🏠 Acatistul Sfântului Antonie cel Mare - 17 ian. ³ Troparul Sf. Antonie cel Mare Râvnitor lui Ilie cu obiceiurile asemănându-te, Bo­tezătorului cu drepte cărări urmând, Pă­rin­te Antonie, pustiului te-ai făcut locuitor și lumea ai întărit-o cu rugăciunile tale. Pentru aceasta roagă-te lui Hristos Dum­nezeu să mântuiască sufletele noastre. Condac 1, g8; podobie: Apărătoare Doamnă... Fugind de întunericul cel negru al Egiptului, ai căutat pământul cel de viață dătător al pustiului. Prin înfrânare și nevoință veștejind săltările trupului, prealăudate, te-ai făcut pildă monahilor, de Dumnezeu cugetătorule, celor ce cântă: ¦ Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Icos 1 Om cu firea te-ai arătat, Părinte, dar te-ai văzut împreună cetățean cu îngerii, căci ca un fără de trup ai viețuit pe pământ, Preacuvioase Antonie, lepădând toată purtarea de grijă a trupului; pentru aceasta grăim ție: Bucură-te odrasla cucernicului Părinte; Bucură-te ramura credincioasei Maicii Sfinte; Bucură-te vlăstarul cel neveștejit al Egiptului; Bucură-te povățuitorul cel mare al pustiului; Bucură-te că din tinerețe lui Hristos ai urmat; Bucură-te că firește de trup te-ai depărtat; Bucură-te arătătorule al căilor monahicești; Bucură-te cel ce voiești mântuirea muritorilor; Bucură-te izbăvitorul din înșelăciuni al celor mulți; Bucură-te dătătorul râurilor de tămăduiri; Bucură-te prin care Dumnezeu s-a preaînălțat; Bucură-te prin care satana s-a rușinat; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 2 Văzându-te pe tine, de Dumnezeu purtătorule, vrăjmașul, la înălțime ridicat, se ispitea a te împiedica de la toate faptele bune; însă după puțin s-a rușinat de sporirea ta, care, nevoindu-te cu trupul și înălțându-te cu sufletul, cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 2 Având cunoștința celor ce sunt ca și cum nu ar fi, ai trecut cu vederea trecătoarele desfătări ale vieții; deci în mormânt închizându-te, prin multe necazuri te-ai înțelepțit, nădejdea spre Dumnezeu punându-ți, pentru care îți cântăm acestea: Bucură-te insuflătorule al nădejdii în Dumnezeu; Bucură-te pierzătorule al nebuniei vrăjmașului; Bucură-te cel ce nu te înspăimânți de rănirile lui; Bucură-te biruitorul uneltirilor lui; Bucură-te lauda cea vestită a pământului Egiptului; Bucură-te cel mai strălucit decât toți monahii, lumina cea mai strălucită; Bucură-te floarea cea de Dumnezeu împodobită a cuvioșilor; Bucură-te frumusețea cea preastrălucită a sfinților; Bucură-te luminat deslușitor al înțelepților; Bucură-te luceafărul strălucitor al luceferilor; Bucură-te izvorul cel viu al pustiei; Bucură-te glasul cel puternic, risipitor al trândăviei; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 3 Puterea Celui Preaînalt tare te-a făcut în toate, Antonie fericite, că văzând pornirea vrăjmașilor cea neputincioasă venind asupra ta, neclintit ai rămas și cu darul înconjurat fiind de toate părțile, cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Având dumnezeiască dorință, încă mai mult a fi necăjit, cugetătorule de Dumnezeu, ai văzut dumnezeiescul har; că din cer lumina pogorându-se, te-a cercetat pe tine în nevoință și glas ai auzit, întărindu-te și grăind: Bucură-te fiule al dumnezeieștii lumini; Bucură-te locaș al Duhului Sfânt; Bucură-te făclia cea nestinsă a liniștii; Bucură-te canonul cel preadrept al înfrânării; Bucură-te privirea cea preadulce a îngerilor și a oamenilor; Bucură-te mărirea cea laudată a celor aleși; Bucură-te izgonitorule al patimilor omenești; Bucură-te îmbogătitorule de dumnezeiesc har; Bucură-te Părinte întâistătător al părinților; Bucură-te preacinstite iscusit păzitor al celor neînsoțiți; Bucură-te cel ce covârșești întru cunoștinta pe cei întelepți; Bucură-te cel ce întărești pe credincioșii cei căzuți ridicându-i; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 4 Aprins fiind de dumnezeiască dorință, către muntele pustiului ai alergat, Antonie, bucurându-te; iar cel nărăvit întru răutate, un disc mare de argint a pus înaintea ta, însă tu ca pe un gunoi defăimându-l cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Nevoindu-te mai presus de fire, Părinte Antonie și biruind relele vicleșuguri diavolești, mai presus de acestea te-ai arătat; deci, făcându-te cetățean al pustiei, auzi acestea: Bucură-te canonul și temelia pustnicilor; Bucură-te plângerea împotriva răilor vrăjmași; Bucură-te slujitorule al slujbelor celor mai bune; Bucură-te dătătorule al celor ce cer cele dumnezeiești; Bucură-te că rău ai pătimit, vrăjmașului împotrivindu-te; Bucură-te că, unindu-te cu Dumnezeu, te-ai veselit; Bucură-te minunea cea preaveselitoare a îngerilor; Bucură-te cel ce ești rana grea a demonilor; Bucură-te credinciosule slujitor al lui Dumnezeu; Bucură-te înaintestătător al credincioșilor; Bucură-te prin care s-au deșertat cetățile; Bucură-te prin care munți în cetăți s-au schimbat; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 5 Vrând a trece Nilul, Părinte de Dumnezeu purtătorule Antonie, luntre neaflându-se, te-ai suit pe un crocodil, mergând spre cercetarea rugătorilor tăi, cântând împreună cu dânșii lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 5 Văzându-te tinerii Egiptului în pustie locuind, ca pe unul mai presus de oameni și auzind învățătura ta, s-au schimbat cu dumnezeiască schimbare; pentru care, slăvind pe Dumnezeu, grăim ție: Bucură-te cel ce ești om între îngeri; Bucură-te cel ce ești înger între oameni; Bucură-te cel ce, prin pildele tale, pământul l-ai facut cer; Bucură-te cel ce, prin faptele tale, ai slujit lui Dumnezeu; Bucură-te că ai surpat sprânceana demonilor; Bucură-te cel ce ai înălțat viață muritorilor; Bucură-te tăinuitorule al dumnezeieștii stăpâniri cea în trei Sori; Bucură-te povățuitorule al dumnezeieștii petreceri; Bucură-te ridicarea celor căzuți; Bucură-te mântuirea multora; Bucură-te că ne povățuiești pe noi a urma ție; Bucură-te că urmând povețelor tale, adunăm sufletului bogăție; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 6 Propovăduitor al dreptei credințe celor fără de Dumnezeu te-ai arătat și voind a te face mucenic, cu bărbăție în oraț ai intrat; dar, neîmplinindu-ți dorința, cu singură bunăvoința te-ai făcut desăvârșit nevoitor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Ca un luceafar în pustiul Egiptului strălucind, întunericul înșelăciunii ai gonit și săvârșind pururea tămăduiri, prin tine Dumnezeu S-a preaslăvit; pentru care primești de la noi acestea: Bucură-te prin care se împodobesc cuvioșii; Bucură-te prin care oamenii se mântuiesc; Bucură-te dumnezeiască mângâiere a bolnavilor; Bucură-te harul cel dumnezeiesc al călătorilor; Bucură-te că ai vindecat prin rugăciune pe cea îndrăcită; Bucură-te preafericite, cel ce de toți te-ai depărtat; Bucură-te că îndată în pustie ai fugit; Bucură-te cel ce viață îngerească ai uneltit; Bucură-te cel ce te-ai făcut dumnezeiesc slujitor; Bucură-te cel ce te-ai arătat pentru noi mijlocitor către Domnul; Bucură-te povățuitorul poporului către Dumnezeu; Bucură-te împăciuitorul oamenilor cu Dumnezeu; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 7 Rămânând în munții pustiului marele Antonie, hrana de la saracini avea, apoi lucrând pământul, cu grâu și cu finice se hrănea, fiarele înfricoșându-se, iar pe credincioși îndemnându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 7 Nou oraș ai arătat adâncimea pustietății, Antonie fericite, cel deopotriva cu îngerii; căci ca un alt Ierusalim și Sinai muntele tău s-a preamărit și ca un alt Moise și Ilie arătându-te, auzi acestea: Bucură-te al doilea Moise cu faptele; Bucură-te al doilea Ilie cu chipurile; Bucură-te cel ce blândeții lui David te-ai asemănat; Bucură-te cel ce cărările Botezului ai urmat; Bucură-te cel ce ai izvorât apa monahilor în loc însetat; Bucură-te cel ce lui Pavel cel simplu te-ai asemănat; Bucură-te cel ce în fiecare zi ai sfătuit pe monahi; Bucură-te cel ce ai povatuit îndeosebi pe cei greșiti; Bucură-te cel ce ai vindecat pe cei orbi; Bucură-te cel ce ai îndreptat pe cei slăbănogi; Bucură-te cel ce ai gonit patimile cele sufletești; Bucură-te cel ce ai vindecat durerile cele trupești; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 8 Străină minune! Văzând vânarea în multe feluri, nicidecum nu te-ai înspăimântat, de trei ori fericite; iar vânătorul, dumnezeiasca ta față văzând, de frică fiind cuprins, îndată a murit, făcându-te tu pilda tuturor celor ispitiți, a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Cu totul vesel te-ai arătat, văzând înălțarea sufletului lui Ammun, pe care ai arătat-o celor împreună cu tine întrebat fiind de dânșii, de Dumnezeu purtătorule Antonie; deci, văzând sfințenia ta, minunându-ne, grăim ție: Bucură-te însuți văzătorule al tainelor; Bucură-te trecătorule cu vederea al pământeștilor lucruri; Bucură-te luminarea adevărată a celor necunoscători; Bucură-te grabnică supunere a supușilor; Bucură-te că pe cele viitoare, că pe cele de față le vedeai; Bucură-te că arătai cu putința pe cele cu neputința; Bucură-te că ai mântuit pe tinerii cei îndrăciți; Bucură-te cel ce ai tămăduit pe cei bolnavi de ochi; Bucură-te cel ce vedeai înalțarea sufletelor; Bucură-te cel ce mai înainte spuneai ieșirea lor; Bucură-te toiagul cel bun al monahilor; Bucură-te cinstita împodobire a credincioșilor; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 9 Tot darul cel dumnezeiesc, ca și Pavel ai primit, ca cel ce te-ai făcut și tu, toate tuturor, pe toți covârșindu-i Antonie, până și în văzduh te-ai răpit, cuvioase; pentru care, încutremurat cu totul cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 9 Pe ritorii cei mult vorbitori, ca pe niște pești fără de glas i-ai arătat prin cuvintele tale, de Dumnezeu purtătorule, că, ritorisind despre Dumnezeu, cuvintele tale asemănându-le cu lucrurile, te-ai făcut minunat și mărit; pentru aceasta cântam ție: Bucură-te versul înțelepciunii lui Dumnezeu; Bucură-te vistieria cuvintelor Lui; Bucură-te cel mai înțelept decât toți filozofii; Bucură-te cel mai iscusit și mai înalt în cuvinte; Bucură-te preamărita auzire și grăire a celor înțelepți; Bucură-te preacinstita oglindire a monahilor și a tuturor celor ce te caută; Bucură-te cel ce veselești auzul credincioșilor; Bucură-te cel ce ai dezlegat împleticirile filozofilor; Bucură-te fiu al lui Dumnezeu, după împărtășire; Bucură-te înalțarea preacuvioșilor după străduire; Bucură-te prin care s-a înființat monahismul; Bucură-te prin care s-au îndreptat credincioșii; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 10 Grăbindu-te, de Dumnezeu purtătorule Părinte, după porunca dinainte primită de la Dumnezeu, te-ai dus către Pavel Tebeul; și împiedicându-te de multe ispite, nu te-ai înfricoșat de relele întâmplări și dobândind ceea ce doreai, ai încetat întristarea, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 A doua oara, făcând călătoria marele Antonie și grăbindu-se către Pavel Tebeul, a vazut înalțarea sufletului lui; deci, alergând și găsindu-l mort, l-a îngropat, luându-i îmbrăcămintea; pentru care grăim lui: Bucură-te înger purtător de trup; Bucură-te omule cel ce cu Dumnezeu ai vorbit; Bucură-te cel ce ai văzut nevoințele lui Pavel; Bucură-te slujitorul îngropării lui; Bucură-te cel ce ai istorisit viețuirea lui; Bucură-te cel ce te-ai îmbogățit cu a lui făptura bună; Bucură-te cel ce mai înainte ai cunoscut înșelăciunea eresurior; Bucură-te cel ce ai alinat tulburarea Bisericilor; Bucură-te cel ce ai gonit primejdia eresului; Bucură-te părtașul dreptei cunoștințe; Bucură-te buna mireasmă a pustiurilor; Bucură-te buna insuflare a monahilor; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 11 Nevoind Valachie, cel de cele arienești cugetător, a cunoaște pe Fiul, Dumnezeu preaînalt, te-ai pornit împotriva lui, Antonie; și el, ticălosul, luând cele după faptele sale, de cal a fost ucis, iar tu lui Dumnezeu cântai: Aliluia! Icos 11 Lumina, trimisă de Luminătorul cel mare, arătându-te tu Antonie, ai luminat pe toți și pe ucenici tăi sfătuind, mai înainte le-ai arătat mutarea ta din viață de aici; iar ei, de întristare fiind cuprinși, cântau ție acestea: Bucură-te mângâierea noastră; Bucură-te încurajarea tuturor; Bucură-te hrănitorul celor flămânzi de cele cerești; Bucură-te sfătuitorul celor doritori de cele sufletești; Bucură-te că ieșirea ta mai înainte ai cunoscut-o, de Dumnezeu purtătorule; Bucură-te următorule ai înțelepțiților de Dumnezeu apostoli; Bucură-te prin care pământenii se laudă; Bucură-te prin care înțelepții se apără; Bucură-te desfătarea slavei tale celei negrăite; Bucură-te amintirea hranei tale celei sfinte; Bucură-te că învățăturile tale cu drag le primim; Bucură-te că ne mântuim sufletul urmându-ți sfaturile; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 12 De mare dar s-a învrednicit marele Atanasie, luând amândouă hainele tale, de Dumnezeu purtătorule Antonie și scriind dumnezeiască viață ta, cea de una sută și cinci ani, cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 12 Cânți împreună cu îngerii ca mai înainte cu oamenii, în ceruri veselindu-te, fericite, cântarea cea întreit-sfânta lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei ce te cinstim pe tine, Antonie și cu dragoste cântăm acestea: Bucură-te locuitorul celor cerești; Bucură-te împodobitorul celor pământești; Bucură-te cel ce împreună petreci cu îngerii; Bucură-te împreună-vorbitorule cu sfinții; Bucură-te pururea lăudătorule al Preasfintei Treimi; Bucură-te fierbinte mijlocitorule al tuturor către Dumnezeu; Bucură-te povățuitorul și sprijinitorul celor ce te lauda pe tine; Bucură-te strălucitule pastor și învățătorule al ucenicilor tai; Bucură-te înaintestătător al tuturor cuvioșilor; Bucură-te preacinstitule conducător al celor necăsătoriți; Bucură-te cel ce ești cald mijlocitor al celor ce poartă numele tău; Bucură-te mare apărător al celor ce te cinstesc pe tine; ¦ Bucură-te Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule! ¦ Condac 13 ┇ O, preaînțelepte de Dumnezeu purtătorule Antonie, căpetenia părintilor și slavă cuvioșilor, primeste de la noi aceste laude ce cu tot sufletul le aducem ție și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi cei ce cântăm: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.