🏠 Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos ³ Domnului să ne rugăm… Doamne miluiește… Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt arătate patimile noastre și neputința firii noastre omenești și tăria pizmașului nostru, Tu însuți ne acoperă de răutatea lui, pentru că puterea lui este mare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, care și porți greutatea neputinței noastre, păzește-ne de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-ne vrednici de această sfântă slujbă a Ta, ca nu cumva în poftele noastre cele întinate, să pierdem dulceața ei și să ne aflăm fără de rușine și fără de frică înaintea Ta. Ci Doamne, preadulcele nostru Iisus, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin… Condac 1 Apărătorul cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi robii Tăi și zidirea Ta. Ci ca Cel ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi care-ți cântăm Ție: ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Icos 1 Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie nepriceputului mintea și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, că să grăiesc și eu acestea: Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoșilor Iisuse preadulce, slava patriarhilor Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor Iisuse prealine, bucuria călugărilor Iisuse preamilostive, dulceața preoților; Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor Iisuse preadulce, bucuria preacuvioșilor Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria Iisuse Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 2 Văzând Doamne pe văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-Te ai înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcate Iubitorule de oameni și Te milostivește spre mine care-ți cânt Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 2 Înțelegerea cea neînțeleasă căutând Filip să o înțeleagă grăia: Doamne arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis catre dânsul: Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine și Eu întru Tatăl? De aceea Ție Celui ce ești necuprins, cu frică Îți grăim: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci Iisuse Împăratule cel puternic Iisuse Stăpâne cel îndelung-răbdător Iisuse Mântuitorule cel preamilostiv; Iisuse păzitorul meu cel preabun Iisuse curățește păcatele mele Iisuse ridică farădelegile mele Iisuse iartă nedreptățile mele; Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsă pe mine Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine Iisuse Ziditorul meu, nu mă uita pe mine Iisuse Păstorul meu, nu mă pierde pe mine; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 3 Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt, și-mi dă mie să cânt Ție cu dragoste ¦ Aliluia! ¦ Icos 3 Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor; ci ca niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta: Iisuse puterea cea nebiruită Iisuse mila cea fară de sfârșit Iisuse frumusețea cea prealuminată Iisuse dragostea cea nebiruită; Iisuse Fiul lui Dumnezeu celui viu Iisuse miluiește-mă pe mine păcătosul Iisuse auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi Iisuse curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; Iisuse învață-mă pe mine, netrebnicul Iisuse luminează-mă pe mine, întunecatul Iisuse curățește-mă pe mine, întinatul Iisuse scoate-mă pe mine, desfrânatul; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 4 Vifor de gânduri îndoielnice având înlăuntru Petru se afunda; iar văzându-Te pe Tine Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat și primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis ¦ Aliluia! ¦ Icos 4 Auzit-a orbul Doamne că Tu treci pe cale și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă; și chemându-l i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc: Iisuse ziditorul celor de sus Iisuse răscumpărătorul celor de jos Iisuse pierzătorul celor de dedesubt Iisuse înfrumusețătorul făpturilor; Iisuse mângâierea sufletului meu Iisuse Luminătorul minții mele Iisuse veselia inimii mele Iisuse sănătatea trupului meu; Iisuse Mântuitorul meu, mântuiește-mă Iisuse Luminătorul meu, luminează-mă Iisuse izbăvește-mă de tot chinul Iisuse mântuiește-mă pe mine, nevrednicul; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 5 Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorâtor din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești și prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei ce-ți cântăm Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 5 Vazând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a-I plăcea Lui strigând: Osana! Iar noi aducem Ție cântare, grăind: Iisuse Dumnezeul cel adevărat Iisuse Fiul lui David Iisuse Împăratul cel preaslăvit Iisuse Mielul cel nevinovat; Iisuse Păstorul cel prealuminat Iisuse păzitorul prunciei mele Iisuse îndreptătorul tinereților mele Iisuse lauda bătrâneților mele; Iisuse nădejdea cea de la moartea mea Iisuse viața mea de după moarte Iisuse liniștea mea la judecata Ta Iisuse dorirea mea, nu mă rușina pe mine atuncea; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 6 Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o Iisuse, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, Cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta ¦ Aliluia! ¦ Icos 6 Răsărit-a în lume luminarea adevărului Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi dobândind mântuire, mulțumire Îți aducem cântând așa: Iisuse adevărul cel ce izgonești înșelăciunea Iisuse lumina cea mai presus de toate luminile Iisuse Împărate, întăritorul tuturor tăriilor Iisuse Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă; Iisuse pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând Iisuse izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat Iisuse veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat Iisuse acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul; Iisuse dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele Iisuse Cel ce afli pe cei ce Te caută, află și sufletul meu Iisuse deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă Iisuse răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fărădelegile mele; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 7 Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse și ca o oaie fară de glas înaintea celor ce o tund și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă la ceruri Te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi, care-ți cântăm Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 7 Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă Făcătorul; că din Fecioară mai presus de fire S-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pecețile și la apostoli prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea minunându-ne, cu credință grăim acestea: Iisuse Cuvântul cel necuprins Iisuse Cuvântul cel nevăzut Iisuse puterea cea neajunsă Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget; Iisuse Dumnezeirea cea de necuprins în scris Iisuse domnia cea nenumărată cu anii Iisuse împărăția cea nebiruită Iisuse stăpânirea cea fară de sfârșit; Iisuse tăria cea preaînaltă Iisuse puterea cea veșnică Iisuse Făcătorul meu, miluiește-mă Iisuse Mântuitorul meu, mântuiește-mă; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 8 Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-i cântăm Lui ¦ Aliluia! ¦ Icos 8 Cu totul era între cei de jos și dintre cei de sus nicicum nu S-a despărțit Cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea Sa moartea noastră a omorât-o și cu învierea Sa a dăruit viață celor ce-I cântă: Iisuse bucuria inimii Iisuse tăria trupului Iisuse lumina sufletului Iisuse repejunea minții; Iisuse bucuria cunoștinței Iisuse nădejdea cea aleasă Iisuse pomenirea cea veșnică Iisuse lauda cea mai presus de ceruri; Iisuse slava mea cea preaînaltă Iisuse dorirea mea, nu mă lepăda pe mine Iisuse Păstorul meu, caută-mă pe mine Iisuse Mântuitorul meu, mântuiește-mă; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 9 Toată firea îngerească Iisuse, fără de încetare slăvește preasfânt numele Tău în ceruri strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt; iar noi păcătoșii pe pământ, cu buze de tină cântăm ¦ Aliluia! ¦ Icos 9 Pe retorii cei mult-grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas, despre Tine Iisuse Mântuitorul meu, nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petreci și om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim acestea: Iisuse Dumnezeul cel veșnic Iisuse Împăratul împăraților Iisuse Stăpânul stăpânitorilor Iisuse Judecătorul celor vii și al celor morți; Iisuse nădejdea celor fără de nădejde Iisuse mângâierea celor ce plâng Iisuse slava săracilor Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele; Iisuse curățește-mă după mare mila Ta! Iisuse izgonește de la mine trândăvirea Iisuse luminează-mi gândul cel tainic al inimii Iisuse dă-mi aducere aminte de moarte; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 10 Vrând să mântuiești lumea Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte; drept aceea s-a preaînălțat Numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi ¦ Aliluia! ¦ Icos 10 Împărate cel veșnic, Mângâietorule cel adevărat Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm Ție cu umilință acestea: Iisuse vistierul cel nestricat Iisuse bogăția cea neîmpuținată Iisuse hrana cea tare Iisuse băutura cea nesecată; Iisuse îmbrăcămintea săracilor Iisuse folositorul văduvelor Iisuse apărătorul celor lipsiți Iisuse ajutătorul celor osteniți; Iisuse îndreptătorul celor străini Iisuse cârmaciul celor ce înoată pe mare Iisuse liniștea celor învăluiți Iisuse Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 11 Cântare de umilință aduc Ție eu nevrednicul și strig Ție ca și cananeanca: Iisuse miluiește-mă, că nu am fiică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul și cu patimi și cu urgie este aprins și dă-mi tămăduire mie celui ce-ți cânt ¦ Aliluia! ¦ Icos 11 Luminătorul cel primitor de lumină al celor din întunericul necunoștinței, Pavel care mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc Ție: Iisuse Împăratul meu cel preatare Iisuse Dumnezeul meu cel preaputernic Iisuse Domnul meu cel fără de moarte Iisuse Ziditorul meu cel preaslăvit; Iisuse Îndreptătorul meu cel preabun Iisuse Păstorul meu cel preaândurat Iisuse Stăpânul meu cel preamilostiv Iisuse Mântuitorul meu cel preamilosârd; Iisuse luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile Iisuse tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele Iisuse curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte Iisuse păzește-mi inima de poftele cele viclene; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 12 Dăruiește-mi har Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse; și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de Tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care Te prigonea pe Tine și mă auzi pe mine cel ce-ți cânt Ție ¦ Aliluia! ¦ Icos 12 Slăvind învierea Ta Te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci viii și morții. Atunci adică mă învrednicește șederii de-a dreapta pe mine cel ce zic: Iisuse Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă Iisuse floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă Iisuse căldura cea iubită, încălzește-mă Iisuse acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă; Iisuse veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă Iisuse mărgăritarul cel cinstit; luminează-mă Iisuse piatra cea scumpă, strălucește peste mine Iisuse soarele dreptății, luminează-mă; Iisuse lumina cea sfântă, strălucește peste mine Iisuse de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă Iisuse scoate-mă din mâna potrivnicului Iisuse izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice; ¦ Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă (-ne)! ¦ Condac 13 ┇ O, preadulce și întru-tot-îndurate Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea Ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care-Ți cântăm Ție ¦ Aliluia! ¦ ┇ Rugăciunea Sfântului Isaac Sirul Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile noastre. Cu patimile Tale, vindecă patimile noastre. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile noastre. Cu sângele Tău curățește sângele nostru și amestecă în trupul nostru mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul ne-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea noastră cea trasă în jos de diavoli. Capul Tău pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capetele nostru cele pălmuite de potrivnici. Preasfintele Tale mâini pironite de cei farădelege pe Cruce, să ne tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fețele noastre cele întinate de fărădelegi. Duhul Tău pe care L-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să ne povățuiască spre Tine prin harul Tău. Nu avem inimă plină de durere că să Te căutăm. Nu avem pocăință, nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu avem lacrimi mângâietoare Stăpâne. S-au întunecat mințile noastre cu cele lumești și nu pot să caute spre Tine cu durere. S-au răcit inimile noastre de atâtea ispite și nu pot să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-ne pocăință neștirbită și inimi îndurerate, ca să pornim cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine ne vom înstrăina de tot binele. Dă-ne așadar Bunule harul Tău. Tatăl Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în noi închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit Doamne, să nu ne părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea noastră. Du-ne la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-ne între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-ne împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri ne învrednicește și pe noi nevrednicii cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.