🏠 Acatistul Îngerului Păzitor ³ Condac 1 Sfinte Îngere, cel ce ești ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu, nevrednicul, îndrăznesc să-ți aduc cântări de laudă, iar tu, că cel ce ai îndrăzneală către Împăratul Cerului, apără-mă de dușmanii văzuți și nevăzuți, izbăvește-mă de toate nevoile și necazurile, ca să strig ție: ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Icos 1 Sfinte Îngere, cel ce ești trimis din ceruri ca să mă păzești și să mă călăuzești în toată viața mea, cad înaintea ta și mă rog: tu însuți mă călăuzește și mă înțeleptește ca să încep a-ți aduce din toată inima, cu toată dragostea și osârdia, aceste cântări de laudă: Bucură-te Îngere al lui Dumnezeu, înainte-statătorul meu în fața Presfintei Treimi; Bucură-te slugă cerească a Domnului celui ce împărățește pește toată făptura; Bucură-te împreună-viețuitorule cu slugile Lui cele înțelegătoare și nematerialnice; Bucură-te cel ce faci pururea voia Stăpânului; Bucură-te cel ce ai primit de la Dumnezeu poruncă și putere ca să păzești sufletul meu; Bucură-te cel ce niciodată nu te depărtezi de mine, păcătosul; Bucură-te cel ce pururea petreci cu mine, nevrednicul; Bucură-te cel ce mă păzești în toate căile mele; Bucură-te cel ce îmi călăuzești pașii spre sfintele biserici; Bucură-te cel ce mă ferești de toată răutatea; Bucură-te cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca păzitor pe căile vieții mele; Bucură-te îndrumătorul vieții mele cel preabun; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 2 Văzând Domnul Iubitorul de oameni că, după greșeala stramoșului nostru Adam, toți oamenii sunt lesne înclinați spre păcat, a trimis din negraita Sa milă în tot pământul pre sfinții Săi îngeri și fiecărui om i-a rânduit câte un înger păzitor. Împlinind așadar porunca Stăpânului lor, sfinții îngeri întotdeauna sunt gata să ne ajute nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu cu bucurie ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Sfinte Îngere, mijlocește între cele de Sus să mi se lumineze mintea, să cunosc care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită și inima mea o îndreptează ca să săvârșesc cu osârdie fapte bune, iar pe tine, păzitorul meu, neancetat să te laud cu grairi ca acestea: Bucură-te cel ce înflăcărezi inima mea cu dragostea de Dumnezeu, Făcătorul meu; Bucură-te cel ce mă îndemni ca toată ziua și tot ceasul să le petrec în rugăciuni, cereri și mulțumiri; Bucură-te cel ce îngrădești casa sufletului meu cu frica de Dumnezeu, ca o strajă credincioasă; Bucură-te cel ce îndreptezi toate gândurile mele către Mântuitorul care s-a răstignit pentru păcatele mele și ale lumii; Bucură-te cel ce răsădești în mine pomenirea chinurilor și a morții Sale de pe Cruce; Bucură-te cel ce mă înveți să mă feresc de păcate prin aducere-aminte de patimile Domnului; Bucură-te cel ce mă povățuiești să cer de Sus umbrirea harului Sfântului Duh; Bucură-te cel ce mă încredințezi că Mângaietorul caută cu mai multă milă la cei blânzi și smeriti cu inima; Bucură-te cel ce peste tot mă îngrădești cu gândurile la Dumnezeu Cel ce este pretutindenea; Bucură-te cel ce înfățișezi înaintea ochilor minții mele pe Atoatevăzătorul; Bucură-te cel ce mângâi inima mea cu mila Lui pentru păcătoșii care se pocăiesc; Bucură-te cel ce înfricoșezi sufletul meu cu dreapta Judecată față de cei ce sunt împietriți și nepocăiți; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 3 Îngerul meu păzitor, cere pentru mine puterea harului dumnezeiesc, întru care să umblu neabătut și fără poticneală pe mântuitoarea cale a poruncilor lui Hristos, iar cu inima și cu gura să slăvesc neîncetat Preasfântul Nume al Dumnezeului nostru și să cânt Lui ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Avându-te pe tine, acoperământ ales de Dumnezeu, ca pe o rază luminoasă care luminezi întunericul sufletului meu și risipești bezna necunoștinței inimii mele, căzând cu umilință mă rog să-mi curățești toate simțirile cele întunecate de patimi ca să nu mai rătăcesc în întunericul păcatului și prealuminatei tale lumini să-i cânt așa: Bucură-te steaua Luminii fără de apus, răsărită din dumnezeirea cea în Trei Lumini și care pururea mă luminează; Bucură-te rază prealuminoasă, care luminezi ochii inimii mele, cei întunecați de păcate; Bucură-te cel ce te îngrijești să mă îndreptezi pe calea cea adevărată, pe mine, care rătăcesc în întunericul fărădelegilor; Bucură-te cel ce îmi pui înainte poruncile Domnului ca pe o oglindă pentru toată viața mea; Bucură-te cel ce îmi așezi legea Domnului ca pe sfeșnic pentru picioarele mele și ca pe o lumină pentu cărările mele; Bucură-te cel ce mă înveți să ascult cuvintele Evangheliei lui Hristos cu multă dulceață; Bucură-te cel ce mă îndemni să cred cu neîndoire toată învățătura dumnezeiescului meu învățător și domn; Bucură-te cel ce mă întărești în supunerea față de rânduiala Sfintei Biserici; Bucură-te cel ce mă îndemni să mă supun pravilelor și predaniilor Sfinților apostoli și Părinți; Bucură-te cel ce mă întărești în mărturisirea sfintei credințe ortodoxe; Bucură-te cel ce pentru această mărturisire credințezi până și la moarte să merg; Bucură-te cel ce mă oprești să fiu în legătură cu ereticii și cu cei ce s-au lepădat de adevărata Biserică; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 4 Furtuna dezlănțuită pe marea vieții îmi sfărâmă corabia duhovnicească cu grijile lumești, pacea sărmanului meu suflet ce înviforează ; unde voi dobândi limanul cel liniștit al mântuirii? La tine, după Dumnezeu și Preasfânta Fecioară, îmi pun nădejdea, Îngerul meu păzitor, ce te-am dobândit de la Domnul ca pe un înțelept cârmaci în furtunile de gând care mă tulbură. Cu mulțumire dar, cânt Dumnezeului meu ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Auzindu-te și văzându-te pe tine, dumnezeiescule Înger, păzitorul meu cel puternic, duhurile răutății de sub cer nu cutează să se apropie de preacurata ta lumină și să săvârșească nelegiuirile lor pierzătoare de suflet. Pentru aceasta, cu smerenie te rog să nu te depărtezi de la mine din pricina nelegiuirilor mele, ci pururea mă ferește de vânările și de cursele celui viclean, pe mine, care cu umilință graiesc: Bucură-te cel ce cu puternicul acoperământ al aripilor tale mă aperi și mă acoperi; Bucură-te că pururea stai langă mine cu sabia ta cea de foc; Bucură-te cel ce împotriva prințului întunericului în luptă mă ajuți; Bucură-te cel ce mă întărești să-i biruiesc pe slujitorii lui cei răi și vicleni; Bucură-te cel ce izgonești de la mine demonii pierzători de suflete, ca pe niște vulpi viclene; Bucură-te care tai năvălirile lor cele în chip de fiare ce se pornesc asupra minții și a inimii mele; Bucură-te cel ce mă ajuți să spovedesc păcatele mele cele multe; Bucură-te cel ce dezrădăcinezi din inima mea mândria, ura, ca pe cele ce sunt fiicele lor; Bucură-te cel ce alungi din gândurile mele zavistia și pomenirea de rău; Bucură-te cel ce mă îndemni să mă îngrădesc cu semnul Sfintei Cruci spre alungarea gândurilor celor rele; Bucură-te cel ce mă întărești să calc fără de frică peste aspidă și peste vasilisc; Bucură-te cel ce ai nebiruită armă împotriva vrajmașilor mei; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 5 Îndrăznesc să te asemăn, păzitorul meu, cu steaua luminoasă ce alergă călăuzindu-i pe magii din vechime la închinarea adevăratului Dumnezeu când Mântuitorul lumii S-a născut în Betleem; iar tu, cu petrecerea ta cea nedespărțită de mine și purtătoare de lumină, îmi arăți calea cea dreaptă care duce spre Împărația Cerească, pentru ca acolo să mă învrednicesc să cânt împreună cu cetele cerești, slavă Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Amin! Icos 5 Văzându-mă stăpânit de întunericul morții și acoperit de norul întunecat al patimilor, păzitorul sfânt al sufletului meu, nu mă părăsi, ci urmează îndelung-răbdării Mântuitorului meu, mai așteaptă, trezindu-mă la pocăință până când ochii mei vor vărsa izvoare de lacrimi spre spălarea necurățiilor mele sufletești. Pentru aceasta cu smerenie te rog și grăiesc: Bucură-te cel ce pururea aduci lui Dumnezeu rugăciunile tale, pentru mine, păcătosul, ca pe o tămâie de bun miros; Bucură-te cel ce pururea mijlocești înaintea Făcătorului meu, ca să mă mântuiască; Bucură-te cel ce cu starea ta de față înlături mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra mea; Bucură-te cel ce ceri de la Preamilostivul Dumnezeu să dea iertare tuturor faptelor mele celor rele; Bucură-te cel ce milostivești bunătatea Lui, ca să nu mă piardă cu fărădelegile mele; Bucură-te cel ce te rogi neîncetat Răscumpărătorului meu, ca să-mi dea vreme de îndreptare; Bucură-te cel ce mă trezești să-mi petrec toate zilele mele în pocăință; Bucură-te cel ce îmi insufli dorință ca pururea să mă căiesc în fața Domnului de toate fărădelegile mele; Bucură-te cel ce mă înțelepțești ca să mă cercetez în toată vremea și să-mi mărturisesc păcatele; Bucură-te cel ce sădești în inima mea zdrobire și mâhnire pentru că l-am mâniat pe bunul meu Dumnezeu; Bucură-te cel ce mă îndemni să-mi plâng viața mea cea ticăloasă și întinată; Bucură-te mijlocitor luminos și netăcut al mântuirii mele; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 6 Propovăduiesc cu glas mare, Îngerul meu păzitor, grija ta de totdeauna pentru mine, păcătosul, în grijile și năpăstuirile mele, care în această lume cu multă gâlceavă îmi tulbură pacea sufletească, apari ca un grabnic mângâietor, înțelepțindu-mă că toate acestea nu sunt trimise de la Înțeleptul Ziditor decât ca o doctorie pentru neputințele mele sufletești și învățându-mă să-I cânt binefăcătorului Doctor Ceresc ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Când trezit de necurmatele povățuiri, Sfinte Îngere, în sufletul meu întunecat de necazuri și deznădăjduire din pricina multelor mele păcate, strălucește lumina mângâierii harnice și inima mea se umple de veselie și de bucurie, atunci îndrăznesc să strig ca vamesul către înduratul Dumnezeu, ca să fie milostiv și să-mi ierte greșalele mele; nu înceta, dar, povățuitorul meu, înțelepțindu-mă și întărindu-mă, pe mine, cel ce te chem: Bucură-te cel ce mă ajuți să port jugul cel bun al mântuitoarei răbdări cu iubire; Bucură-te cel ce cu dragoste mă întărești cu nădejdea în Domnul Dumnezeu, în toate nevoile și relele întâmplări; Bucură-te că mă înveți să înving cu bărbăție necazurile și bolile; Bucură-te că alungi din inima mea orice mâhnire și deznădejde; Bucură-te cel ce mă trezești la luptă împotriva vrajmașilor care vor să mă prindă în mreaja deznădejdii; Bucură-te cel ce mă încredințezi să mă încred cuvintelor Sf. Apostol Pavel, cum că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți; Bucură-te cel ce îmi insufli ca să primesc jugul răbdării și al patimirii pe care l-au purtat proorocii și apostolii; Bucură-te cel ce îmi arăți spre mângâiere cetele mucenicilor și ale mărturisitorilor ce s-au nevoit pentru Hristos, până la vărsarea sângelui lor; Bucură-te cel ce îmi înfățișezi pururea înaintea ochilor mei chinurile Domnului și Mântuitorului nostru; Bucură-te cel ce îmi îndulcești inima cu nădejdea răsplătirilor viitoare; Bucură-te cel ce dai viață sufletului meu, așteptând veșnicile bunătăți pline de bucurii; Bucură-te cel ce ești întodeauna bunul meu mângâietor; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 7 Vrând ca toți oamenii să se mântuiască, preamilostivul meu Ziditor te-a trimis pe tine, îngerul Său, ca pe un bun păzitor în toată viața mea, pentru ca peste tot să mă juți cu sfintele tale rugăciuni, să mă acoperi împotriva curselor diavolești și să mă pregătești ca prin fapte bune să intru cu fecioarele cele înțelepte în cămara cea cerească de Dumnezeu înfrumusețată cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Domnul și Stăpânul meu arată mie, nevrednicul și celui mai păcătos dintre robii Săi, o bunătate nouă, căci, trecând cu vederea păcatele mele cele grele și grozave, nu m-a pierdut pentru fărădelegile mele nici până în ziua și ceasul de față, ci, fiind îndelung-răbdător cu mine, așteaptă cu milostivire întoarcerea și pocăința mea, din toată inima. Cred, bunul meu păzitor, că numai cu mijlocirea ta cea de totdeauna în fața lui Dumnezeu pentru mine sunt păzit până acum, pentru aceea, nevoindu-mă cu dragoste, pe tine te chem: Bucură-te cel ce mă ferești de înecarea desăvârșită în marea vieții celei înviforate; Bucură-te cel ce mă răpești din prăpastia nelegiuirilor mele, cu ajutorul mâinilor tale; Bucură-te cel ce scuturi de pe mine somnul cel păcătos al trândăvirii celei vătămătoare de suflet; Bucură-te cel ce luminezi cu strălucirea ta mintea mea cea întunecată cu neîngrijirea; Bucură-te cel ce mă ajuți să-mi aprind cu rugăciunile inima cea rece, care-i gata să se stingă; Bucură-te cel ce pururea mă ridici la slavosloviriile lui Dumnezeu; Bucură-te cel ce întocmești glasul meu ca prin cântări de laudă, cu vrednicie și dreptate să laud pe Făcătorul tuturor; Bucură-te cel ce mă înveți să proslăvesc pe Domnul meu nu numai cu buzele, ci și cu inima; Bucură-te cel ce mă trezești spre împlinirea voii Lui celei preasfinte; Bucură-te cel ce te îngrijești să mă desprind cu lepădarea de sine și cu părăsirea voilor mele cele rele; Bucură-te cel ce voiești cu toată sinceritatea să dobândesc simplitatea porumbelului și blândețea mielului; Bucură-te cel ce mijlocești să mi se dăruiască nerăutatea copiilor și judecata sănătoasă a bătrânilor; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 8 Străin și călător sunt eu pe acest pământ, viața mea e degrab trecătoare, iar eu, ticălosul, niciodată nu mă gândesc în mintea mea la moartea cea fără de veste, nici nu cuget la înfricoșătoarea Judecată la care voi sta înaintea Dreptului Judecător și voi da răspuns pentru fiecare faptă și pentru orice cuvânt. De aceea, te rog pe tine, păzitorul sufletului meu, trezește-mă degrabă din somnul păcatului, ca să nu mă prindă ceasul morții neîndreptat, ci să mă învrednicesc a cere de la Atotțiitorul, Atotputernicul și Milostivul Dumnezeu iertarea pentru fărădelegile mele și să-I cânt cu glas de bucurie ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Când Domnul și Ziditorul meu va însemna ziua trecerii mele din viața aceasta, tu, bunul meu păzitor, văzând mai înainte chinurile grozave, pregătite pentru duhurile răutății și pentru păcătoșii nepocăiți, care mă așteaptă și pe mine, acoperă-mă cu aripile milostivirii tale, cum iși acoperă vulturul puii săi, iar când va fi să iasă duhul meu din mine, să te văd stând aproape de mine, izgonind pe cumpliții vrăjmași. Drept aceea, cu umilință mă rog, zicând acestea: Bucură-te cel ce pui în fața ochilor minții mele ceasul amar și grozav al morții; Bucură-te cel ce pururea îmi aduci aminte de ceasul acela pe care nimeni nu-l cunoaște; Bucură-te cel ce mă înveți să mă uit la fiecare zi ca la cea mai de pe urmă zi a vieții mele; Bucură-te cel ce mă pregătești în toată vremea pentru ieșirea într-o altă lume; Bucură-te cel ce naști în mine umilință sufletească și zdrobirea inimii; Bucură-te cel ce pururea dorești ca până la sfârșitul vieții mele să mă pocăiesc; Bucură-te cel ce mă oprești să iubesc lumea și cele ale sale; Bucură-te că mă ajuți să dobândesc bunătățile nepieritoare; Bucură-te cel ce mă ajuți să dezrădăcinez din inima mea patima iubirii bogăției celei pieritoare; Bucură-te cel ce îmi arăți că toate bunătățile pământului sunt vremelnice și trecătoare; Bucură-te cel ce mă înțelepțești să văd că toată frumusețea acestei lumi este asemenea florilor câmpului; Bucură-te cel ce nu mă lași să caut slava omenescă ce trece ca umbra; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 9 Tot păcatul am desăvârșit și toată viața mea în deșertăciuni s-a scurs, iar acum de sfârșit m-am apropiat. Doboară dar pe cei ce se îndreaptă asupra mea, pe cei ce caută să mă arunce în adâncul iadului. Pentru aceasta te rog, bunul meu păzitor, fii mie apărător, când voi trece vămile cele cumplite și povățuiește-mă neprimejduit până la porțile Împărăției Cerurilor, unde fețele îngerești cu bucurie ies în întâmpinare cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Nici o limbă frumos grăitoare nu poate spune, Sfinte Îngere, păzitorul meu, câte bucurii minunate ai făcut pentru mine în toată viața mea; primind sufletul meu din scăldătoarea Sfântului Botez m-ai păzit; în pruncie m-ai învățat și m-ai înțelepțit; în copilărie m-ai ferit de alunecările spre păcat, în tinerețe m-ai povățuit, când am ajuns la vârsta bărbăției, mustrându-mă și mângâindu-mă și peste tot ajutându-mă pe calea mântuirii m-ai îndreptat. Pentru aceasta, cu mulțumire strig ție: Bucură-te cel ce niciodată nu mă lipsești de ajutorul și de apărărea ta; Bucură-te cel ce trezindu-mă din somn mă îndemni să mă nevoiesc spre a-I mulțumi lui Dumnezeu, Cel ce întărește puterile mele; Bucură-te cel ce mă înveți să sfințesc cu rugăciunea orice început al zilei; Bucură-te cel ce îngădui să încep a lucra cu îndrăzneală, fără să înalț o rugăciune către Atotbunul Dumnezeu; Bucură-te cel ce te grijești să nimicești din inima mea nădejdea în puterile mele; Bucură-te cel ce mă îndemni să rostesc cu limba, să zic cu gura și să țin minte neîncetat numele Predulcelui nostru Iisus Hristos; Bucură-te cel ce îmi insufli să vestesc cu limba cele trebuitoare, ca și cele de folos; Bucură-te cel ce îmi înfrânezi limba de la deșarta vorbire, de la multa vorbire, dar mai ales de la cuvinte de hulă; Bucură-te cel ce pururea petreci împreună cu mine ori de mănânc, ori de beau, ori de fac alt lucru oarecare; Bucură-te cel ce te îngrijești să mă deprinzi cu înfrânarea de la mâncare și de la băutură; Bucură-te cel ce mă păzești pe mine în vremea somnului și alungi pe vrăjmașul care vrea să mă ispitească cu visurile de noapte; Bucură-te cel ce mă reții de la pătimașa iscodire și sădești în ochii mei rușinea cea feciorească; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 10 Cel ce ai venit să mântuiești pe toți oamenii, Preabunul meu Domn Iisus, mă rog cu umilință, iartă-mi cu milostivirea Ta răutățile mele cele nenumărate, fiind plecat spre aceasta de multele rugăciuni ale slujitorului Tău nematerialnic pe care mi l-ai dat din pruncie ca un iubitor de oameni spre paza mea, ca să fiu vrednic a intra în cămara slăvei Tale și să cânt cu duhurile drepților ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Pururea îmi apari, Sfinte Îngere, ca un zid puternic împotriva vrajmașilor mei celor răi care caută pierirea mea cea veșnică și care-mi slăbănogesc sufletul cu trândăvia și cu uitarea de sine; te rog dar, păzitorul meu, să mă învrednicești cu mijlocirea ta, în vremea ieșirii sufletului meu din trup, să fiu partaș preacuratului Trup și preascumpului Sânge al Mântuitorului meu, pentru ca, întărindu-mă cu Hrana nepieritoare și cu Băutura dătătoare de viață, să trec fără frică în cealaltă lume, lăudându-te pe tine, binefăcătorul meu: Bucură-te că mă izbăvești de năzuința spre plăceri îmbietoare și-mi pui în față rușinea fecioarelor; Bucură-te că ți s-a dat stăpânire și putere să întorci înapoi pornirile și năvălirile dracilor ce se aruncă asupra mea; Bucură-te că ai primit de la Dumnezeu putere să biruiești pe nevăzuții mei vrăjmași; Bucură-te că poți să mă izbăvești de orice răutate și din toate cursele diavolești; Bucură-te că izgonești de la mine cumplitele năvăliri ale stăpânitorului acestei lumi și ești povățuitorul și călăuzitorul meu nedespărțit; Bucură-te că stând tu de față, nu mă voi înfricoșa în ceasul morții de întunecatele fațe ale duhurilor răutății; Bucură-te că, păzit fiind de tine, nădăjduiesc să trec neprimejduit vămile văzduhului; Bucură-te că, întărit de ajutorul tău, am nădejde să nu fiu oprit în afară porților Raiului, atât dorit de mine; Bucură-te că stai înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune pentru mine ca să nu fiu aruncat în întunericul cel mai dinafară; Bucură-te că pururea îmi insufli să cer milă Domnului cu lacrimi de pocăință, ca să mă izbăvească de focul iadului; Bucură-te că mă îndemni să mă rog zi și noapte ca să nu fiu trimis să fiu chinuit de demoni; Bucură-te că mă întărești în dreapta credință și mă ferești de rătăcire; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 11 Știu, Sfinte Îngere, păzitorul meu, că această cântare, pe care ți-o aduc din osârdia mea, nu este de ajuns spre a-mi arăta mulțumirea din toată inima pentru câte ai făcut cu mine până acum, dar încă mă rog să îndupleci milostivirea lui Dumnezeu să mă izbăvească la înfricoșătoarea Judecată de partea cea de-a stânga și să mă învrednicească să-I cânt Lui cu toți sfinții ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Candela mi s-a stins, nu am undelemn de fapte bune cu care să o pot aprinde, unde dar voi alerga eu, ticălosul, îngreunat de somnul păcatului, când mă va ajunge pe neașteptate ceasul morții. Să nu aud și eu ca fecioarele cele nebune glasul înfricoșător al Mirelui: Nu te cunosc! Ajută-mă dar, neadormitul meu păzitor, că să-mi umplu vasul sufletului meu cu untdelemnul faptelor bune, iar mai vârtos cu milostenia și smerenia. Iar acum, primește această cântare de la mine: Bucură-te cel ce pururea mă inspiri să-L am în mintea mea numai pe Domnul Iisus; Bucură-te cel ce înviezi în inima mea porunca dragostei pentru Domnul meu cel Preabun; Bucură-te cel ce mă îndemni să-L iubesc pe aproapele meu cu o adevărată dragoste plăcută lui Dumnezeu; Bucură-te cel ce mă înveți ca pe semenii mei nu numai cu limba sau cuvântul, ci și cu fapta și cu adevărul să-i iubesc; Bucură-te cel ce sădești în mine dorința de a-i ajuta în toate nevoile; Bucură-te cel ce mă povățuiești să-i mângâi pe cei necăjiți și să-i apăr pe cei asupriți; Bucură-te cel ce-mi pleci inima să împart săracilor din avuțiile mele; Bucură-te cel ce mă îndemni să fiu gata să-mi pun și sufletul pentru prietenii mei, potrivit poruncii Mântuitorului; Bucură-te cel ce-mi închizi ochii ca să nu văd greșalele fratelui meu; Bucură-te cel ce nu îngădui să osândesc pe aproapele meu care alunecă spre păcat; Bucură-te cel ce ești floare a Împărăției Cerurilor; Bucură-te cel ce ești blândețea care alungă frica; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 12 ți s-a dat har de la Atotputernicul Dumnezeu, Sfinte Îngere, acoperișul meu, să mă păzești în toate căile mele, să nu se lovească piciorul meu de vreo piatră de poticnire, până când mă voi înfățișa înaintea Lui Hristos-Dumnezeu pe Care cu netăcute glasuri toate puterile cerești îi laudă cântând ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Laud milostivirea ta cea vrednică de mirare și pogorământul tău cel mare, cela ce ești minte repede mișcătoare și slugă nematerialnică a Domnului; cele ce nu te îngrețoșezi de păcatele mele urât mirositoare și nu încetezi să aduci pentru mine nevrednicul, sfintele tale rugăciuni către Preasfântul Dumnezeu, Cel ce este în Trei Ipostasuri, ca să nu pier în veci, ci să moștenesc Împărăția Cerească. Binevoiește dar să primești, din sufleteștile mele vistierii, cântările de laudă ce le aduc ție: Bucură-te cel ce mă îndepărtezi de păcate prin aducerea-aminte de înfricoșătoarea judecată a Lui Dumnezeu ce va să fie; Bucură-te cel ce mă îndemni să-mi pregătesc sufletul ca pe o mireasă întru întâmpinarea Preafumosului Mire Hristos; Bucură-te cel ce de-a pururea dorești să mă întocmești ca pe o vrednică cămară de nuntă; Bucură-te cel ce neîncetat mă înveți să-mi aprind candela sufletului meu, ca împreună cu feciorele cele înțelepte și cu sufletele drepților să intru în locașul bucuriei; Bucură-te cel ce mă îndemni să-mi spăl îmbrăcămintea mea cea murdară de păcate; Bucură-te cel ce mă ajuți să mă îmbrăc în veșmântul neprihănirii și al curățeniei; Bucură-te cel ce mijlocești la înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos să mă învrednicesc să stau de-a dreapta Sa; Bucură-te cel ce imlpori bunăvoința lui Dumnezeu ca să mă numere cu ceata aleșilor Săi; Bucură-te cel ce îndemni și pe viețuitorii cerului ce sunt împreună cu tine, să se roage Domnului, ca să mă sălășluiască împreună cu ei în Împărăția Sa; Bucură-te păzitorul meu cel bun și treaz; Bucură-te cel ce ești bun înainte-stătător, un cald folositor și rugător pentru mine, păcătosul; Bucură-te cel ce după Dumnezeu și după Preasfânta Fecioară ești puternica mea nădejde; ¦ Bucură-te Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor! ¦ Condac 13 ┇ O, luminată preaslăvită și înțelegătoare, Îngere ai lui Dumnezeu, primește această cântare de mulțumire și de cerere, iar când va fi să mă scol din pământ ca să stau la Judecată, arată-ți milostivirea asupra mea, a păcătosului, să stai langă mine, plin de liniște și de bucurie, luând de la mine frica cu nădejdea mântuirii, ca să mă învrednicesc să cânt împreună cu tine în lăcașurile Raiului, în vecii vecilor Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci ¦ Aliluia! ¦ ┇ RUGĂCIUNE O, Sfinte Îngere, păzitorul și acoperitorul meu cel bun! Cu inimă zdrobită și cu suflet îndurerat stau înaintea ta și mă rog: auzi-mă pe mine, păcătosul orb al lui Dumnezeu, care au plâns mult și cu lacrimi amare strig: să nu pomenești fărădelegile și nedreptățile cu care eu, ticălosul, te mânii în toată ziua și în tot ceasul, săvârșind fapte murdare în fața Ziditorului meu Dumnezeu. Fii mie milostiv și nu te depărta de mine, spurcatul, până va veni vremea sfârșitului meu. Trezește-mă din somnul păcatului și ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană cealaltă vreme a vieții mele și să fac roade vrednice de pocăință, păzește-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu pier în deznădejde și să nu se bucure vrăjmașul de pierzarea mea. Stiu cu adevărat și cu gura mărturisesc că nu este nimeni ca tine, sfinte Îngere, prieten și înainte-stătător, apărător și biruitor. Stând în fața Prestolului dumnezeiesc, roagă-te pentru mine, netrebnicul și decât toți mai păcătosul, ca să nu-mi ia sufletul în ziua când nu mă aștept și în ceasul când săvârșesc cele rele. Ci stai înainte, rugând pe Preamilostivul Dumnezeu și Domn să-mi ierte păcatele pe care le-am făcut în viața mea cu fapta, cu cuvântul și cu toate simțurile mele; și cu judecățile pe care le stie să mă mântuiască; să mă pedepsească aici după negrăita Sa milă, dar să nu mă vădească la dreapta Judecată și să nu mă dea chinurilor veșnice. Să mă învrednicească să duc roadă de multă pocăință, ca să primesc cu vrednicie Dunezeiasca Împărtășanie. Pentru aceasta mai vârtos mă rog și un asemenea dar cu toată osârdia doresc. Iar în înfricoșatul ceas al morții să fii langă mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecații demoni care vor veni să înfricoșeze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor când va fi să trec prin vămile văzduhului pentru ca, păzit de tine, fără durere să ajung în Raiul, cel dorit de mine, unde fețele Sfinților și ale Cereștilor Puteri laudă Preacinstitul și Preaslăvitul Nume în Treime mărit a lui Dumnezeu, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Căruia I se cuvine cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.