🏠 Acatistul Înălțării Domnului ³ Condac 1 ție Domnului și Împărat al cerului și al pământului, ca unui biruitor al morții îți aducem cântare de laudă, că după prealuminata Înviere din morți cu slavă la ceruri Te-ai înălțat și cu Preacinstit Trupul Tău ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, ca și firea noastră cea căzută să o înalți împreună cu Tine și să ne slobozești de patimi din veșnica moarte. Noi, însă, prăznuind Dumnezeiasca Ta Înălțare, din suflet, împreună cu ucenicii Tăi, cântăm: Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Icos 1 Cetele Arhanghelilor și ale îngerilor stând în fața Ta, Împărate al tuturor, pe muntele Măslinilor, cu frică, Te-au văzut suindu-Te cu trupul la înălțimile cerești și proslăvind marea Ta iubire de oameni ți-au cântat: Iisuse Împărate al slavei, înalță-Te, la ceruri în strigăte și în glas de trâmbiță. Iisuse Doamne al Puterilor, înalță-Te pe Heruvimi și zboară pe aripile vântului. Iisuse Dumnezeule Preaveșnic, dă glasului Tău tărie și putere, ca să cutremure tot pământul. Iisuse Lumina Cea Preaînaltă, arată-ți puterea Ta pe nori și foc din FațaTa să se aprindă. Iisuse Răscumpărătorul făpturii, gătește-ți în cer Scaunul Tău și împărăția Ta să fie fără de sfârșit. Iisuse Făcătorul cerului și al pământului, șezi de-a dreapta Tatălui, ca să fii Dumnezeul tuturor întru toate. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 2 Văzându-Te Apostolii înviat din morți, în timpul celor patruzeci de zile, când Te-ai arătat lor, Stăpâne Doamne, vorbindu-le despre tainele Împărăției lui Dumnezeu și primind poruncă să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, până când se vor îmbrăca cu putere ce va veni de sus, petreceau împreuna într-un cuget, în rugăciune, cântându-ți cu o singură gură și cu o singură inimă: Aliluia! Icos 2 Înțelesul vederii de Dumnezeu dezlegându-l Iisuse, ai dus pe ucenicii Tăi afară spre Betania și i-ai urcat pe muntele Măslinilor, începând să-i gătești pentru taina marii Tale Înălțări la cer zicând: S-a apropiat, o, prietenii Mei, timpul înălțării; mergând, deci, învățați toate neamurile cuvântul pe care l-ați auzit de la Mine, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceștia gândind încă pământește, Te-au întrebat: Doamne oare, în acest timp vei așeza din nou împarația lui Israel? Tu însă le-ai zis lor: nu este în puterea voastră să socotiți vremurile și anii căci acestea le-a luat Dumnezeu în puterea Sa. Iar noi pregătindu-ne de întâmpinarea cerescului Mire cântăm: Iisuse Păstorul Cel Bun, nu Te despărți niciodată de noi, ci să fii pururea cu noi. Iisuse Învățătorul Cel Bun, trimite-ne nouă pe Duhul Sfânt Mângâietorul, ca să petreacă cu noi neschimbat. Iisuse Luminătorul nostru, luminează sufletele noastre prin Înălțarea Ta la cer. Iisuse Mântuitorul nostru, izbăvește-ne pe noi, prin mijlocirea Ta, de furtuni și de întristare Iisuse Povățuitorul nostru, îndreptează-ne cu cuvântul gurii Tale spre a-ți sluji ție. Iisuse Ajutătorul nostru, amintește-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt făgăduințele Tale. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 3 Vrând să-i îmbraci pe Apostolii Tăi cu putere de sus, Iisuse, le-ai făgăduit pe muntele Măslinilor pe Duhul Sfânt Mângâietorul și le-ai poruncit să fie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și chiar până la marginile pământului, zicând: veniți și intrați prin porțile Mele, pregătiți-Mi cale Mie și oamenilor Mei, faceți semne întru neamuri ca toți credincioșii să cânte cu voi: Aliluia! Icos 3 Având adânc de milostivire, Preadulce Iisuse, pe ucenicii Tăi și pe femeile ce Te urmau și mai ales, pe Maica ce Te-a născut, i-ai umplut de bucurii nenumărate prin Înălțarea Ta la cer, când, deja despărțindu-Te de dânșii, ți-ai întins mâinile și i-ai binecuvântat, zicând: Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, iar ei plini de frică fiind au proslăvit înălțarea Ta, zicând: Iisuse Dătătorul milei, ai venit pe muntele Eleon, ca să mântuiești neamul omenesc. Iisuse Înveselitorul celor necăjiți, ai vrut să mângâi pe prietenii ce erau impreună cu Tine. Iisuse Nădejdea celor deznădăjduiți, prin binecuvântarea Ta la Înălțare de întristare ne-ai păzit pe noi. Iisuse Limanul celor înviforați, prin înălțarea Ta ne-ai dăruit și nouă cale la Tatăl ceresc. Iisuse Mângâietorul Cel Bun, Tu ai făgăduit să ne trimiți un alt Mângâielor de la Tatăl. lisuse Marele Păstor, Tu ai binevoit ca turma Ta credincioasă să nu se risipească. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 4 Furtună de gânduri îndoite având s-au umplut de lacrimi, când Te-au văzut pe Tine, Hristoase, purtat pe nori și plângând au zis: Cum ne lași, Stăpâne, acum, pe noi, robii Tăi, care Te-am iubit? Încotro Te duci, Cel ce ții toate cu mâinile? Noi, însă am lăsat toate și ți-am urmat, ție, Dumnezeule, bucurându-ne și având nădejde că vom fi cu Tine în veci. Nu ne lăsa pe noi singuri, după cum ne-ai făgăduit și nu Te despărți de noi, Păstorul nostru Cel Bun, ci ne trimite nouă pe Preasfântul Tău Duh, care să ne învețe, să ne lumineze și să sfințească sufletele noastre, ca să-ți cântăm cu mulțumire: Aliluia! Icos 4 Auzind suspinurile ucenicilor Tăi, Stăpâne Doamne, care se întristaseră că Te-ai despărțit de dânșii, le-ai dat binecuvântare preadesăvârșită prietenilor Tăi, zicând: nu plângeți, preaiubiții Mei, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc la Tatăl Meu. Căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, Îl voi trimite vouă. Pentru voi M-am pogorât din cer și pentru voi iarăși Mă urc la cer, ca să vă gătesc vouă loc. Nu voi lăsa oile pe care l-am adunat și nu voi uita pe cei ce i-am iubit. Iar ei, fiind mângâiați de aceste Dumnezeiești cuvinte, ți-au cântat cu umilință: Iisuse Preabunule, Cel ce în locul întristării și al lacrimilor ne-ai dat bucurie, nu ne lipsi pe noi de veșnica veselie în Împărăția Ta. Iisuse Atotbunule, Cel ce ne-ai umplut de bucurie cu Înălțarea Ta, păzește sufletele noastre în drumeția pământească. Iisuse Cel ce ne-ai adunat precum cloșca puii săi, nu ne lăsa pe noi să rătăcim pe căile acestei vieți. Iisuse Cel ce ne-ai legat cu legătura dragostei la Cina cea de Taină, nu ne lăsa pe noi ca satana să ne împrăștie ca pe boabele de grâu. Iisuse Cel ce pacea Ta ne-ai lăsat-o moștenire, păzește-ne să petrecem întru dragostea Ta. Iisuse Cel ce ai gătit locașuri multe în rai, gătește-ne și nouă loc în Locașul Tău ceresc. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 5 Un nor izvorâtor din Dumnezeu a luminat foarte Înălțarea Ta, Dătătorule de viață, Doamne, pe care l-au văzut ucenicii, când, despărțindu-Te de dânșii, i-ai binecuvântat și astfel, cu Slavă multă, purtat pe aripile Heruvimilor, ai săvârșit Înălțarea, care mai înainte era de nepătruns din pricina duhurilor răutății de sub ceruri și a stăpânitorilor puterilor văzduhului. Acum însă, Tu, primit acolo, ca toată făptura văzută și nevăzută să-ți cânte cântarea îngerească: Aliluia! Icos 5 Văzând cetele Îngerilor Înălțarea Ta cu trupul la cer, Împărate al Făpturii, s-au spăimântat, zicând puterilor de sus: ridicați porțile veșnice, că vine Împăratul Slavei; deschideți-vă, ceruri și voi, ceruri ale cerurilor, ca să primiți pe Domnul puterilor și vă închinați Lui, zicând: Iisuse Cel ce ești strălucirea Slavei Tatălui, luminează-ne pe noi cu lumina Feței Tale. Iisuse Cel ce ești strălucirea minților cerești, luminează-ne pe noi în ziua cea neînserată a împărăției Tale. Iisuse Cel ce ai venit cu mare slavă, înalță-ne și pe noi cu mintea la ceruri. Iisuse Cel Mare și Lăudat în muntele Tău cel Sfânt, vestește adevărul Tău peste tot pământul. Iisuse Cel ce ai mărit până la ceruri mila Ta, arată peste tot pământul slava Ta. Iisuse Cel ce ai șezut pe ceruri cerurilor, în veci să fie cuvântul Tău în inimile noastre. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 6 Propovăduitorii Slavei Dumnezeiești, începătorii cetelor îngerești, Tronurile, Heruvimii cei cu ochi mulți și Serafimii cei cu câte șase aripi, deschizând împreună toate înălțimile cerești, Te-au întâmpinat pe Tine, Stăpâne al tuturor și văzând înălțarea Ta cu trupul, unii pe alții cu mirare au întrebat: Cine este Acesta, care a venit în Edom, Drept și Puternic în lupte? Cine este Acesta, care a venit din Vosor în trup? De ce este roșie îmbrăcămintea Lui? Pentru că a fost înmuiată în sângele Celui ce a purtat coroană de spini. Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei, Mielul lui Dumnezeu, Care s-a jertfit și a înviat pentru mântuirea lumii. Acum Acesta vine în trup, ca să stea de-a dreapta lui Dumnezeu. Acestuia acum să-I cântam: Aliluia! Icos 6 Ai strălucit de slavă Dumnezeiască, Iisuse, când firea omenească s-a îmbrăcat întru aceasta, cu milostivire ai înălțat-o și împreună cu Tatăl ai așezat-o și ai îndumnezeit-o. Iar cetele cerești fără de trupuri, minunându-se, s-au spăimântat și cuprinse de frică și de tulburare, au preaslăvit iubirea Ta de oameni. Împreună cu acestea și noi, pământenii, slăvind coborârea și Înălțarea Ta la ceruri, cea pentru noi, ne rugăm, zicând: Iisuse fiind izvorul vieții, prin Înălțarea Ta la cer ne-ai arătat nouă, celor de pe pământ, calea spre viața veșnică în Ierusalimul cel de Sus. Iisuse fiind adânc de milostiviri, prin șederea de-a dreapta Tatălui, simțurile noastre cele trupești le-ai îndumnezeit. Iisuse Cel ce ai luat pe umeri firea noastră cea pierdută, ia asupra Ta și păcatele noastre cele grele. Iisuse Cel ce Te-ai ridicat cu Trupul Tău la Tatăl, înalță și gândurile noastre ce sunt purtate către cele de jos. Iisuse Cel ce de pe pământ Te-ai ridicat întru cele înalte și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl, dă-ne și nouă să ședem de-a dreapta Ta cu cei ce se mântuiesc. Iisuse Cel ce din Sion ai arătat strălucirea slavei Tale, învrednicește-ne să fim părtași fericirii Tale veșnice. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 7 Vrând să înalți și să proslăvești firea omenească cea căzută prin Adam, ca un nou Adam, urcându-Te la înălțimile cerești, ai pregătit Scaunul Tău în veacul veacului, - ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu și de sânurile Părintești nu Te-ai despărțit. Veniți, dar, să ne închinăm lui Iisus Cel ce a sărăcit pentru noi și s-a suit la ceruri, să-I dăm slavă Lui și să-I cântăm din adâncul sufletului: Aliluia! Icos 7 Curată trăire ne-ai descoperit, Doamne, când Te-ai înălțat cu trupul la cer, ca să înnoiești lumea cea învechită cu mulțime de păcate, arătându-ne în chip vădit, precum glăsuiește și Dumnezeiescul Pavel, că locuirea noastră este în ceruri. Pentru aceasta să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă, mintea la ceruri să o înălțăm și să-ți cântăm ție așa: Iisuse Cel ce cu Îngerii petreci în ceruri, cheamă-ne și pe noi, să ne luptăm pentru locuința cerească. Iisuse Cel ce în trup fiind, ai viețuit cu oamenii, învață-ne să ne depărtăm de patimile lumești. Iisuse Cel ce ai venit să cauți oaia cea rătăcită, numără-ne și pe noi cu turma oilor Tale nerătăcite. Iisuse Cel ce ai venit să împreunezi firile dezbinate, unește cele de pe pământ cu cele cerești. Iisuse Cel ce ai șezut pe nor ușor, în ceruri, învrednicește-ne, ca lăsând cele pământești, să privim pururea la porțile cerești. Iisuse Cel ce șezi întru slavă, pe Tronul Dumnezeirii, dă-ne nouă, ca deschizând ochii, să pricepem din Lege minunile Tale. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 8 Străină și minunată este Învierea Ta, străină și înfricoșată este și Înățarea Ta, de pe muntele cel sfânt, Dătătorule de Viață, Hristoase și neînțeleasă minții este șederea Ta cu trupul de-a dreapta Tatălui, despre care David spunea cu duhul: “Zis-a Domnul, Domnului Meu, șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale“. Pentru aceasta toate puterile cerești văzând suirea Ta la ceruri, cu adevărat s-au așezat la picioarele Tale, cântând în limbi îngerești cântarea: Aliluia! Icos 8 Cu totul fiind întru cele de Sus, Preadulce Iisuse, când de voie, pentru noi Te-ai înălțat cu slavă la ceruri și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl și de cele de jos nicicum nu Te-ai despărțit, pentru că ai făgăduit să fii neîncetat în Biserică și ai spus celor ce Te iubesc: “Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră“. Această milostivă făgăduință pomenind-o și păstrând-o totdeauna în inimă, îți cântăm asa: Iisuse Cel ce ai primit, după Înălțarea Ta, toată puterea în cer și pe pământ, primește-ne și pe noi întru veșnica Ta moștenire. Iisuse Cel ce ai plinit bucuria ucenicilor Tăi prin făgăduința Sfântului Duh, umple sufletele noastre cu venirea harului Acestuia. Iisuse Cel ce Te-ai plecat prin coborârea din ceruri, pleacă și mândria noastră în fața măreției slavei Tale. Iisuse Cel ce ai preamărit toată făptura prin Înălțarea Ta, preamărește întru cele de sus și sufletele noastre, ca să cânte cu Îngerii Sfințenia Ta. Iisuse Fiul lui Dumnezeu, Cel ce prin Cuvântul Tău ai întărit cerurile, întărește în inimile noastre cuvintele Tale ca să nu Îți greșim ție. Iisuse Fiul Tatălui, Cel ce ai arătat toată puterea Ta cu duhul gurii Tale, Înnoiește Duhul cel drept înlăuntrul nostru ca să nu ne pângărim. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 9 Toată firea omenească cea căzută și stricată cu păcatele ai luat-o pe umerii Tăi, Stăpâne, Doamne, ai zidit-o din nou prin Tine și mai presus de orice început și putere, ai ridicat-o astăzi și ai dus-o la Dumnezeu și Tatăl și împreună cu Tine ai așezat-o pe Tronul ceresc, pentru a o sfinți, a o slăvi și a o îndumnezei. Iar puterile netrupești, mirându-se, au zis: Cine este acest bărbat Preafrumos, care nu este Om, ci împreună Dumnezeu și Om, căruia să-I cântăm acum: Aliluia! Icos 9 Dumnezeieștii Tăi ucenici Mântuitorule, s-au mirat de slăvită Înălțarea Ta și privind la cer, s-au întristat văzându-Te cum Te înalți și doi îngeri, îmbrăcați în haine albe, au stat lângă ei și le-au zis, mângâindu-i: “Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care S-a înălțat de la noi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer“. Această vestire îngerească despre a doua Ta venire, Doamne, auzind-o ucenicii Tăi s-au bucurat foarte și noi, împreună cu dânșii, Îți cântăm cu bucurie așa: Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi întru toată slava Ta, vino, degrabă, împreună cu sfinții Tăi Îngeri. Iisuse Cel ce vei veni iarăși să faci dreapta judecată, vino cu slavă întru lumina celor sfinte ale Tale. Iisuse Cel mare și înfricoșător întru toate cele dimprejur, miluiește și apără cu blândețe toate cele de pe pământ. Iisuse Cel preaslăvit în Sfatul celor Sfinte ale Tale, Însuți ne proslăvește în Cereasca Ta Împărăție. Iisuse Cel ce ai străbătut cerurile cu Trupul, binevoiește să treci și sufletele noastre prin vămile văzduhului, ca să privim la Fața Ta. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat pe norii cerului, învrednicește-ne să Te vedem, cu veselie și cu îndrăzneală, în ziua cea de pe urmă întru slava Ta. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 10 Vrând să mântuiești pe ucenicii Tăi care erau împreună cu Tine, Hristoase, Mântuitorule, Te-ai ridicat la ceruri ca să le pregătești loc, pentru că în casa Tatălui Tău multe locașuri sunt, precum Însuți ai spus, mergând la patimă zicând: “Și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la Mine, ca să fiți și voi unde sunt Eu“. Pentru aceasta învrednicește-ne Doamne, ca după moartea noastră să dobândim biserica nefăcută de mână omenească și veșnică în ceruri, nu din lemn sau din fân sau din trestie, care nu stă în fața focului, ci din aur sau argint sau pietre prețioase, zidită pe temeiul Tău, unde Te vom slăvi și Îți vom cânta: Aliluia! Icos 10 Împărate Preaveșnic, Iisuse Hristoase, Cel ce Te-ai înălțat la ceruri cu Preacuratul Tău Trup și pe noi, pe toți, ne-ai chemat în Patria noastră cerească izbăvește-ne pe noi de vicleniile lumești și de patimile trupești și ne dăruiește încă în zilele viețuirii noastre în trup să ne împărtășim cu cuget curat de viața cerească și totdeauna să primim în Taina Dumnezeieștii Euharistii hrana cea cerească și din inimă curată și cu duh drept să-ți cântam așa: Iisuse Marele Arhiereu al bunătăților ce vor să fie, prin Înălțarea Ta ai străbătut cerurile cu trupul și nu ai intrat în biserică făcută de mâini omenești, ci chiar în cer, ca să ne așezi pe noi în Fața lui Dumnezeu. Iisuse Făcătorul a toate, cort nefăcut de mână omenească ai înălțat și ai intrat în Sfânta Sfintelor la Tatăl, cu sângele Tău, ca să ne gătești nouă mântuire veșnică. Iisuse Mielul Cel Nevinovat și Dumnezeiesc, Tu singur Te-ai jertfit pentru păcatele lumii ca să ridici păcatele, celor mulți, ridică la Tronul Dumnezeiesc și jertfa pentru păcatele noastre. Iisuse slujitorul Noului Legământ, Cel ce singur Te-ai înălțat la Tatăl ca să deschizi drum spre Cortul ceresc, primește și suspinurile pentru necurăția noastră. Iisuse Preaiubitul nostru Mire, Cel ce ai gătit Cămară Luminoasă în ceruri, gătește-ne acolo loc, celor ce Ție Unuia îți slujim. Iisuse Bunule Păstor, Cel ce ai gătit turmei Tale pajiște cerească în rai dăruiește-ne cununi și nouă, celor ce îți slujim ție. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 11 Cântare de umilință aduce Dumnezeieștii Tale înălțări, Cuvântule, Maica Preacurată, Ceea ce Te-a născut pe Tine. Căci Aceasta în timpul patimilor Tale, mai mult decât toți, ca o Maică, a suferit pentru Tine; pentru aceasta, prin proslăvirea Trupului Tău, trebuia ca Dânsa să se îndulcească de multă bucurie și cu această mare bucurie a coborât cu Apostolii de pe muntele Eleonului și întorcându-se toți la Ierusalim, au intrat în foișor și într-un cuget stăruiau în rugăciune împreună cu femeile, așteptând pogorârea Sfântului Duh, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icos 11 Lumină veșnică și nestricată a strălucit la toată lumea de pe muntele Măslinilor, unde au stat preacuratele Tale picioare, Hristoase Mântuitorule, deoarece Te-ai înălțat cu slavă la ceruri cu Trupul, ai deschis porțile cerești, închise prin căderea lui Adam și Însuți fiind Calea, Adevărul și Viața, ai deschis cale oricărui trup către locașul Tatălui Tău Ceresc, așa cum ai spus ucenicilor Tăi, zicând: “De acum veți vedea cerurile deschise și îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul Omului“. Pentru aceasta, cunoscând calea Ta, că nimeni nu ajunge la Tatăl decât numai prin Tine, îți cântăm acestea: Iisuse Cel ce Te-ai înălțat la Tatăl pe nori de lumină, luminează sfeșnicul cel stins al sufletelor noastre. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat la cele de sus întru luminile sfinților Tăi, aprinde în inimile noastre focul Tău cel de viață făcător. Iisuse Cel ce ai strălucit, prin Înălțarea Ta întru cele de sus, mai mult decât soarele, încălzește cu căldura Duhului Tău răceala sufletelor noastre. lisuse Cel ce cu Lumină din Lumina Dumnezeirii Tale ai strălucit luminii, luminează-ne cu lumina cuvintelor Tale pe noi cei ce dormim în noaptea păcatelor. Iisuse Soarele Dreptății, Cel ce ai răsărit din Fecioară, dăruiește-ne și nouă în tot locul vestirea Ta Iisuse Lumina cea Neînserată, care vei veni precum fulgerul de la răsărit, nu ne arde pe noi atunci cu focul mâniei Tale. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 12 Har peste har ne-ai dăruit nouă, Preadulce Iisuse, spre desăvârșirea sfinților și spre zidirea Sfintei Tale Biserici, deoarece Te-ai înălțat la ceruri cu Preacuratul Tău Trup și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl. Tu acum Te-ai ridicat mai presus decât cerurile, ca să plinești toate spre desăvârșirea sfinților și zidirea Bisericii Tale, pentru aceasta ai prădat iadul și Te-ai dăruit oamenilor ca să-i dobândești pe toți întru unirea credinței și cunoașterea Ta, a Fiului lui Dumnezeu, ca bărbat desăvârșit și astfel primind mântuirea să-ți cântăm cu mulțumire: Aliluia! Icos 12 Cântând Înălțarea cea de voie la ceruri, ne închinăm șederii Tale Stăpâne, de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui, slăvim împărăția Ta în cer și pe pământ și credem cu Apostolii Tăi căci cu chipul cu care Te-ai ridicat la cer, cu același vei veni iarăși pe nori cu slavă și cu putere multă. Atunci nu ne rușina pe noi cei ce credem întru Tine și îți cântăm: Iisuse Cel ce împreună cu Tatăl șezi pe Tronul Dumnezeirii, învrednicește-ne și pe noi, cu ajutorul Tău să biruim lumea și să stăm împreună cu Tine în împărătia Ta. Iisuse Cel ce împreună cu Duhul Sfânt Mângâietorul ești închinat, nu ne lipsi pe noi de Pogorârea Acestuia, întru slujirea Ta, după Înălțarea Ta. Iisuse Cel ce în ceruri ești împreună cu Heruvimii și Serafimii și cu cetele Sfinților, dă-ne și nouă celor ce ne rugăm ție, să Te simțim pe Tine. Iisuse Cel ce ne-ai dăruit nouă Sfintele Tale Biserici, ajută-ne ca, prin șederea în Biserică, să credem că ne aflăm în ceruri. Iisuse Cel ce pe Preacurata Ta Maică, după înălțarea Ta, împreună cu Apostolii, ai lăsat-o să fie rugătoare pentru întreaga lume, nu ne lăsa pe noi fără mijlocirea Ei și a Sfinților Tăi. Iisuse Cel ce după Înălțarea Ta, ne-ai lăsat pe pământ Biserica, Mireasa Ta, până la sfârșitul veacului, nu ne lipsi pe noi, fiii Tăi, de binecuvântatele Tale daruri. Iisuse Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri. Condac 13 O Preadulce și Atotbunule Iisuse, Cel ce Te-ai înălțat de la noi la cer și prin șederea de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui ai miluit și îndumnezeit firea noastră cea căzută, caută din înălțimile cerești la neputincioșii Tăi robi cei plecați spre pământ și ne dăruiește nouă putere să biruim toate ispitele ce vin de la trup, de la lume și de la diavolul, ca să cugetăm la cele de sus și nu la cele pământești. Și ne păzește de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, care se ridică împotriva noastră. Iar la sfârșitul vieții pământești, înalță sufletele noastre în locașurile cerești, unde, împreună cu toți Sfinții, să cântăm: Aliluia! (de trei ori). Rugăciune Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălțimile cerești pentru a noastră mântuire și hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele și prealuminoasele zile ale învierii Tale și iarăși, după săvârșirea slujirii Tale pământești, Te-ai înălțat cu slavă de la noi la ceruri și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui! În această senină și atotluminoasă zi a Dumnezeieștii Tale Înălțări la ceruri, pământul prăznuiește și saltă, cerul se bucură astăzi de Înălțarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită și căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată și înălțată la ceruri. Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte și tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei? Învrednicește-ne și pe noi, neputincioșii, care gândim încă la cele pământesti și săvârșim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoșătoarea Ta înălțare la cer, grijile cele trupești și cele lumești să le lepădăm și împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer și cu toată inima și cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălașul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini și călători, plecați din casa Părintească în țara îndepărtată a păcatului. Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălțarea Ta, să însuflețești conștiința noastră, să ne scoți din robia acestui trup și a acestei lumi păcătoase și să ne învrednicești să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământești; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci ție, Domnului și Dumnezeului nostru, să-ți slujim și să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului și trecând vămile văzduhului, să dobândim cereștile Tale locașuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii și Îngerii și cu toți Sfinții, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de Viața Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.