🏠 Acatistul Adormirii Maicii Domnului - 15 aug. ³ Troparul Adormirii Maicii Domnului, g1 Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Înviat-ai la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale, izbăvești din moarte sufletele noastre. Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta adormire, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzește pe noi, ca să-ți cântăm așa: ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Icosul 1 Îngerul întâistătător din cer a fost trimis să vestească Născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Și luminat strălucind, înaintea ei stând, a zis așa: Bucură-te preaveselă Maică a Împăratului Bucură-te Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa cerului și a pământului Bucură-te preamărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu, să te ia la cer Bucură-te ceea ce ești preamărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul tău și Dumnezeu Bucură-te cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile Bucură-te sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu Bucură-te împlinirea vestirilor profeților Bucură-te preacinstită cunună a Apostolilor Bucură-te podoaba și stăpânirea cârmuitorilor Bucură-te înfrumusețarea arhiereilor și podoaba preoților Bucură-te povățuitoarea monahiilor, celor înțelepțite de Dumnezeu, către Împărăția cea de sus Bucură-te ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, celor ce pururea te fericesc pe tine ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 2 Marii ierarhi Dionisie, tainicul ceresc, Ierotei cel minunat și Timotei, cel încuviințat cu dumnezeiasca arhierie, văzând ceata Apostolilor, adusă cu voia ta pe nori de la marginea lumii, la preacinstită adormirea ta, preanevinovați cântau lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 2 Toată făptura cea înțelegătoare, împreună cu căpeteniile cetelor cerești, au venit cu Împăratul lor, Care, în mâinile cele începătoare de viață, a luat sufletul Mamei Sale. Iar Petru, cel cu credință fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea așa: Bucură-te Maica Făcătorului lumii, care te-ai suit la cele fără de grijă Bucură-te ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale cerului Bucură-te că prin suirea ta, ai sfințit cele patru stihii Bucură-te că prin mergerea ta, ai veselit cele cerești Bucură-te ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de sus Bucură-te ceea ce cu bucurie, ai intrat în lăcașurile cele nefăcute de mâini omenești Bucură-te Împărăteasa heruvimilor și a serafimilor Bucură-te stăpâna îngerilor și a arhanghelilor Bucură-te mângâierea și izbăvirea credincioșilor Bucură-te ajutorul și sprijinirea moștenirii tale Bucură-te mijlocitoare către Dumnezeu, pentru tot neamul creștinesc Bucură-te întru tot bună și dătătoarea tuturor bunătăților ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 3 Puterea Celui de Sus a răpit din India pe Toma, care prin oarecare voie a lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat la preacinstita adormire a Maicii lui Dumnezeu să fie de față și a fost dus la mormântul cel primitor de viață. Deci pentru Toma fiind desfăcut mormântul, plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălțată la cer și crezând vedeniei sale celei din călătorie prin văzduh, a cântat: ¦ Aliluia ¦ Icosul 3 A înțeles astfel ucenicul că din iconomia lui Dumnezeu, i-a fost rânduit să nu se întâmple să fie la înmormântarea Maicii Domnului împreună cu ceilalți. Pentru aceea, bucurându-se pentru adormirea ei cea fără de moarte, a zis așa: Bucură-te că ai fost luată de pe pământ de Fiul tău Bucură-te că te-ai suit la cele înalte, spre a te îndulci de slava lui Hristos Bucură-te că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate căpeteniile îngerești și i-ai aruncat lui Toma omoforul tău din văzduh, ca o adeverire, spre mărturie Bucură-te că ai fost purtată de heruvimi, la cele mai presus de ceruri Bucură-te că ai fost înălțată cu cântare de mare cuviință prin porțile cerești, de mai-marii puterilor îngerești Bucură-te că ești înconjurată și fericită de toți locuitorii cerurilor Bucură-te cer pământesc, care ești înălțată la locuința Celui de Sus Bucură-te tronul Domnului, care ești înălțată de la pământ la Împărăția cerească Bucură-te mijlocitoarea noastră și sprijin tare la Fiul tău Bucură-te chezășia noastră către Dumnezeu, spre mântuire Bucură-te Împărăteasa creștinilor și ajutătoare pentru dobândirea Împărăției cerești Bucură-te Maica Vieții și după Dumnezeu, nădejdea vieții noastre celei veșnice ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 4 Vifor de gânduri netrebnice și necredincioase având în sine evreul Atonie și văzând pe Apostolii purtători de Dumnezeu ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii lui Dumnezeu, s-a pornit ca să-l răstoarne. Dar fără de veste, odată cu orbirea, i s-au tăiat și mâinile, ce au rămas lipite de năsălie. Acela apoi, prin credință, Mamă a lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine, cântând lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 4 Auzind tainicii apostoli și singurii văzători ai Cuvântului, pe îngeri cântând înalte cântări la înmormântarea trupului celui de Dumnezeu purtător și vrând să-i dea cinstea cea plăcută lui Dumnezeu, s-au nevoit cu un glas a cânta așa: Bucură-te ceea ce ai luat buna vestire, pentru mergerea ta la Împărăția cea de Sus Bucură-te ceea ce de la binevestitorul Gavriil ai primit ramura cea de bucurie a raiului Bucură-te că ai luminat mulțimea heruvimilor cea preacinstită Bucură-te că ai luminat firea serafimilor cea preamărită Bucură-te ceea ce ai fost de patriarhii Avraam, Isaac și Iacov mai înainte închipuită Bucură-te ceea ce ai fost de profeți mai înainte vestită Bucură-te că ai înfrânt semeția cea rea a evreului Bucură-te că ai dat lui vindecare Bucură-te ceea ce ai întors necredința lui Atonie la credință Bucură-te ceea ce ai primit pocăința lui Bucură-te că înalți la cer pe cei ce au iubire și credință către tine Bucură-te că ești izbăvitoarea celor ce cu credință tare cheamă numele tău în ajutor ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 5 Sfinții Apostoli, ca niște stele conduse de Dumnezeu fiind în lume, împrăștiați pentru predicarea Evangheliei, răpiți au fost pe nori prin văzduh și aduși la înmormântarea Maicii Domnului, pe care cu laude și cu cântare petrecându-o împreună cu îngerii, cântau: ¦ Aliluia ¦ Icosul 5 Văzând văzătorii de Dumnezeu pe Stăpânul lor luând în mâini sufletul Maicii Sale și cunoscând că El este Domnul, s-au nevoit cu cântări sfinte a lăuda pe cea binecuvântată și au cântat așa: Bucură-te Împărăteasă, care ai purtat pe Cel ce împărățește peste toate Bucură-te ceea ce și tu însăți ești purtată de mâinile Fiului tău Bucură-te sceptru împărătesc, din dreapta lui Hristos Bucură-te stâlparea porumbiței, cea din mâna lui Noe Bucură-te toiagul lui Aaron, care a odrăslit neputrezirea Bucură-te crinul cel neveștejit, care a înflorit nemurirea Bucură-te chivotul însuflețit de Dumnezeu, al dumnezeiescului Părinte David Bucură-te psaltire și alăută preafrumoasă, ce ai ridicat mărirea profeției Bucură-te chivot însuflețit al sfințeniei Domnului Bucură-te viață care ne-ai adus pe noi întru bucurie Domnului Bucură-te cortul cel umbrit de heruvimi Bucură-te Sfânta Sfintelor, cea grăită de serafimi ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 6 Apostolii, purtători ai Cuvântului lui Dumnezeu în lume, după ducerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind așezați la obișnuita masă comună și luând o parte de pâine și înălțând-o în Numele Domnului, deodată au văzut de sus pe Împărăteasa, Născătoarea de Dumnezeu, împreună cu îngerii purtători de lumină și auzind-o, dându-le lor pace de la Fiul ei și Dumnezeu, au cântat: ¦ Aliluia ¦ Icosul 6 Strălucit-a nouă de voie Hristos, Soarele dreptății, din preacuratele tale coapse și prin buna înțelepciune a predicii Apostolilor lumea s-a luminat, iar pe tine, Maica Lui din neam în neam te-a preamărit. Pentru aceasta și noi te fericim cântând ție așa: Bucură-te pururea Fecioară, că de toate neamurile în veci ești mărită Bucură-te preabună și preaîndurată, oamenilor mare ajutătoare Bucură-te că ai împlinit făgăduința cetei ucenicilor Bucură-te că, prin mijlocirea ta, dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu Bucură-te privire preadorită și dulce a Sfinților Bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare, a preacuvioaselor maici și a sfintelor fecioare Bucură-te că treci peste corturile drepților din rai Bucură-te că îi îndrepți pe toți spre dumnezeiasca slavă cerească Bucură-te plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune Bucură-te începutul mântuirii omenești Bucură-te Împărăteasa celor ce împărățesc după Dumnezeu pe pământ Bucură-te Doamna și Stăpâna celor ce domnesc după Domnul și Stăpânul cerului ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 7 Pe toți cei ce vor să intre cu credință în sfânta ta biserică, Născătoare de Dumnezeu, pururea îi miluiești, iar pe cei ce te măresc, de toate asupririle și supărările îi izbăvești. Pentru aceea și binecredinciosului nostru popor, care pururea te fericește, biruință asupra potrivnicului îi dăruiește și toate cele pentru mântuire ne dă nouă, care ne rugăm ție, cântând: ¦ Aliluia ¦ Icosul 7 Arătat-a făptură nouă, arătându-Se nouă Domnul, Făcătorul tuturor, prin tine, Născătoare de Dumnezeu; iar tu, având purtare de grijă pentru noi, care cu cinste sărbătorim adormirea ta, primește să cântăm ție unele ca acestea: Bucură-te Maica lui Dumnezeu, cea aleasă dintre pământeni Bucură-te ceea ce ești mai presus de cele pământești și de cele cerești Bucură-te că te-ai suit mai sus de heruvimi și de serafimi Bucură-te că ai adunat prin nori ceata Apostolilor la înmormântarea ta Bucură-te căci, cu puterea lui Dumnezeu, dovedire învederată, după înmormântarea ta, înaintea lui Toma te-ai arătat în văzduh, când venea pe nori Bucură-te că prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer Bucură-te că ai dat lui Toma omoforul tău, ca o podoabă de încredințare a mutării tale Bucură-te ceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuților Bucură-te ceea ce ai primit în pântecele tău pe Fiul lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor Bucură-te ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul Bucură-te că te-ai înălțat ca un cedru în slava cerească Bucură-te pomul vieții, cel sădit în mijlocul Raiului Bucură-te corabia cea înțelegătoare, ce te-ai înălțat din potopul morții, la cele de sus ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 8 Ca pe un soare întru cele de sus știindu-te pe tine, Stăpână aleasă, suită de Fiul tău la frumusețile cele mai presus de fire și la bunătățile cele nespuse din ceruri, fiind ținută cu plăcere în mâinile Lui și cu bucurie stând la dreapta Lui cea începătoare de viață, pururea Îi cântăm: ¦ Aliluia ¦ Icosul 8 Cu totul fiind ridicată la cele cerești, iar pe cele pământești nelăsându-le Maica lui Dumnezeu, de mâinile Fiului tău ai fost purtată la Ierusalimul cel de sus; în cetatea cea frumoasă și cu totul luminată ai intrat, de heruvimi și de toate puterile cerești fiind înconjurată și cântându-ți-se unele ca acestea: Bucură-te al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel de sus și prealuminat Bucură-te al cărui trup nestricăcios se preamărește, împreună cu sufletul Bucură-te ceea ce ai intrat în cetatea cea împărătească a Atotțiitorului Bucură-te ceea ce te-ai înălțat în Raiul cel frumos, sădit în ceruri Bucură-te ceea ce te-ai mutat în cetatea împodobită cu pietre strălucitoare Bucură-te ceea ce ești dusă în cetatea cea înconjurată de oștile cele preaînalte Bucură-te că ești luată mai presus de ceruri de Fiul tău, cu bună cuviință dumnezeiască Bucură-te că ești mai cinstită decât toate mințile nematerialnice ale îngerilor Bucură-te ceea ce duci rugăciunea celor credincioși la Fiul tău și Dumnezeu Bucură-te ceea ce te rogi neîncetat pentru noi la tronul Fiului tău și Dumnezeu Bucură-te mijlocitoarea către Dumnezeu, pentru mântuirea lumii Bucură-te apărătoarea neamului creștinesc, dăruită de Dumnezeu ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 9 Toată firea îngerească te înalță pe tine, Născătoare de Dumnezeu, iar neamurile omenești te măresc, ca pe o maică a lui Dumnezeu și serbează preacinstită adormirea ta, Împărăteasă. Căci pământenii prin tine se împreună cu cele cerești, iar noi într-un glas cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ Icosul 9 Cuvintele înaripate ale profeților, cele de Dumnezeu insuflate, acum le vedem împlinite întru tine, Născătoare de Dumnezeu. Căci cu adevărat ai născut nouă pe Dumnezeu cu trup. Pentru acestea, crezând taina Cuvântului lui Dumnezeu, îți cântăm așa: Bucură-te început deplin al Legii și al Profeților Bucură-te steaua lui Iacov, cea prevestită de Valaam Bucură-te patul marelui Împărat, cel vestit de Solomon Bucură-te lâna cea rourată de Iisus, preînchipuită de Ghedeon Bucură-te rugul cel nears, mai înainte văzut de primitorul Legii, Moise Bucură-te munte sfânt, privit de bărbatul doririlor Bucură-te scară cerească, văzută de Iacov Bucură-te ușă pecetluită și neumblată, mai înainte văzută de Iezechiel Bucură-te soarele locuirii lui Hristos, cel mai înainte arătat psalmistului David Bucură-te taina ce s-a prezis de profeți în multe chipuri Bucură-te că întru tine s-au împlinit cuvintele prezise ale tuturor profețiilor Bucură-te că ai primit toată iconomia Celui de Sus, pentru mântuirea lumii ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 10 Dorind să mântuiască lumea, Domnul tuturor din neamul pământenilor te-a ales pe tine Maică pentru Sine. Făcându-Se om pentru noi, S-a suit la cer, de unde Se pogorâse și cu Sine te-a ridicat și pe tine, spre a petrece în slava cea veșnică a Împărăției împreună cu Dânsul, fără de sfârșit. Pentru acestea Doamne, ca un Dumnezeu, auzi de la noi toți: ¦ Aliluia ¦ Icosul 10 Zid ești credincioșilor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară și apărătoare tuturor celor ce aleargă la tine, Preacurată; căci te-ai mutat la ceruri, ca să fii mijlocitoarea cea mai de aproape, pentru toți care-ți cântă ție așa: Bucură-te cetatea marelui Împărat, așezată deasupra munților cerești Bucură-te zid și acoperământ, ce nu te ascunzi de la a noastră stăruință Bucură-te că ajuți pe cei credincioși să biruie uneltirile vrăjmașilor lor Bucură-te că ai înfrânt mulțimea agarenilor Bucură-te păzitoare neclintită a ortodocșilor Bucură-te împrăștierea ereticilor Bucură-te că ne ești pace și bucurie Bucură-te că ai călcat iadul cel atotpierzător Bucură-te cununa aleasă a celor ce cu mintea întreagă luptă împotriva pornirilor trupului Bucură-te preamărire mult prețuită a nevoitorilor mucenici Bucură-te mijlocitoare a odihnei celei fericite, a ostenitorilor cuvioși Bucură-te dătătoarea bucuriei celei veșnice, a monahilor celor ce bine au viețuit ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 11 Toată cântarea cetelor îngerești laudă adormirea ta cea preacinstită, ceea ce ești cu totul lăudată, Stăpână Împărăteasă, de Dumnezeu Născătoare. Iar noi din inimă-ți aducem ție, maica tuturor, smerita noastră rugăciune, împreună cu oștile cerești, cântând lui Dumnezeu, Celui ce, după vrednicie, te-a preamărit pe tine: ¦ Aliluia ¦ Icosul 11 Făclie primitoare a Luminii celei adevărate te-ai arătat nouă celor de pe pământ. Căci tu luminezi sufletele și le îndrepți spre cunoștința de Dumnezeu, sufletele celor ce serbează mutarea ta la cer cea cu totul cinstită. Pentru aceasta-ți cântăm ție așa: Bucură-te făclia cea nestricată a focului nematerialnic Bucură-te aurora cea netrecătoare a luminii neînserate Bucură-te lună strălucitoare a Soarelui dreptății Bucură-te lumină ce luminezi în întuneric Bucură-te făclie pusă în sfeșnicul cel preaînalt Bucură-te izvorul vieții, cel răsărit din mormânt la lumină Bucură-te Maica Luminii, ce călăuzești sufletele celor evlavioși Bucură-te Maica Dumnezeului tuturor, ce mângâi sufletele celor întristați Bucură-te ceea ce dăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc întru tine Bucură-te ceea ce la Judecata Fiului tău gătești credincioșilor moștenirea celor de la dreapta Lui Bucură-te preafericită, că prin tine vom fi și noi fericiți, avându-te pe tine ajutătoare și sprijinitoare în rugăciuni Bucură-te preabinecuvântată din neam în neam, că Domnul este cu tine și prin tine cu noi ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 12 Văzând mulțimile îngerești harul măririi, în slăvitul Tron ceresc, dăruit Maicii lui Dumnezeu celei cinstite, cu șederea de-a dreapta Fiului ei și Dumnezeu, i s-au închinat ei Scaunele și Puterile, au înconjurat-o Începătoriile și Căpeteniile, i s-au plecat înfricoșați Heruvimii, Serafimii și Domniile, împreună cu Arhanghelii și Îngerii, care smeriți, o preamăreau cântând: ¦ Aliluia ¦ Icosul 12 Cântând întru tot cinstita ta adormire, lăudăm toți înălțarea ta la ceruri, Împărăteasă, Maică a lui Dumnezeu. Iar tu, sfințește, mărește și miluiește pe toți cei ce cu dragoste te laudă așa: Bucură-te ceea ce ai curățit pământul, cu pașii preacuratelor tale picioare Bucură-te ceea ce ai sfințit văzduhul cu suirea ta la cer Bucură-te ceea ce te-ai suit la înălțimea cerească Bucură-te ceea ce privești toată frumusețea cea negrăită Bucură-te că șezi întru slava Fiului tău și Dumnezeu Bucură-te că te bucuri în veci cu Fiul tău și Dumnezeu Bucură-te frumusețea din dreapta Domnului, ce înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine Bucură-te bucuria pământenilor care nădăjduiesc spre tine Bucură-te ceea ce ești îmbrăcată în soare, ce strălucești cu harul și cu mărirea în toată lumea Bucură-te ceea ce te-ai făgăduit a păzi și a mântui pe toți cei ce te cheamă din toată inima Bucură-te Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită și de Dumnezeu Născătoare numită Bucură-te care de la răsărit și până la apus, ești preamărită de toți credincioșii ortodocși ¦ Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru adormirea ta nu ne lași pe noi. ¦ Condacul 13 ┇ O, Maică prealăudată a Împăratului cerului și a pământului; a lui Hristos Dumnezeul nostru, Cel nemuritor, Care viețuiește și după moarte. Primește de la noi, la cinstită adormirea ta, această rugăciune și în viața aceasta și la vremea morții noastre, scapă-ne de toată nenorocirea și chinul; și Împărăției celei cerești ne învrednicește, Împărăteasă, pe noi cei ce cântăm lui Dumnezeu: ¦ Aliluia ¦ ┇ Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvia, uitarea, nerecunoștința, lenevia și toate gândurile rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută, că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile viclene și de toate faptele rele, din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că preabinecuvântat și preamărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.