🏠 Acatist către Atotputernicul Dumnezeu ³ Condac 1 Mare apărător ești Doamne, bucuria și mângâierea robilor Tăi, unde ești Tu de acolo fuge întristarea, iar unde Tu lipsești bucuria se preface în deșertăciune; caută spre mine păcătosul, ca să nu pier în necazul acesta și mă cercetează cu mila mântuirii Tale ca să strig Ție: ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Icos 1 Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, ca să mântuiești pe omul cel căzut, nu Te-ai rușinat de pântecele feciorelnic, suferind apoi scuipări, lovituri de moarte rușinoasă, Fiul lui Dumnezeu, bun ești și iubitor de oameni, cugetând acestea îndrăznesc să mă apropii de Tine și cu lacrimi mă rog: Doamne Dumnezeul meu, milostivul meu Mântuitor, mântuiește-mă că pier; Doamne Dumnezeul meu, care ai venit să mântuiești nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, izbăvește-mă de năpaste; Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai luat asupra Ta slăbiciunile noastre și ai purtat durerile noastre, vindecă durerile inimii mele; Doamne Dumnezeul meu, Cel ce Te-ai dăruit lumii prin crucea Ta, trimite pace în sufletul meu scârbit; Doamne Dumnezeul meu, Cel ce cu moartea Ta ai zdrobit moartea, zbrobește săgețile celui rău ce zboară asupra mea; ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 2 Văzând iubirea Ta de oameni, arătată în multe chipuri înainte de mine păcătosul, am cutezat și eu să ridic ochii către Tine, Cel ce locuiești în cer, miluiește-mă Doamne că neputincios sunt, izbăvește-mă de acestă întristare amară și mă învrednicește să-ți cânt de bucurie ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 M-ai creat, Ziditorule, ca pe o făptură înțelegătoare, dar eu nenorocitul m-am făcut ca un dobitoc neânțelegător, am supărat bunătatea Ta Mântuitorule, de aceea cu dreptate m-ai lovit cu această scârbă și întristare, ceea ce recunosc și mă căiesc, alergând la Tine așa mă rog: Doamne Dumnezeul meu, nu-mi răsplăti după faptele mele ci fă după mila Ta. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce m-ai păzit din tinerețile mele, apără-mă și de vrajmașii care se năpustesc asupra mea. Doamne Dumnezeul meu, tăria trupului la bătrânețe, întărește-ne trupește și sufletește pe cei ce am slăbit. Doamne Dumnezeul meu, mângâierea sufletului meu, mângâie-mă pe mine întristatul. Doamne Dumnezeul meu, Îndreptătorul meu, îndreaptă-mă la calea mântuirii. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 3 Puternic în războaie Doamne, vino în ajutorul meu și-mi fii apărător de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, prietenii și cei de aproape s-au depărtat de mine; dar Tu Părintele orfanilor și apărătorul văduvelor fii mie ajutător, ca să-Ți cânt Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Cel ce ai cerul drept scaun, iar pământul așternut picioarelor, Biruitorule Cel ce iei duhurile stăpânilor, nu mă lepăda pe mine cel ce sunt praf de cenușă și îndrăznesc către Tine Atoateștiutorule, să grăiesc așa: Doamne Dumnezeul meu, ridică puterea Ta și vino să mă mântuiești din mâinile celor ce mă obijduiesc. Doamne Dumnezeul meu, de care se tem și se cutremură toate, cruță-mă, că frica și bezna morții m-au acoperit pentru păcatele mele. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, luminează-mă pe mine cel ce sunt întunecat de grijile vieții. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce întinzi cerul ca o piele, întinde acoperământul apărării Tale. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ții lumea cu Cuvântul, dăruiește pace smeritului meu suflet. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 4 Plutind pe marea furtunoasă a vieții, către Tine întind mâinile mele, Cuvântul lui Dumnezeu, precum pe Petru cel ce se îneca l-ai mântuit, așa și către mine întinde mâna Ta cea puternică și mă izbăvește din această nevoie, ca cu bucurie și recunoștință să-Ți cânt Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Auzit-am, Doamne, glasul Tău cel dulce, ce zice: „Cheamă-mă în ziua necazului și te voi asculta și te voi ridica din adâncul deznădăjduirii…“ cu îndrăzneală mă apropii de Tine, zicând: Doamne Dumnezeul meu, greșit-am înaintea Ta, primește-mă cum ai primit pe fiul cel rătăcit. Doamne Dumnezeul meu, Care l-ai îndreptat pe vameș, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Doamne Dumnezeul meu, Dătătorul înțelepciunii, învață-mă pe mine robul Tău. Doamne Dumnezeul meu, Sfătuitorule, povățuiește-mă sa pot scăpa de cursele viclene ale celor ce mă urăsc. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce cauți spre cei smeriți, vezi necazul meu și osteneala mea și arată-mi mila Ta. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 5 Prin jertfa de pe cruce a iubitului Tău Fiu Iisus Hristos, am fost împăcat cu Tine Părinte ceresc, dar iată că iarăși ca și câinele la ceea ce a vărsat, m-am întors la păcat, de aceea cu dreptate mă pedepsești cu această nevoie grea. Doamne Dumnezeul meu, arată-mi mila Ta și dă-mi mântuirea Ta celui ce strig Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Văzând David pe proorocul Natan, cel ce l-a mustrat pentru cele săvârșite de dânsul, și-a venit în sine mărturisindu-și păcatul și zicând: „Greșit-am înaintea Domnului și El m-a auzit și mi-a iertat păcatul…“, iar eu nenorocitul mai rău greșind decât acela, n-am cules roadele pocăinței. De aceea au venit asupra mea toate relele, dar fii milostiv mie, celui ce mă rog Ție: Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai întărit brațele asupra amaleciților, întărește-mă cu putere de sus, ca să nu cad sub povară. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai primit lacrimile lui Iezechia, primește și lacrimile mele. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai auzit suspinul lui Manase, primește și de la mine păcătosul adâncul meu suspin. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce locuiești întru cele de sus și privești la cele de jos, vezi-mă și pe mine păcătosul. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 6 Propovăduitorul pocăinței, înainte-mergătorul Tău cuvânt, Dumnezeule adeseori bate la inima mea, ca să mă pocăiesc de fărădelegile mele, dar eu am nesocotit aceasta de aceea m-a și ajuns mânia Ta cea dreaptă. Nevoile și scârbele m-au înconjurat pe mine păcătosul, dar Tu Doamne Mântuitorul meu, înainte de a mă cerceta, dă-mi vreme să plâng greșelile mele și să-ți strig ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 În necazul meu a strălucit bucuria cuvântului Tău Mântuitorule care zice: „Cereți și vi se va da…“ și îmi dă nădejde în iubirea Ta de oameni. Și fugind de întunericul disperării, alerg la Tine, așa rugându-mă: Doamne Dumnezeul meu, bucuria mea, dă-mi mângâiere în necazul meu. Doamne Dumnezeul meu, apără-mă de cei ce se scoală asupra mea. Doamne Dumnezeul meu, ajută-mi că imi slăbesc puterile întru nevoia aceasta. Doamne Dumnezeul meu, Dă-mi să țin minte toate binefacerile Tale și niciodată să nu disper, în milele Tale. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 7 Vrând odinioară împăratul Nabucodonosor să piardă pe cei trei tineri, a poruncit să fie aruncați în cuptorul de foc, dar Tu, Părinte ceresc, ai trimis pe îngerul Tău ca să răcorească flăcările arzătoare. Trimite și acum Doamne, mângâiere mie robului Tău și mă mântuiește pentru mila Ta. Chiar dacă am păcătuit, dar nu m-am lepădat de Tine, ci Ție Unuia adevărul lui Dumnezeu mă închin și-ți cânt ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Minunat Te-ai proslăvit în fața lui Faraon și a oștirii lui, Dumnezeule al lui Israel. Pe aleșii Tăi ce Te-au chemat i-ai auzit. Auzi deci și rugăciunea mea și mântuiește-mă pe mine cel ce strig: Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai scos pe aleșii Tăi din robia Egiptului, scoate din nevoie și sufletul meu. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai zdrobit pe vrăjmași, nimicește uneltirile celor ce gândesc rele asupra mea. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai înecat în Marea Roșie pe Faraon și oastea lui, îneacă și nedreptățile vrăjmașilor mei. Condac 8 Minunate au fost pentru mine milele Tale Părinte ceresc, cu faptele mele m-am îndepărtat și m-am robit acestei lumi deșarte. De aceea mă arde scârba și mă îneacă disperarea, dar Tu ca un milostiv și de oameni iubitor, primește-mă și pe mine rătăcitul și mântuiește-mă din nevoia în care mă aflu, pe mine cel ce strig ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Fiind cuprins de necurăția păcatelor și cufundat în adâncul răutăților, către Tine cel ce locuiești în ceruri, ridic ochii mei și Te rog, auzi suspinul meu adânc: Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai luminat ziua cu Soarele, luminează sufletul meu întunecat de deșertăciunile omenești. Doamne Dumnezeul meu, Mângâietorule bun, umple de mângâiere dumnezeiască sufletul meu. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai întărit cerurile cu cuvântul Tău, întărește-mă și pe mine, prin mărturisirea Numelui Tău cel sfânt. Doamne Dumnezeul meu, purtat de heruvimi și cântat de serafimi, primește de la mine păcătosul, prinosul rugăciunii mele. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 9 Izvorul a toată mila și dătătorul înțelegerii, Mângâietorul cel bun, învață-mă a grăi înaintea Ta: umple de dumnezeiască bucurie mintea mea cea întunecată de scârbele acestei lumi și sufletul meu întinat de patimi, ca cu bucurie să-Ți cânt ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Toate cele existente nu pot mărturisi mulțimea bunătății Tale și a dragostei către neamul omenesc Fiule al lui Dumnezeu, căci Te-ai smerit până la chipul de rob, nu mă lepăda nici pe mine cel ce fără de număr am greșit, iar acum fără frică stau înaintea Ta și mă rog: Doamne Dumnezeul meu, Păstorule bun, care ai pus sufletul pentru oi, izbăvește-mă de gura lupului care caută să mă înghită. Doamne Dumnezeul meu, Cel care pentru noi ai fost batjocorit, lovit și răstignit pe cruce, pentru patimile Tale, păzește-mă de batjocura vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Doamne Dumnezeul meu, Cel fără de păcat, fiind socotit cu cei fărădelege, scoate-mă din mâinile celor ce mă urăsc. Doamne Dumnezeul meu, cu a Cărui răni ne-am vindecat, vindecă inima mea cea rănită. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 10 Vrând să mântuiești poporul cel ce se numește ales, din robia Egiptului, ai chemat pe Moise robul Tău, din rugul ce ardea, zicând lui: „Am văzut nevoia poporului meu cel din Egipt și am auzit suspinarea lui…“ Caută acum Doamne la necazul meu, ca mulțumită să Îți strig ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Împărate ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, arată mila Ta mie robului Tău și cercetează sufletul meu cel adânc întristat și mă întărește să mă rog Ție: Doamne Dumnezeul meu, Care ai învățat pe apostoli să vorbească în alte limbi, învață-mă voia Ta. Doamne Dumnezeul meu, care ai dat mucenicilor curaj înaintea chinuitorilor, dă-mi putere împotriva păcatului și a diavolului. Doamne Dumnezeul meu, Sfinte care sfințești pe credincioșii Tăi, sfințește-mi sufletul ca să fie cu adevărat templul Tău. Doamne Dumnezeul meu, Dătătorule de lumină, luminează-mă că sunt întunecat de scârbe. Doamne Dumnezeul meu, Vistierul bunătăților, nu mă lipsi de darul harului Tău. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 11 Aducând Ție umilită cântare și cu inima înfrântă rugându-mă, nu mă trece cu vederea Preabunule Stăpâne, întoarce fața Ta de la păcatele mele, dar nu Te întoarce de la mine cel ce-ți cânt Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Lumină adevărată ești Hristoase Dumnezeule, luminează sufletul meu întinat de patimi cu harul Tău și cu evlavie să mă rog Ție, acestea grăind: Doamne Dumnezeul meu, nu mă pierde pe mine cel neîndreptat, care îndrăznesc să stau înaintea Ta. Doamne Dumnezeul meu, Căldură sfântă, încălzește-mă că pier în ceața înfricoșătoare a scârbei. Doamne Dumnezeul meu, Rază luminoasă a slavei Părintelui ceresc, luminează-mă cu lumina apărării Tale. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, trimite îngerii să mă scape de tot răul. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 12 Din bunătate și din dragoste către neamul omenesc Părinte ceresc, ai trimis pe unul născut fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos Care pe Pământ s-a coborât și cu oamenii a viețuit, apoi socotit fiind cu fărădelege, cel ce este fără de păcat, cu sângele Tău a înnoit firea noastră cea stricată și pe toată lumea a învățat să cânte ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Cântând nespusa Ta iubire de oameni Hristoase Dumnezeule, că pentru a noastră mântuire ai voit să suferi cruce și moarte, mărturisesc dreapta judecată, căci cu dragoste m-ai lăsat să sufăr pentru păcatele mele. Dar Tu care ai venit să chemi la pocăință nu pe cei drepți ci pe cei păcătoși, auzi-mă pe mine care sunt mai păcătos decât toți păcătoșii și mă rog Ție așa: Doamne Dumnezeul meu, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, ridică și sarcina păcatelor mele. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai fost ca un miel fără glas dus să se înjunghie, învață-mă să sufăr fără cârtire toate relele ce vin asupra mea. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai rupt zapisul lui Adam, rupe și zapisul păcatelor mele fără de număr. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ai primit pocăința tâlharului, primește și pocăința mea păcătosul. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce pe morți ai înviat, învie și sufletul meu cel mort în păcate. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ridici pe cei căzuți ridică-mă și pe mine păcătosul. ¦ Doamne Dumnezeul meu bucuria mea, dăruiește-mi să mă bucur de milostivirea Ta. ¦ Condac 13 ┇ O, Mult milostive și Atotbunule, Doamne Dumnezeul meu, apărătorul celor obijduiți și nădejdea celor dejnădăjduiți, caută cu ochiul Tău cel bun la întristarea mea și mă mântuiește pentru mila Ta pe mine cel ce cânt Ție ¦ Aliluia! ¦ ┇ ┇Dm┇ (sau în public: Domnului să ne rugăm… Dm) Doamne mântuiește-mă ca sunt zdrobit; iartă corabia ce se nevoiește în mijlocul valurilor vieții și a ispitelor și este aproape de pierire, dar Tu ca Dumnezeu milostiv și compătimitor neputințelor noastre, cu puterea Ta nemărginită oprește furtuna necazurilor care vor să mă ducă în adâncul relelor, liniștește-o, că vântul și marea Te ascultă. Mântuiește-mă Mântuitorule după mare mila Ta, iar nu după faptele mele. Dacă vrei să mă mântuiești, Tu însuți fă aceasta în chipul în care știi mai bine. Eu în Tine Doamne mi-am pus nădejdea și mă încredințez voii Tale după bunăvoința Ta. Cred și mă încred puternic că nu mă voi pierde cu fărădelegile mele și eu voi înălța slavă dreptei Tale judecăți. Fiindcă faci cu mine cum voiești, fii binecuvântat Doamne, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.