea Sfintei Treimi; Bucură-te, minte limpede și cuget iluminat de harul Sfântului Duh; Bucură-te, ochi lăuntric văzător al tainelor lui Dumnezeu; Bucură-te, fiu al Bichigiului și neînfricat luptător pentru dreptate și adevăr; Bucură-te, floare aleasă crescută în ținutul Năsăudului; Bucură-te, luminător al poporul dreptcredincios din Ardeal; Bucură-te, judecător nemitarnic pentru cei nevoiași și asupriți; Bucură-te, că roata suferinței ți s-a făcut scară către cer; Bucură-te, rază de lumină a plaiurilor bistrițene; Bucură-te, „Moș Tănase Todoran, neînfricatul ardelean“; Bucură-te, vultur al credinței ce străjuiești în Carpați; Bucură-te, mărturisitor statornic care ai spus: „În pământ de m-or baga, nu mă las de legea mea“; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Condac al 6-lea „Cine mă va despărți de dragostea lui Hristos“, glăsuia oarecând Apostolul neamurilor. Acest îndemn, plin de nădejde, te-a întărit și pe tine, Atanasie, atunci când ai fost adus înaintea judecății și ai fost osândit la moarte. Puterea lui Hristos te-a întărit când roata pe care ai fost țintuit a început să-ți zdrobească trupul ofilit de ani și de bătăi. Dar pentru că sufletul ți-a rămas veghetor, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 6-lea Ca un părinte preaînțelept ai ascultat nevoințele poporului și la ceas de cumpănă te-ai făcut sfetnic și conducător al lui, necunoscând ce înseamnă frică; precum voievozii din vechime, ți-ai tras peste trup cămașa morții și a învierii. De frica ta și a poporului răsculat, trimișii împărătesei s-au stins precum ceara de la fața focului. Minunându-ne de faptele tale cele cu adevărat dumnezeiești și de cuvintele tale pline de îmbărbătare, îți aducem această cântare: Bucură-te, ostaș al Ortodoxiei plin de credință dreaptă și statornică; Bucură-te, că sângele tău s-a făcut izvor de sfințenie și tămăduire credincioșilor; Bucură-te, sabie care tai nedreptățile omenești; Bucură-te, cinstitor în duh și adevăr al Preasfintei Treimi; Bucură-te, fântână a darurilor din care beau cei însetați de dreptate; Bucură-te, cel ce prin rănile tale ai tămăduit rănile neamului tău; Bucură-te, zestrea cea bogată a tuturor credincioșilor; Bucură-te, cel ce ți-ai ales ca împărat pe Domnul-Hristos; Bucură-te, stea luminoasă răsărită în vremea prigonirilor; Bucură-te, cel ce prin nevoință ai dobândit Împărăția lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce porți suferințele și prigonirile celor asupriți; Bucură-te, că te-ai mutat din moarte la viață; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Condac al 7-lea Sfinte Martire Atanasie, cel ce locuiești în ceruri și împreună cu sfinții te veselești și te rogi lui Dumnezeu ca să se dea pace lumii și binecuvântare în Biserica dreptmăritoare, unde Se laudă Treimea cea de o ființă și nedespărțită, cântându-I: Aliluia! Icos al 7-lea Lumina credincioșilor din Năsăud te-ai făcut, iar credința ta a îndreptat rătăcirile cele pierzătoare, Fericite Atanasie. Și te-ai arătat purtător de grijă pentru sufletele celor ce doresc să vină la cunoștința Adevărului și la mântuire. Dumnezeu ți-a dat putere să scoți din deznădejde viața lor și să le arăți Lumina pe care întunericul nu a cuprins-o. Pentru aceasta, toți cei credincioși te lăudăm și îți cântăm: Bucură-te, liman al durerilor și balsam tămăduitor al sufletelor; Bucură-te, temelie a curajului și armă care biruie nedreptatea; Bucură-te, cel ce eliberezi pe cei ferecați în lanțurile asupritorilor; Bucură-te, că ai dat răspuns bun la Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu; Bucură-te, făclie aprinsă pururea în Biserica dreptmăritoare; Bucură-te, că prin tine am învățat taina sfințeniei; Bucură-te, că, nevoindu-te pentru Biserică și neam, Maica Domnului mereu te-a ocrotit; Bucură-te, că ne ajuți să ieșim din adâncurile cele întunecate ale păcatelor grele; Bucură-te, nădejde puternică la ceasul sfârșitului nostru; Bucură-te, ocrotitorul bătrânilor celor neputincioși; Bucură-te, că, luând crucea pe umeri, ai urmat lui Hristos; Bucură-te, potir în care s-a turnat apa vieții; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărătorul dreptei credințe! Condac al 8-lea Credința cea dreaptă păzind, îndelung răbdând, calea ostenelilor săvârșind, încărcat de ani și de virtuți, când Bunul Dumnezeu a voit, ai fost chemat de Părintele Ceresc, Fericite Atanasie, prin moarte martirică, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, primind cununa neveștejită a măririi și așezat fiind în ceata mucenicilor, unde cânți neîncetat Dumnezeului în Treime lăudat: Aliluia! Icos al 8-lea Dumnezeu te-a chemat la cele cerești, trecând prin suferință și moarte martirică, Sfinte Atanasie, când ai împlinit vârsta patriarhilor biblici. Drept aceea, în ceruri, Hristos te-a îmbrăcat cu veșmântul tinereții veșnice și te-a așezat în ceata mărturisitorilor dreptei credințe. Amintindu-ne de viața ta curată și plăcută lui Dumnezeu, te lăudăm zicând: Bucură-te, văpaie aprinsă din lumina lui Hristos; Bucură-te, stea cerească ce strălucește în Împărăția cerească; Bucură-te, trandafir înflorit în lumina necreată; Bucură-te, sfeșnic sacru așezat în Sfânta Sfintelor din ceruri; Bucură-te, podoabă sfântă care împodobești raiul; Bucură-te, lauda Bichigiului și bucuria ținutului transilvan; Bucură-te, dulceață sfântă care încălzești inimile credincioșilor; Bucură-te, mir și tămâie a Bisericii Ortodoxe străbune; Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt; Bucură-te, icoana celor care au pătimit pentru dreptate; Bucură-te, cel ce lauzi pe Făcătorul împreună cu sfinții români; Bucură-te, că pomenirea ta va fi din neam în neam; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe! Condac al 9-lea De sus din cer, sfințenia ta ocrotitoare, Sfinte Atanasie, se revarsă ca un acoperământ sfânt peste poporul tău mult încercat; și, prin rugăciunile tale către Dumnezeu, reverși peste el bunătățile Tatălui, ale Fiului și ale Sfântului Duh, încredințându-l vieții celei nepieritoare. Neîncetat Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru binefacerile ce sunt asupra noastră și Îl rogi ca pe Cel ce este bun, blând și milostiv să ne dea iertare de păcate, cântându-I: Aliluia! Icos al 9-lea Mărgăritar de mult preț al pământului transilvan te-ai arătat, Sfinte Mucenice Atanasie, ostașul lui Hristos, căci după ce ai fost desprins de roata suferințelor pe care te-ai săvârșit, trupul tău, îngropat în pământul strămoșesc, sămânță dătătoare de rod duhovnicesc s-a arătat urmașilor tăi, iar sângele tău a făcut să rodească nădejdea și demnitatea noastră, a celor ce cântăm, după cuviință, pomenirea ta, zicând: Bucură-te, lumină din Lumina lui Hristos care cuprinde întreg ținutul transilvan; Bucură-te, călăuzitorul tinereților și podoaba bătrâneților; Bucură-te, apărătorul ortodocșilor și risipitorul necunoștinței; Bucură-te, povățuitorul copiilor și ajutătorul orfanilor; Bucură-te, pildă de statornicie și iscusit lucrător al virtuților; Bucură-te, cel ce ai întregit ceata martirilor ardeleni; Bucură-te, sprijin și miluitor al celor prigoniți pentru dreptate; Bucură-te, că prin tine odrăslește sămânța preacurată a Ortodoxiei; Bucură-te, că te numeri printre sfinții mărturisitori ai Adevărului; Bucură-te, că pe jertfa ta s-au ridicat mănăstiri la Salva, Parva, Bichigiu și Cormaia; Bucură-te, povățuitorul tinerilor căsătoriți; Bucură-te, izvor de nădejde în suferințe din care se adapă bunii credincioși; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe! Condac al 10-lea Ca unui mire îmbrăcat în haină luminată și intrat în cămara lui Hristos să-i cântăm Mucenicului Atanasie; că acesta, ca un bun ostaș al lui Hristos pe pământ, a biruit uneltirile lui Veliar, iar în ceruri vede pururea fața cea prealuminată a Stăpânului său, Căruia Îi cântă neîncetat: Aliluia! Icos al 10-lea Pavăză ești credinței și Bisericii Ortodoxe, Sfinte Atanasie, cel ce te-ai ridicat împotriva nelegiuirilor și cu viața ta ai apărat turma lui Hristos; și, încredințându-te lui Dumnezeu, ți-ai arătat dragostea neîmpuținată pentru rânduielile Lui cele creștinești; pentru aceasta, cu mărire cinstindu-te, îți cântăm: Bucură-te, piatră duhovnicească așezată în Biserica dreptmăritoare; Bucură-te, rob al lui Hristos și prieten al îngerilor; Bucură-te, cel ce te odihnești în cămările cerești; Bucură-te, jertfă bineplăcută lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce aprinzi candela dreptății pentru neamul românesc; Bucură-te, zid și scăpare a celor abătuți de valurile necazurilor; Bucură-te, izbăvirea credincioșilor ortodocși; Bucură-te, taină negrăită prin care moartea se preschimbă în înviere; Bucură-te, apărătorul oropsiților și păzitorul tuturor celor osândiți; Bucură-te, solia păcii și a bucuriilor duhovnicești; Bucură-te, purtătorul rugăciunilor noastre la Hristos; Bucură-te, sămânță bună aruncată în pământ românesc; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe! Condac al 11-lea Cât de mari și minunate sunt îndurările Tale, Doamne! Că răbdarea Ta copleșește noianul păcatelor noastre. Preamilostive Mântuitorule, dăruiește pace, liniște și împăcare Bisericilor Tale și auzi plânsul și vezi lacrimile noastre. Miluindu-ne pe noi, pentru rugăciunile Sfântului Martir Atanasie, dăruiește-ne nouă și fraților noștri binecuvântarea Ta, ca, împreună cu alesul Tău, ție să ne închinăm, cântând: Aliluia! Icos al 11-lea Statornic în credința străbună și ostaș binecuvântat al Domnului Hristos te-au văzut din cer îngerii; și, lăudându-ți ostenelile, toți îți aduc acum cinstire și închinare. Pentru aceasta, vrednicule Atanasie, slăvim pomenirea ta din neam în neam; și, mulțumindu-I lui Hristos pentru jertfa ta, cântare sfântă îți cântăm: Bucură-te, cel ce în rănile trupului tău ai purtat suferințele neamului nostru; Bucură-te, că prin rugăciunile tale din moartea păcatului la viață ne ridici; Bucură-te, martir preafericit uns de Hristos cu mir dumnezeiesc; Bucură-te, cel ce ai dus în dar lui Dumnezeu suferințele tale; Bucură-te, că ai răsărit ca un crin în pământul străbun al Ardealului; Bucură-te, icoană vie pentru neamul românesc; Bucură-te, stejar al credinței sub care se adumbresc credincioșii; Bucură-te, că Biserica neamului ai apărat-o de uneltirile celor străini; Bucură-te, sămânță binecuvântată cu rod însutit; Bucură-te, că din ospățul Stăpânului, în ceruri, te îndulcești; Bucură-te, călăuzitorul celor ce urmează pilda ta; Bucură-te, că prin rugăciunile tale primim pace cerească; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe! Condac al 12-lea Alergând la moarte ca la un ospăț împărătesc, te-ai bucurat de dulceața raiului, Fericite Atanasie; iar noi, cunoscând aceasta, cu credință îți cerem să ne întrarmezi cu puterile tale și mai osebit cu sfânta și dumnezeiasca ta îndrăznire, ca să putem risipi toată lenea și frica și să-I cântăm lui Dumnezeu, Celui în Treime slăvit: Aliluia! Icos al 12-lea Suferința lui Hristos te-a întărit ca sa poți îndura chinurile cele mari, Sfinte Martire Atanasie; că ai trăit după voia lui Dumnezeu și după poruncile lui cele sfinte, pildă aleasă făcându-te pentru urmașii tăi, stea călăuzitoare și luminoasă pentru întregul popor ortodox. Pentru aceea, mulțumindu-ți neîncetat pentru ajutorul și binefacerile pe care le primim de la tine, Îl slăvim pe Milostivul Dumnezeu, cântându-ți unele ca acestea: Bucură-te, dătătorule de pace pentru cei ce sunt în necazuri și supărări; Bucură-te, grabnic ajutător tuturor celor ce se roagă la icoana ta cea sfântă; Bucură-te, întărirea celor ce-și încredințează viața lui Dumnezeu; Bucură-te, vindecătorul fricii și luptătorul care înfruntă primejdiile; Bucură-te, că prin tine câștigăm răsplata pentru credința noastră dreptmăritoare; Bucură-te, că jertfa ta ne dă nădejdea mântuirii; Bucură-te, foc care topește mândriile cele deșarte și vremelnice; Bucură-te, că prin tine învățăm cum se apără Biserica și credința neamului; Bucură-te, cel ce petreci cu îngerii în ceruri și te rogi neîncetat pentru noi, păcătoșii; Bucură-te, tămăduitorul bolilor nevindecate; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te, sprijinul nostru în ziua Judecății; Bucură-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neînfricat și apărător al dreptei credințe! Condac al 13-lea ┇ O, Sfinte Atanasie, podoaba țării Năsăudului, lauda și slava sfinților, martir pentru apărarea credinței ortodoxe, tăria și nădejdea celor jertfiți pentru Dumnezeu, neam și Biserică, mărturisitor și trăitor al dumnezeieștii Evanghelii și al Sfintei Tradiții, cel încununat de Hristos cu toate bunătățile cerești, primește de la noi, nevrednicii, mulțumire și cântare și roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să miluiască și să mântuiască sufletele noastre, ca împreună, într-un glas, să-I cântăm: Aliluia! ┇ Rugăciune către Sfântul Martir Atanasie Todoran O, Sfinte Martire Atanasie, cel ce te-ai învrednicit de darul sfințeniei pe care Dumnezeu o pregătește aleșilor Săi din toate neamurile, ca dar pentru virtute; cel ce pentru apărarea credinței dreptmăritoare a neamului nostru ai primit răsplata muceniciei, îngenunchind în fața icoanei tale, luminată de har și dătătoare de nădejde, cu smerenie, evlavie și întăriți întru dragoste pentru jertfa ta cea bineplăcută lui Hristos, te rugăm: Dă-ne în ceasul acesta putere, tărie și răbdare, ca să putem birui toate uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ca prin mijlocirea ta și cu ajutorul lui Dumnezeu să zdrobim toate ispitele diavolești, poticnirile, neînțelegerile, ura, necazul, potrivniciile dintre noi și frații noștri. Dăruiește Bisericii și neamului tău pace și liniște, ca să urmeze poruncilor lui Dumnezeu. Păzește credința noastră ortodoxă și ne ferește de silniciile celor rău-credincioși. Depărtează de la noi cearta și tulburarea și, prin rugăciunile tale cele sfinte, cere lui Hristos Dumnezeu să ne dea iertare de păcate. Că El este Cel ce te-a chemat în lăcașurile Sale și pe El Îl preamărim întru toți vecii: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea deoființă și nedespărțită. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.