🏠 Acatist la icoana Maicii Domnului „Bucurie neașteptată“ ³ Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Tropar Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Condac 1 Ție, Maicii lui Dumnezeu și Împărătesei celei alese din toate neamurile, care te-ai arătat oarecând unui om fără de lege, ca să-l întorci pe el de la calea nelegiuirii, cântare de mulțumire îți aducem, Născătoare de Dumnezeu, iar tu ca ceea ce ai negrăită îndurare, de toate nevoile ne slobozește pe noi ca să strigăm ție: ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Icos 1 Îngerii și sufletele drepților s-au mirat când ai stat înaintea Fiului tău și Dumnezeu și cu multă rugăciune ai mijlocit pentru omul ce petrecea pururea în păcate; însă noi văzând cu ochii credinței, milostivirea ta cea atât de mare, cu umilință strigăm ție așa: Bucură-te ceea ce primești rugăciunea tuturor creștinilor; Bucură-te ceea ce nu lepezi rugăciunile păcătoșilor celor mai deznădăjduiți; Bucură-te ceea ce mijlocești pentru ei înaintea Fiului tău; Bucură-te ceea ce dai lor ucuria neașteptată a mântuirii; Bucură-te ceea ce prin mijlocirea ta mântuiești pe toată lumea; Bucură-te ceea ce potolești întristările; Bucură-te Maica Dumnezeului tuturor care mângâi sufletele celor necăjiți; Bucură-te ceea ce rânduiești viața noastră; Bucură-te ceea ce tuturor oamenilor ai adus izbăvire de păcate; Bucură-te ceea ce ai născut bucuria pentru toată lumea; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 2 Văzând Preasfânta pe omul care deși era în fărădelege, dar în fiecare zi cădea cu credință înaintea cinstitei tale icoane, ai luat aminte la slavoslovia și a unui astfel de păcătos, ca toți văzând îndurarea ta de Maică, în cer și pe pământ să-I strige lui Dumnezeu: Aliluia. Icos 2 Dragostea ta față de neamul creștinesc într-adevăr întrece înțelegerea omenească, căci și atunci n-ai încetat mijlocirea ta pentru omul cel fără de lege, când Fiul tău ți-a arătat ție rănile cuielor pricinuite Lui de păcatele oamenilor.Văzându-te o astfel de mijlocitoare neobosită pentru noi păcătoșii cu lacrimi strigăm ție: Bucură-te apărătoare sârguitoare a neamului creștinesc dăruită nouă de la Dumnezeu; Bucură-te povățuitoarea noastră care ne duci pe noi spre patria cerească; Bucură-te îngrădirea și apărarea celor credincioși; Bucură-te ajutorul tuturor celor ce cheamă ajutorul tău cel sfânt; Bucură-te ceea ce scoți din groapa pierzării pe cei urâți și lepădați; Bucură-te ceea ce îi întorci pe aceia la calea cea dreaptă; Bucură-te ceea ce alungi neîncetata îngrijire de multe și întunericul sufletului; Bucură-te ceea ce dai o înțelegere nouă și mai bună celor ce din neputință și-au pierdut mințile; Bucură-te ceea ce ai luat întru atotputernicele tale mâini pe cei părăsiți de doctori; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 3 Puterea harului a rodit prea îmbelșugat acolo unde s-a înmulțit păcatul, ca să se bucure în cer îngerii toți pentru un păcătos care s-a pocăit cântând înaintea scaunului lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 3 Având față de neamul creștinesc o îndurare de Maică, tuturor celor ce aleargă către tine cu credință și cu nădejde le dai mână de ajutor Stăpână, ca toți cu o gură și o inimă să-ți aducă slavoslovia aceasta: Bucură-te că prin tine se coboară la noi bunăvoința lui Dumnezeu; Bucură-te că prin tine noi avem cea mai mare îndrăzneală către Dumnezeu; Bucură-te că în toate nevoile și însingurările noastre aduci rugăciuni sârguitoare pentru noi Fiului tău; Bucură-te că și rugăciunile noastre le faci placate lui Dumnezeu; Bucură-te ceea ce depărtezi de la noi pe vrăjmașii cei nevăzuți; Bucură-te că și de vrăjmașii cei văzuți ne izbăvești pe noi; Bucură-te că inimile oamenilor răi le îmblânzești; Bucură-te că din clevetire, întristare și ocară ne scoți pe noi; Bucură-te că prin tine toate dorințele cele bune se înfăptuiesc; Bucură-te că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău și Dumnezeu; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 4 Vifor de gânduri păcătoase având omul cel fără de lege, se ruga înaintea cinstitei tale icoane și văzând sângele din rănile Prea Veșnicului tău Fiu, curgând șiroaie ca și pe Cruce, a căzut cu frică și cu plângere a strigat așa: Miluiește-mă, o, Maică a îndurărilor, ca să nu biruiască răutatea mea, negrăita bunătate și îndurarea ta, că tu ești singura nădejde și scăpare a tuturor păcătoșilor. Pleacă-te însă spre îndurare, Maică bună și roagă pentru mine pe Fiul tău și Ziditorul meu, ca neîncetat să strig Lui: Aliluia! Icos 4 Auzind cei din ceruri despre minunata scăpare pentru rugăciunile tale, a fratelui lor pământesc care pierea, te-au proslăvit pe tine, Împărăteasa cerului și a pământului, cea cu bună îndurare; și noi păcătoșii cunoscând o astfel de apărare a unui păcătos asemenea nouă, deși nu se pricepe lima noastră cum să te laude după vrednicie, din adâncul inimii noastre umilite, cântăm ție acestea: Bucură-te chezășia mântuirii noastre a păcătoșilor; Bucură-te căutarea celor pierduți; Bucură-te bucuria cea fără de veste a păcătoșilor, Bucură-te ridicarea celor căzuți; Bucură-te rugătoarea către Dumnezeu care scapă lumea din nevoi; Bucură-te că de glasul rugăciunilor tale demonii se cutremură; Bucură-te că de aceasta îngerii se bucură; Bucură-te că și pe noi pământenii, puterea rugăciunilor tale ne umple de veselie; Bucură-te că prin rugăciunile tale, din tina păcatelor ne scoți, Bucură-te că stingi văpaia patimilor noastre; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 5 Stea cu dumnezeiască merger ne-ai arătat nouă, Doamne, icoana Maicii Tale, cea făcătoare de minuni căci privind la chipul ei cu ochi trupești, cu mintea și cu inima ne înălțăm la cel dintâi chip al ei și suspinând către Tine cântăm: Aliluia. Icos 5 Văzând îngerii păzitori ai creștinilor, cum Maica lui Dumnezeu dă ajutor, îi povățuiește pe oameni, îi apără și mântuiește, se sârguiesc a-i striga celei mai cinstite decât heruvimii și mai slăvite fără de asemănare decât serafimii acestea: Bucură-te ceea ce veșnic împărățești cu Fiul tău și Dumnezeu; Bucură-te ceea ce pururea lui îi aduci Lui rugăciuni pentru neamul creștinesc; Bucură-te povățuitoare în credința creștinească și evlavie; Bucură-te dezrădăcinătoarea eresurilor celor stricătoare și dezinărilor; Bucură-te ceea ce ne păzești de smintelile cele ce prihănesc sufletul și trupul; Bucură-te ceea ce din înconjurările cele primejdioase și de moartea cea năprasnică , cea fără de pocăință și fără de sfânta împărtășanie, ne izbăvești; Bucură-te ceea ce dăruiești celor ce nădăjduiesc în tine, sfârșit nerușinat al vieții; Bucură-te ceea ce neîncetat te rogi Fiului tău pentru sufletul cel ce după moarte merge la judecata Domnului; Bucură-te că prin mijlocirea ta de Maică îl izbăvești pe acesta din munca cea veșnică; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 6 Propovăduitor al minunatei tale îndurări ce a fost dăruită unui om oarecare, fără de lege, s-a arătat Sfântul Dimitrie al Rostovului, care adunând lucrările cele mari și slăvite și prea alese, arătate întru tine, a dat scrisului și această lucrare a îndurării tale, spre povățuirea și mângâierea tuturor credincioșilor, ca și aceștia fiind întru păcate, nevoi, necazuri și întristări de multe ori, în fiecare zi să plece genunchii în rugăciune cu credință înaintera chipului tău și scăpând de acelea să strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Răsătit-a nouă, ca zorile cele prea luminoase, icoana ta cea făcătoare de minuni, Maica lui Dumnezeu, alungând întunericul nevoilor și necazurilor de la toți care cu dragoste strigă ție acestea: Bucură-te tămăduitoarea noastră în bolile noastre trupești; Bucură-te mângâierea cea bună în întristările noastre sufletești; Bucură-te ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie; Bucură-te ceea ce veselești pe cei deznădăjduiți cu o nădejde fără de îndoială; Bucură-te hrănitoarea celor flămânzi; Bucură-te îmbrăcămintea celor goi; Bucură-te mângâietoarea văduvelor; Bucură-te îngrijitoarea cea nevăzută a orfanilor celor fără de mamă; Bucură-te sprijinitoarea celor prigoniți pe nedrept și obijduiți; Bucură-te răzbunătoarea cea cu dreaptă judecată asupra celor ce prigonesc și obijduiesc; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 7 Vrând dătătorul de lege, Domnul cel cu dreaptă judecată, Însuși să fie împlinitor al legii și să arate adâncul milostivirii Sale, S-a plecat spre rugăciunea ta cu osârdie, prea binecuvântată Maică Fecioară, pentru omul cel fără de lege, zicând: „Legea poruncește ca fiul să cinstească pe mamă. Eu sunt Fiul tău, iar tu, Maica Mea. Eu sunt dator să te cinstesc ascultând rugăciunea ta, fie deci precum voiești, i se iartă acum păcatele pentru tine”. Iar noi văzând o astfel de putere a rugăciunii ce se face de către Mijlocitoarea noastră pentru iertarea păcatelor, să proslăvim îndurarea și negrăita ei bunătate, strigând: Aliluia! Icos 7 Semn nou, minunat și slăvit, s-a arătat tuturor credincioșilor, căci nu numai Maicii Tale, ci și preacuratului ei chip, zugrăvit pe icoană, i-ai dăruit, Doamne, putere de a face minuni; iar noi de taina aceasta minunându-ne strigăm către dânsa întru umilință unele ca acestea: Bucură-te descoperirea înțelepciunii și bunătății lui Dumnezeu; Bucură-te întărirea credinței; Bucură-te arătarea harului; Bucură-te dăruirea cunoștințelor celor folositoare de suflet; Bucură-te doborârea învățăturilor celor stricătoare de suflet; Bucură-te învingerea lesnicioasă a deprinderiloe fără de lege; Bucură-te ceea ce dăruiești cuvântul înțelepciunii celor ce-l cer; Bucură-te ceea ce dai înțelegere copiilor celor greoi la învățătură; Bucură-te povățuitorea cea bună și păzitoare a tinereții; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 8 Străină și înfricoșată vedenie a fost unui om oarecare fărădelege, arătându-i lui, prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu, bunătatea Domnului, care îi ierta păcatele, pentru care îndreptându-și de atunci viața, a trăit placut lui Dumnezeu astfel că noi văzând lucrările slăvite și înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri în lume și viața noastră, să ne înstrăinam de grijile lumești peste măsură și mintea și inima noastră spre ceruri să o ridicăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 8 Cu totul petreci întru cele de sus și de cele de jos nicidecum nu te-ai despărțit Preamilostivă Împărăteasă a cerului și a pământului, că și după adormirea ta pământul cel păcătos nu l-ai părăsit arătându-te părtașă la purtarea de grijă s Fiului tău pentru neamul creștinesc pentru aceasta te fericim după datorie strigând: Bucură-te ceea ce prin strălucirea preacuratului tău suflet tot pământul l-ai luminat; Bucură-te ceea ce prin curățirea trupului tău toate cerurile le-ai veselit; Bucură-te slujitoarea sfântă a îngrijirii Fiului tău pentru neamul creștinesc; Bucură-te solitoarea cea cu osârdie pentru toată lumea; Bucură-te ceea ce pe noi pe toți ne-ai luat de fii lângă Crucea Fiului tău; Bucură-te ceea ce pururea ne arăți dragostea cea de mamă; Bucură-te dătătoarea cea nepizmuită a tuturor darurilor duhovnicești și trupești; Bucură-te solitoarea bunătăților celor vremelnice și a celor veșnice; Bucură-te ceea ce deschizi celor credincioși ușile împărăției lui Hristos; Bucură-te ceea ce pe pământ umpli inimile lor de veselia cea curată; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 9 Toată firea îngerească s-a minunat de bogăția îndurării Tale, Doamne, că ne-ai dăruit nouă tare și caldă sprijinitoare și ocrotitoare neamului creștinesc, pe Maica Ta, care nevăzut petreci cu noi; drept aceea auzi de la noi cântarea: Aliluia! Icos 9 Ritorii cei mult vorbitori neluminați de Dumnezeu, vorbesc cele deșarte, cum că închinarea la preacuratului tău chip ar fi o închinare la idoli, însă nu înțeleg că cinstirea ce se dă sfântului chip se ridică la chipul cel dintâi. Noi însă nu numai că știm bine lucrul acesta, dar și de la oamenii cei credincioși auzind despre multe faceri de minuni de la chipul tău, o, Maica lui Dumnezeu și noi ne închinăm chipului tău și cele trebuincioase pentru viața vremelnică și veșnică primim și cu veselie strigăm ție, Născătoare de Dumnezeu: Bucură-te că de la sfântul tău chip minuni se lucrează; Bucură-te că s-a ascuns înțelepciunea și harul acesta de la cei înțelepți și pricepuți ai veacului acestuia; Bucură-te că aceasta s-a descoperit celor prunci în ale credinței; Bucură-te că proslăvești pe cei ce te proslăvesc pe tine; Bucură-te că înaintea tuturor rușineti pe cei ce se leapădă de tine; Bucură-te că pe cei ce aleargă la tine îi izbăvești de potop, de foc, de sabie, de toată rana aducătoare de moarte și de tot răul; Bucură-te că toate bolile sufletești și trupești ale oamenilor, cu milostivire le tămăduiești; Bucură-te ceea ce cu rugăciunile tale grabnic potolești mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră; Bucură-te că tu ești limanul cel lin celor înviforați pe marea vieții; Bucură-te că și după sfârșitul călătoriei vieții noastre, cu bună nădejde ne duci în latura cea neînviforată a împărăției lui Hristos; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 10 Vrând să mântuiești pe un oarecare om fără de lege de la rătăcirea căii lui, i-ai arătat o minunată vedenie de la preacurata ta icoană, prea binecuvântată, ca văzând minunea să se pocăiască și din adâncul păcatelor să se ridice, prin purtarea ta de grijă cea milostivă și să strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 10 Zid ești fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la tine, căci Făcătorului cerului și al pământului, Care S-a sălășluit în pântecele tău și S-a născut din tine te-a arătat pe tine pururea Fecioară, strajă fecioriei, curăției și a întregii înțelepciuni și vas al oricărei lucrări bune și pe toți i-ai învățat să strige ție: Bucură-te stâlpul și îngrădirea fecioriei; Bucură-te păzitoarea cea nevăzută a curăției și a întregii înțelepciuni; Bucură-te frumoasă povățuitoare a fecioarelor; Bucură-te împodobitoarea cea bună și chezășia mireselor; Bucură-te desăvârșirea cea întru tot dorită a căsniciilor celor bune; Bucură-te grabnică dezlegare a mamelor născătoare de prunci; Bucură-te creșterea pruncilor și paza lor cea plină de har; Bucură-te ceea ce veselești cu roadele credinței și a duhului pe părinții cei fără de copii; Bucură-te mângâierea maicilor celor întristate; Bucură-te veselia veselia cea de taină a fecioarelor și a văduvelor ce trăiesc în curăție; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 11 Cântarea cea cu totul plină de umilință aducând ție noi nevrednicii, te rugăm Fecioară de Dumnezeu Născătoare , nu trece cu vederea glasul robilor tăi, căci către tine alergăm în năpaste și în necazuri și înaintea ta, în nevoile noastre, lacrimi vărsăm cântând: Aliluia! Icos 11 Făclie dătătoare de lumină, care s-a arătat celor ce sunt întru întunericul păcatelor și în valea plângerii, vedem pe Preasfânta Fecioară, căci focul cel duhovnicesc al rugăciunilor sale, al povățuirii și al mângâierii aprinzându-l, trece la lumina cea neînserată pe toți cei ce o cinstesc cu chemările acestea: Bucură-te raza Soarelui dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru; Bucură-te ceea ce luminezi conștiința cea necurată; Bucură-te ceea ce cunoști toate cele ascunse și greu de prevăzut și le spui celor ce au nevoie; Bucură-te ceea ce rușinezi pe proorocii cei mincinoși și ghiciturile lor nedrepte; Bucură-te ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun; Bucură-te ceea ce pururea petreci cu cei ce se nevoiesc în post, în rugăciune și cugetare la Dumnezeu; Bucură-te ceea ce îmbărbătezi și înțelepțești pe păstorii cei credincioși ai Bisericii; Bucură-te mângâierea cea de-a pururea a călugărilor celor temători de Dumnezeu și a călugărițelor; Bucură-te sprijinitoarea neînfruntată a păcătoșilor care se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor; Bucură-te rugătoarea caldă pentru toți creștinii; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 12 Dumnezeiescul har cere-l nouă de la Fiul tău și Dumnezeu, întinde nouă mână de ajutor, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și pizmașul, împacă viața noastră ca să nu pierim cumplit și primește-ne pe noi în corturile cele veșnice, Născătoare de Dumnezeu ca bucurându-ne, Celui ce prin tine ne mântuiește, să-I strigăm: Aliluia! Icos 12 Cântând negrăită milostivirea ta cea de Maică spre omul cel fără de lege, te lăudăm pe tine toți ca pe o sprijinitoare tare pentru noi cei păcătoși și ne închinăm ție, care te rogi pentru noi. De aceea credem și nădăjduim că vei cere de la Fiul tău și Dumnezeu, bunătățile cele vremelnice și cele veșnice tuturor celor care cu dragoste strigăm ție acestea: Bucură-te călcarea tuturor indemnurilor și ispitelor ce ne vin de la lume, de la trup și de la diavol; Bucură-te împăcarea cea fără de veste a celor ce cumplit se dușmănesc; Bucură-te îndreptarea păcătoșilor care se pocăiesc; Bucură-te grabnică mângâietoare a celor ce slăbesc de griji multe și de întristare; Bucură-te ceea ce ne îndestulezi pe noi cu darul smereniei și al răbdării; Bucură-te mustrarea a toată lumea a călcătorilor de jurăminte și a celor ce agonisesc cu nedreptate; Bucură-te ceea ce îi îngrădești prin pace și dragoste pe cei de un sânge, de ceartă casnică și de vrăjmașie; Bucură-te ceea ce nevăzut ne ferești pe noi de îndemnurile cele pierzătoare și de poftele cele nechibzuite; Bucură-te sprijinitoarea noastră cea de-a pururea întru gândurile noastre cele bune; Bucură-te ajutătoarea noastră a tuturor în ceasul sfârșitului; ¦ Bucură-te, ceea ce dăruiești ucurie neașteptată celor credincioși ¦ Condac 13 ┇O, Maică întru tot lăudată, care ai avut în pântece pe Dumnezeu cel neîncăput și ai născut bucurie la toată lumea, primind cântarea noastră ce acum, toate întristările noastre în bucurie le întoarce și din munca cea viitoare scapă pe toți cei ce pentru tine strigă lui Dumnezeu: Aliluia!┇ Rugăciune O, Prea Sfântă Fecioară, Prea Bună Maică, acoperământul a toată lumea creștină, credincioasă solitoare și sprijitoare a tuturor celor ce sunt în păcate, necazuri, nevoi și dureri. Primește această cântare de rugăciune, ce se înalță de la noi nevrednicii robii tăi și precum de demult pe cel păcătos, care în fiecare zi de mai multe ori se ruga înaintea cinstitei tale icoane, nu l-ai trecut cu vederea, ci i-ai dăruit lui bucuria cea fără de veste a pocăinței și l-ai plecat pe Fiul tău și Dumnezeul nostru ca și nouă tuturor, celor ce ne închinăm cu credință și umilință înaintea icoanei tale celei de vindecări purtătoare, să dăruiască bucurie neașteptată după trebuința fiecăruia: păcătoșilor celor afundați în adâncul răutăților și al păcatelor și al patimilor, înțelepțește a tot lucrătoare pocăință și mântuire, celor din necazuri și întristări mângâiere, celor ce se află în nevoi și asupriri desăvârșită scăpare de acestea, celor slăbiți cu duhul și deznădăjduiți, nădejde și răbdare, celor ce trăiesc în bucurie și belșug, neîncetată mulțumire Binefăcătorului, celor nenorociți, îndurare, celor din boli și neputințe îndelungate și celor părăsiți de doctori, vindecare neașteptată și întărire a celor cu mintea pierdută din boală, întoarcerea și reînnoirea minții celor ce pleacă la viața cea veșnică și nesfârșită, amintire a morții, umilință și zdrobirea minții prntrru păcate, duh treaz și nădejde tare spre îndurarea Judecătorului. O, Doamnă Preasfântă, milostivește-te spre toți cei ce cinstesc întru tot Sfânt numele tău și tuturor arată-le atotputernicului tău acoperământ și sprijineală. Păzește în bunătate pe cei ce până la sfârșitul lor cel mai de pe urmă viețuiesc în dreaptă credință și arată cinstită petrecere, pe cei răi, buni îi fă, pe cei rătăciți, pe calea cea dreaptă povățuiește-i, la orice lucru bun și plăcut Fiului tău, ajută-i; orice lucru rău și potrivnic lui Dumnezeu, strică-l, celor ce se află în nedumerire trimite-le lor din cer ajutor nevăzut și înțelepțire, de ispită, sminteli și pierzare scapă-i, de toți oamenii cei răi și de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți apără-i și păzește-i, cu cei ce călătoresc împreună călătorește, celor din lipsuri și din foamete fii hrănitoare, celor ce nu au acoperământ și adăpost fii acoperământ și scăpare, celor goi dă-le îmbrăcăminte, celor obijduiți pe nedrept și prigoniți sprijineală, pe cei ce rabdă clevetire, batjocură și hulă, îndrepteayă-i în chip nevăzut, pe clevetitori și hulitori mustră-i înaintea tuturor, celor ce se dușmănesc cu înverșunare dăruiește-le pace fără de veste și nouă tuturor dragoste unuia către altul, pace, evlavie și sănătate cu îndelungare de zile. Căsniciile în dragoste și unire le păzește, pe soții care se află în dușmănie și despărțire împacă-i, unește-i unul cu altul și pune-le lor dragoste nestricată, maicilor născătoare de fii dăruiește-le grabnică dezlegare, pe prunci îi crește, pe cei tineri înțelepțește-i și deschide-le lor mintea spre primirea oricărei învățături folositoare, povățuiește-i spre frica lui Dumnezeu, înfrânare și iubire de osteneli, pe cei de un sânge, prin pace și dragoste îi izbăvește de ceartă și de vrăjmășii, pentru orfanii cei fără de mamă fii Maică, de tot păcatul și de toată spurcăciunea îi îndepărtează și spre toate cele bune și plăcute lui Dumnezeu îi învață, iar pe cei înșelați și căzuți în păcat și necurăție, curățându-i de spurcăciunea păcatului, scoate-i din adâncul pierzării, văduvelor fii mângâietoare, toiag bătrâneților fii, de moartea cea fără de veste și fără de pocăință pe noi, pe toți ne izbăvește și ne dăruiește nouă tuturor sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de durere, nerușinat, cu pace și răspuns bun la judecata înfricoșătoare a lui Hristos. Pe cei mutați întru credință și pocăință, din viața aceasta a noastră, fă-i să locuiască împreună cu îngerii și cu toți sfinții, pentru cei ce s-au sfârșit de moarte năpraznică, roagă-l pe Fiul tău, milostiv să le fie și pentru toți cei răposați fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată și caldă rugătoare, ca toți, în cer și pe pământ, să te cunoască pe tine ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creștinesc și cunoscându-te, să te slăvească pe tine și prin tine pe Fiul tău, cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Cel de-o ființă Duhul Său, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.