🏠 Acatist la icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea (Povăţuitoarea) copiilor ³

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Tropar Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Condac 1 O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufletească şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc! Icos 1 Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii ale Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei ce se roagă ţie pentru ei: Povăţuieşte copiii să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor; Povăţuieşte copiii să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura; Povăţuieşte copiii să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul; Povăţuieşte copiii să fie milostivi, că aşa se vor milui; Povăţuieşte copiii să fie curaţi cu inima, că aşa Îl vor vedea pe Dumnezeu; Povăţuieşte copiii să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 2 Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu şi minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care Îi înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icos 2 Tu, Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile şi cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie: Povăţuieşte copiii să iubească cele bune şi toate virtuţile creştineşti; Povăţuieşte copiii să împlinească cu smerenie poruncile Domnului; Povăţuieşte copiii hrănindu-i cu laptele înţelepciunii dumnezeieşti; Povăţuieşte copiii să asculte îndrumările bune pe care le primesc; Povăţuieşte copiii să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii; Povăţuieşte copiii să vadă în toţi oamenii chipul lui Dumnezeu; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 3 Mulţi copii au rămas orfani şi nu are cine să le arate dragoste părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creşte cu dragostea pe care numai tu le-o poţi insufla, pentru ca ei să Îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icos 3 Pentru toţi copiii orfani sau părăsiţi de părinţi, care plâng după dragoste părintească, răbdând foame, sete şi frig, şi pe care vrăjmaşul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca şi pentru copiii noştri, ne rugăm ţie, Preasfântă Maică, ştiind cât de puternică este ocrotirea ta: Povăţuieşte copiii să caute dragoste la Cel ce este Dragoste; Povăţuieşte copiii să înţeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor Părinte; Povăţuieşte copiii tămăduindu-le rănile şi mângâindu-le prea multele dureri; Povăţuieşte copiii trimiţând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde; Povăţuieşte copiii alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să cunoască bucuria; Povăţuieşte copiii să afle calea mântuirii; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 4 „Femeie, iată fiul tău!“, ţi-a zis de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre fiecare dintre creştinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiţi, ci Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 4 Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii: Povăţuieşte copiii să-ţi cânte „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!“; Povăţuieşte copiii aducându-i la cunoştinţa minunilor tale; Povăţuieşte copiii vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te laudă; Povăţuieşte copiii să Îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii; Povăţuieşte copiii să facă voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru; Povăţuieşte copiii crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 5 De tine se bucură toată făptura, cerul şi pământul, îngerii şi sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 5 În această lume, în care ispititorul ne pune înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui Dumnezeu, care au mers pe calea cea îngustă şi au primit răsplata mult dorită; şi noi, ştiind aceasta, te rugăm: Povăţuieşte copiii cu sfinţii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii cu soborul Apostolilor care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului; Povăţuieşte copiii cu Sfinţii Ierarhi care dascăli ai dreptei credinţe au fost şi minuni au săvârşit; Povăţuieşte copiii cu cetele mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi; Povăţuieşte copiii cu Sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă îngeri în trup s-au arătat; Povăţuieşte copiii cu toţi sfinţii la care alergăm pentru rugăciune şi ajutor; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 6 Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei ce aleg întunericul, întunecaţi de mândrie diavolească, şi nu vor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveţi să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa: Povăţuieşte copiii să rămână până la sfârşitul vieţii în dreapta credinţă; Povăţuieşte copiii ca, vieţuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă; Povăţuieşte copiii să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu se lipsească de dulceaţa lor; Povăţuieşte copiii să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de folos duhovnicesc; Povăţuieşte copiii să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioşilor; Povăţuieşte copiii să stea tari împotriva învăţăturilor neplăcute lui Dumnezeu; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 7 O, Preasfântă Fecioară, roagă-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe, ca să te cinstească şi să cânte împreună cu noi: Aliluia! Icos 7 Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ţie: Povăţuieşte copiii să primească darurile Mângâietorului; Povăţuieşte copiii ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii să urce în fiecare zi pe scara virtuţii; Povăţuieşte copiii să se arate vrednici să fie număraţi în ceata aleşilor tăi; Povăţuieşte copiii ca din tinereţe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viaţă; Povăţuieşte copiii ca prin rugăciune şi purtarea crucii să se sfinţească; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 8 Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu în Dumnezeu, au căzut în patimi şi şi-au întinat sufletele, dar noi, nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia copiilor, ca să Îi cânte lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii: Aliluia! Icos 8 Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a căuta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până şi curăţia sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu: Povăţuieşte copiii cum să trăiască pentru ca la Înfricoşătoarea Judecată să fie izbăviţi de veşnicele chinuri; Povăţuieşte copiii să deosebească ce este bine de ce este rău în faţa lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii să urască păcatul şi toată fărădelegea; Povăţuieşte copiii să se ferească de necuratele şi ucigătoarele patimi; Povăţuieşte copiii să fie preaînţelepţi împotriva meşteşugirilor diavoleşti; Povăţuieşte copiii să privegheze şi să se roage ca să nu cadă în ispită; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 9 Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjmaşului au alunecat sau vor aluneca în păcat, ca să Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă: Aliluia! Icos 9 Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa, şi mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat să îi ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta: Povăţuieşte copiii ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmaşului; Povăţuieşte copiii ca, de vor cădea în ispite, fără şovăială să se ridice; Povăţuieşte copiii ca, de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu; Povăţuieşte copiii ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăinţă să-şi curăţească sufletele; Povăţuieşte copiii ca prin spovedanie curată să ia dezlegare de păcate; Povăţuieşte copiii ca după fiecare poticnire să pună iarăşi început bun mântuirii; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 10 Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşurinţă pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală şi suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine şi te rugăm să le alini suferinţele cu darul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu-ţi poţi arăta puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine: Povăţuieşte copiii să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu; Povăţuieşte copiii să ceară vindecare de la Doctorul sufletelor şi al trupurilor; Povăţuieşte copiii să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta e voia lui Dumnezeu; Povăţuieşte copiii cum să dobândească cununa răbdării; Povăţuieşte copiii să nu se lase biruiţi de deznădejde; Povăţuieşte copiii să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 11 Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca, luminaţi de tine, să-i învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia! Icos 11 Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele duhovniceşti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Povăţuieşte copiii să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor; Povăţuieşte copiii să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor; Povăţuieşte copiii să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor; Povăţuieşte copiii să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă; Povăţuieşte copiii să fie temple vii ale Duhului Sfânt; Povăţuieşte copiii ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor, astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 12 Deşartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei cele amăgitoare şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăţia cea veşnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinţă: Aliluia! Icos 12 Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu putere lângă tronul Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi, să primească lumina Naşterii celei de Sus, iar cei care au primit-o, să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor: Povăţuieşte copiii să dorească moştenirea vieţii veşnice; Povăţuieşte copiii să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor spre Ierusalimul cel ceresc; Povăţuieşte copiii să caute bucuria celor scrişi în Cartea Vieţii; Povăţuieşte copiii să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtaşi fericirii Raiului; Povăţuieşte copiii să se nevoiască pentru dobândirea mântuirii; Povăţuieşte copiii să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta bunătăţile vieţii veşnice; ¦ Povăţuieşte copiii Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor ce te cinstesc. ¦ Condac 13 ┇ O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinţii: Aliluia! ┇ Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.