🏠 Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel - 29 iun. ³ Tropar g4 Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Condac 1 Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte îngerește cugetând și acum cu îngerii fiind, cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuvioase, să lăudăm pe întâi stătătorii Apostolilor, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucurați-vă Sfinților Petru și Pavel, Apostolilor! Icos 1 Fără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat făcătorul vremurilor Dumnezeu-Cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales te-a arătat pe tine, Sfinte Petre. Pentru aceea cântăm ție: Bucură-te al cetei ucenicilor începătorule; Bucură-te al tainelor lui Hristos tăinuitorule; Bucură-te decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule; Bucură-te decât iconomii duhului mai întâiule; Bucură-te că pe Hristos ție Tatăl L-a descoperit; Bucură-te că pe acesta Adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit; Bucură-te piatră a Bisericii prea nesfărâmată; Bucură-te temelie a mărturisirii prea întemeiată; Bucură-te începătura cea în chipul stihiilor a credinței; Bucură-te luminătorul cereștii cunoștințe; Bucură-te prin care Hristos s-a slăvit; Bucură-te prin care satana a fost rușinat; ¦ Bucură-te Sfinte Petre, Apostole! ¦ Condac 2 Vederea ta cea înțelegătoare curățind-o, ai intrat în sânurile părintești, o, minune și printr-însele ai văzut, fără ochi, Sfinte Petre, pe Hristos Dumnezeu împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, propovăduindu-L pe Dânsul cântând: Aliluia! Icos 2 Luminat fiind de fulgerări neapropiate înțelegerii, când ți s-a arătat din cer Lumina, care biruia lumina soarelui, ai fost tras, Sfinte Pavele, spre credința îndumnezeită și vas alegerii te-ai făcut. Pentru aceea auzi: Bucură-te privitorule al luminii celei nemărginite; Bucură-te tăinuitorule al tainelor lui Hristos; Bucură-te ritorul cel bine grăitor al Bisericii; Bucură-te preaînțelepte propovăduitor al lumii; Bucură-te că întru tine viețuiește Hristos, Care pentru lume S-a răstignit; Bucură-te că până la al treilea cer te-ai suit; Bucură-te că la înălțimea Raiului ai fost răpit; Bucură-te mare învățător al neamurilor; Bucură-te al credincioșilor prin duhul născător; Bucură-te cel prin care lumea s-a luminat; Bucură-te cel prin care întunericul s-a alungat; ¦ Bucură-te Sfinte Pavele, Apostole! ¦ Condac 3 Trecând toată firea celor ce sunt, o, Sfinte Pavele, te-ai lipit de Hristos cel iubit al tău și te-ai arătat împreună cu dânsul un duh, numai lui Hristos viețuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină și dragoste, cântându-i: Aliluia! Icos 3 Intrând în norul cel mai presus de lumină al privirii, ți-ai muiat buzele tale, Sfinte Petre; și umplându-te întâi de dumnezeire, ne-ai împărtășit pe noi de dumnezeiescul dar, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise; pentru aceea glăsuim ție acestea: Bucură-te îndumnezeitule, cu Dumnezeu unitule; Bucură-te născutule al lumii celei neînserate; Bucură-te pescarule, al pescarilor mai întâiule; Bucură-te cerule decât cerurile mai înaltule; Bucură-te că te-ai arătat al dumnezeieștii firi părtaș; Bucură-te că pe fii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu; Bucură-te sfătuitorule de trebuință al bisericii; Bucură-te bătrân folositorule al turmei lui Hristos; Bucură-te îndulcire preadesfătată a minților; Bucură-te dumnezeiască desfătare a oamenilor; Bucură-te cel prin care credința s-a lățit; Bucură-te cel prin care rătăcirea s-a zădărnicit; ¦ Bucură-te Sfinte Petre, Apostole! ¦ Condac 4 Graiuri de viață veșnică a rostit Petru către piatra Vieții zicând: L-a cine, afară de Tine, vom merge și să fim vii? Arătând astfel dragostea cea către Stăpânul, a grăit către El cântând: Aliluia! Icos 4 Ai fost răpit la înălțimile cele veșnice și ai trăit, Sfinte Pavele, în afară de cele simțite și gândite, nu cu gândul, ci întru Duhul care era unit cu trupul, sau era fără de trup, Dumnezeu știe; pentru aceea glăsuim ție acestea: Bucură-te îndrăgirea lui Hristos cea neoprită; Bucură-te prietenul lui Dumnezeu cel curat; Bucură-te cel ce ai cunoscut taina răpirii; Bucură-te cămara tăcerii celei înțelegătoare; Bucură-te că pentru Hristos pe toate gunoaie le-ai socotit; Bucură-te că toate le-ai făcut ca pe cei mulți să îi mântuiești; Bucură-te al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult încăpător; Bucură-te Apostole al darului celui din lege arătător; Bucură-te al lui Hristos deasă îndeletnicire; Bucură-te al lui Iisus dulce gândire; Bucură-te miros de viață purtător pentru unii; Bucură-te miros omorâtor pentru alții; ¦ Bucură-te Sfinte Pavele, Apostole! ¦ Condac 5 Luminile cinstitelor tale trimiteri, în toate zilele îndumnezeiesc pe oameni, o, Sfinte Pavele, prin care cei înțelegători cu adevărat ajung la îndumnezeire și oglindesc slava lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icos 5 N-ai câștigat la brâu aur sau argint de-al tău, pe pământ, o, Sfinte Petre, ci având înfricoșător numele lui Iisus, ai împărtășit zestre fericită și prinr-Însul minunile lucrai celor ce grăiesc ție acestea: Bucură-te străină hrană a sufletului; Bucură-te prea dulce băutură a trupului; Bucură-te dumnezeiască alifie a celor orbiți; Bucură-te neauzită doctorie a celor ce bolesc; Bucură-te că pe Tavita, care murise, vie ai ridicat-o; Bucură-te că pe Safira moartă dintr-o dată ai arătat-o; Bucură-te cel ce pe Anania, dintr-o dată mort l-ai făcut; Bucură-te cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănog l-ai îndreptat; Bucură-te izvor care varsă sănătate; Bucură-te fântână odrăslitoare de vindecări; Bucură-te cel ce ai gonit cu umbra bolile; Bucură-te cel ce cu rugăciunea pe Simon ai omorât; ¦ Bucură-te Sfinte Petre, Apostole! ¦ Condac 6 Tras ai fost, Sfinte Petre, de frumusețea dumnezeirii lui Hristos, care a fulgerat în munte. Pentru aceea văzând-o împodobită ca pe o cămară de nunta cu strălucirile lumii celei nemărginite, bine este a petrece aici înspăimântat ai grăit, cântând: Aliluia! Icos 6 Cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor preaînalte ale iconomiei lui Hristos, o, Sfinte Pavele, scoțându-le din cele neapuse, le tâlcuiești mai presus de fire, ridicând pe cei credincioși cu minune a grăi ție: Bucură-te minunea Apostolilor cea lăudată; Bucură-te frumusețe cea încuviințată a scripturii celei noi; Bucură-te adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu; Bucură-te noianul înțelegerilor celor înțelepțite de Dumnezeu; Bucură-te înaltule tâlcuitor al dumnezeieștii întrupări; Bucură-te carte închipuită de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare; Bucură-te cămara dumnezeiască a cereștilor comori; Bucură-te materia cea trebuincioasă a celor învățători; Bucură-te cel ce ai luat spre propovăduire neamurile; Bucură-te cel ce săvârșești minuni dese; Bucură-te cel ce numele lui Hristos ai purtat; Bucură-te cel ce te-ai arătat mare meșter al cortului nou; ¦ Bucură-te Sfinte Pavele, Apostole! ¦ Condac 7 Minune mare s-a văzut la sfârșitul vieții tale celei dumnezeiești, o, fericite Sfinte Pavele: căci, tăiat fiind capul tău, de trei ori la înălțime de la pământ a săltat cu săltările ca și cu niște cântări, lăudând Treimea așa: Aliluia! Icos 7 Popor nou ai făcut, prin Dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor, cu baia nașterii de Dumnezeu înnoindu-l, pururea pomenite Sfinte Petre și locaș darului arătându-l, asa grăind: Bucură-te surpătorule al umbrei legii; Bucură-te stâlp întăritor al adevărului; Bucură-te cel ce pe Israel din slavă l-ai schimbat; Bucură-te cel ce întru duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat; Bucură-te că în Tabor lumina Dumnezeirii ai văzut; Bucură-te că alt soare cu totul luminos te-ai făcut; Bucură-te cel ce ai fost ales să auzi glasul părintesc; Bucură-te cel ce legea duhului ai luat; Bucură-te cel ce ai fost numit fericit de Hristos; Bucură-te cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire; Bucură-te cel ce pe credincioși în răbdare i-ai mântuit; ¦ Bucură-te Sfinte Petre, Apostole! ¦ Condac 8 Străin pe munte, îndoită patimă ai pătimit, după simțire și gândire, Sfinte Petre; căci biruite fiind de asupreala luminii cele firești ale tale, singur Dumnezeu se vedea prin suflet și prin trup. Căruia și căzând jos îndumnezeit ai cântat: Aliluia! Icos 8 Cer înțelegător te-ai arătat, tuturor povestind Sfinte Pavele, slava lui Dumnezeu; și vestirea ta a iesit în tot pământul, propovăduind pe Treimea cea nezidită și pe Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, neamurilor celor ce glăsuiesc așa: Bucură-te cel ce cu adâncurile duhului te îmbogățești; Bucură-te cel ce cu cunoștința cea nejefuită te fălești; Bucură-te casa cea preacinstită a Treimii; Bucură-te Biserica celor două firi; Bucură-te necuprinsă lățime a dragostei celei îndoite; Bucură-te lungime a dumnezeieștii rânduieli celei mai înalte de veci; Bucură-te neapropiată înălțime a teologiei; Bucură-te nevăzută adâncime a iconomiei; Bucură-te văzătorule al sfaturilor lui Dumnezeu; Bucură-te minte ascuțită a descoperirilor; Bucură-te focul atotvederii de Dumnezeu; Bucură-te fântână adâncă a înțelepciunii de Dumnezeu; ¦ Bucură-te Sfinte Pavele, Apostole! ¦ Condac 9 Cu dor pipăind ascunsurile cele nemăsurate ale adâncului celui preaînalt, o, Sfinte Pavele, ai aflat în acestea mărgăritare, tăcere înțelegătoare, spaimă și uimire, odihnă și bucurie, împreună a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Pe ritorii cei zădarnici în cuvinte și înțelepți, ca pe niște neînțelepți i-a arătat Petru cel simplu, luând grai al înțelepțirii de Dumnezeu și limbă de foc a Dumnezeiescului Duh și ridicând pe cei ce cred, a cântat Lui din inimă: Bucură-te a Mângâietorului gură cinstită; Bucură-te limba cu foc îngrădită; Bucură-te doborarea înțelepciunii celor înțelepți; Bucură-te lepădarea priceperii celor pricepuți; Bucură-te Sfinte Petre, porumbița cea albă a bucuriei; Bucură-te de Dumnezeu închipuită tăblița tuturor fericiților; Bucură-te primitorule al cheilor Împărăției Cerurilor; Bucură-te vistierul tainelor lui Hristos; Bucură-te cugetarea cea veche a credincioșilor; Bucură-te podoaba darului cea preamărită; Bucură-te sărătură a focului ceresc; Bucură-te învățătură a Luminii celei neasemănate; ¦ Bucură-te Sfinte Petre, Apostole! ¦ Condac 10 Semn al dragostei Sale arătând Hristos pașterea oilor, ți-a zis ție: Dacă Mă iubești Petre, paște cu osârdie oile Mele. Pe care le-ai și păscut, bucurându-te pentru dumnezeiasca îndrăgire și cântând: Aliluia! Icos 10 Ce-mi este mie bogăția și slava și desfătarea, cea care se strică, Biserica lui Hristos grăiește. A mea bogăție și slavă și desfătare este Sfântul Pavel, dulce grăind și preaînalt ritoricind; pe care și sărutându-l glăsuim unele ca acestea: Bucură-te trâmbița adevărului; Bucură-te chitara teologiei; Bucură-te privighetoarea cerului cea dulce grăitoare; Bucură-te rânduneaua lui Hristos, cea mult glăsuitoare; Bucură-te vioara care ai viersuit Evanghelia lui Luca; Bucură-te organ însuflat de suflările Mângaietorului; Bucură-te limba de foc suflătoare care faci să răsune cele dumnezeiești; Bucură-te canon, alăută și muză a duhului; Bucură-te îndulcire cuviință a urechilor mele; Bucură-te odihnă a tâmplelor mele; Bucură-te cel prin care de idoli m-am slobozit; Bucură-te cel prin care lui Hristos m-am logodit; ¦ Bucură-te Sfinte Pavele, Apostole! ¦ Condac 11 Covârșind doimea materiei cea care este cu nerânduială, ai cunoscut doimea firii lui Hristos și curățindu-te la cele trei părți ale sufletului, singur văzător, nematerialnic al Treimii te-ai văzut, fără materie unindu-te și Acesteia din inimă cântând, Sfinte Pavele: Aliluia! Icos 11 Lumina cea întâi, care din Fecioară a strălucit, lumină a doua, pe tine, Sfinte Petre, te-a arătat lumii, cu fulgerările cele prealuminoase ale cunoștinței de Dumnezeu luminând pe toți și deșteptând cu laude mulțumitoare a cânta ție: Bucură-te lumina celor întunecați; Bucură-te calea celor rătăciți; Bucură-te al minunilor lui Hristos mai întâiule propovăduitor; Bucură-te al patimilor Lui preaalesule mărturisitor; Bucură-te că tu singur lamurești a iadului pogorâre; Bucură-te că tu întâi ai vestit popoarelor învierea; Bucură-te cel ce ai cuvântat revărsarea Mângâietorului la popoare; Bucură-te cel ce ai învățat Evanghelia pe Marcu; Bucură-te cel întâi luminător al neamurilor; Bucură-te calul lui Hristos cel preaales alergător; Bucură-te disc luminos al soarelui; Bucură-te urmare a neurmăritului Dumnezeu; ¦ Bucură-te Sfinte Petre, Apostole! ¦ Condac 12 Te bucuri negrăit întru cele înalte, o, Sfinte Petre, cu Hristos iubitul învățător ca un Dumnezeu, fără mijlocire cu Dumnezeu cel din fire, care cu punerea acum stai și de slava cea dumnezeiește începătoare te umpli cântând neîncetat: Aliluia! Icos 12 Cânți lui Dumnezeu-Treimii, cu preadulce viețuire, cântarea cea întreit Sfântă, Sfinte Pavele și cu duhul, cu cuvântul și cu mintea, unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt și pe duh prin închipuire pe cel întâi chip, Dumnezeu spre Dumnezeu; pentru aceea auzi: Bucură-te icoană a frumuseții celei întâi închipuite; Bucură-te stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu; Bucură-te descoperirea din nou a lumii celei gândite; Bucură-te arătare a celor gândite; Bucură-te gura cea grăitoare de Hristos, răsuflarea lui Gură de Aur; Bucură-te preaîndumnezeită zare a minții lui Dionisie; Bucură-te privitorule al vederilor celor nevăzute; Bucură-te auzitorule al graiurilor celor neauzite; Bucură-te cel plin de roadele Duhului; Bucură-te cel îndestulat de darurile Lui; Bucură-te cel prin care Treimea a fost propovăduită; Bucură-te cel prin care Unimea a fost preaslavită; ¦ Bucură-te Sfinte Pavele, Apostole! ¦ Condac 13 ┇ O, preadulce Sfinte Petre și preaiubite Sfinte Pavele, Părinții cucerniciei noastre, primiți această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce viersuiesc: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.