🏠 Acatistul Sfântului Apostol Andrei - 30 nov. ³ Condac 1 Pe ucenicul cel întâi chemat și următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioșii, ca pe cel ce pe păgâni din înșelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Icos 1 Sufletul meu cel tulburat de gânduri și de cuvinte rele, curățește-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălășluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, să izvorască cântare vrednică așa: Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol; Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl; Bucură-te, că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc; Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credință ucenic al lui Hristos; Bucură-te, că și pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos; Bucură-te, că împreună cu toți apostolii ai urmat Domnului; Bucură-te, că ești dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos; Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviințată către Domnul; Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe țări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viață; Bucură-te, că propovăduind la păgâni credința cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai răbdat; Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne și cu pietre; Bucură-te, că salbaticii aceia te mușcau și cu dinții; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 2-lea Cu cuvântul Evangheliei, Andreie prealăudate, din adâncul înșelăciunii ai vânat popoarele precum te-ai făgăduit Domnului Iisus Hristos, Cel ce te-a învățat a vâna pe oameni la credința Lui. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 2-lea Cel ce ești cetățean de taină, însuți văzătorule și ritor al cunoștinței lui Hristos cel de negrăit, care ai luat de sus Duhul cel Sfânt, grăiești în limbi și împarți darurile. Pentru aceasta lăudăm darul luat și ție-ți cântăm acestea: Bucură-te, primitorule al Duhului Sfânt în limbi de foc; Bucură-te, că prin multe țări ai mers din loc în loc; Bucură-te, că fiind sfâșiat de păgâni, Domnul Iisus te-a făcut sănătos; Bucură-te, că pe mulți dintre cei mai buni creștini i-ai hirotonit episcopi și preoți; Bucură-te, că prin orașe și sate umblând și propovăduind, pe mulți i-ai făcut creștini; Bucură-te, că după mulți ani de propovăduire, la sfârșit ai ajuns la mucenicie; Bucură-te, că păgânii necredincioși chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul în jos; Bucură-te, că dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus; Bucură-te, că Domnul Hristos a pus scumpă cunună pe capul tau; Bucură-te, că toate cetele cerești pentru încununare cântări preafrumoase au cântat; Bucură-te, că îngerii și sfinții cu bucurie în palatul tău osebit te-au așezat; Bucură-te, al Preasfintei Treimi smerit închinător; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 3-lea Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului Apostole Andrei și de bunăvoie te-ai dat spre ascultarea învățăturii Lui ca un cerb la izvoarele apelor și tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeu adevărat; pentru aceasta cântăm: Aliuia! Icos al 3-lea Mărgăritarul cel de mult preț, cel ascuns în taina inimii tale, în lume l-ai pus înainte, Apostole Andrei; pe acela cu credință păgânii primindu-l, comoară l-au făcut. Pentru aceasta aducem ție acestea: Bucură-te, al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu lăudător; Bucură-te, cel împreună cu îngerii și cu toți sfinții cântător; Bucură-te, al nostru păzitor; Bucură-te, al nostru mijlocitor înaintea preacinstitei Maicii lui Dumnezeu; Bucură-te, al nostru rugător către Domnul Dumnezeu; Bucură-te, al tainelor lui Hristos slujitor; Bucură-te, temelia prea intemeiată a mărturisirii lui Hristos; Bucură-te, că tu ai propovăduit credința cea dată de Domnul Iisus Hristos; Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe; Bucură-te, învățătorul dreptei credințe; Bucură-te, prin care Domnul Hristos Se sălășluiește; Bucură-te, prin care satana se nimicește; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 4-lea Ca o vestire Evanghelia în mâini luând, mult-lăudate Andreie, tot pământul ai îmbogățit de dumnezeiască propovăduire. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta, împreună cu chinurile tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 4-lea Capiștele prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu, preacinstite Apostole Andreie, ai sfințit în ele pe fiii botezului pe care darul i-a înnoit prin apă și prin Duh. Pentru aceasta cântăm ție laudele acestea: Bucură-te, al cântărilor îngerești ascultător; Bucură-te, că ai răstignit cele lumești și întru tine viețuiește Iisus Hristos; Bucură-te, prin care întunericul s-a risipit; Bucură-te, prin care lumea s-a luminat; Bucură-te, îndumnezeitule cu Dumnezeu unitule; Bucură-te, cerule mai înalt decât cerul; Bucură-te, că te-ai arătat părtaș al firii dumnezeiești; Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu; Bucură-te, al bisericii de trebuință folositor; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 5-lea Cunoscut-ai așezămintele firii, mărite Andreie, vrednicule de minune și părtaș pe fratele tău Petru l-ai primit grăind: "aflat-am pe Cel dorit!" și i-ai arătat cunoștința Duhului. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 5-lea Cu mreaja cuvântului, dintru adâncul înșelăciunii, ai vânat pești cuvântători, fericite Apostol Andrei și la masa lui Hristos, mâncare curată i-ai adus luminați; pentru aceasta iți cântăm: Bucură-te, Andreie, îndulcire a minților; Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor; Bucură-te, prin care credința s-a lățit; Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit; Bucură-te, că pentru Hristos pe toate cele lumești gunoaie le-ai socotit; Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut, ca pe mulți să-i mântuiești; Bucură-te, al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător; Bucură-te, al lui Hristos dulce cugetător; Bucură-te, pentru cei orbi dumnezeiască alifie; Bucură-te, pentru cei bolnavi minunată doctorie; Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu; Bucură-te, noianul înțelegerilor celor înțelepte de Dumnezeu; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al-6-lea Dumnezeiască punte, Atotfăcătorul și de lumină strălucitorul Duh, întru tine, mărite apostole Andrei, sălășluindu-se cu dumnezeiască cuviință în chipul limbii de foc, te-a arătat propovăduitor al celor de negrăit. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al-6-lea Lepădând mrejele cele pescărești și luând crucea, ai urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat și mreaja Duhului aruncând, în loc de pește, pe oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ți s-a dat ție! Pentru aceasta aducem laudele acestea: Bucură-te, al dumnezeieștii întrupări înalt tâlcuitor; Bucură-te, carte de Dumnezeu închipuită, foarte folositoare minții; Bucură-te, comoară dumnezeiască a cereștilor comori; Bucură-te, cel ce ești învățătura de trebuință celor învățători; Bucură-te, cel ce la împărțirea muncii de propovăduitori ai ales neamurile; Bucură-te, că între cei neputincioși minuni alese ai făcut; Bucură-te, al umbrei legii surpător; Bucură-te, al adevărului stâlp întăritor; Bucură-te, cel ce în cuvinte preaînțelepte te-ai îmbogățit; Bucură-te, cel ce pe credincioși cu răbdare i-ai mântuit; Bucură-te, casă preacinstită a Sfintei Treimi; Bucură-te, Biserică a fiilor duhovnicești; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al-7-lea Dobândit-ai pe Cel pe care L-ai dorit, fericite apostole Andrei. Iar acum în locașurile cele nestricăcioase cu Dânsul locuind, seceri snopii ostenelilor tale după vrednicie; pentru aceasta cu cântări slăvim pe Dumnezeu, zicând: Aliluia! Icos al-7-lea Iubit-ai pe Stăpânul și după Dânsul ai mers pe urmele Lui, în viață bine povățuit și patimilor Lui fără înșelăciune, preacinstite Andreie, pană la moarte urmând; pentru aceasta îți cântăm acestea: Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu neapropiată înălțime; Bucură-te, iconomia lui Dumnezeu necunoscută în adâncime; Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită; Bucură-te, gură de foc îngrădită; Bucură-te, doborârea înțelepciunii celor înțelepti; Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuți; Bucură-te, împărăția cerurilor cea de veselie primitorului; Bucură-te, al tainelor lui Hristos vestitorule; Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare; Bucură-te, limba de foc suflătoare care grăiești cele dumnezeiești; Bucură-te, îndulcire a urechilor noastre; Bucură-te, cel prin care Hristos mântuiește sufletele noastre; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al-8-lea Cu darul cel dat ție de la Dumnezeu, întru-tot-lăudate Andrei, duhurile demonice cu cuvântul se izgonesc, bolile fug, mulțimea patimilor sufletești se îndepărtează de la cei bolnavi; pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al-8-lea Cel ce din Betsaida ai ieșit, pe noi ne chemi a prânzi prăznuirea ta, punându-ne-o nouă înainte astăzi; cu vitejiile luptelor tale și cu sarea lui Hristos mintea noastră sărând-o, mâncărurile tale dulci s-au făcut nouă, adică: învățăturile de sfaturi cerești; pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea: Bucură-te, lumina celor întunecați cu păgânătatea; Bucură-te, calea cea adevărată a celor rătăciti; Bucură-te, al luminilor lui Hristos văzător și propovăduitor; Bucură-te, al patimilor lui Hristos preaales mărturisitor; Bucură-te, al minunilor Domnului bun lucrător; Bucură-te, iconomia frumuseții celei întâi închipuite; Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu; Bucură-te, al luminii celei gândite luminoasă descoperire; Bucură-te, dreapta arătare a chinurilor ce așteaptă pe cei păcătoși; Bucură-te, gura care vestești pe Hristos Dumnezeu; Bucură-te, privitorule al priveliștilor lui Dumnezeu; Bucură-te, cel ce auzi cele de oameni neauzite; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al-9-lea Poruncindu-ți-se a te sui la muntele Sionului cel înțelegător, Apostole Andreie și paharul mântuirii luând, bucurându-te l-ai băut, trecând prin moarte la viața cea dumnezeiască, unde este Hristos Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icos al-9-lea Focul Preasfântului Duh ce s-a coborât de sus peste tine, întru-tot-lăudate Apostole Andrei al lui Hristos, ți-a poruncit ție cu limbă nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vestești până la marginile lumii măririle Lui. Pentru aceasta aducem ție laudele acestea: Bucură-te, că tu ai binevestit patimile și învierea lui Hristos; Bucură-te, că tu singur lămurești pogorarea în iad a dracilor; Bucură-te, cel ce ești plin de roadele Preasfântului Duh; Bucură-te, de Darurile Lui îndestulătorule; Bucură-te, prin care Sfânta Treime s-a propovăduit; Bucură-te, prin care Unimea Treimii s-a slăvit; Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor; Bucură-te, cel ce ești rană de mult plâns demonilor; Bucură-te, lumină mai strălucitoare decât soarele; Bucură-te, povățuitorul și lumina orbilor; Bucură-te, de lumină al tuturor făcător; Bucură-te, al vrăjmașilor puternic biruitor; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 10-lea Cine te-a învățat a grăi așa, Sfinte Apostole Andrei? Cine ți-a luminat mintea ta ca să vezi limpede raza slavei celei neapropiate, care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre, fără numai Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cântăm Lui: Aliluia! Icos al 10-lea Se spăimântează tot cugetul de propovăduirea ta, pe care ai trâmbițat-o în tot pământul, tăinuitorule al lui Hristos și văzătorule al celor de sus, cel ce ești cinstit de Domnul între cei doisprezece apostoli; pentru aceasta cântăm ție: Bucură-te, rugătorule pentru noi către Domnul; Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate; Bucură-te, că prin ajutorul tău, tiranul satana se izgonește de la noi; Bucură-te, că gândurile și bolile cele rele le îndepărtezi de la noi; Bucură-te, mărgăritarul cel luminos al lui Hristos; Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți; Bucură-te, sănătatea trupească a oamenilor îmbolnaviți; Bucură-te, cârmaci preaminunat al celor ce înoată pe ape; Bucură-te, împreună-călător cu cei ce călătoresc pe uscat; Bucură-te, ajutorul celor ce te cheamă când zboară în aer; Bucură-te, hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune; Bucură-te, cel ce ajuți rugăciunilor noastre spre mântuire; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 11-lea Cu suflarea cea de sus a Duhului, Dumnezeu mai înainte aprinzându-te cu râvnă de credință, ritor de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine, mărite apostole Andrei, cel ce cânți Mântuitorului tău: Aliluia! Icos al 11-lea Cel de lumină purtător și de veselie făcător, fericite Andrei apostole al lui Hristos, dumnezeiască pomenirea ta rază de tămăduire strălucește nouă celor ce cântăm ție unele ca acestea: Bucură-te, stea mai luminoasă decât soarele; Bucură-te, sfeșnic care strălucești cu rază de aur; Bucură-te, dătător de daruri al creștinilor dreptcredincioși; Bucură-te, al călugărilor celor mâhniți ajutător în necazuri; Bucură-te, cel ce ești izgonitor înfricoșător al demonilor; Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos; Bucură-te, cămară preacinstită cu bun miros a lui Hristos; Bucură-te, podoaba cea preacinstită a apostolilor; Bucură-te, luminătorul cel preamărit al mucenicilor; Bucură-te, veselia cea de bucurie făcătoare a cuvioșilor; Bucură-te, lauda cea fericită a tuturor sfinților; Bucură-te, rugătorule, mijlocitorule și folositorule al tuturor ortodocșilor; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 12-lea Ca un ucenic preaales al Celui ce s-a pironit de bună voie pe Cruce, Stăpânului tău până la moarte urmând, te-ai suit bucurându-te la înălțimea crucii, mergere făcându-ți la ceruri, de trei ori fericite apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu, zicând: Aliluia! Icos al 12-lea Mulțumim ție, mărite apostole Andrei, noi neamurile cele de tine luminate și de pe pământ la ceruri de tine ridicate, că de la slujirea vrăjmașului depărtându-ne, ne-am făcut împreună-locuitori cu sfinții îngeri și părtași ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem ție după vrednicie acestea: Bucură-te, apostole Andrei, nume preascump și dulce nouă dreptcredincioșilor; Bucură-te, izgonitorul tuturor eresurilor; Bucură-te, păzitorule cu dinadinsul al fecioriei; Bucură-te, floarea cea preafrumoasă și bine mirositoare a raiului; Bucură-te, că rugăciunile tale sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la ceruri; Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor; Bucură-te, cel ce biruiești în zile de razboi tabara potrivnicilor; Bucură-te, cel ce ne dai nouă ploi potrivite; Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi din tot felul de nevoi; Bucură-te, cel ce aperi sfânt locașul acesta de aprinderea focului; Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi de viclesugul vrăjmașului; Bucură-te, cel ce la sfârșitul vieții noastre ne ajuți ca prin pocăință să ne mântuim; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Condac al 13-lea ┇ O, preaminunate Sfinte și mărite apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău, ca să ne izbăvești pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prealăudate și să ne învrednicești de bucuria raiului; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! ┇ RUGĂCIUNE Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta fața de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua cu nesocotință în chip nenumărat le săvârșim. Noi suntem păcătoși și pătimași, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sârguința cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile apostolului Tău Andrei, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întărește cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui și să slăvim preasfânt Numele Tău, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.