🏠 Acatistul Sf. 14000 de prunci uciși de Irod - 29 dec. ³ Tropar g1 Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, și toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ție. Condac 1 Ca cei ce pentru Hristos aţi fost junghiaţi ca niște miei, Sfinţilor Prunci, cu podoaba nevinovăţiei aţi luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului aţi înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereștile cete: Aliluia! Icos 1 Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mișcă fără voia Celui de Sus, Hristos S-a purtat pe braţele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulţirea Bisericii biruitoare, pentru care toţi cei ce cinstesc patimile voastre strigă: Bucuraţi-vă, că pentru Hristos aţi fost uciși; Bucuraţi-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca niște prescuri, aţi fost liturghisiţi; Bucuraţi-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate; Bucuraţi-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă; Bucuraţi-vă, că sunteţi ca un buchet de flori binemirositoare pus la icoana Întrupării; Bucuraţi-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu; Bucuraţi-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o aţi închipuit; Bucuraţi-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit; Bucuraţi-vă, bucuria plânselor mame; Bucuraţi-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare; Bucuraţi-vă, ajutorul celor fără de scăpare; Bucuraţi-vă, bucuria și ocrotirea pruncilor; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 2-lea Lacrimile mamelor nemângâiate s-au amestecat cu sângele vostru, stropind pământul inimilor cu puterea înfricoșătoare a jertfei. În sfinţenie aţi fost îmbrăcaţi, Pruncilor, zguduind porţile întunericului cu solia izbăvirii. Pentru aceasta, cântăm împreună cu voi: Aliluia! Icos al 2-lea Darul vieţii nestricăcioase l-aţi primit și binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl, întru sfinţenie să liturghisiţi iubirea prin jertfă, slujind dumnezeieștii pronii întru mântuirea lumii. Pentru aceasta strigăm vouă: Bucuraţi-vă, potolirea mâniei tiranilor; Bucuraţi-vă, rodirea rugăciunii mamelor; Bucuraţi-vă, încetarea urii și răzbunării; Bucuraţi-vă, curcubeie ale iertării și împăcării; Bucuraţi-vă, acoperământ al celor prigoniţi; Bucuraţi-vă, luminare de ziuă a conștiinţei; Bucuraţi-vă, că sânul raiului v-a alăptat; Bucuraţi-vă, pregătitori ai înfricoșătoarei Jertfe; Bucuraţi-vă, îmbolditori ai curăţiei; Bucuraţi-vă, surpători ai invidiei; Bucuraţi-vă, alungători ai iubirii de stăpânire; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 3-lea La Dumnezeu toate sunt cu putinţă. Binevoind El a vă îmbrăca întru desăvârșirea sfinţeniei în chiar zorii vieţii pământești, cerurile s-au minunat slăvind nespusa purtare de grijă și înţelepciune dumnezeiască. Pentru aceasta, smerindu-ne cugetele, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icos al 3-lea Preînchipuind pe Pruncul Iisus jertfit în potirul înfricoșat al Sfintei Euharistii, v-aţi împărtășit, Sfinţilor Prunci, de dulceaţa Duhului Sfânt, fiind tare nădejde celor ce caută statornic pruncia inimii. Pentru aceasta strigăm vouă: Bucuraţi-vă, luminători ai nopţii sufletului; Bucuraţi-vă, vestitori ai primăverii de taină; Bucuraţi-vă, solitori ai Învierii; Bucuraţi-vă, raze ale Bisericii biruitoare; Bucuraţi-vă, ruguri aprinse de cântarea cerească; Bucuraţi-vă, făclii nestinse de rugăciune; Bucuraţi-vă, pietre de temelie duhovnicească; Bucuraţi-vă, chipuri ale nevinovăţiei; Bucuraţi-vă, potire ale bucuriei; Bucuraţi-vă, adieri ale Duhului; Bucuraţi-vă, seminţe ale Cuvântului; Bucuraţi-vă, prunci înfrăţiţi la sânurile Tatălui; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 4-lea Lumină din Lumina cea adevărată aţi primit, fiind mutaţi la Învierea Domnului în raiul cel descuiat, de unde vă rugaţi neîncetat pentru noi, întru curăţia și simplitatea sufletelor. Pentru aceasta, nădejde luând, ne unim glasurile întru a cânta: Aliluia! Icos al 4-lea Vai, cum lăcrimaţi, Sfinţilor Prunci, văzând întinzându-se în lume lepra uciderii de prunci, cum vărsaţi izvoare de lacrimi pentru nemângâiaţii copii ai lui Dumnezeu, lipsiţi de darul luminii și vieţii! Cum plângeţi sufletele părinţilor, strivite sub povara neiubirii! Pentru aceasta strigăm vouă: Bucuraţi-vă, înduioșarea și aducerea la pocăinţă a lepădătorilor de prunci; Bucuraţi-vă, opritorii gândului înfricoșător al avortului; Bucuraţi-vă, îndulcitorii durerilor nașterii; Bucuraţi-vă, comori ale ţarinii inimii; Bucuraţi-vă, păzitori ai fecioriei minţii; Bucuraţi-vă, întăritori ai credinţei; Bucuraţi-vă, candele aprinse la icoana Întrupării; Bucuraţi-vă, bucuria Maicii Domnului; Bucuraţi-vă, că ruga ei dulce durerea v-a alinat; Bucuraţi-vă, că în icoana raiului aţi pășit; Bucuraţi-vă, că graiul cel nestricăcios l-aţi dobândit; Bucuraţi-vă, că din Pomul Vieţii v-aţi împărtășit; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 5-lea Cu rugăciunile voastre, Sfinţilor Prunci, ca niște liturghisitori ai tainei nașterii, chemaţi milostivirea lui Dumnezeu pentru zămislirea și ocrotirea pruncilor și alinarea durerilor nașterii. Pentru aceasta, rugându-vă a îndepărta de la noi toată boala cea sufletească și trupească, cântăm împreună cu voi: Aliluia! Icos al 5-lea În încercări și prigoane ajutaţi pe cei fără de apărare, ca încredinţându-se cu totul Domnului, să poată a săvârși în pace voia Sa cea sfântă. Pentru aceasta, Sfinţilor Prunci, ne închinăm icoanei nevinovăţiei voastre, strigând unele ca acestea: Bucuraţi-vă, picături din roua Duhului; Bucuraţi-vă, verigi între legea cea veche și nouă; Bucuraţi-vă, flori ale Crucii; Bucuraţi-vă, lăstare ale schimbării minţii; Bucuraţi-vă, izvoare de gingășie duhovnicească; Bucuraţi-vă, firimituri de mană cerească; Bucuraţi-vă, că v-aţi alăturat îngerilor lui Hristos; Bucuraţi-vă, surparea zidului gros de patimi; Bucuraţi-vă, altare ale Duhului; Bucuraţi-vă, mușchi crescuţi pe Piatra din capul unghiului; Bucuraţi-vă, mlădiţe ale vieţii neîntinate; Bucuraţi-vă, înmuguriri ale dragostei de frate; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși pentru Domnul Hristos! Condac al 6-lea Preasfânta Fecioară Maria mult s-a îndurerat la trecerea voastră din viaţa pământească, Sfinţilor, rugând fierbinte pe Fiul ei și Dumnezeu ca pururea să vă fie aproape cu Tatăl și cu Duhul. Iar aceasta împlinindu-se, mijlociţi acum înaintea Sfintei Treimi pentru sufletele noastre, cântând cu îngereștile cete: Aliluia! Icos al 6-lea Văzând cu mintea Sfânta Fecioară pe mamele deznădăjduite și plânse lângă trupurile voastre fără viaţă, Sfinţilor Prunci, a pus în sufletul ei chipul sabiei ce urma să-i străbată inima la moartea Domnului Iisus. Să privim dar și noi în chip înţelegător la sfârșitul acestei vieţi trecătoare ca la o trecere de taină prin Cruce către Înviere, și să strigăm unele ca acestea: Bucuraţi-vă, ploi de lumină în lutul uitării; Bucuraţi-vă, mugurii duhovnicești ai Lucrării; Bucuraţi-vă, mugurii vieţii celei noi întru Hristos; Bucuraţi-vă, descoperitorii sfatului dumnezeiesc; Bucuraţi-vă, privitorii Chipului Preafrumos; Bucuraţi-vă, struguri zdrobiţi în teascul iubirii; Bucuraţi-vă, că puterea lui Dumnezeu v-a umbrit; Bucuraţi-vă, că lacrimile Maicii Sale v-au răcorit; Bucuraţi-vă, purtătorii patimilor cei neprihăniţi; Bucuraţi-vă, icoane ale iubirii răscumpărate; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 7-lea Luceferi de dimineaţă v-aţi arătat, Sfinţilor Prunci, și vestitori ai Răsăritului de Sus. Pentru aceasta, cu smerenie ne închinăm Celui ce v-a încununat pe voi, căzând înaintea Lui și cântând: Aliluia! Icos al 7-lea Steaua Domnului v-a luminat nașterea, iar Crucea Lui v-a luminat Paștile. De îngereștile cete aţi fost slujiţi ca niște mucenici înaintemergători lui Hristos. Pentru aceasta strigăm vouă: Bucuraţi-vă, faguri plini de mierea Cuvântului; Bucuraţi-vă, pene strălucitoare ale porumbiţei Duhului; Bucuraţi-vă, înseninări în furtuna vieţii; Bucuraţi-vă, picuri de ploaie în arșiţa pustiului; Bucuraţi-vă, tainice înmuguriri ale smochinului neroditor; Bucuraţi-vă, că aţi fost însufleţiţi de duhovnicescul zbor; Bucuraţi-vă, văi ale rodirii suferinţei; Bucuraţi-vă, albii ale luminării conștiinţei; Bucuraţi-vă, înaintemergătorilor Pruncului Hristos; Bucuraţi-vă, străji ale dumnezeiescului Iisus; Bucuraţi-vă, întoarcere din păcat a celor căzuţi; Bucuraţi-vă, rușinare a judecătorilor și cârmuitorilor nedrepţi; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 8-lea Tulburarea inimilor o potoliţi, Sfinţilor, cu darul mângâietor al rugăciunii neprihănite. Pentru aceasta vă chemăm să ne sloboziţi sufletele din grija îmbătrânitoare, ca în pace să putem cânta pururea: Aliluia! Icos al 8-lea Din mormântul păcatului izbăvindu-ne cu rugăciunea, ca niște stele călăuzitoare către Lumina cea neapropiată ne sunteţi, Sfinţilor Prunci. Pentru aceasta strigăm vouă: Bucuraţi-vă, trezitorii noștri din desfrânare; Bucuraţi-vă, îndulcitorii lacrimilor amare; Bucuraţi-vă, călăuzitorii orfanilor; Bucuraţi-vă, mângâietorii mamelor nemângâiate; Bucuraţi-vă, că aţi fost închinaţi Dumnezeului Celui Viu; Bucuraţi-vă, binecuvântaţii Maicii Domnului; Bucuraţi-vă, flori în grădina raiului; Bucuraţi-vă, purtătorii cununilor de spini; Bucuraţi-vă, sfinţi însuliţaţi prin mărăcini; Bucuraţi-vă, însuliţarea nesimţitoarelor inimi; Bucuraţi-vă, gene de speranţă în noianul tristeţii; Bucuraţi-vă, ţărmuri de care se sparg valurile morţii; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 9-lea Nerăutatea învăţând de la voi și nefăţărnicia gestului, Sfinţilor Prunci, ca pe cei ce aţi fost încununaţi cu lumina nepieritoare vă fericim și împreună cu voi cântăm: Aliluia! Icos al 9-lea N-aţi slujit deșertăciunii și chipului înșelător al lumii, ci Domnului, cu Care în același răstimp născuţi fiind, de Dânsul aţi și fost suiţi la cer, spre veșnică pomenire. Pentru aceasta strigăm vouă: Bucuraţi-vă, întoarcere din drum a fiilor risipitori; Bucuraţi-vă, tresărire de conștiinţă a celor nepăsători; Bucuraţi-vă, ramuri pe care se odihnește porumbiţa Duhului; Bucuraţi-vă, alipire de viaţa cea nepieritoare; Bucuraţi-vă, lepădare a păcatelor îmbătrânitoare; Bucuraţi-vă, că strigătul vostru a mișcat cerurile; Bucuraţi-vă, că lacrimile Rahilei au frânt tăcerile; Bucuraţi-vă, pregătitorii Cinei celei de taină; Bucuraţi-vă, coșmaruri ale voii împotrivitoare; Bucuraţi-vă, adâncuri de rugăciune curată; Bucuraţi-vă, odihnire în lumina neapropiată; Bucuraţi-vă, ghiocei izbucniţi din pământul Domnului; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși pentru Domnul Hristos! Condac al 10-lea Cu moartea pe moarte călcând, Domnul v-a îmbrăcat în luminoasă haină de nuntă, cântarea voastră mijlocind tuturor bucurie și mare milă. Iar auzindu-vă glasurile îngerești, inimile împietrite se trezesc și la viaţa cea duhovnicească renasc, cântând: Aliluia! Icos al 10-lea Durerea mamelor alinând, chipul gingășiei îl plămădiţi în suflete, Sfinţilor Prunci, cu mireasma rugăciunii curate. Din darul de care v-aţi împărtășit, dăruiţi fără încetare tuturor celor ce cheamă numele Domnului, pentru care strigăm vouă: Bucuraţi-vă, gângurit al conștiinţei; Bucuraţi-vă, spice ce potolesc foamea neputinţei; Bucuraţi-vă, pâini ale punerii înainte; Bucuraţi-vă, icoane ale înmulţirii darurilor crucii; Bucuraţi-vă, călăuze în taina curăţiei; Bucuraţi-vă, că aţi cunoscut durerile nașterii bucuriei; Bucuraţi-vă, mădulare ale Bisericii lui Hristos; Bucuraţi-vă, învăţătorii smereniei neprefăcute; Bucuraţi-vă, găsitorii comorilor pierdute; Bucuraţi-vă, dezlegătorii de falsa înţelepciune; Bucuraţi-vă, întărirea celor ce se bucură de ocări și prigoane; Bucuraţi-vă, izbăvirea celor dispreţuiţi de lume; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 11-lea Crudul împărat Irod a murit în grele chinuri, urmărit de mânia lui Dumnezeu. Tot astfel și noi, zăbovind cu mintea în păcat și potrivnici întrupării duhovnicești a lui Hristos, ne primejduim sufletele de moartea cea nevăzută a simţirii înţelegătoare. Pentru aceasta chemăm milostivirea Domnului, strigând neîncetat: Aliluia! Icos al 11-lea Mamele voastre, Sfinţilor Prunci, au plâns cu lacrimi amare pierderea scumpilor copii. Precum ele, plângem și noi pierderea darului lui Dumnezeu. Însă precum ele s-au bucurat mai pe urmă de acoperământul sfinţeniei voastre, tot așa ne rugăm și noi pentru întoarcerea durerii în bucurie, strigând unele ca acestea: Bucuraţi-vă, alinătorii durerilor părintești; Bucuraţi-vă, că aţi pășit pe trepte de icoană; Bucuraţi-vă, că a înflorit nespusa voastră rană; Bucuraţi-vă, struguri în via lui Hristos; Bucuraţi-vă, bucuria celor ce nasc întru simplitatea inimii; Bucuraţi-vă, că îi chemaţi pe ucigașii de prunci la pocăinţă; Bucuraţi-vă, că îi apasă poveri pe conștiinţă; Bucuraţi-vă, că se vor smeri din trufia înălţării; Bucuraţi-vă, că le rămâne nădejdea mărturisirii și iertării; Bucuraţi-vă, că vă cuprind braţele Maicii Domnului; Bucuraţi-vă, în duhul icoanei pascale; Bucuraţi-vă, de duhovniceasca întrupare; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac al 12-lea Duhul iubirii de stăpânire, al invidiei și al răzbunării ne face următori lui Irod. Iar duhul blândeţii, al iubirii și al păcii strălucește din icoana voastră, Sfinţilor Prunci, spre slava lui Dumnezeu și bucuria celor ce cu credinţă cântă: Aliluia! Icos al 12-lea Dulceaţa raiului treziţi în inimile noastre, Sfinţilor Prunci, picurând mir din înălţime peste cei însetaţi de viaţă. Pentru aceasta strigăm vouă: Bucuraţi-vă, leagăne de închinare; Bucuraţi-vă, certarea slujirii neînţelegătoare; Bucuraţi-vă, învietorii memoriilor neprihănite; Bucuraţi-vă, dezvelitorii măștilor ipocrite; Bucuraţi-vă, luminătorii golului necredinţei; Bucuraţi-vă, martorii Stelei neapuse; Bucuraţi-vă, înfricoșarea ucigașilor de prunci; Bucuraţi-vă, rușinarea celor ce batjocoresc taina nașterii; Bucuraţi-vă, mustrătorii încălcătorilor de jurământ hipocratic; Bucuraţi-vă, îmblânzitorii fiarelor gândite; Bucuraţi-vă, că lacrimile noastre de pocăinţă le purtaţi înaintea Scaunului Sfintei Treimi; Bucuraţi-vă, aluat al iubirii sfinţitoare; Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos! Condac 13 ┇ O, Sfinţilor Prunci Martiri uciși de Irod, rugaţi-vă pentru sufletele noastre, să învie din mormântul păcatelor încă din viaţa aceasta, întru dragoste neamăgitoare și dăruire duhovnicească, pentru ca întrupând Iubirea lui Dumnezeu în viaţa noastră, să putem cânta împreună cu voi, la Înfricoșătoarea Judecată: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.