🏠 Acatist la icoana Maicii Domnului „Sporirea minții“ - 15 și 28 aug. ³ Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Tropar Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Condac 1 Celei alese dintre toate neamurile, Maicii Domnului, Împărătesei Cerului și a Pământului, Care dăruiește vindecare duhovnicească întregii lumi, cântare de mulțumire Îi aducem pentru Dumnezeiasca comoară pe care ne-a dăruit-o, icoana Ei făcătoare de minuni numită Sporirea minții. Cu bucurie slăvim și cu dragoste glăsuim: Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Icos 1 Îngerul a strigat: Bucură-Te! - iar Preacurata auzind Buna Vestire a Arhanghelului, în smerenia inimii Ei, așa ia răspuns: Iată roaba Domnului, fie Mie după cuvântul tău! Atunci Dumnezeu Cuvântul în pântecele Ei S-a întrupat. Noi păcătoșii pe Maica Domnului cu evlavie O cinstim, așa cum Îngerul ne-a învățat și cu smerenie Îi spunem: Bucură-Te Cea Binecuvântată între femei, că pe Tine Te fericesc toate neamurile! Bucură-Te Cea adumbrită de Puterea Celui Preaînalt și sfințită de Duhul Sfânt! Bucură-Te că ai născut pe Mântuitorul lumii! Bucură-Te Maica Luminii, Cea care îi luminezi pe toți! Bucură-Te Împărăteasa Cerului și a Pământului! Bucură-Te că ai aflat Har de la Domnul Iisus! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 2 Văzându-l Preacurată, pe binevestitorul evanghelicelor taine, pe Apostolul Luca, l-ai binecuvântat să picteze chipul Tău preacurat. Privind la acesta ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi Harul Meu și puterea! Întreaga lume creștină ai împodobit cu sfintele Tale icoane. Cu evlavie ne închinăm și, mulțumindu-I Lui Dumnezeu pentru Tine, Îi cântăm. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Fecioară Preacurată, tuturor credincioșilor ai binevoit a le descoperi că în lume lucrează Voia Lui Dumnezeu, bună, bineplăcută și desăvârșită, care depășește orice minte. Născătoare de Dumnezeu, Atotlăudată, caută spre noi și cu lumina adevărului luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică și pe calea cea dreaptă călăuzește-ne, că astfel ne rugăm ție: Bucură-Te, că ai născut pe Hristos, Puterea și Înțelepciunea Lui Dumnezeu! Bucură-Te, că pe Dumnezeu L-ai unit cu omul! Bucură-Te, că luminezi sufletele noastre cu lumina minții! Bucură-Te, că dăruiești Har sfintelor Tale icoane și vindecări întregii lumi! Bucură-Te, că ridici la Cer mințile și inimile noastre! Bucură-Te, că împreună cu Fiul Tău - Dumnezeu, împărățești de-a pururi! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 3 Niște creștini evlavioși au mutat din cetatea Nazaretului în Italia - în orașul Loreto, casa unde Preacurata Fecioară S-a născut și a primit Binevestirea Arhanghelului. În catul de sus al casei sfinte se păstrează icoana Născătoarei de Dumnezeu, făurită din lemn, pe care Puterile Îngerești nevăzut o înconjoară și o cinstesc cu cucernicie, cântându-I cu bucurie Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Maică Milostivă ești pentru creștinii din toate colțurile lumii. În Casa Ta sosesc neamuri felurite din multe țări și în fața icoanei Tale își mărturisesc păcatele. De la răsărit și până la apus icoana Ta este slăvită și credincioșii vindecați de boli, de dureri și de necazuri Îți aduc mulțumire. Bucură-Te, casă pe care Înțelepciunea Lui Dumnezeu Și-a zidit-o Sieși! Bucură-Te, că prin nașterea Ta ai luminat casa Lui Dumnezeu! Bucură-Te, scară pe care de la Pământ la Cer ne suim! Bucură-Te, că ne închinăm cu credință Preacuratului Tău Chip zugrăvit! Bucură-Te, că săvârșești semne minunate prin icoanele Tale! Bucură-Te, Puternică Apărătoare a neamului creștinesc și Acoperământ al întregii lumi! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 4 Preacurata Născătoare s-a arătat unui zugrav cu mintea tulburată și i-a spus să-I picteze icoana care sfințește casa Ei din orașul Loreto. Zugravul împlinind porunca s-a vindecat. Din acea zi, au numit icoana pictată Sporirea minții și în fața ei au cântat laudă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Creștinii din Rusia auzind că Maica Domnului, spre bucuria lor, le dă icoana Sa făcătoare de minuni numită Sporirea minții, și-au împodobit bisericile și casele lor cu aceasta imagine a Preacuratei și cu credință se apropiau și Îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare de Dumnezeu așa: Bucură-Te, că tămăduiești grabnic durerile sufletești și trupești cu icoana Ta! Bucură-Te, că îi izbăvești de toate necazurile, pe iubitorii și cinstitorii icoanei Tale! Bucură-Te, că pătrunzi în chip nevăzut, în casele noastre, împreună cu sfintele Tale icoane!3 Bucură-Te, că îi primești în puternicile Tale brațe pe cei părăsiți de doctori! Bucură-Te, Vindecătoarea celor care și-au rătăcit mințile, din pricina bolii! Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde, luminarea cugetelor noastre! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 5 Icoana Maicii Domnului îi luminează cu lumina cunoștinței Dumnezeiești pe cei aflați în întunericul neștiinței, limpezește mintea cea întunecată de păcate, îi îndrumă pe calea Poruncilor Mântuitorului pe cei rătăciți; iar noi, Domnului spre mulțumire Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Văzând comoara Dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, să alergăm către aceasta cu sârguință, ca să primim vindecare în neputințe, mângâiere în mâhniri, izbăvire în necazuri și cu bucuie să-I cântăm Apărătoarei noastre: Bucură-Te, că prin Tine a strălucit în întuneric Soarele Dreptății - Dumnezeul nostru! Bucură-Te, Maică a luminii minții, Care ai luminat întreaga lume cu Harul Tău! Bucură-Te, că ne înțelepțești cu Harul Tău și aprinzi flacăra credinței! Bucură-Te, izvorul sfințeniei! Bucură-Te, puternica noastră Apărătoare de necazuri și de urgii! Bucură-Te, făclie neostoită a iubirii Dumnezeiești! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 6 Întreaga lume propăvăduiește milostivirea Ta, o, Maică a Domnului nostru! IcoanaSpor ir ea minții cu raze de minuni strălucește, luminând sufletele noastre cu lumina Harului Dumnezeiesc și ne îndeamnă să Îi cântăm Lui Dumnezeu, Celui ce Te-a proslăvit: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 În cinstea Ta Preacurată, icoana strălucește lumina mântuirii celor rătăciți în bezna păcatelor și a patimilor! Toți cei care se roagă cu credință și cu evlavie în fața ei primesc grabnic ajutor. Întunecimea minților noastre risipește-o cu lumina Ta, Atotlăudată și dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor care cu dragoste Îți spun așa: Bucură-Te, Stea neapusă că ai adus în lume Soarele Dreptății! Bucură-Te, Maica Luminii celei Adevărate, Care luminează sufletele credincioșilor! Bucură-Te, Povățuitoarea învățăturii celei pline de Har! Bucură-Te, că luminezi mintea noastră tulbure cu luminosul Tău Acoperământ! Bucură-Te, că ne izbăvești de întuneric și de veșnicele cazne! Bucură-Te, că ne slobozești de cursele vrășmașilor! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 7 Vrând ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, Preamilostivul Dumnezeu și Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana Sporirea minții, pentru ca toți cei care cu credință se roagă în fața ei, să primească Puterea Cuvântului, minte și înțelepciune și în liniștea cugetului lor să-I cânte Domnului și Împăratului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Prin sfânta Ta icoană descoperi credincioșilor, Maică a Lui Dumnezeu, noi și preaslăvite minuni. Cu Puterea Harului Lui Hristos îi luminezi pe cei cu mintea tulburată, ne ferești de nebunie, întremezi slăbiciunile și tuturor celor care aleargă la tămăduitoarea Ta icoană le dăruiești grabnică vindecare, îndemnându-i să-ți cânte: Bucură-Te, că ne scoți din adâncul neștiintei și luminezi mintea multora! Bucură-Te, că dăruiești cuvântul înțelepciunii celor care îl cer! Bucură-Te, că întregești mințile celor fără de minte! Bucură-Te, că ne înalți mintea spre Dumnezeu! Bucură-Te, că aduci rugăciunile binecredincioșilor spre Fiul Tău, Dumnezeu! Bucură-Te, că neîncetat pentru noi toți Te rogi Atotțiitorului! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 8 Nespus este să privești la icoana Ta pictată pe lemn, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Cu puterea Ta Dumnezeiască risipești duhurile întunericului și dăruiești minte celor cu greutate la învățătură. Noi păcătoșii cu lacrimi Te rugăm să ne izbăvești de dușmanii văzuți și nevăzuți, ca întodeauna să-I cântăm Domnului și Mântuitorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Ca niște aștri luminați de Dumnezeu sunt icoanele Tale făcătoare de minuni, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care și icoana Sporirea minții, care cu Har strălucește și inimile noastre înghețate le încălzește cu semnele milostivirii Tale față de noi păcătoșii. Pentru aceasta în fața chipului Tău sfânt ne plecăm genunchii și Îți spunem, Preacurată, așa: Bucură-Te, că prefaci necazurile noastre în bucurii! Bucură-Te, Ocrotitorea și Călăuzitoarea preaînțeleaptă a tinereții! Bucură-Te, că dăruiești minte copiilor cu dificultăți la învățătură! Bucură-Te, că strici cursele vrăjmașilor! Bucură-Te, Vindecătoarea celor stăpâniți de întunecarea minții! Bucură-Te, că Harul icoanei Tale alungă demonii! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 9 Toți Îngerii Îți slujesc cu evlavie, Crăiasă a Cerului și a Pământului! Neamul omenesc Îți aduce laudă și cinstește icoana Ta, pe care ne-ai dăruit-o spre bucurie și mângâiere. Învață-ne, Preabună, cu vrednicie să Te slăvim și Mântuitorului lumii, Celui din Tine născut să-I cântăm:Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Ritorii nu cunosc taina Ta de slujire a neamului creștinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu pot înțelege puterea minunată izvorâtă de la icoanele Tale, pentru toată trebuința sufletească și trupească a oamenilor. Iar noi, creștinii drept slăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi în fața sfintei Tale icoane stând, Te slăvim, Fecioară plină de Har! Bucură-Te, Cea căreia i se închină Arhanghelii! Bucură-Te, Cea căreia îi aduc laudă Heruvimii și Serafimii! Bucură-Te, podoaba strălucitoare a Bisericii cerești și pământești! Bucură-Te, că ești cinstită de Puterile Cerești și de Oștirile Îngerești! Bucură-Te, că tot Pământul îl îmbrățișezi cu lumina sufletului Tău! Bucură-Te, că pe toți ne-ai înfiat în fața Crucii Fiului Tău! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi Condac 10 Dorind să mântuiască lumea de nebunie și de amăgirea vrăjmașului, Domnul Cel Iubitor de oameni ne-a dăruit minunata icoană a Ta, Născătoare de Dumnezeu. În fața ei se tămăduiesc cei tulburați la minte, se izbăvesc cei chinuiți de demoni, suferinzii dobândesc mângâiere și bucurie. Pentru aceasta slăvindu-L pe Dumnezeu să-I cântăm cântare de mulțumire: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Zid nebiruit și Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva năvălirii vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ocrotindune de orice boală și năpastă! Cu credință căzând la icoana Ta, Sporirea minții, pentru Ajutor Haric și tămăduirea tuturor neputințelor trupești și sufletești, cu bucurie Îți spunem așa: Bucură-Te, Păzitoarea noastră de căile pierzării! Bucură-Te, Izgonitoarea duhului bolii și al leneviei! Bucură-Te, dobândirea duhului înțelepciunii și al puterii! Bucură-Te, că îi rușinezi pe vrăjmași cu Puterea Lui Dumnezeu! Bucură-Te, că dăruiești sănătate demonizaților! Bucură-Te, că păcatele noastre le curătești cu lacrimile Tale! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 11 Cântare de mulțumire Îți aducem în fața preacinstitului Tău chip, Preacurată, pentru negrăita Ta milostivire către noi și ne rugăm ție, păzește mințile și inimile noastre de învățături stricătoare, de necredință, de5 superstiții, apără țara noastră de răul iscat de potrivnicii credinței și învrednicește- ne cu inima curată să-L slăvim pe Ziditorul nostru, cântându-I cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Ca o făclie purtătoare de lumină este icoana Ta, Maică a Domnului! Te rugăm luminează Pământul cu strălucirea minunilor Tale, îndrumându-ne pe calea mântuirii și aprinde inimile noastre cu dragoste către Tine, Preacurată, iar noi cunoscând puterea Harului Tău, cu bucurie Te Preaslăvim: Bucură-Te, că descoperi credincioșilor ascunsele taine Dumnezeiești! Bucură-Te, fulger ce luminezi sufletele! Bucură-Te, că rușinezi înțelepciunea deșartă a veacului acestuia! Bucură-Te, că ne dăruiești în inimă gândul cel bun în ceasul descumpănirii! Bucură-Te, descoperirea înțelepciunii și bunătății Lui Dumnezeu! Bucură-Te, frumusețea lumii de Sus! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 12 O, Preabună, cere pentru noi Harul Dumnezeiesc de la Fiul Tău și Dumnezeu și întinde-ne o mână de ajutor, ca să nu murim nepocăiți. Încălzește-ne cu iubirea Ta, smerește-ne, curățește mințile noastre de gândurile păcătoase, luminează inimile noastre ca să vadă calea mântuirii și învrednicește- ne ca încă din viața aceasta să-i cântăm Ziditorului și Făcătorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Cântând minunile săvârșite prin icoana Ta, Te lăudăm, Te slăvim pe Tine Cea cu adevărat mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită decât Serafimii. Trimite-ne Harul Tău și izbăvește de tot necazul și ispitele vrăjmașilor pe cei care Te laudă ca pe Apărătoarea și Ocrotitoarea noastră, așa: Bucură-Te, că mântuiești întreaga lume cu rugăciunile Tale! Bucură-Te, Maica Luminii, Care îi luminezi pe toți cu lumina curăției Tale! Bucură-Te, că ai binecuvântat tot Pământul cu icoanele Tale făcătoare de minuni! Bucură-Te, că bucurie Harică verși în inimile iubitorilor de Dumnezeu! Bucură-Te, că deschizi ușile milostivirii Dumnezeiești, cu mijlocirea Ta! Bucură-Te, că ne ajuți să dobândim darurile Sfântului Duh! Bucură-Te Crăiasă Preamilostivă, că dăruiești minte și înțelepciune credincioșilor Tăi! Condac 13 ┇ Maica Părintelui Înțelepciunii, Atotlăudată, Tu ești lumina mâhniților, sporirea minții și bucuria inimilor noastre. Auzi-ne și primește rugăciunea noastră, a păcătoșilor, înțelepțește-ne și povățuiește- ne să cântăm și să ne rugăm în fața icoanei Tale! Roagă-Te pentru noi, nevrednicii robii Tăi, care Te slăvim și Fiului Tău și Dumnezeu mulțumindu-I Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! ┇ Rugăciune către Maica Domnului pentru sporirea minții Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înțelepciunea Lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești, primește această cântare de rugăciune de la noi, robii Tăi, care cu credință și cu smerenie ne închinăm în fața Preacinstitei Tale icoane. Înduplecă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noștri înțelepciune și putere, judecătorilor - dreptate și necăutare la fața omului, păstorilor - înțelepciune duhovnicească, râvnă și bună pază a sufletelor noastre, învățătorilor - smerită înțelepciune, fiilor - ascultare și nouă tuturor duhul chibzuinței, al evlaviei, al smereniei, al blândeții, al răbdării, al curăției și al adevărului. Maică Prealăudată, Te rugăm dă-ne bună sporire a minții! Împacă-i pe cei aflați în vrajbă și în dezbinare și pune între ei o legătură de iubire nedespărțită! Pe cei rătăciți întoarce-i spre lumina adevărului Lui Hristos și povățuiește-i cu frica de Dumnezeu la înfrânare! Dă-le cuvântul înțelepciunii și cunoștințe folositoare de suflet celor care le cer! Luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare! Văzând faptele minunate și preachibzuita înțelepciune a Lui Dumnezeu în lume și în viața noastră, să ne înstrăinăm de deșertăciunea pământească și de grijile lumești și să ne ridicăm mințile și inimile spre Cer! Îți mulțumim pentru sănătate și tot ajutorul Tău sfânt Maică Multmilostivă și Te dorim în inimile noastre! Slavă ție Doamne, Dumnezeul nostru, Slavă ție! Amin! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.