🏠 Acatist pentru cei adormiți ³ Condac 1 Cela ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veșnic, hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului, iartă, Doamne păcatele celor din veac adormiți, primește-i în locașul luminii și bucuriei și le deschide brațele părintești. Auzi-ne, Milostive, pe noi, cei ce le facem pomenirea și strigăm: Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Icos 1 Pe Adam cel căzut și pe tot neamul izbăvindu-l de pierzarea cea veșnica, ai trimis în lume, Doamne, pe Fiul Tău, răsarindu-ne viața veșnica prin Crucea și Învierea Lui, spre mila Ta nădajduim, asteptăm Împărăția cea nestricăcioasă, a slavei, cerem împărtășirea la Domnul celor adormiți și ne rugam: Tatăl nostru fă ca să uite ei toate scârbele și întristările pământești, Tatăl nostru veselește sufletele celor chinuiți în valurile vieții, Tatăl nostru mângâie pe ei la sânul Tău, precum își mângâie mama copiii, Tatăl nostru graiește lor: "Păcatele vi s-au iertat!" Tatăl nostru primește-i în limanul cel fericit și liniștit, Tatăl nostru deschide-le cămările îngerile și sfinților, Tatăl nostru pe părinții și frații noștri cei adormiți învrednicește-i veșnicelor Tale bunătăți, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 2 Cuviosul Macarie fiind luminat de strălucirea Celui Preaînalt, a auzit glas de la un popă idolesc: "Când vă rugați voi, creștinii, pentru cei ce se chinuiesc în iad, au bucurie și păgânii". Este minunată puterea rugăciunilor creștinești. Cele de dedesubt prin aceasta se luminează, împreuna cu cei credincioși când cântăm pentru toată lumea: Aliluia! Icos 2 Ne aducem aminte de cuvântul lui Isaac Sirul, care spune: "Inima care iubește pe oameni și dobitoace, se roagă întotdeauna cu lacrimi și pentru ca toată zidirea să se curățească", deci și noi cu îndraznire cerem de la Dumnezeu ajutor celor din veac adormiți, strigând unele ca acestea: Tatăl nostru ușurează întristarea părinților pentru pierderea fiilor, Tatăl nostru cei ce nu te-au cunoscut pe pământ, să te cunoasca măcar în cer, Tatăl nostru miluiește pe toți cei ce au fost îngropați fără rugăciuni, Tatăl nostru primește în locașurile Tale pe cei ce au murit năprasnic de scârbe sau de bucurie, Tatăl nostru tuturor celor ce mor, trimite-le pacea și odihna Sfinților, Tatăl nostru pentru rugăciunile celor ce au pătimit fără vină, iartă pe cei păcătoși, Tatăl nostru celor adormiți ușurează-le întristarea cu nădejdea întâlnirii în Sionul cel ceresc, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 3 Vinovați suntem de necazurile lumii și de suferințele făpturilor necuvântătoare și de suferințele nevinovaților copii, fiindcă în căderea omului s-a distrus fericirea și frumusețea făpturii. Tu, Cel mare dintre suferinzii cei nevinovați, Tu singur ai puterea a ierta tuturor, deci iartă și întoarce lumii fericirea cea de demult ca și cei morți și cei vii să afle pacea strigând: Aliluia! Icos 3 Lumină lină, Răscumpărătorul tuturor, auzind de oftarea Ta pe cruce pentru vrăjmașii Tăi: "Părinte, iartă-le păcatul!" deci în numele iertării tuturor alor Tale, îndrăznim și noi a ne ruga Tatălui pentru veșnica odihnă a vrăjmașilor Tăi și ai noștri. Tatăl nostru iartă celor ce au vărsat sânge nevinovat, Tatăl nostru celor ce și-au făcut bunăstarea lor pe lacrimile aproapelui, Tatăl nostru nu judeca pe cei ce ne-au obijduit pe noi cu clevetire și cu nedreptate, Tatăl nostru răsplătește cu milă pe toți cei obijduiți de noi, Tatăl nostru fă ca această rugăciune pentru ei, să fie primită drept taină împăcării, Tatăl nostru rupe zapisul păcatelor părinților și fraților noștri răposați, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 4 Mântuiește, Doamne, pe cei ce s-au sfârșit în suferințe grele prin ucideri, îngropați de vii, mistuiți de grindină, de ger sau din cădere de la înălțime; deci pentru întristarea sfârșitului lor, dăruiește bucuria Ta cea nesfârșită și veșnică, ca să binecuvânteze vremea lor de suferință ca timp al răscumpărării lor, cântând: Aliluia! Icos 4 Dăruiște, Doamne, tuturor cărora le-ai luat viața din fragedă tinerețe, tuturor cărora le-ai dat cununa cu spini, tuturor celor ce nu au cunoscut fericirea pământească, Mila Ta cea nesfârșită. Tu le vei răsplăti cu razele iubirii Tale nesfârșite dincolo de mormânt, iar noi strigăm așa: Tatăl nostru răsplătește celor ce au murit sub sacinile grele ale ostenelilor, Tatăl nostru primește în cămările Raiului pe adormiții prunci și pe fecioare, Tatăl nostru învrednicește-i veseliei la Cina Fiului Tău, Tatăl nostru odihnește-i pe cei singuratici, orfani și străini pentru care nu are cine să se roage, Tatăl nostru să se stingă păcatele lor de razele calde ale atotiertării Tale, Tatăl nostru dăruiește robilor Tăi mai înainte preaslăviți părinți și frați ai noștri haina alba a biruinței, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 5 Ai dăruit, Doamne, neamului omenesc moartea, ca cel de pe urma mijloc de înțelegere și de pocăință; la groaznica judecată se descoperă deșertăciunile pământești; pornirile trupești se liniștesc, mintea cea semeață se smerește, dreptatea cea veșnică se dscoperă, deci și păcătoșii cei îndărătnici în credință când sunt pe patul de moarte, mărturisesc cum că este Dumnezeu. Pentru aceea ei veșnic cer îndurarea Ta strigând: Aliluia! Icos 5 Părinte a toată îndurarea, Tu luminezi ziua cu soarele, Tu îndulcești pământul cu roade, Tu veselești lumea cu frumusețea, precum pe prieteni așa și pe vrăjmașii Tăi; noi credem că și dincolo de mormânt, în veșnicie, îndurarea Ta este nesfârșită miluind chiar și pe păcătoșii cei cu totul lepădați, de aceea așa ne rugăm: Tatăl nostru ne întristăm pentru hulitorii de sfințenie și pentru fărădelegile lor, Tatăl nostru fă să fie și asupra lor, voia Ta cea de mântuire, Tatăl nostru fie-ți mila de cei răniți cu necredința cea pierzătoare, Tatăl nostru iartă-i pe cei ce s-au sfârșit fără pocăință, Tatăl nostru mântuiește pe cei ce s-au pierdut în păcate grele și întunecate, Tatăl nostru fă ca să se stingă flacăra necredinței în marea Bunătății Tale, Tatăl nostru Biruitorul iadului, izbăvește de osândirea în iad pe părinții și pe frații noștri, cei mutați din lume, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 6 Este grozav întunericul depărtat de Dumnezeu, chinuit de conștiință și de scrâșnirea dinților, de focul cel nestins și de viermele cel neadormit; eu tremur gândind că aceea va fi și soarta mea, deci, eu pentru mine însumi mă rog și pentru cei ce sufăr în iad, ca să se pogoare pese ei rouă cu racoreală cântând cântare lui Dumnezeu: Aliluia! Icos 6 Unde era să răsară lumina Ta, Hristoase Dumnezeule, dacă nu peste cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții?! De aceea Te și pomenesc sufletele cele din iad, pogoară-Te dar din nou între cele mai de jos ale pământului și scoate întru bucurie pe cei ce s-au despărțit de Tine cu păcatele, însă de Tine nu s-au depărtat. Deci, în numele Fiului și al Duhului Sfânt, ne rugăm Tatalui: Tatăl nostru fiii Tăi se chinuiesc, deci miluiește-i, Tatăl nostru grele le sunt păcatele lor, ci îndurarea Ta este mare, Tatăl nostru Tu ai trimis pe Fiul Tău ca să mântuiască pe cei păcătoși, Tatăl nostru cercetează necazul cel amar al sufletelor care s-au departat de la Tine, Tatăl nostru miluiește pe cei ce au prigonit adevărul din neștiință, Tatăl nostru iubirea Ta să le fie nu foc, ci răcoreală în rai, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 7 Voind, Doamne, să dai mână de ajutor acelor morți, le-ai îngăduit ca în vis să se arate și prin vedenii, celor vii, ca pomenind cu dragoste pe cei adormiți să facă în amintirea lor fapte bune și nevoindu-se cu credință să strige cu dragoste: Aliluia! Icos 7 Biserica lui Hristos înalță rugăciuni pentru cei adormiți în toată lumea în fiecare zi, la orice ceas, în tot pământul. Păcatele lumii se curățesc cu sângele cel curățitor al Mielului lui Dumnezeu. Sufletele celor adormiți se ridică din moarte la viață și de pe pământ la cer, cu puterea rugăciunilor de la altarul Domnului: Tatăl nostru fie mijlocitoare Biserica pentru cei morți să le faca scară către cer, Tatăl nostru îndură-Te de ei pentru solirea Preasfintei Fecioare și a tuturor sfinților, Tatăl nostru curățește-i pe cei pentru care credincioșii strigă către Tine ziua și noaptea, Tatăl nostru pentru nerăutatea pruncilor, iartă pe părinții lor, Tatăl nostru pentru lacrimile maicilor, răscumpără păcatele fiilor, Tatăl nostru primește milosteniile și rugăciunile noastre ca împlinire la faptele lor bune, Tatăl nostru să fie sângele Fiului Tău, izvor de viață pentru aceia cărora le facem pomenirea, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 8 Lumea întreagă se înfățișează ca un sfânt mormânt obștesc. Pretutindeni se găsește praful fraților și al părinților noștri, zidiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, rudenii ale noastre în Adam. Tu singur ești Acela ce fără îndoială ne-ai iubit pe noi. Iartă pe toți cei ce au murit de la început și pâna acum, ca să cânte ei iubirii Tale de oameni. Aliluia! Icos 8 Vine ziua vaiului ca un foc arzător, ziua cea mare și înfricoșată a Judecății cea de pe urmă, se vor descoperi cele ascunse ale oamenilor și se va deschide Cartea Cunoștinței. Împăcați-vă cu Dumnezeu, strigă Pavel Apostolul, mai înainte de acea zi: Doamne ajută-ne și cu lacrimile celor vii, împlinește neajunsurile celor morți. Tatăl nostru în ceasul Judecății, învrednicește-i pe ei și pe noi de mila cea aducătoare de bucurie, Tatăl nostru încununează cu slavă pe cei ce au suferit munci pentru tine și pentru aproapele, Tatăl nostru daruiește adevărul Tău celor curățiți prin necazul lumii acesteia pământești, Tatăl nostru Cela ce știi numele tuturor, primește-i pe cei ce s-au mântuit în cinul călugăresc și cel mirenesc, Tatăl nostru primește pe păstorii cei cucernici împreună cu fiii lor cei duhovnicești, Tatăl nostru să întâmpine robii Tăi pe Mirele Hristos cu făclii aprinse, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 9 Binecuvântați, iar nu pierdeți timpul care repede trece, fiecare ceas, fiecare clipă ne apropie tot mai mult de mormânt; noua albire a părului, slăbirea puterii sunt vestitoare de lumea cea viitoare, sunt martorii stricăciunii pământești; ne vestesc că totul trece pe alături și se apropie fericirea cea veșnică unde nu sunt nici lacrimi, nici suspine, ci numai cântare de biruință: Aliluia!, Icos 9 După cum toamna copacii se despoaie de frunze, așa și viața noastră merge spre cădere, cu fiecare an, cu fiecare lună, floarea tinereții se vestejește, lumina bucuriilor se stinge, batrânețea cea grea se apropie, prietenii mor, cei de aproape se depărtează. Voi, cei ce erați cândva tineri, plini de bucurie și de fericire, unde sunteți acum? Mormintele voastre zac fără glas, dar sufletele lor, sunt în Mâna Ta, Doamne: Tatăl nostru privirea și îngrijirea din lumea cea de dincolo de mormânt ne cheamă la rugăciune, Tatăl nostru luminează cu soare frumos și încălzește locașurile celor morți, Tatăl nostru să se șteargă pentru totdeauna vremea despărțirii, Tatăl nostru învrednicește-ne de bucuria întâlnirii cu ei în ceruri, Tatăl nostru fă ca noi să fim una cu tine, Tatăl nostru întoarce celor răposați curăția pruncilor și bunătatea de suflet al celor tineri, Tatăl nostru fă ca să fie viața lor cea veșnică luminată sărbătoare a Paștilor, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 10 La mormintele rudeniilor noastre ne curg lacrimi ca picăturile de ploaie și cu nădejde ne rugăm: "Adeverește-ne, Doamne, cum că i-ai iertat pe toți, spune-le cum că îi primești în locașurile bucuriei, descoperă în taina sufletului nostru ca să cântăm": Aliluia! Icos 10 Îmi îndrept privirea în depărtare pe calea vieții trecute și văd o mulțime din cei care au răposat din prima zi și până acum, binefăcători ai mei și cu îndatorită dragoste strig unele ca acestea: Tatăl nostru miluiește pe toți cei ce mi-au dorit și mi-au facut mie bine, Tatăl nostru învrednicește-i măririi Tale, pe părinți și pe frații noștri și pe cei de aproape, Tatăl nostru mântuiește pe cei ce mi-au binevestit mie cuvântul Tău, Tatăl nostru preamărește în fața îngerilor pe cei ce m-au învățat să Te iubesc, Tatăl nostru dăruiește bucurie celor ce m-au povățuit cu presupunerea vieții lor sfinte, Tatăl nostru îndulcește cu tainica mană pe cei ce m-au ajutat în zile grele. Tatăl nostru Împărăția Ta sfârșit nu are, fă ca să intre cei adormiți întru bucuria Ta, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 11 Unde-ți este moarte boldul? Unde-ți este întunecarea și frica cea mai dinainte, căci de acum înainte tu ești dorita, tu ne împreunezi nedespărțit cu Dumnezeu: tu ești o mare odihnă, tu ești o mare zi de sâmbătă. Apostolul striga: "Doresc să mor, ca să fiu împreuna cu Hristos!"; drept aceea privind la moarte ca la o minunată așteptare și viață strigăm: Aliluia! Icos 11 Învia-vor morții și se vor scula din morminte și se vor bucura cei de pe pământ, fiindcă atunci se vor scula trupurile duhovnicești preamărite, nestricăcioase, luminate, oase uscate auzind cuvântul Domnului: "Îmbracați-vă cu vine, acoperiți-vă cu piele, sculați-vă din căruntețea vremurilor trecute, căci sunteți răscumpărați cu Sângele Fiului lui Dumnezeu; prin moartea Lui sunteți înviați, a venit peste voi lumina Învierii". Tatăl nostru descoperă-le acum în tot adâncul săvârșirilor Tale, Tatăl nostru Tu le-ai descoperit lumina soarelui și luna cea liniștită, Tatăl nostru fă să vadă și slava îngerilor care sunt pară de foc, Tatăl nostru Tu m-ai îndulcit cu frumusețea răsăritului și a apusului de soare, deci să vadă și ei lumina veșnicei Tale Dumnezeiri, Tatăl nostru tot sufletul să fie luminat ca steaua dimineții și luceafărul zorilor, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 12 Carnea și sângele nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Câtă vreme petrecem în trup suntem despărțiți de Hristos. Dacă nu murim nu putem învia pentru veșnicie, căci se cade ca stricăcios trupul acesta, să se îmbrace în nestricăciune și muritorul acesta să se lumineze cu nemurirea, ca astfel în lumina zilei celei neînserate să cânte neîncetat: Aliluia! Icos 12 Așteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul, așteptăm razele luminoase ale Învierii, așteptăm scularea din morminte a celor apropiați ai noștri și îmbrăcarea celor morți cu slava vie; prin preschimbarea întregii făpturi, vom striga Ziditorului unele ca acestea: Tatăl nostru Tu ai zidit lumea spre biruința bucuriei și binelui, Tatăl nostru ridică-ne pe noi din adâncul păcatului la sfințenie, Tatăl nostru dăruiește celor răposați ca să împărățească peste făpturile în cinste, Tatăl nostru fă ca să le fie lor Hristos Domnul, lumină pururea aprinsă, Tatăl nostru da-ne și nouă ca împreună cu ei să prăznuim Paștile nestricăciunii, Tatăl nostru nu te despărți de robii Tăi pâna la sfârșit, Tatăl nostru iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi! Condac 13 ┇O! Preaîndurate Părinte, cela ce ești fără de început și voiești ca toți să se mântuiască, Cel ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei, Duhul cel de viață dătător, miluiește, iartă și mântuiește pe rudeniile noastre și pe toți cei din veac adormiți, cu solirile lor, cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, cântarea: Aliluia!┇ RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI O, Preasfântă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, către tine, preacurată, năzuim. Tu ești cetatea tare și mijlocitoare și acoperământul tuturor celor ce aleargă la tine cu credință și nădejde. Ceea ce ești binecuvântată, te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor tăi și solește întotdeauna pentru adormiții robii tăi. Tu pururea mijlocește pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreaptă credință și care aleargă sub acoperământul tău și se roagă cu credință pentru cei bolnavi, năpăstuiți și întristați, însă mijlocirea ta și rugăciunea ne este și mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu la tine avem nădejde tare, căci nimeni din cei ce se roagă ție nu iese de la tine fără ajutor, decât cu bucurie, mângâiere și îndulcire. Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul tău și Dumnezeul nostru să dăruiască celor adormiți iertare și lăsarea păcatelor. Roagă-te, Născătoare de Dumnezeu, căci mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului, fiindcă Domnul primește de la tine tot cuvântul despre iertare. Deci și tu, primește ale noastre rugăciuni ce le aducem ție, Preasfântă Fecioară, din toată inima și din tot sufletul nostru pentru sufletele adormiților robilor tăi. Te rugăm Stăpână, să le ajuti cu îndrăznirea cea de Maică ce o ai către Domnul, ceea ce ești plină de dar, ajută-le să se îndrepteze înaintea Celui ce șade pe tronul Slavei, ca să nu fie rușinați în fața îngerilor și a tuturor Sfinților, în fața lumii cea de sus și a celor de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă și Stăpână, tu ești podul care duci la cer pe cei de pe pământ. Tu ești deschiderea ușilor Raiului și ție slavă îți înălțăm și Tatălui și Dumnezeului nostru în vecii vecilor: Amin! Milostiv fii, Doamne, cu mine păcătosul! RUGĂCIUNE PENTRU O MOARTE BUNĂ Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, îngenunchez înaintea Ta, cu inimă înfrântă și zdrobită; ție îți încredințez ceasul cel din urmă al vieții mele și ceea ce urmează după aceea. Când picioarele mele slăbite vor face să înțeleg că această corabie a vieții mele se apropie de ținta călătoriei, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când ochii mei slăbiți și tulburați de apropierea morții, vor privi stăruitor către Tine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când mâinile mele tremurânde și amorțite, nu vor mai putea ține bine crucea Ta și fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor, ca să asculte glasul Tău care va rosti judecata de care va depinde soarta mea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când gândurile mele vor fi întunecate de frica morții, când sufletul meu se va lupta cu duhul întunericului care vrea să-mi acopere ochii inimii pentru a pierde îndurarea Ta și astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când inima mea obosită abia va mai bate, luptându-se cu vrăjmașii mântuirii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când voi varsa lacrimile cele din urmă, semn al nimicniciei mele, primește-le ca o jertfă de pocăință și în clipele acelea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când cei din jurul meu, simțind sfârșitul vieții mele Te vor chema în ajutor pentru mine, Doamne Iisuse Hristoase ai milă de mine! Când sufletul meu își va lua rămas bun de la lumea aceasta și va lăsa trupul meu fără de viață primește întoarcerea ființei mele la Tine ca o jertfă ce ți se cuvine: Doamne, Iisuse Hristoase ai milă de mine! Când, în sfârșit, sufletul meu se va înfățișa înaintea Ta și va vedea pentru prima dată strălucirea negrăită a Dumnezeirii tale, nu-l îndepărta de la Fața Ta; binevoiește a mă primi în locașurile Tale cele cerești ca în veci să-ți cânt și să Te slăvesc! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine! Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.