🏠 Acatistul Sfântului Atanasie al III-lea ³ Tropar g8 Dumnezeiască odraslă a cretanilor, păstor al cetății celei împărătești și povățuitor sfințit al creștinilor de la Dunăre, comoara cea de mult preț a Harkovului, Atanasie înțelepte, primit-ai har bogat de Sus, cu nume nemuritor fiind. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Condac 1 Apărătorule al dreptei credințe și dăruitorule de vindecări preaminunate, Sfinte Ierarhe Atanasie, luminezi inimile noastre cu lumina faptelor tale slăvite și ne întărești pe calea mântuirii. Pentru aceasta și noi, cu smerenie, aducem ție cântare de laudă, împreună cu îngerii zicând: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Icos 1 Înger locuitor pe pământ și om ceresc te-ai arătat tuturor în lume, Sfinte Ierarhe Atanasie, biruind prin străduințele tale firea cea trecătoare și umplându-te de dumnezeiești daruri, prin harul Preasfântului Duh. De aceea, într-un glas, toți credincioșii, primind prin sfintele tale moaște mulțime de vindecări, îți aducem laude ca acestea: Bucură-te, slujitor preaales al Bisericii dreptmăritoare; Bucură-te, căutător neostenit al Împărăției netrecătoare; Bucură-te, împlinitor desăvârșit al poruncilor sfinte; Bucură-te, învățător preaînțelept al dumnezeieștilor cuvinte; Bucură-te, apărător neînfricat al credinței, multpătimitor; Bucură-te, ierarh luminat, al adevărului cel veșnic vestitor; Bucură-te, propovăduitor al lui Hristos și în suferință; Bucură-te, mărturisitor al Lui cu fierbinte dorință; Bucură-te, tămăduitor minunat al celor fără de scăpare; Bucură-te, sprijinitor smerit al celor ce caută vindecare; Bucură-te, sfinte care povățuiești spre cele duhovnicești; Bucură-te, călăuzitor desăvârșit spre lăcașurile cerești; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 2-lea Din părinți dreptcredincioși și de bun neam în insula Creta născându-te, te-ai dăruit din fragedă vârstă învățăturii dumnezeieștilor Scripturi și dogmelor creștinești, luminându-ți mintea cu înțelegerea celor mai presus de fire. Iar prin râvna ta plină de credință, ai dobândit și înțelepciunea lumească, arătându-te vas ales al cerescului Părinte, Căruia neîncetat Îi cântai: Aliluia! Icos al 2-lea Crescut în patria Sfântului Apostol Tit, ai căutat încă din tinerețe, Sfinte Atanasie, a afla înțelesul cel tainic al cunoștinței, adunând ca o albină de la școlile timpului întreaga învățătură de suflet folositoare. Ai devenit dascăl iscusit și darul vorbirii în multe limbi dobândind, ai tălmăcit Psaltirea proorocului David, arătându-te astfel mare învățător al credinței. Pentru aceasta și noi, cu bucurie, îți cântăm: Bucură-te, pildă de sârguință, care din copilărie lui Hristos ai urmat; Bucură-te, tânăr plin de râvnă, care cunoștința dumnezeiască ai căutat; Bucură-te, tâlcuitor iscusit al psalmilor în grai elinesc; Bucură-te, învățător mult lăudat pe pământ românesc; Bucură-te, minte luminată, căutătoare de cele cerești; Bucură-te, veșmânt plin de slavă al cunoștinței dumnezeiești; Bucură-te, vers înmiresmat al harului dăruitor de înțelepciune; Bucură-te, comoară de sfinte cuvinte dobândite în rugăciune; Bucură-te, carte tainică, plină de îndemn duhovnicesc; Bucură-te, slovă adâncă a Cuvântului ceresc; Bucură-te, fântână a învățăturii de sus insuflate; Bucură-te, sfeșnic al luminii pururi neînserate; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 3-lea Viață pustnicească dorind și pe Dumnezeu cinstind mai mult decât deșertăciunile lumii, ai părăsit patria natală și te-ai îndreptat spre locuri pline de liniște duhovnicească, făcându-te monah îmbunătățit și călător înțelept spre patria cerească. Pentru aceasta ai fost așezat în rândul slujitorilor sfințiți și cu bucurie cântai Mântuitorului Hristos: Aliluia! Icos al 3-lea Ca pe o grădină, cu florile virtuților ți-ai împodobit sufletul, fericite Atanasie, locuitor fiind al Muntelui Athos, grădina duhovnicească a Născătoarei de Dumnezeu, unde povățuitor încercat te-ai arătat nevoitorilor din sihăstrie. Prin străduințele tale, s-a rezidit Schitul Sfântului Andrei, care s-a arătat loc sfințit de neîncetată rugăciune. Alinându-ne de dumnezeiescul dar ce ți s-a dat, cu umilință îți grăim: Bucură-te, floare a nevoinței monahicești; Bucură-te, casă a pâinii celei duhovnicești; Bucură-te, vas preacurat al Duhului Mângâietor; Bucură-te, înger în trup, pe pământ trăitor; Bucură-te, smerenie înaltă ce stăpânești peste patimi; Bucură-te, munte aspru al pocăinței pline de lacrimi; Bucură-te, cămară a tăcerii celei înțelegătoare; Bucură-te, rugăciune către Hristos mijlocitoare; Bucură-te, apă prefăcută în vin de dumnezeiescul har; Bucură-te, smochin roditor înnoit prin puterea cerescului dar; Bucură-te, haină de nuntă a minții depărtate de tot ce-i pământesc; Bucură-te, drahmă duhovnicească ce porți chipul Împăratului ceresc; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 4-lea Vestirea faptelor tale minunate a făcut înconjurul lumii, iar marele între patriarhi Chiril te-a chemat la Constantinopol pentru a întări Biserica creștină greu încercată de tulburarea necredincioșilor. Fără de șovăire te-ai alăturat, sfinte, cinstitorilor de Dumnezeu și luptător neînfricat pentru apărarea ortodoxiei te-ai arătat, cântând cu osârdie Celui Atotstăpânitor: Aliluia! Icos al 4-lea Ca o cetate a credinței te-ai arătat lumii, Sfinte Atanasie, adăpostind sub zidurile tale duhovnicești sufletele doritoare de mântuire. Lăudându-ți neostenita străduință și puterea cu care te-a întărit Dumnezeu spre lucrarea faptelor bune, cu mulțumire grăim unele ca acestea: Bucură-te, propovăduitor înțelept al dreptei cunoștințe; Bucură-te, luptător neînfrânt, care ai biruit deșartele credințe; Bucură-te, apostol al Cuvântului ce te-ai făcut tuturor întărire; Bucură-te, năvod duhovnicesc aruncat lumii spre mântuire; Bucură-te, străduință vie, care lupta cea bună ai luptat; Bucură-te, râvnă sfântă, care cu slavă ai fost încununat; Bucură-te, toiag al puterii dumnezeiești în lume arătată; Bucură-te, vargă a dreptății, spre necredincioși îndreptată; Bucură-te, apă prin care focul rătăcirilor străine s-a stins; Bucură-te, foc ce văpaia dumnezeieștilor dogme ai aprins; Bucură-te, candelă a Adevărului Care în lume a biruit; Bucură-te, sabie, prin care ura necredincioșilor s-a zdrobit; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 5-lea Ales fiind mitropolit al cetății Tesalonicului și pe scaunul Sfântului Grigorie Palama fiind așezat, te-ai arătat corabie duhovnicească pentru creștinii tăi, povățuindu-i la limanul mântuirii. Multe asupriri ai răbdat, Sfinte Atanasie, în temniță ai fost închis și umilințe de la slujitorii minciunii cu bărbăție ai pătimit, dar și în încercări ai slăvit pe Hristos, Marele Arhiereu, cântându-I: Aliluia! Icos al 5-lea În tronul patriarhal al Constantinopolului pentru scurtă vreme ai fost așezat, preaînțelepte, dovedindu-te un mare luminător al tainelor Bisericii, încât lumea s-a întărit cu bogăția faptelor tale minunate. Pentru aceasta și noi, sub omoforul tău cel plin de binecuvântare, îți cântăm așa: Bucură-te, podoabă a arhiereilor binecredincioși; Bucură-te, păstor bun al creștinilor evlavioși; Bucură-te, învățător neobosit al tainelor cerești; Bucură-te, vestitor sfințit al voilor dumnezeiești; Bucură-te, cuvântător slăvit, care Sfântului Ioan Gură de Aur te-ai asemănat; Bucură-te, ierarh preaînțelept, care Sfântului Grigorie Teologul i-ai urmat; Bucură-te, zid nestricat, întărit de puterile îngerești; Bucură-te, semănător nemitarnic al păcii duhovnicești; Bucură-te, fântână din care izvorăște apă vindecătoare; Bucură-te, vultur înălțat deasupra celor trecătoare; Bucură-te, turn neclintit care înveți chipul pocăinței; Bucură-te, scară ce ne urci spre înălțimea cunoștinței; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 6-lea Vremuri potrivnice te-au împiedicat, ierarhe prealăudate, să-ți păstorești credincioșii, următor făcându-te Sfântului Atanasie cel Mare în surghiun și suferințe. De aceea, ai căutat ocrotire la mult-milostivul voievod Vasile al Moldovei, care te-a primit în cetatea Iașilor, la puțină vreme după aducerea moaștelor Sfintei Parascheva, iar mai apoi te-a așezat în Mănăstirea Sfântului Nicolae de la Galați și ți-a rânduit cele de trebuință, dorind ca și în primitorul pământ românesc să cinstești pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icos al 6-lea Asemenea Sfântului Apostol Andrei, luminător al binecredinciosului nostru popor te-ai arătat, Sfinte Atanasie, păstorind cu înțelepciune turma cea duhovnicească încredințată ție. Iar noi, cei ce am moștenit ca dar amintirea vieții tale în aceste locuri, cu mulțumire te lăudăm și te cinstim zicând: Bucură-te, brazdă a credinței în pământ românesc; Bucură-te, dascăl al rugăciunii pentru cinul monahicesc; Bucură-te, lucrător iscusit în via duhovnicească; Bucură-te, pom cu bună roadă în livada cerească; Bucură-te, glas păstoresc al sfintei cunoștințe; Bucură-te, pildă înaltă de neostenite sârguințe; Bucură-te, luminător al inimilor întărite cu dumnezeiască bărbăție; Bucură-te, călăuză credincioasă spre cereasca Împărăție; Bucură-te, izvor din care primim apa curățirii; Bucură-te, adânc de înțelepciune ce arăți calea mântuirii; Bucură-te, iconom credincios al vistieriilor Duhului; Bucură-te, tâlcuitor înțelept al tainelor văzduhului; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 7-lea Nu ai precupețit, Sfinte Sfințite Părinte Atanasie, nici un efort pentru ajutorarea creștinilor pe care i-ai păstorit. Nici povara bătrâneților, nici suferințele trupești nu te-au oprit a călători în ținuturile Rusiei spre a aduna daruri, prin care să acoperi o parte din trebuințele cetăților ortodoxiei asuprite de dușmani. Pentru aceasta, toți te-au cinstit, căci nimic nu împlineai fără să cânți lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 7-lea Arătat-a întru tine făptură nouă Ziditorul tuturor, căci, covârșind cele omenești prin dobândirea darurilor celor dumnezeiești, te-ai făcut chip de milostivire desăvârșită, prealăudate Atanasie! Iar noi, înțelepțindu-ne prin tine, cu laude îți cântăm unele ca acestea: Bucură-te, adânc de milă revărsată peste lume; Bucură-te, chip al blândeților încununat cu fapte bune; Bucură-te, dragoste dumnezeiască, oamenilor mărturisită; Bucură-te, hrană cerească, cu evlavie tuturor dăruită; Bucură-te, sare a pământului care dregi sufletul râvnitor; Bucură-te, mir nedeșertat, dăruit din belșug spre cel nevoitor; Bucură-te, bogăție de milostivire pentru păstoriții credincioși; Bucură-te, rugăciune neîncetată pentru cei neputincioși; Bucură-te, liman lin al celor pe care îi povățuiești; Bucură-te, bun samarinean al turmei duhovnicești; Bucură-te, bucurie a lumii, către credincioși cel dintâi slujitor; Bucură-te, nădejde de mântuire, în necazuri ajutător; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 8-lea Străină viață petrecând pe pământ, Sfinte Atanasie, te-ai înstrăinat de lumea aceasta, mutându-te în locașurile cele cerești când te aflai pe drumul de întoarcere spre mănăstirea ta din orașul de pe Dunăre. Și, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ți-ai dăruit sufletul în mâinile Lui, la Mănăstirea „Schimbarea la Față“. Pentru aceasta, cinstindu-te cu evlavie, Îi cântăm împreună cu tine Mântuitorului Hristos cântarea: Aliluia! Icos al 8-lea Credința cea dreaptă păzind, calea săvârșind și plin de virtuți fiind, ți-ai săvârșit viața pământească, iar sufletul a trecut în odihna cea veșnică, primind plata ostenelilor și neodihnelor tale din lumea aceasta. Pentru aceasta, îți cântăm unele ca acestea: Bucură-te, sfinte, care lângă tronul Preasfintei Treimi te odihnești; Bucură-te, preamărite, care mulțime de vindecări ne dăruiești; Bucură-te, om desăvârșit, pentru îngeri străină uimire; Bucură-te, înger trupesc călăuzitor spre mântuire; Bucură-te, biruitor înțelept al încercărilor pământești; Bucură-te, călăuzitor smerit spre lăcașurile cerești; Bucură-te, candelă aprinsă ce strălucești în lumină; Bucură-te, rază pururea vie pe bolta senină; Bucură-te, bob sfărâmat care te faci pâine duhovnicească; Bucură-te, viță de taină ce dăruiești băutură cerească; Bucură-te, icoană a Împărăției arătată pe pământ; Bucură-te, biserică vie în care sălășluiește Duhul Sfânt; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 9-lea Toată firea îngerească s-a minunat de slăvita arătare a cinstitelor tale moaște, căci, după opt ani de la așezarea ta în mormânt, trupul ți-a fost găsit întreg și plin de duhovnicească mireasmă. Și astfel, șezător în scaunul tău păstoresc, ne binecuvântezi și te arăți lumii întregi, care cinstesc sfintele tale moaște, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icos al 9-lea Retorii cei mult-vorbitori nu se pricep să spună cum tu, Sfinte Atanasie, om pământesc fiind, te-ai ridicat la slava cerească și prin sfintele tale moaște, dăruiești acum mulțime de tămăduiri. Drept aceea, preamărind multele tale minuni pe care le săvârșești neîncetat asupra celor ce cinstesc sfințitul tău trup, te lăudăm cântându-ți unele ca acestea: Bucură-te, lumină a lumii care sub obroc nu s-a putut pune; Bucură-te, nesecat izvor de fapte bune; Bucură-te, tămăduitor plin de dumnezeiască doctorie; Bucură-te, izbăvitor și dătător de bucurie; Bucură-te, apă vindecătoare a bolilor nevindecate; Bucură-te, nădejde tare a celor cufundați în păcate; Bucură-te, luptător împotriva patimilor sufletești; Bucură-te, vindecător al neputințelor trupești; Bucură-te, rugător pentru cei ce se roagă cu credință; Bucură-te, dăruitor de puteri și cunoștință; Bucură-te, leac al celor lipsiți de sănătate; Bucură-te, alinare a sufletelor întristate; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 10-lea Vrând să lumineze lumea cu pilda vieții tale celei desăvârșite, Împodobitorul tuturor a arătat în cetatea Harkovului chipul faptelor tale preaînțelepte, așezându-ți sfintele moaște spre cinstire și închinare. Pentru aceasta, lăudând dumnezeiasca Sa purtare de grijă, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 10-lea Departe fiind cu trupul de Moldova de Jos, cu duhul nicicând nu ne-ai părăsit, Sfinte Ierarhe, ocrotindu-ne în chip minunat din înălțimea lăcașului tău ceresc. Iar noi, care ne-am învrednicit a te afla cald sprijinitor, cu bucurie te slăvim zicând: Bucură-te, sfinte, care de credincioșii de la Dunărea de Jos nu te-ai depărtat; Bucură-te, păstor plin de milostivire, care mereu i-ai ascultat; Bucură-te, povățuitor iscusit, care de rugăciunile tale nu ne lipsești; Bucură-te, prieten adevărat, care mulțime de îndurări neîncetat ne dăruiești; Bucură-te, înțelepciune, care deșertăciuni pe cele trecătoare le-ai socotit; Bucură-te, slavă dumnezeiască, prin care spre cele înalte am privit; Bucură-te, poartă a cerului arătată nouă spre mântuire; Bucură-te, lăcaș sfințit, care ne mijlocești izbăvire; Bucură-te, ușă a tainelor dorită nespus; Bucură-te, cheie a Împărăției celei de sus; Bucură-te, chivot purtător de mană cerească; Bucură-te, altar pe care se jertfește voia omenească; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 11-lea Cunoscând evlavia credincioșilor de la Dunăre, te-ai dăruit și lor, mărite Atanasie, printr-o părticică a sfintelor tale moaște, cu nespusă bucurie fiind primit de poporul cel binecredincios, după mai bine de trei veacuri de la slăvita ta adormire. De aceea, cinstind darul cel primit prin tine, înălțăm lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icos al 11-lea Făclie primitoare de lumină de la cerescul Împărat, luminând pe cei din întunericul necunoștinței, te-ai arătat tuturor, Sfinte Atanasie, iar acum binecuvântezi și întărești și sufletele creștinilor din țara noastră. De aceea, cu bucurie te cinstim cântându-ți unele ca acestea: Bucură-te, sămânță nerătăcită a Semănătorului duhovnicesc; Bucură-te, talant înmulțit în vistieria Împăratului ceresc; Bucură-te, văpaie a credinței ce aprinzi mintea plină de înțelepciune; Bucură-te, rouă cerească ce rourezi inima cu străină minune; Bucură-te, casă însuflețită ridicată pe stânca dreptei credințe; Bucură-te, rug nears arătat în muntele sfințitoarei cunoștințe; Bucură-te, hrană duhovnicească, liniștitoare a sufletelor tulburate; Bucură-te, băutură înțelegătoare, întăritoare a cugetelor curate; Bucură-te, lumină lină a zilei celei neapuse; Bucură-te, zefir mângâietor al bucuriei nespuse; Bucură-te, sfeșnic duhovnicesc luminat prin curăție; Bucură-te, oglindă dumnezeiască ce ne arăți cereasca Împărăție; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 12-lea Suflarea creștinească a cetății Galaților te-a lăudat, cu bucurie, când veșmântul care a îmbrăcat sfintele tale moaște a fost primit ca un dar de mare preț. Iar acum, cu evlavie sărutându-l, îți mulțumim și cântăm lui Dumnezeu, Cel ce Se preaslăvește în Sfinții Săi: Aliluia! Icos al 12-lea Cântând și slăvind viața ta cea plină de virtute și minunile tale pe care pururea le faci pentru noi, mărite ierarhe, te cinstim ca o mărturie văzută a unității Bisericii lui Hristos. Căci tu ai adus laolaltă, la Dumnezeu, pe creștinii greci, români și slavi răspândiți în laturile lumii și i-ai înfățișat ofrandă bineplăcută Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta, cu toții te cinstim cu laude ca acestea: Bucură-te, comoară duhovnicească dăruită credincioșilor; Bucură-te, viață închinată cu dragoste tuturor ortodocșilor; Bucură-te, îndreptător sfințit al vieții creștinești; Bucură-te, locuitor desăvârșit al lăcașurilor cerești; Bucură-te, spic al cunoștinței ce însutit ai rodit; Bucură-te, aluat sfânt ce frământătura lumii ai dospit; Bucură-te, temelie a Împărăției cerurilor tuturor arătată; Bucură-te, jertfă neobosită, de Hristos încununată; Bucură-te, rază înțelegătoare a Soarelui Care luminează întreaga lume; Bucură-te, fierbinte mijlocitor pentru noi, cei ce lăudăm al tău nume; Bucură-te, vas preaales al Preasfintei Treimi; Bucură-te, sfântă lumină între sfinte lumini; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni! Condac al 13-lea ┇ O, Sfinte Ierarhe Atanasie, îndreptător al credinței și grabnic ajutător în necazuri, primește aceste puține rugăciuni ale noastre și le înalță cerescului Împărat, ca, prin tine dobândind milostivire, lui Dumnezeu, Cel ce te-a încununat în lăcașurile Sale cele veșnice, să-I cântăm neîncetat: Aliluia! ┇ Rugăciune către Sfântul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului O, Sfinte și întru tot lăudate Părinte Atanasie, apărător neostenit al credinței și vindecător milostiv al credincioșilor de pretutindeni, auzi-ne pe noi în ceasul acesta și ne dăruiește cele bune și de folos sufletelor noastre. Roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care L-ai iubit fierbinte, să coboare peste noi dumnezeiescul Său har, ca să te lăudăm cu alese cuvinte și să îți dăruim ofranda sufletelor noastre rugătoare. Păzește-ne pe noi și ne îndreaptă viața pe calea mântuirii. Pe cei slabi îi întărește, pe cei tulburați îi povățuiește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, pe cei rătăciți îi unește cu Sfânta și apostoleasca Biserică a Mântuitorului Hristos. Fii tuturor toate cele de trebuință: orfanilor - părinte, bătrânilor - sprijinire, săracilor - ajutător în suferință, celor pe care nu îi iubește nimeni - prieten și mijlocitor în neputință. Nu lăsa fără de milostivirea ta pe cei încercați de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de asuprirea altor oameni sau de războiul dintre noi. Pe noi, pe toți, ne întărește în dragoste și frățietate, arătându-ne fii ai luminii și ai veșnicei Împărății. Părinte sfinte, tu ai păstorit cu râvnă credincioșii din cetatea Tesalonicului, din cetatea cea mare a lui Hristos de la Constantinopol și din Moldova, iar după sfârșitul tău, ne dăruiești vindecări prin sfintele tale moaște care odihnesc în pământul Ucrainei. De aceea, cu umilință te rugăm: sădește în inimile noastre dorul și dragostea pentru unitatea tuturor drept-măritorilor tăi în Sfânta noastră Biserică, așa cum tu, ca un înțelept ierarh și învățător, ai săvârșit printre felurite neamuri aceeași bineplăcută lucrare, adunându-le și înfățișându-le Dumnezeului celui Viu. Iar nouă, poporului cel credincios de la Dunăre, care te-am cinstit cu bucurie în Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ de la Galați vreme de doisprezece ani, înnoiește-ne astăzi darul dreptei credințe și al milostivirii iubitoare de semeni, pe care l-ai arătat străbunilor noștri. Prin puterea sfintelor tale moaște și prin binecuvântarea veșmintelor pline de sfințenia trupului tău, ridică mintea noastră spre cele cerești și dăruiește tămăduiri bolilor noastre sufletești și trupești. Ajută-ne pe noi, sfinte, să ne zidim duhovnicește, prin depărtarea de la tot răul pierzător de suflet, ca împreună să lăudăm pe Dumnezeu, Cel în Treime slăvit și închinat, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.